EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0496

Förslag till rådets beslut om att ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

/* KOM/99/0496 slutlig - CNS 99/0203 */

OJ C 376E , 28.12.1999, p. 58–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0496

Förslag till rådets beslut om att ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk /* KOM/99/0496 slutlig */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 376 E , 28/12/1999 s. 0058 - 0060


Förslag till RÅDETS BESLUT om att ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Enligt artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 302/93 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk får tredje länder delta i centrumets arbete. Den 5 april 1995 riktade Norge en framställan om att få delta till ordföranden i centrumets styrelse. Efter det att framställan granskats, överlämnade styrelsen den till kommissionen och rekommenderade starkt att den skulle beviljas.

2. I sin rekommendation underströk centrumets styrelse att Norges deltagande skulle vara till fördel för centrumets verksamhet och att Norge borde ges en ställning i proportion till dess deltagande i organets arbete.

3. Den 18 juli 1997 antog rådet förhandlingsdirektiv för kommissionens avtalsförhandlingar med Norge. Direktiven innehöll följande villkor:

"Avtalet skall innehålla bestämmelser om Norges deltagande, inbegripet administrativt deltagande, i Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och ett förbehåll i form av garantier för EU:s beslutsprocess. Det skall även innehålla rimliga finansieringsbestämmelser för Norges bidrag till centrets finansiering, bestämmelser om Norges deltagande i Reitox, om dataskydd, om rättslig ställning, centrets privilegier och immunitet i förhållande till Norge samt om EG-domstolens jurisdiktion i förhållande till Norge".

4. Avtalsutkastet paraferades den 21 juli 1999. Rådet ombeds nu att anta det bifogade förslaget till rådets beslut om att ingå avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om landets deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

5. Merkostnaden för centrumet uppvägs av Norges bidrag till budgeten och kommer inte att belasta unionens budget.

99/0203 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om att ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i förening med artikel 300.2 första stycket andra meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, [1]

[1] EGT C

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, [2]

[2] EGT C

och av följande skäl:

(1) I artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 302/93 av den 8 februari 1993 om upprättande av ett europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk [3], ändrad genom förordning (EEG) nr 3294/94 [4] anges att tredje land som delar gemenskapens och medlemsländernas intressen och målsättningar med uppgifterna och arbetet inom centrumet skall få möjlighet att delta i centrumets arbete.

[3] EGT L 36, 12.2.1993, s. 1.

[4] EGT L 341, 30.12.1994, s. 7.

(2) Avtalet mellan gemenskapen och Konungariket Norge om landets deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk som på gemenskapens vägnar har förhandlats fram av kommissionen bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk godkänns på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet och att lämna den diplomatiska not som avses i artikel 12 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

Utkast

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

som är medvetna om behovet av internationellt samarbete för att bekämpa problemet med narkotika och narkotikamissbruk i samhället,

som på nytt bekräftar de mycket nära kulturella, kommersiella och sociala förbindelser som traditionellt råder mellan Europeiska unionen och Norge, i synnerhet de ekonomiska, politiska och juridiska förbindelser som upprättats genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

som beaktar att Europeiska gemenskapen genom beslut 90/611/EEG [5] har tillträtt Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, nedan kallad Wienkonventionen, och har deponerat en behörighetsförklaring som avses i artikel 27 i konventionen [6]; som ävenledes beaktar att Norge ratificerade Wienkonventionen den 14 november 1994,

[5] EGT L 326, 24.11.1990, s. 56.

[6] EGT L 326, 24.11.1990, s. 57.

som beaktar att Europeiska gemenskapen genom rådets förordning (EEG) nr 302/93 [7] ("förordningen") har upprättat Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ("centrumet"),

[7] EGT L 36, 12.2.1993, s.1; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 71.

som beaktar att det i artikel 13 i förordningen anges att tredje land som delar gemenskapens och medlemsstaternas intressen och målsättningar skall få möjlighet att delta i centrumets arbete; som beaktar att Norge har gjort en framställan om att få delta,

som beaktar att Norge delar syftet med och målsättningarna för centrumet såsom de framgår av förordningen,

som beaktar att Norge godtar de uppgifter, den arbetsmetod och de prioriterade områden som centrumet tilldelats genom förordningen,

som beaktar att det i Norge finns en institution som är lämplig att knyta till Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk,

HAR BESLUTAT ATT INGÅ FÖLJANDE AVTAL.

