EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0641

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete avseende oavsiktlig förorening av havet

/* KOM/99/0641 slutlig - COD 98/0350 */

OJ C 177E, 27.6.2000, p. 31–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0641

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete avseende oavsiktlig förorening av havet /* KOM/99/0641 slutlig - COD 98/0350 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 177 E , 27/06/2000 s. 0031 - 0041


Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT OM UPPRÄTTANDE AV EN GEMENSKAPSRAM FÖR SAMARBETE AVSEENDE OAVSIKTLIG FÖRORENING AV HAVET

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Beträffande oavsiktlig förorening av havet har sedan 1978 en rad aktiviteter utvecklats baserade på rådets resolution (antagen den 26 juni 1978) om inrättande av ett åtgärdsprogram för gemenskapen.

Dessa aktiviteter innebär huvudsakligen gemensam utbildning, expertutbyte, övningar, pilotprojekt, en insatsstyrka med experter utsedda av medlemsstaterna och införande av ett informationssystem för gemenskapen.

Syftet med gemenskapens samarbete på detta område är att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser på nationell, regional och lokal nivå för att insatserna skall få större genomslagskraft och för att bästa förutsättningar för ett effektivt samarbete skall kunna skapas.

Den 16 december 1998 lade kommissionen fram ett förslag till rådets beslut om upprättande av en gemenskapsram för samarbete avseende oavsiktlig förorening av havet (KOM(98)769 - 1998/0350/COD). Förslaget syftar till att sammanföra och konsolidera olika åtgärder som genomförts på det här området under de senaste 20 åren i en samlad rättslig grund och att vidga den till att gälla driftsutsläpp. Det innehåller ett fortsatt åtgärdsprogram för gemenskapen med start den 1 januari 2000.

2. Regionkommittén har beslutat att inte avge något yttrande.

3. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 29 april 1999. ESK stöder generellt kommissionens förslag.

4. Den 16 september 1999 antog Europaparlamentet totalt 29 ändringsförslag vid den första behandlingen.

Kommissionen godtog 12 ändringsförslag (2, 4, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 och 29) helt och hållet, 3 ändringsförslag (5, 15 och 24) i vissa delar samt 5 ändringsförslag (3, 6, 8, 9, 13) - och delar av ändringsförslag 15 - rent principiellt. Dessa ändringsförslag klargör och förbättrar förslagets lydelse. Många av dem ger samarbetet för att bekämpa driftsutsläpp en större vikt (2, 3, 13, 24, 26, 27, och 29). I andra ändringsförslag tar man upp farorna med till exempel dumpad krigsmateriel (4, 5, 14, 16 och 24) eller efterlyser en mer omfattande medverkan från allmänheten (20 och 24) och andra relevanta organ (19, 21 och 25).

I ändringsförslag 6, 8, 9 och 13 behandlas behovet av att ta hänsyn till internationella konventioner för skydd av vissa särskilda havsregioner. Man föreslår att de skall samlas i en enskild punkt i ingressen där alla relevanta konventioner och/eller avtal anges.

De återstående 9 ändringsförslagen (1, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 22 och 23) är problematiska av följande skäl:

I ändringsförslag 1 och - i vissa delar - ändringsförslag 5, 15 och 24 finns en särskild hänvisning till förorening orsakad av radioaktiva ämnen. Radioaktiva ämnen omfattas dock redan underförstått av förslaget. Befintliga internationella konventioner för skydd av Medelhavet, Östersjön och Nordsjön, till vilka gemenskapen är avtalsslutande part, följer också samma princip, nämligen att inte nämna några särskilda ämnen. Radioaktiva ämnen ingår avslutningsvis i IMDG-koden (internationella koden för sjötransport av farligt gods) som nämns i ändringsförslag 5. Mot bakgrund av detta skulle ett särskilt omnämnande av radioaktiva ämnen inte innebär någon förbättring.

Ändringsförslag 7 innehåller en referens till protokollet om långlivade organiska föreningar - hormonliknande ämnen, som undertecknades av FN i juni 1998. Denna referens är inte relevant mot bakgrund av tillämpningsområdet för protokollet, i vilket kronisk luftförorening behandlas.

Ändringsförslag 10, 11, 12, 17, 18 och första delen av ändringsförslag 22 syftar till att förbättra samarbetet med länder som deltar i Phare-, Tacis- och Meda-programmen. En sådan utvidgning skulle medföra alltför många svårigheter vad gäller förvaltning, eftersom beslutsförfarandena i de aktuella initiativen (Phare, Tacis och Meda) skiljer sig mycket åt från förfarandena i den föreslagna gemenskapsramen. Åtgärdsprogrammets syfte är att konsolidera och förbättra samarbetet rörande oavsiktlig förorening av havet inom unionen. Dessa förslag skulle få stora konsekvenser vad gäller de personalresurser som krävs för att genomföra sådana åtgärder. Dessutom har viss samordning med berörda länder redan uppnåtts tack vare de befintliga internationella konventionerna för skydd av Medelhavet respektive Östersjön.

