EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0133

Förslag till rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) om fästställande av satserna för Österike, Finland och Sverige i artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna rörande dagtraktamenten för tjänsteresor inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium

/* KOM/99/0133 slutlig - CNS 99/0076 */

OJ C 152, 1.6.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0133

Förslag till rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) om fästställande av satserna för Österike, Finland och Sverige i artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna rörande dagtraktamenten för tjänsteresor inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium /* KOM/99/0133 slutlig - CNS 99/0076 */

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 152 , 01/06/1999 s. 0005


Förslag till rådets förordning (EKSG, EG, Euratom) om fastställande av satserna för Österrike, Finland och Sverige i artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna rörande dagtraktamenten för tjänsteresor inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium

(1999/C 152/05)

KOM(1999) 133 slutlig - 1999/0076(CNS)

(Framlagt av kommissionen den 30 mars 1999)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättande av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 i detta,

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, fastställda genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(1), senast ändrade genom rådets förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2591/97(2), särskilt artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och artiklarna 22 och 67 i anställningsvillkoren,

med beaktande av kommissionens förslag efter yttrande från kommittén för tjänsteföreskrifterna(3),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av domstolens yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande, och

med beaktande av följande:

Satser för dagtraktamenten för tjänsteresor för Österrike, Finland och Sverige bör införas i artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna skall ändras enligt följande:

1. Tabellen i punkt 1 a skall ändras enligt följande:

>Plats för tabell>

2. Följande text skall införas i första meningen i punkt 2:

94,37 euro för Österrike.

144,05 euro för Finland.

144,05 euro för Sverige.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

(1) EGT L 56, 4.3.1969, s. 1.

(2) EGT L 351, 23.12.1997.

(3) Yttrande nr 170/99 av den 21.1.1999.

Top