Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0487

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

/* KOM/2000/0487 slutlig - COD 2000/0211 */

OJ C 365E , 19.12.2000, p. 268–269 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0487

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon /* KOM/2000/0487 slutlig - COD 2000/0211 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 365 E , 19/12/2000 s. 0268 - 0269


Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

A. Syftet med förslaget

Syftet med förslaget är att ändra direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom direktiv 1999/102/EG, för att komplettera de utsläppsgränsvärden vid låga temperaturer som gäller för fordon med motorer med styrd tändning. Förslaget innehåller gränsvärden vid låga temperaturer som gäller nya typer av lätta kommersiella fordon (kategori N1) i viktklass II (med en vikt över 1 305 kilo och upp till och med 1 760 kilo) och viktklass III (vikt över 1 760 kilo) som är utrustade med motorer med styrd tändning. Genom förslaget kommer även nya typer av personbilar (kategori M1) utrustade med motorer med styrd tändning och som är avsedda för fler än sex passagerare och personbilar utrustade med motorer med styrd tändning och som har en maximal vikt som överstiger 2 500 kilo att omfattas av provet vid låga temperaturer. Sådana personbilar omfattades tidigare inte av provet vid låga temperaturer som angavs i direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/69/EG.

B. Rättslig grund

Åtgärderna föreslås på grundval av artikel 95 i EG-fördraget. Åtgärderna utgör en del av det europeiska typgodkännandesystemet för personbilar och lätta kommersiella fordon och uppfyllelse av dem kommer att vara obligatoriskt för nya godkännanden som skall utfärdas av nationella myndigheter. Denna rättsliga väg stöds till fullo av marknadsaktörerna.

Texten är av betydelse för EES-avtalet.

C. Bakgrund

En avgaskatalysator kan bidra till att minska utsläppen så snart fordonet startas och därefter gradvis öka minskningen av utsläppen när systemet värms upp. Det tar dock ett tag innan katalysatorn "tänder", dvs. då den nått den temperatur då den är tillräckligt varm för att minska utsläppen optimalt. Syresensorn (eller lambdasensorn) som styr blandningen av bränsle och luft till den stökiometriska nivå som krävs för att katalysatorn skall fungera optimalt är också beroende av temperaturen.

Den energi som krävs för att värma upp lambdasensorn till arbetstemperatur är mindre än vad som krävs för katalysatorn, men den tid som krävs för att katalysatorn skall vara tillräckligt varm beror på flera faktorer. Ett fordon utsätts för mycket skiftande driftsförhållanden, till exempel följande: a) ett fordon startas en kall vintermorgon och körs därefter i stadstrafik med många start och stopp, eller b) ett fordon startas en varm sommarmorgon och körs därefter direkt i hög fart på en motorväg. Naturligtvis påverkar dessa förhållanden den tid det tar för motorn att bli varm, hur snabbt avgastemperaturen ökar och följaktligen värmeöverföringen mellan avgaserna och katalysatorn (och lambdasensorn).

Många undersökningar visar att stadskörningar ofta är så korta att katalysatorn kan ha svårt att uppnå arbetstemperatur. Under sådana turer kan utsläppen från avgasröret vara relativt höga mätt per gram per kilometer. Den största delen av utsläppen från ett fordon uppstår under den period då katalysatorn värms upp. För att minska de totala utsläppen under kortare turer bör tiden för att katalysatorn skall uppnå arbetstemperatur minska.

För att få fram ett prov som ger villkor som direkt påverkar när katalysatorn uppnår arbetstemperatur, infördes i direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/69/EG, ett prov vid låga temperaturer för att mäta utsläpp av koloxid och kolväten. Detta lågtemperatursprov utförs vid en omgivande temperatur av -7°C och omfattar första delen av körcykeln för stadstrafik (som består av fyra upprepningar av grundläggande körcykler i stadstrafik) i enlighet med figur III.1.1 i bilaga III i tillägg 1 till direktiv 70/220/EEG.