Artikel 1

Norge skall fullt ut delta i centrumets arbete på de villkor som anges i detta avtal.

Artikel 2

Europeiskt nätverk för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox)

1. Norge skall delta i Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk (Reitox).

2. Norge skall underrätta centrumet om huvudbeståndsdelarna i landets informationsnätverk, inbegripet vilken som är den nationella kontrollenheten, inom 28 dagar från det att detta avtal trätt i kraft, och ange andra specialiserade enheter som kan bidra till centrumets arbete.

3. En specialiserad enhet i Norge skall utses till nationell kontaktpunkt genom enhälligt beslut av styrelseledamöterna.

Artikel 3

Styrelse

Centrumets styrelse skall kalla en företrädare för Norge till sina sammanträden. Företrädaren skall delta fullt ut utan rösträtt. Styrelsen får i undantagsfall sammankalla ett sammanträde där endast företrädare för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen deltar när frågor av särskilt intresse för gemenskapen och dess medlemsstater skall behandlas.

Styrelsen skall vid ett sammanträde där företrädare för Norge deltar fastställa detaljerna kring Norges deltagande i centrumets arbete.

Artikel 4

Vetenskaplig kommitté

Centrumets styrelse skall kalla en företrädare för Norge att delta fullt ut vid vetenskapliga kommitténs sammanträden utan rösträtt.

Artikel 5

Budget

Norge skall betala motsvarande 5,5 % av Europeiska unionens bidrag till centrumet undantaget bidraget till de nationella kontaktpunkterna i Reitox-nätverket.

Artikel 6

Uppgiftsskydd och -sekretess

1. Om personuppgifter som inte möjliggör identifiering av fysiska personer vidarebefordras till norska myndigheter av centrumet till följd av detta avtal och i enlighet med nationell lagstiftning, får sådana uppgifter bara användas för angivna syften och på de villkor som den myndighet som tillhandahållit dem anger.

2. Uppgifter om narkotika och narkotikamissbruk som skickas till norska myndigheter av centrumet får publiceras om gemenskapsregler och norska regler om spridning av information och om sekretess är uppfyllda. Personuppgifter får inte publiceras eller göras tillgängliga för allmänheten.

3. Specialiserade enheter som utsetts i Norge skall inte ha någon skyldighet att tillhandahålla uppgifter som är belagda med sekretess enligt norsk lagstiftning.

4. Centrumet är bundet av bestämmelserna i artikel 6 i förordningen i fråga om uppgifter som de norska myndigheterna lämnar till centrumet.

Artikel 7

Juridisk status

Centrumet skall vara en juridisk person enligt norsk rätt och skall i Norge besitta den mest långtgående behörighet en juridisk person kan ha enligt norsk lagstiftning.

Artikel 8

Ansvar

Centrumets ansvar skall regleras enligt bestämmelserna i artikel 16 i förordningen.

Artikel 9

Behörig domstol

Norge erkänner att Europeiska gemenskapernas domstol är behörig domstol i fråga om centrumet i enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i förordningen.

Artikel 10

Privilegier

Norge skall tillerkänna centrumet privilegier och immunitet i den utsträckning som anges i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 11

Tjänsteföreskrifter

Genom undantag från artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna får norska medborgare som åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter anställas av centrumets direktör.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta avtal skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden som följer efter mottagandet av den sista diplomatiska noten som bekräftar att de avtalsslutande parterna har uppfyllt sina respektive rättsliga förpliktelser för avtalets ikraftträdande.

Artikel 13

Giltighetstid och uppsägning

1. Detta avtal har ingåtts på obegränsad tid.

2. Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig notifikation till den andra avtalsslutande parten. Avtalet skall upphöra att gälla tolv månader efter dagen för en sådan notifikation.

Förklaring från Europeiska gemenskapernas kommission

Kommissionen kommer att uppmana Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk att vid utarbetandet av budgeten fullt ut beakta Norges anmärkningar om landets bidrag.

Top