I senare delen av ändringsförslag 22 föreslås att den kommitté som inrättas genom det föreslagna beslutet skall ha öppna sammanträden och att dagordningar och annan relevant dokumentation skall offentliggöras. Det förslaget skapar svårigheter eftersom det inte ligger i linje med det beslut om kommittésystemet som nyligen fattades (rådets beslut 99/468/EG).

Ändringsförslag 23 föregriper det beslut som skall fattas på grundval av den utvärderingsrapport som nämns i samma artikel (artikel 5) och inkräktar på kommissionens initiativrätt.

1998/0350 (COD)

Ändrat förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

OM UPPRÄTTANDE AV EN GEMENSKAPSRAM FÖR SAMARBETE AVSEENDE OAVSIKTLIG FÖRORENING AV HAVET

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s. 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och [1]

[1]

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, [2]

[2]

med beaktande av yttrandet från Ekonomiska och sociala kommittén, [3]

[3]

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, [4]

[4]

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget, och av följande skäl:

(1) De åtgärder som gemenskapen vidtagit på detta område sedan 1978 har gjort det möjligt att stegvis utveckla samarbetet mellan medlemsstaterna inom gemenskapens åtgärdsprogram. Den resolution och de beslut som antagits sedan 1978 [5] utgör grunden för detta samarbete.

[5] EGT C 162, 8.7.1978, s. 1. EGT L 355, 10.12.1981, s. 52. EGT L 77, 22.3.1986, s. 33. EGT L 158, 25.6.1988, s. 32.

(2) Gemenskapens informationssystem har använts för att tillhandahålla medlemsstaternas behöriga myndigheter de uppgifter som krävs för kontroll och minskning av föroreningar orsakade av utsläpp av stora mängder kolväten och andra skadliga ämnen i havet. Informationssystemet kommer att göras enklare genom ett modernt automatiskt databehandlingssystem. Behovet av ett snabbt och effektivt informationsutbyte kräver ett lämpligt system för kommunikationen.

(3) Gemenskapens insatsstyrka och andra åtgärder inom gemenskapens åtgärdsprogram har tillhandahållit praktiskt bistånd till de operativa myndigheterna i samband med olyckor som föranlett förorening av havet och främjat samarbetet och beredskapen så att man kan ingripa snabbt vid olyckor.

(4) I gemenskapens program för strategi och åtgärder avseende miljön och en hållbar utveckling [6], som framlagts av kommissionen, förutses att gemenskapens verksamhet kommer att utvidgas, särskilt vad gäller miljöolyckor, inbegripet oavsiktlig förorening av havet och driftsutsläpp.

[6] EGT C 138, 17.5.1993, s. 5.

(5) Förslaget till direktiv om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester från fartyg kommer att få stor betydelse i samband med driftsutsläpp.

(6) Genom att vidta åtgärder mot riskerna bidrar gemenskapens samarbete avseende oavsiktlig förorening av havet till att nå målen i fördraget genom att främja solidaritet mellan medlemsstaterna och bidra till att bevara och skydda miljön, inbegripet människors hälsa, i enlighet med artikel 130r 174 i fördraget.

(7) "Oavsiktlig förorening av havet" bör definieras på ett sådant sätt att det innefattar, men inte begränsas till, alla utsläpp av skadliga ämnen i marin miljö, oavsett om det sker i civila eller militära sammanhang, direkt i havet eller från kusten, från flodmynningar eller genom utsläpp från material som tidigare dumpats i havet.

(8) "Skadliga ämnen" bör definieras på ett sådant sätt att det innefattar, men inte begränsas till, alla material som omfattas av IMDG-koden (den internationella koden för sjötransport av farligt gods) och utsläpp från dumpad krigsmateriel.

(9) Särskild uppmärksamhet bör ägnas relevanta konventioner och/eller avtal som rör europeiska hav.

(10) Upprättandet av en gemenskapsram för samarbete, inom vilken stödåtgärder kan tillhandahållas, kommer att bidra till en ännu effektivare utveckling av samarbetet avseende oavsiktlig förorening av havet. Samarbetsramen bör i stor utsträckning grunda sig på de erfarenheter som vunnits på detta område sedan 1978.