Genom direktiv 98/69/EG begränsas provet vid låga temperaturer till nya typer av fordon i kategori N1 i viktklass I (som väger upp till 1 305 kilo) och som är utrustade med en motor med styrd tändning och nya typer av fordon i kategori M1, förutom fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon med en vikt som överstiger 2 500 kilo. Tillämpliga gränsvärden för lågtemperatursprovet är 15 g/km för koloxid och 1,8 g/km för kolväten och gäller alla nya typer av sådana fordon från och med den 1 januari 2002 (gränsvärdena gäller för alla typer av sådana fordon från och med den 1 januari 2006).

Enligt artikel 3.1 i direktiv 98/69/EG skall kommissionen presentera ett förslag som skall bekräfta de gränsvärden vid låga temperaturer som gäller fordon i kategori N1 klass II och III och som är utrustade med motorer med styrd tändning i de fall, enligt definitionen i avsnitt 5.3.5 i bilaga I till direktiv 98/69/EG, sådana gränsvärden skall gälla för [nya typer] av sådana fordon senast 2003.

D. Inblandning av berörda parter

1. Medlemsstaternas inställning

Experter från medlemsstaterna har informerats om innehållet i detta förslag genom kommissionens rådgivande grupp, gruppen för utsläpp från motorfordon. En majoritet av experterna stöder förslaget.

2. Inställningen hos Europaparlamentets rapportör

[....]

3. Branschens inställning

Bilindustrin har varit inblandad från de första diskussionerna och har i stor utsträckning bidragit med relevanta provuppgifter. Kommissionens förslag får stöd från bilindustrin.

E. Förslagets mål och innehåll

Ett begränsat antal fordon tagna ur aktuell produktion i kategori N1 klass II och III och tunga fordon i kategori M1, samtliga försedda med motorer med styrd tändning, provades vid normal omgivande temperatur (ungefär 22°C) och vid en låg omgivande temperatur på -7°C. Med dessa prover som underlag kunde man fastställa förhållandet mellan utsläpp av koloxid och kolväten vid normala omgivande temperaturer och motsvarande utsläpp vid låga omgivande temperaturer. Med hjälp av dessa förhållanden kunde man räkna fram motsvarande gränsvärden vid låga temperaturer på basis av de gränsvärden för utsläpp vid låga temperaturer som gäller för fordon i kategori M1 och kategori N1 klass I enligt definitionen i avsnitt 5.3.5.2 i bilaga I till direktiv 98/69/EG. De provuppgifterna uppvisar en klar skillnad mellan de uppmätta utsläppen för fordon i klass II och klass III. Därför är det rimligt att olika gränsvärden borde gälla för dessa två viktklasser.

De fordon som omfattas av detta förslag, dvs. fordon i kategori N1 klass II och III som är utrustade med motorer med styrd tändning, säljs i begränsad omfattning i EU eftersom de flesta sådana fordon är dieseldrivna. För att dessa fordon med motorer med styrd tändning skall kunna uppfylla utsläppskraven vid låga temperaturer, krävs ytterligare (produkt)utveckling, vilket kommer att medföra mycket kraftiga kostnader för tillverkarna. Mycket pekar dock på att utsläppskontrollsystemen kommer att utvecklas ytterligare för dessa fordonstyper under perioden fram till dess att åtgärderna börjar gälla. Därför kan lägre gränsvärden för utsläpp föreslås än de som baseras på ovanstående beräkningar.

Som svar på det uppdrag kommissionen fick genom artikel 3.1 och avsnitt 5.3.5 i tillägg I till direktiv 98/69/EG föreslår kommissionen att gränsvärden vid låga temperaturer för utsläpp av koloxid och kolväten skall föreslås för följande fordon utrustade med motorer med styrd tändning:

-Fordon i kategori N1 viktklass II (med en vikt som överstiger 1 305 kilo och till med 1 760 kilo).

-Fordon i kategori N1 viktklass III (med en vikt som överstiger 1 760 kg).

Fordon i kategori M1 som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon med en maximal vikt som överstiger 2 500 kilo, och som tidigare undantogs, skall nu genomgå provet vid låga temperaturer.

