Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AC0086

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om klarläggande av rådets förordning (EG) nr 2223/96 i fråga om principerna för registrering av skatter och sociala avgifter"

OJ C 75, 15.3.2000, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC0086

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om klarläggande av rådets förordning (EG) nr 2223/96 i fråga om principerna för registrering av skatter och sociala avgifter"

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 075 , 15/03/2000 s. 0019 - 0020


Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om klarläggande av rådets förordning (EG) nr 2223/96 i fråga om principerna för registrering av skatter och sociala avgifter"

(2000/C 75/08)

Den 14 januari beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.

Ekonomiska och sociala kommittén utsåg Vasco Cal att som huvudföredragande ansvara för det förberedande arbetet.

Vid sin 369:e plenarsession den 26- 27 januari 2000 (sammanträdet den 26 januari 2000) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 79 röster för och 3 nedlagda röster.

1. Inledning

1.1. Det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet (ENS) används för att beräkna den offentliga sektorns behov av finansiering eller budgetunderskott. Detta begrepp är viktigt inom ramen för Protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som ligger till grund för stabilitets- och tillväxtpakten. Med hänseende till protokollet är det nödvändigt att snabbt kunna beräkna varje medlemsstats budgetunderskott och uppgifterna måste vara tydliga och jämförbara.

1.2. I detta sammanhang anger vissa medlemsstater de skatter och avgifter som de beräknar inkassera (i enlighet med skattelängden och deklarationerna) medan andra anger de belopp som verkligen kasserats in. De sistnämnda uppgifterna meddelas alltför sent och de förstnämnda anger belopp som aldrig kommer att inkasseras, eftersom de inbegriper obetalda skatter på grund av insolvens, konkurser osv.

1.3. Kommissionen föreslår därför "att de skatter och sociala avgifter som registreras i systemet inte skall omfatta sådana belopp som inte kan inkasseras och att de skatter och sociala avgifter som för en viss period registreras på grundval av beskattningsunderlaget följaktligen motsvarar de belopp som verkligen har betalts in".

1.4. I praktiken innebär kommissionens förslag att varje kategori skatter och sociala avgifter som registreras skall justeras med hjälp av en koefficient för att utesluta de belopp som inte inkasseras. Vad gäller deklarationer som gjorts på grundval av inkasserade belopp efterlyser kommissionen att man bevakar att beloppen verkligen hänför sig till den period och den verksamhet som angivits.

2. Ekonomiska och sociala kommitténs kommentarer

2.1. Kommittén instämmer i princip med förslaget till förordning och hoppas på ett snabbt antagande av rådet, om möjligt under det nuvarande portugisiska ordförandeskapet.

2.2. Kommittén uppmärksammar att de icke inkasserade skatterna och avgifterna, som uppgår till 2 % av BNP, är relativt små belopp. Men betydelsen av dessa belopp framträder klarare i jämförelse med de underskott som medlemsstaternas är skyldiga att minska inom ramen för sina stabilitets- och tillväxtprogram, också i storleksordningen 2 %.

2.3. Kommittén betonar vikten av en strikt tillämpning av koefficienter per kategori skatter och sociala avgifter. Det är inte bara fallet att tydligheten och jämförbarheten av medlemsstaternas uppgifter skulle ifrågasättas vid tillämpningen av en allomfattande koefficient, utan nödvändiga studier för att påbörja en stegvis skatteharmonisering i EU skulle också försvåras.

3. Särskilda kommentarer

3.1. Artikel 3 a

Kommittén understryker vikten av att koefficienterna inte endast bör uppskattas på grundval av tidigare erfarenhet utan att de även tar väntade händelser i beaktande som kan komma att påverka det makroekonomiska läget.

3.2. Artikel 3 b

Kommittén välkomnar att uppgifter om skatter och avgifter strikt skall hänföras till en viss period och ett visst verksamhetsområde. Att de fastställda principerna tillämpas kontinuerligt är mycket viktigt.

3.3. Tillämpning

För de medlemsstater som ännu inte tillämpar föreskrifterna under artikel 3 och vilkas nuvarande uppgifter avviker från de resultat som de skulle angivit om de tillämpat artikeln, är det lämpligt att fastställa en övergångsperiod på högst två år.

Bryssel den 26 januari 2000.

Ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Beatrice Rangoni Machiavelli

Top