EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0371

Förslag till rådets förordning om förbud mot import av atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) med ursprung i Belize och Honduras

/* KOM/2000/0371 slutlig - ACC 2000/0163 */

52000PC0371

Förslag till rådets förordning om förbud mot import av atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) med ursprung i Belize och Honduras /* KOM/2000/0371 slutlig - ACC 2000/0163 */


Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om förbud mot import av atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) med ursprung i Belize och Honduras

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Internationella kommissionen för bevarandet av tonfiskbestånden i Atlanten (ICCAT) antog vid sitt senaste möte i november 1999 en rekommendation om förbud för de avtalsslutande parterna mot all import av atlantisk svärdfisk från Belize och Honduras från och med den 1 juli 2000. Denna rekommendation grundar sig på den handlingsplan för att säkerställa att programmet för bevarande av atlantisk svärdfisk är effektivt som antogs av ICCAT år 1995.

ICCAT rekommenderade vid samma möte att de gällande förbuden mot import av blåfenad tonfisk från Belize och Honduras skulle förlängas och att det importförbud som tillämpats på dessa produkter med ursprung i Panama skulle hävas. ICCAT:s rekommendationer bör införlivas med gemenskapslagstiftningen.

Efter flera försök att förmå Belize och Honduras att samarbeta med ICCAT och att se till att överenskomna ordningar för bevarande och förvaltning respekteras har ICCAT anmält de båda länderna för bristande respekt och bristande uppfyllelse av internationellt överenskomna bestämmelser för bevarande samt för bristande samarbete med organisationen.

Europeiska gemenskapen blev avtalsslutande part i ICCAT den 14 november 1997 och enligt den gemensamma handelspolitiken måste dessa importförbud införas på gemenskapsnivå.

Gemenskapen anser att dessa åtgärder till fullo överensstämmer med våra förpliktelser inom ramen för Världshandelsorganisationen, artikel XX i GATT 1994, i vilken det föreskrivs att handelsbestämmelser skall kunna tillämpas för att skydda resurser som kan uttömmas, och i fallet Belize med Lomékonventionen.

Rådet föreslås godkänna den bifogade förordningen.

2000/0163 (ACC)

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om förbud mot import av atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) med ursprung i Belize och Honduras

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Det är med tanke på bevarandet av den biologiska jämvikten och den tryggade livsmedelsförsörjningen i världen nödvändigt att skydda fiskeresurserna, vilka är en naturresurs som kan uttömmas.

(2) Internationella kommissionen för bevarandet av tonfiskbestånden i Atlanten (ICCAT), i vilken Europeiska gemenskapen är avtalsslutande part, antog 1995 en handlingsplan för att säkerställa att programmet för bevarande av atlantisk svärdfisk är effektivt, så att dessa bestånd bevaras på ett effektivt sätt.

(3) Det berörda beståndet kan inte förvaltas effektivt av de avtalsslutande parterna i ICCAT, vilkas fiskare tvingas minska sina fångster av atlantisk svärdfisk, om inte samtliga icke-avtalsslutande parter samarbetar med ICCAT och rättar sig efter dess åtgärder när det gäller bevarande och förvaltning.

(4) 1998 konstaterade ICCAT att Belize och Honduras var länder vilkas fartyg bedrev fiske av atlantisk svärdfisk på ett sätt som underminerade organisationens åtgärder för artens bevarande och styrkte sina slutsatser med uppgifter rörande fångster, handel och fartygsobservation.

(5) ICCAT:s försök att förmå de två länderna att respektera åtgärderna för bevarande och förvaltning av atlantisk svärdfisk har varit resultatlösa.

(6) ICCAT har rekommenderat de avtalsslutande parterna att vidta lämpliga åtgärder för att förbjuda import från Belize och Honduras av alla former av produkter av atlantisk svärdfisk; dessa åtgärder kommer att hävas så snart det konstaterats att länderna i fråga har anpassat sina fiskemetoder till ICCAT:s åtgärder; dessa åtgärder måste därför genomföras av gemenskapen som är ensam behörig på detta område.

(7) Dessa åtgärder är förenliga med gemenskapens åtaganden inom ramen för andra internationella avtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Övergång till fri omsättning i gemenskapen av atlantisk svärdfisk (Xiphias gladius) enligt KN-nummer ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 och ex 1604 20 70 med ursprung i Belize och Honduras skall vara förbjuden.

2. Landning av under punkt 1 angivna produkter för transitering i gemenskapen skall vara förbjuden.

Artikel 2

Denna förordning skall inte tillämpas på kvantiteter av de produkter som anges i artikel 1.1, vilka till de behöriga nationella myndigheternas belåtenhet kan bevisas ha varit på väg till gemenskapens territorium dagen för ikraftträdandet av denna förordning och vilka övergår till fri omsättning senast fjorton dagar efter den dagen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

Top