Dessutom, och för att öka samstämmigheten med provet för utsläppet från avgasröret, skall provet vid låga temperaturer gälla för fordon i kategori M eller N utrustade med motorer med styrd tändning och som har en maximal vikt på högst 3 500 kilo.

De föreslagna gränsvärdena vid låga temperaturer för fordon i kategori N1 klass II och III visas i fetstil i nedanstående tabell:

>Plats för tabell>

Från och med den 1 januari 2003 skall dessa gränsvärden gälla nya fordonstyper i kategori N1 klass II och III som är utrustade med motorer med styrd tändning och fordon i kategori M1 som är utrustade med motorer med styrd tändning och som är avsedda för fler än sex passagerare eller som har en maximal vikt som överstiger 2 500 kilo.

Eftersom det i direktiv 70/220/EEG, ändrat genom direktiv 98/69/EG, föreskrivs lågtemperatursprov för fordon utrustade med motorer med styrd tändning, är det lämpligt att skilja mellan fordon som drivs med enbart bensin, gasol eller naturgas och fordon som kan drivas med både bensin och antingen gasol eller naturgas.

Det föreslås därför att fordon som drivs enbart med gasformiga bränslen (gasol eller naturgas) skall undantas från lågtemperatursprovet. Dessutom skall fordon som kan drivas med både bensin och ett gasformigt bränsle, men där bensindriften endast skall användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, anses vara fordon som enbart kan drivas med ett gasformigt bränsle och följaktligen undantas från lågtemperatursprovet.

Fordon som kan drivas med bensin och antingen gasol eller naturgas skall endast provas med bensin i lågtemperatursprovet.

F. Subsidiaritet

1. Målet för de föreslagna åtgärderna i förhållande till kommissionens åtaganden

Målet för åtgärderna är att anpassa nuvarande åtgärder till tekniska framsteg samt till nya rön inom miljöområdet. Dessa befintliga åtgärder har i hög grad bidragit till att uppnå harmonisering av gemenskapens fordonsmarknad sedan 1988. I direktiv 98/69/EG föreskrivs uttryckligen att de skall antas, vilket är en del av den allmänna enighet som låg till grund för antagandet av föregående direktiv.

2. Gemenskapens och medlemsstaternas olika behörighet

Genom rådets direktiv 89/458/EEG beslutade gemenskapen att harmonisera alla utsläppsrelaterade krav för typgodkännande av nya fordon på grundval av total harmonisering. Ärendet faller därför inom gemenskapens exklusiva behörighet.

3. Åtgärder som gemenskapen kan använda sig av

Den enda realistiska åtgärden är lagstiftning baserad på antingen ett direktiv eller en förordning. Om förslaget utformas som ett särdirektiv som möjliggör tillämpning av det EG-typgodkännande som fastställts genom direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/91/EG, uppfyller det de rättsliga krav som är nödvändiga inom detta område.

4. En handlingslinje med allmänna mål genom vilket genomförandet överlämnas åt medlemsstaterna

Ett enhetligt och detaljerat direktiv är nödvändigt för att uppnå samstämmighet med kraven i ramdirektivet 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/91/EG.

G. Slutsatser

Detta förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv ger en mycket hög miljöskyddsnivå samtidigt som det uppfyller kraven på ekonomisk rimlighet på ett globalt plan och realistiska tekniska möjligheter.

Förslaget kommer att bidra till att förbättra folkhälsan inom gemenskapen genom att ställa upp ambitiösa men realistiska mål, samtidigt som bilindustrin och dess underleverantörer får tillräcklig tid på sig att utveckla och införa den teknik som behövs.

2000/0211 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1],

[1] EGT C

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [2],

[2] EGT C

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [3], och

[3] Europaparlamentets yttrande av den...., rådets gemensamma ståndpunkt av den.... och Europaparlamentets beslut av den.....

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon [4], senast ändrat genom kommissionens direktiv 1999/102/EG [5]är ett av särdirektiven inom det typgodkännandeförfarande som fastställts i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon [6], senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG [7].

