EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0220

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten

/* KOM/2000/0220 slutlig - ACC 2000/0091 */

52000PC0220

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten /* KOM/2000/0220 slutlig - ACC 2000/0091 */


Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Det protokoll som fogats till fiskeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius upphörde att gälla den 30 november 1999. Ett nytt protokoll paraferades av de båda parterna den 3 december 1999 om upprättande av de tekniska och ekonomiska villkor enligt vilka gemenskapens fiskefartyg får fiska i Mauritius vatten under perioden 3 december 1999 - 2 december 2002.

Kommissionen föreslår följaktligen att rådet genom ett beslut antar utkastet till avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av det nya protokollet i avvaktan på att det slutligt skall träda i kraft.

Ett separat förfarande pågår för förslaget till rådsförordning om ingående av ett nytt protokoll.

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 300.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1], och

[1] EGT C, , s..

av följande skäl:

(1) Gemenskapen och Mauritius har förhandlat för att fastställa de ändringar eller tillägg som skall göras i avtalet om fiske i Mauritius vatten när giltighetstiden löper ut för protokollet.

(2) Som en följd av dessa förhandlingar paraferades ett nytt protokoll den 3 december 1999.

(3) Genom detta protokoll får gemenskapens fiskare under perioden 3 december 1999 - 2 december 2002 möjlighet att fiska i de vatten som lyder under Mauritius suveränitet och jurisdiktion.

(4) För att gemenskapens fartyg skall kunna återuppta det fiske de bedrivit är det nödvändigt att protokollet i fråga godkänns så snart som möjligt. De båda parterna har därför paraferat ett avtal i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av det paraferade protokollet från och med den dag då det paraferades. Avtalet i form av skriftväxling bör ingås i avvaktan på att ett slutgiltigt beslut fattas på grundval av artikel 37 i fördraget.

(5) Metoden för att fördela fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna bör fastställas på grundval av den traditionella fördelningen av fiskemöjligheter enligt fiskeavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet i form av skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mauritius regering om fiske i Mauritius vatten godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtaltexten är fogad till detta beslut.

Artikel 2

De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

- Notfartyg för tonfiskfiske: Frankrike 20, Spanien 20, Italien 2, Förenade kungariket 1.

- Fartyg för fiske med flytlinor: Spanien 19, Frankrike 13, Portugal 8.

- Fartyg som bedriver fiske med linor: Frankrike 25 GRT/månad som ett årsgenomsnitt.

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte täcker alla de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet får kommissionen beakta licensansökningar från övriga medlemsstater.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse de personer som skall vara bemyndigade att underteckna avtalet i form av skriftväxling med bindande verkan för gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

AVTAL I FORM AV SKRIFTVÄXLING OM PROVISORISK TILLÄMPNING AV PROTOKOLLET OM FASTSTÄLLANDE FÖR PERIODEN 3 DECEMBER 1999 - 2 DECEMBER 2002 AV DE FISKEMÖJLIGHETER OCH DEN EKONOMISKA ERSÄTTNING SOM FÖRESKRIVS I AVTALET MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH MAURITIUS REGERING OM FISKE I MAURITIUS VATTEN

A. SKRIVELSE FRÅN MAURITIUS REGERING

Herr . . .

Med hänvisning till protokollet, paraferat den 3 december 1999, om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002, har jag äran att meddela Er att Mauritius regering är beredd att provisoriskt tillämpa protokollet från och med den 3 december 1999 till dess att det träder i kraft i enlighet med artikel 6 i samma protokoll, förutsatt att Europeiska gemenskapen är villig att göra detsamma.

Detta gäller under förutsättning att den första delutbetalningen motsvarande en tredjedel av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2 i protokollet görs före den 2 juni 2000.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Europeiska gemenskapen godkänner en sådan provisorisk tillämpning.

Moed utmärkt högaktning.

På Mauritius regerings vägnar

B. SKRIVELSE FRÅN GEMENSKAPEN

Herr . . .

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

"Med hänvisning till protokollet, paraferat den 3 december 1999, om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning för perioden 3 december 1999 - 2 december 2002, har jag äran att meddela Er att Mauritius regering är beredd att provisoriskt tillämpa protokollet från och med den 3 december 1999 till dess att det träder i kraft i enlighet med artikel 6 i samma protokoll, förutsatt att Europeiska gemenskapen är villig att göra detsamma.

Detta gäller under förutsättning att den första delutbetalningen motsvarande en tredjedel av den ekonomiska ersättning som föreskrivs i artikel 2 i protokollet görs före den 2 juni 2000.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Europeiska gemenskapen är införstådd med en sådan provisorisk tillämpning."

Jag har nöjet att bekräfta att Europeiska gemenskapen godkänner en sådan provisorisk tillämpning.

Med utmärkt högaktning.

På Europeiska unionens råds vägnar

Top