(11) En gemenskapsram för samarbete kommer också att öka öppenheten samt konsolidera och stärka de olika åtgärder som vidtagits i en fortsatt strävan att uppnå målen i fördraget.

(12) Åtgärder som syftar till att tillhandahålla information och förbereda dem som ansvarar för och arbetar med oavsiktlig förorening av havet i medlemsstaterna är viktiga och ökar beredskapsnivån inför olyckor och bidrar också till att minska riskerna.

(13) Det är också viktigt att genomföra gemenskapsåtgärder för att förbättra den teknik och de metoder som används vid ingripande och vid rehabilitering efter olyckor.

(14) Det operativa stödet till medlemsstaterna i nödsituationer, liksom smidigare utbyte av erfarenheter från sådana situationer mellan medlemsstaterna, har visat sig vara av stort värde.

(15) En rådgivande kommitté för oavsiktlig förorening av havet kommer att bistå kommissionen vid utarbetandet av samarbetsramen. Kommissionen får också hänföra andra ärenden avseende oavsiktlig förorening av havet till denna kommitté.

(16) Bestämmelserna i detta beslut tillämpas på det åtgärdsprogram som inrättades genom rådets resolution av den 26 juni 1978 och det informationssystem för gemenskapen som inrättades genom rådets beslut av den 6 mars 1986. Det rådsbeslutet bör därför upphävas från och med den dag då det här beslutet träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1. Härmed inrättas en gemenskapsram för samarbete på området oavsiktlig förorening av havet (nedan kallad "samarbetsramen") för perioden den 1 januari 2000 till den 31 december 2004.

2. Samarbetsramen är avsedd som stöd och komplement till medlemsstaternas arbete på nationell, regional och lokal nivå för att skydda för den marina miljön, människors hälsa och kustlinjerna mot riskerna för oavsiktlig förorening av havet och driftsmässiga utsläpp, inbegripet utsläpp från dumpad krigsmateriel.

"Oavsiktlig förorening av havet" bör definieras på ett sådant sätt att det innefattar, men inte begränsas till, alla utsläpp av skadliga ämnen i marin miljö, oavsett om det sker i civila eller militära sammanhang, direkt i havet eller från kusten, från flodmynningar eller genom utsläpp från material som tidigare dumpats i havet.

3. Samarbetsramens syfte är att förbättra medlemsstaternas förmåga att ingripa när olyckor föranleder utsläpp, eller vid omedelbart hot om utsläpp, av olja eller andra skadliga ämnen i havet, och också att bidra till att minska riskerna. Avsikten med samarbetsramen är vidare att skapa förhållanden för och underlätta ett effektivt ömsesidigt bistånd och samarbete mellan medlemsstaterna på detta område.

Samarbetsramen bör även underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna, så att ekonomiska skadestånd skall kunna utkrävas i enlighet med principen att förorenaren betalar.

4. Inom denna samarbetsram upprättas ett informationssystem för gemenskapen avsett för informationsutbyte för beredskap och ingripanden vid oavsiktlig förorening av havet, inbegripet driftsmässiga utsläpp och dumpningsområden för krigsmateriel. Systemet kommer minst att bestå av de beståndsdelar som anges i bilaga I.

Artikel 2

1. Kommissionen skall vidta de åtgärder som omfattas av samarbetsramen.

2. Ett treårigt program, som skall granskas och uppdateras årligen, skall antas för åtgärderna inom samarbetsramen, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 4 och på grundval av bl.a. den information som medlemsstaterna tillhandahåller kommissionen. Kommissionen får vid behov vidta ytterligare åtgärder än dem som omfattas av samarbetsramen. Dessa tilläggsåtgärder skall utvärderas mot bakgrund av prioriteringar och disponibla finansiella medel.

3. De åtgärder som omfattas av samarbetsramen samt de finansiella bestämmelserna rörande gemenskapens bidrag fastställs i bilaga II.

Artikel 3

1. De enskilda åtgärder som kommer att vidtas skall anges i den löpande planen för åtgärderna inom samarbetsramen.

2. De enskilda åtgärderna skall väljas i huvudsak på grundval av åtgärdernas

a) bidrag till tillhandahållandet av information och förberedandet av dem som i medlemsstaterna ansvarar för och arbetar med oavsiktlig förorening av havet och driftsutsläpp, i syfte att öka beredskapsnivån och bidra till att förhindra riskerna,

b) bidrag till förbättringen av tekniska lösningar och metoder för ingripande och rehabilitering efter olyckor, inbegripet informationsutbyte mellan hamnmyndigheter,

c) bidrag till tillhandahållandet av operativt stöd till medlemsstaterna i nödsituationer, genom mobilisering av experter främst från gemenskapens insatsstyrka, och till utbyte av erfarenheter från sådana situationer mellan medlemsstaterna,

ca) bidrag till att förbättra informationen till allmänheten så att risker kan klargöras och olycksinformation kan spridas,

cb) bidrag till att öka samarbetet med andra organ på lokal nivå, bland annat miljöskyddsorgan, vad gäller riskbedömning och insatser.