[4] EGT L 76, 6.4.1970, s. 1.

[5] EGT L 334, 28.12.1999, s. 43.

[6] EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

[7] EGT L 11, 16.1.1999, s. 25.

(2) Genom direktiv 70/220/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/69/EG [8], infördes specifika gränsvärden för koloxid och kolväten i kombination med ett nytt test för att mäta dessa utsläpp vid låga temperaturer för att anpassa funktionen hos utsläppskontrollsystemet hos fordon i kategori M1 och N1 klass I och som är utrustade med motorer med styrd tändning till de omgivande villkor som råder i praktiken.

[8] EGT L 350, 28.12.1998, s. 1.

(3) Kommissionen har fastställt lämpliga gränsvärden för utsläpp vid låga temperaturer för fordon i kategori N1 klass II och III och som är utrustade med motorer med styrd tändning. Det är nu lämpligt att låta provet vid låga temperaturer omfatta även fordon i kategori M1 som är utrustade med motorer med styrd tändning och som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon i kategori M1 som är utrustade med motorer med styrd tändning och vars maximala vikt överstiger 2 500 kilo. Dessa fordon omfattades tidigare inte av provet vid låga temperaturer.

(4) Med tanke på deras utsläppskaraktäristik är det lämpligt att undanta fordon med motorer med styrd tändning som drivs enbart med gasformigt bränsle (gasol eller naturgas) från lågtemperatursprovet. Fordon som har ett bränslesystem där bensindriften endast skall användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, skall anses som fordon som enbart kan drivas med ett gasformigt bränsle.

(5) Det är lämpligt att anpassa provet för utsläpp vid låga temperaturer till provet för utsläpp vid normal omgivande temperatur. Provet vid låg temperatur är därför begränsat till fordon i kategori M och N med en maximal vikt på högst 3 500 kilo.

(6) Direktiv 70/220/EEG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och VII till direktiv 70/220/EEG ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de texter till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den [tredje dagen] efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA ÄNDRINGAR AV BILAGA I TILL DIREKTIV 70/220/EEG

1. Avsnitt 5.3.5 skall ändras enligt följande:

Fotnot (1) skall strykas.

2. Avsnitt 5.3.5.1 skall ersättas med följande:

'5.3.5.1. Provet måste utföras på alla fordon i kategorierna M1 och N1 som är utrustade med motorer med styrd tändning, förutom fordon som drivs enbart med ett gasformigt bränsle (gasol eller naturgas). Fordon som kan drivas med både bensin och ett gasformigt bränsle, men där bensindriften endast skall användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, skall vid typ VI-provet anses som fordon som enbart kan drivas med gas.

Fordon som kan drivas med bensin och antingen gasol eller naturgas skall i typ VI-provet endast provas med bensin.

Från och med den 1 januari 2002 gäller detta avsnitt alla nya typer av fordon i kategori M1 och N1 klass I, förutom fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars maximala vikt överstiger 2 500 kilo.

Från och med den 1 januari 2003 gäller detta avsnitt alla nya typer av fordon i kategori N1 klass II och III och fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars maximala vikt överstiger 2 500 kilo."

3. Tabellen i avsnitt 5.3.5.2 skall ersättas med följande tabell:

>Plats för tabell>

ÄNDRINGAR AV BILAGA VII TILL DIREKTIV 70/220/EEG

4. Den första meningen i avsnitt 1 skall ändras enligt följande:

"1. Denna bilaga gäller endast fordon med motorer med styrd tändning i enlighet med avsnitt 5.3.5. i bilaga I."

5. Den första meningen i avsnitt 2.1.1. skall ändras enligt följande:

"2.1.1. Detta kapitel behandlar den utrustning som krävs för att utföra provet för utsläpp från avgasröret vid låg omgivande temperatur på fordon med motorer med styrd tändning i enlighet med avsnitt 5.3.5. i bilaga I."

6. Fotnot (1) i avsnitt 4.3.3. skall utgå.

Top