EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AG0225(05)

GEMENSAM STÅNDPUNT (EG) nr 12/1999 antagen av rådet den 22 december 1998 inför antagandet av rådets direktiv 1999/.../EG om ändring för andra gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet samt utvidgning av dirktivet till mutagena ämnen

OJ C 55, 25.2.1999, p. 39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AG0225(05)

GEMENSAM STÅNDPUNT (EG) nr 12/1999 antagen av rådet den 22 december 1998 inför antagandet av rådets direktiv 1999/.../EG om ändring för andra gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet samt utvidgning av dirktivet till mutagena ämnen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 055 , 25/02/1999 s. 0039


GEMENSAM STÅNDPUNT (EG) nr 12/1999 antagen av rådet den 22 december 1998 inför antagandet av rådets direktiv 1999/. . ./EG om ändring för andra gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet samt utvidgning av dirktivet till mutagena ämnen (1999/C 55/05)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (1),

med beaktande av kommissionens förslag (2) som överlämnas efter samråd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

enligt förfarandet i artikel 189c i fördraget (4), och

av följande skäl:

(1) I fördragets artikel 118a föreskrivs att rådet genom direktiv skall anta minimikrav för att, främst i fråga om arbetsmiljön, främja förbättringar, för att garantera en högre skyddsnivå för arbetstagares säkerhet och hälsa.

(2) Enligt den artikeln skall dessa direktiv undvika sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålägganden som motverkar tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag.

(3) Könscellsmutagener är ämnen som kan orsaka bestående förändringar av arvsmassans mängd eller struktur i en könscell, vilket i sin tur kan leda till en förändring av cellens fenotypiska egenskaper, och som kan överföras till framtida generationer avkommor.

(4) Till följd av sitt verkningssätt är det troligt att könscellsmutagener är cancerframkallande.

(5) Vinylkloridmonomer klassificeras som ett cancerframkallande ämne i kategori 1 enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (5).

(6) De viktigaste bestämmelserna i rådets direktiv 78/610/EEG av den 29 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om hälsoskydd för arbetstagare som exponeras för vinylkloridmonomer (6) bör för enhetlighetens och tydlighetens skull ingå i detta direktiv utan att detta sänker skyddsnivån vad gäller arbetstagares hälsa och säkerhet.

(7) Rådets direktiv 78/610/EEG kan upphävas efter det att detta direktiv genomförts.

(8) Carcinogenisiteten hos trädamm av ek och bok har bekräftats i epidemiologiska undersökningar av exponerade arbetstagare. Det är mycket troligt att damm från andra hårda träslag också kan orsaka cancer hos människor. Berörda arbetstagare utsätts därför för en allvarlig potentiell risk för att utveckla cancer.

(9) Försiktighetsprincipen bör tillämpas i samband med skyddet för arbetstagarnas hälsa. Direktiv 90/394/EEG bör därför utvidgas till att omfatta alla slags damm från hårda träslag.

(10) Det är önskvärt att forskningen om carcinogenisiteten hos andra slags trädamm fortsätter. Kommissionen måsta lägga fram förslag om skydd för arbetstagarnas hälsa så snart en risk identifieras.

(11) I artikel 16 i direktiv 90/394/EEG föreskrivs att det skall fastställas gränsvärden för alla de cancerframkallande ämnen för vilka detta är möjligt, på grundval av tillgänglig information inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter.

(12) Det är lämpligt att fastställa sådana gränsvärden för trädamm från hårda träslag. De nuvarande gränsvärdena för vinylkloridmonomer bör sänkas så att de motsvarar de bästa minimistandarderna för tekniska metoder, som återspeglar vad som är möjligt att genomföra samtidigt som syftet att skydda arbetstagares hälsa säkerställs.

(13) Arbetstagarna måste effektivt skyddas mot risker för att utveckla cancer som beror på yrkesmässig exponering för damm från hårda träslag. Syftet med detta direktiv är inte att begränsa användningen av trä vare sig genom att ersätta det med andra material eller genom att ersätta vissa träslag med andra träslag.

(14) Efterlevnad av minimikraven för skydd av arbetstagarnas hälso och säkerhet mot de särskilda risker som hänför sig till carcinogener syftar inte bara till att säkerställa att varje enskild arbetstagares hälsa och säkerhet skyddas, utan medför även ett minimiskydd för alla arbetstagare i gemenskapen.

(15) En enhetlig skyddsnivå mot de risker som hänför sig till carcinogener måste fastställas för gemenskapen som helhet. Denna skyddsnivå måste fastställas genom en ram med generella principer som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa minimikraven på ett enhetligt sätt.

(16) Ändringarna i detta direktiv utgör ett led i det konkreta förverkligandet av den inre marknadens sociala dimension.

(17) Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor skall i enlighet med beslut 74/325/EEG (7) rådfrågas av kommissionen när det gäller att utarbeta förslag på detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/394/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.4 skall ersättas med följande:

"När det gäller asbest, som omfattas av direktiv 83/477/EEG (*), skall bestämmelserna i det här direktivet tillämpas om de bättre gagnar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

(*) EGT L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/24/EG (EGT L 131, 5.5.1998), s. 11)."

2. I artikel 2 skall följande punkt införas efter punkt a:

"aa) mutagent ämne:

i) ett ämne som uppfyller kriterierna för klassificering som ett mutagent ämne i kategori 1 eller 2 enligt bilaga 6 till direktiv 67/548/EEG,

ii) ett preparat som består av ett eller flera sådana ämnen som avses i punkt i, där koncentrationen av ett eller flera av de enskilda ämnena uppfyller kraven på koncentrationsgränser för att klassificeras som ett mutagent preparat i kategori 1 eller 2 enligt antingen

- bilaga I till direktiv 67/548/EEG, eller

- bilaga I till direktiv 88/379/EEG, om ämnet eller ämnena inte förekommer i bilaga I till direktiv 67/548/EEG eller om de förekommer där utan att koncentrationsgränser anges."