3. Varje enskild åtgärd skall vidtas i nära samarbete med de behöriga myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå i medlemsstaterna.

Artikel 4

1. När det gäller att vida åtgärder inom samarbetsramen skall kommissionen bistås av en rådgivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till enskilda åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

2. Kommissionen får också hänföra andra ärenden avseende oavsiktlig förorening av havet till den rådgivande kommittén.

Artikel 5

Kommissionen skall utvärdera genomförandet av samarbetsramen efter halva tiden och före dess upphörande, och den skall överlämna rapport till rådet och Europaparlamentet mellan den 30 september 2002 och den 31 mars 2004.

Artikel 6

Rådets beslut av den 6 mars 1986 om upprättande av ett informationssystem för gemenskapen för kontroll och minskning av förorening orsakad av utsläpp av kolväten och andra skadliga ämnen i havet, i dess senaste version, upphör att gälla när detta beslut träder i kraft.

Artikel 7

Beslutet träder i kraft den 1 januari år 2000.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordföranden Ordföranden

BILAGA I

Gemenskapens informationssystem

Ett modernt automatiskt system för databehandling kommer att användas för gemenskapens informationssystem. På gemenskapens webbplats på Internet kommer det att finnas en hemsida med allmän bakgrundsinformation på gemenskapsnivå, och på nationella hemsidor kommer det att finnas information om tillgängliga nationella insatsstyrkor.

Utöver detta kommer en operativ lösbladspublikation för gemenskapen att ges ut med information om krisledningen i varje medlemsstat.

1. Inom sex månader från den dag då beslutet träder i kraft skall varje medlemsstat

a) utse en myndighet eller de myndigheter som ansvarar för förvaltningen av systemets nationella del och underrätta kommissionen om detta,

b) inrätta en webbplats som skall kopplas ihop med hela systemet genom gemenskapens allmänna ingångssida för systemet.

2. Kommissionen kommer att öppna en webbplats med en allmän ingångssida för systemet och en hemsida för gemenskapen.

3. Inom sex månader från den dag då beslutet träder i kraft skall varje medlemsstat på sin nationella hemsida ha fört in åtminstone följande information:

a) En kortfattad översikt över de nationella strukturerna och förhållandet mellan nationella myndigheter när det gäller oavsiktlig förorening av havet och områden där driftsutsläpp förekommer.

b) En förteckning över de viktigaste metoderna som företag inom den offentliga och privata sektorn använder för ingripande vid olyckor och sanering. Denna förteckning skall innehålla uppgifter om

- antal specialister och deras kompetens,

- mekanisk utrustning för uppsamling av kolväte som släppts ut i havet och för förhindrande och bekämpning av förorening av kusten eller havet genom utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen, samt uppgifter om de specialister som kan använda denna utrustning,

- kemiska och biologiska medel för bekämpning av förorening till havs och för sanering av kusterna, expertis i fråga om återställande samt uppgifter om de specialister som kan använda dessa medel,

- utryckningsgrupper,

- fartyg och luftfartyg som är utrustade för bekämpning av förorening,

- mobila resurser för temporär lagring av uppsamlade kolväten och andra skadliga ämnen,

- system för belysning av oljetankrar,

- ett larmnummer dit allmänheten kan ringa,

ba) en förteckning över dumpningsområden för krigsmateriel,

c) platser för förråd eller utrustning,

d) villkor för att erbjuda andra medlemsstater bistånd.

4. Varje medlemsstat skall uppdatera sin nationella hemsida som anges i punkt 3 så snart ändringar inträffar, dock senast varje år i januari.

5. Varje medlemsstat skall, inom sex månader efter det att beslutet har trätt i kraft, tillhandahålla kommissionen information om dess operativa krisledning, inbegripet operativa förfaranden för mobilisering och operativa kontaktpunkter med adress- och kontaktuppgifter, och denna information skall ingå i gemenskapens operativa lösbladspublikation.

6. Varje medlemsstat skall så snart som möjligt meddela kommissionen varje ändring avseende informationen i publikationen.

7. Kommissionen skall tillhandahålla varje medlemsstat ett exemplar av publikationen och meddela medlemsstaterna om varje uppdatering.

BILAGA II

Finansiella bestämmelser för gemenskapens bidrag

ÅTGÄRD // FINANSIELLA BESTÄMMELSER

A. Åtgärder avseende utbildning och information

1. Kurser och seminarier (1)

Organisera kurser och seminarier för nationella, regionala och lokala tjänstemän i medlemsstaterna och andra berörda personer för att säkerställa att de behöriga organen ingriper snabbt och effektivt.

2. Expertutbyte

Organisera förflyttning av experter till en annan medlemsstat för att experterna skall kunna få erfarenhet, eller bilda sig en uppfattning om olika tekniska lösningar som används, eller studera tillvägagångssätten inom andra beredskapsstyrkor eller andra relevanta organ, t.ex. icke-statliga organisationer med specialistkunskaper när det gäller marina föroreningar.

Organisera utbyte av experter, specialister och tekniker mellan medlemsstaterna för att de skall kunna ge eller delta i korta utbildningskurser eller -moduler i andra medlemsstater.

3. Övningar

Syftet med övningarna är att jämföra metoder, stimulera samarbetet mellan medlemsstaterna och stödja framsteg i och samordna de nationella beredskapsstyrkorna.

4. Gemenskapens informationssystem

Utveckling och underhåll av ett modernt datoriserat informationssystem för att hjälpa de nationella myndigheterna att hantera oavsiktlig förorening av havet och driftsutsläpp genom att tillhandahålla den information som de behöver för krisledningen.

B. Åtgärder för att förbättra tekniska lösningar och metoder för insatser och återställande (pilotprojekt) (1)

Projekt avsedda att öka medlemsstaternas förmåga till insatser och återställande. Dessa projekt syftar främst till att förbättra metoder, tekniska lösningar och förfaranden. Beträffande räckvidden skall de beröra alla eller flera medlemsstater och kan inbegripa projekt för tillämpning av ny teknik avseende oavsiktlig förorening av havet och driftsutsläpp. Projekt som omfattar två eller flera stater kommer att gynnas.

C. Stöd- och informationsinsatser

1. Miljökonsekvenser

Åtgärder för att stödja undersökningar av miljöeffekterna efter en olycka, utvärdera de insatser som gjorts för att förebygga och avhjälpa olyckor och för att delge de andra medlemsstaterna undersökningsresultat och förvärvad erfarenhet.

2. Konferenser och evenemang (1)

Konferenser och andra evenemang om förorening av havet som är öppna för en stor publik, särskilt när de omfattar flera medlemsstater.

3. Andra stödåtgärder (1)

Åtgärder för att definiera den aktuella tekniska nivån, för att utveckla principer och inriktning rörande viktiga aspekter av oavsiktlig förorening av havet och driftsutsläpp och för att utvärdera samarbetsramen.

4. Information

Publikationer, utställningsmaterial och annan information till allmänheten om gemenskapens samarbete vad beträffar oavsiktlig förorening av havet och driftsutsläpp.

D. Mobilisering av expertis

Åtgärder för mobilisering av experter ur gemenskapens insatsstyrka som skall ingripa i händelse av en nödsituation i syfte att förstärka det system som inrättats av myndigheterna i den medlemsstat eller det tredje land som befinner sig i denna situation och för att tillhandahålla en expert på platsen som samordnar observatörer från andra medlemsstater.

//

Högsta ekonomiska bidrag från gemenskapen: 75 % av den totala kostnaden för åtgärden, med ett tak på 75 000 ECU per åtgärd.

Högsta ekonomiska bidrag från gemenskapen: 75 % av kostnaderna för experternas resor och uppehälle och 100 % av kostnaderna för samordning av systemet.

Högsta ekonomiska bidrag från gemenskapen: 50 % av kostnaderna för deltagande av observatörer från andra medlemsstater och för organisering av tillhörande seminarier, förberedande av övningen, sammanställning av en slutrapport, osv.

100 % finansiering av kommissionens del av systemet.

Högsta ekonomiska bidrag från gemenskapen: 50 % av den totala kostnaden för varje projekt med ett tak på 150 000 ECU.

Högsta ekonomiska bidrag från gemenskapen: 50 % av den totala kostnaden för varje åtgärd.

Högsta ekonomiska bidrag från gemenskapen: 30 % av den totala kostnaden för åtgärden med ett tak på 50 000 ECU.

Finansiering 100 %.

Finansiering 100 %.

Ekonomiskt bidrag från gemenskapen: 100 % av kostnaderna för experternas tjänsteresor.

(1) Bidragsberättigande åtgärder är endast sådana som berör alla medlemsstater eller ett flertal av dem.

Top