3. I artikel 1.1, artikel 3,1, 3.2 första och andra strecksatserna och 3.4, artikel 5.5 c, 5.5 d, 5.5 e och 5.5 j, artikel 6 a och 6 b, artikel 10.1, inledningen och punkt a, artikel 11.2, artikel 14.3, artikel 16.1 och artikel 17.2 skall ordet "carcinogener" ersättas med "carcinogener eller mutagena ämnen".

4. I artikel 2 b, artikel 4.1, artikel 5.2 och 5.5, inledningen och punkt a, skall ordet "carcinogen" ersättas med "carcinogen eller mutagena ämnen".

5. I bilaga 1 skall följande avsnitt läggas till:

"5. Arbete som innebär exponering för trädamm från hårda träslag (*).

(*) En förteckning över vissa hårda träslag återfinns i volym 62 i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans "Wood dust and Formaldehyde", utgiven av International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995."

6. I bilaga III skall del A ersättas med följande:

">Plats för tabell>

"

Artikel 2

Direktiv 78/610/EEG skall upphävas med verkan från den . . . (8*).

Artikel 3

På grundval av de senast tillgängliga vetenskapliga rönen kan kommissionen, inom två år efter detta direktivs antagande, förelägga rådet ett förslag för antagande av reviderade gränsvärden för vinylkloridmonomer och damm från hårda träslag enligt artikel 118a i fördraget.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den . . . (9*). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i . . .

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/42/EG (EGT L 179, 8.7.1997, s. 4).

(2) EGT C 123, 22.4.1998, s. 21.

(3) EGT C 284, 14.9.1998, s. 111.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 1998 (EGT C 341, 9.11.1998, s. 132), rådets gemensamma ståndpunkt av den 22 december 1998 och Europaparlamentets beslut av den . . . (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/69/EG (EGT L 343, 13.12.1997, s. 19).

(6) EGT L 197, 22.7.1978, s. 12.

(7) EGT L 185, 9.7.1974, s. 15. Beslutet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(8*) Fyra år efter antagandet av direktivet.

RÅDETS MOTIVERING

I. INLEDNING

1. Den 19 mars 1998 överlämnade kommissionen till rådet ovannämnda förslag till direktiv, grundat på artikel 118a i EG-fördraget.

Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén avgav sina yttranden den 22 oktober 1998 respektive den 2 juli 1998.

Till följd av Europaparlamentets yttrande lade kommissionen fram ett ändrat förslag den 16 november 1998.

2. Den 22 december 1998 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 189c i fördraget.

II. SYFTE

Syftet med utkastet till direktiv är

- att utvidga räckvidden för direktiv 90/394/EEG till att omfatta mutagena ämnen som inte redan omfattas av det direktivet,

- att utvidga räckvidden för direktiv 90/394/EEG till att omfatta damm från hårda träslag,

- att i det direktivet konsolidera det befintliga direktivet 78/610/EEG om vinylkloridmonomer.

Gränsvärden för exponering fastställs för de två sistnämnda kategorierna av ämnen.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1. Allmänna anmärkningar

Den gemensamma ståndpunkten följer i stora drag kommissionens ändrade förslag. Den tar särskilt upp det huvudsakliga ändringsförslaget i Europaparlamentets yttrande, nämligen utvidgningen av bestämmelserna avseende bok och ek till att omfatta damm från hårda träslag som helhet.

När det gäller mutagena ämnen ansåg rådet att, eftersom det inte har bevisats att alla mutagena ämnen nödvändigtvis var carcinogena, bör dessa ämnen tas upp i texten för sig och inte endast inbegripas i bilaga I i direktiv 90/394/EEG, så som föreslagits av kommissionen. Av samma skäl ansågs det att direktivets rubrik bör ändras i enlighet därmed.

2. Analys av artiklarna

- Artikel 1

- punkt 1:denna punkt är oförändrad i förhållande till kommissionens förslag,

- punkt 2: i denna punkt föreskrivs en definition av "mutagena ämnen",

- punkterna 3 och 4: i dessa punkter utvidgas direktivets räckvidd till att i förekommande fall omfatta mutagena ämnen,

- punkt 5: i enlighet med Europaparlamentets ändringsförslag 6 läggs genom denna punkt till en ny punkt 5 i bilaga I avseende hårda träslag.

För att hjälpa medlemsstaterna med genomförandet av direktivet tilläggs en fotnot med en hänvisning till monografin från International agency for research on cancer om "Wood dust and Formaldehyde", som innehåller en förteckning över de vanligast förekommande hårda träslagen och tropiska hårda träslag.

- punkt 6: denna punkt, som motsvarar Europarlamentets ändringsförslag 7, omfattar inbegripandet i del A i bilaga III av gränsvärdena avseende vinylkloridmonomer och damm från hårda träslag.

Det årliga gränsvärdet för vinylkloridmonomer, som inbegreps i kommissionens förslag, har strukits eftersom rådet ansåg att det inte skulle kunna tillämpas i praktiken.

Gränsvärdet för damm från hårda träslag är detsamma som föreslogs av Europaparlamentet och det klargörs också att gränsvärdet skall tillämpas på blandningar av trädamm. Eftersom begreppet "inhalerbar fraktion" härrör från överenskomna internationella standarder och praxis ansågs ytterligare definition i denna text överflödig.

- Artikel 2

Denna artikel är oföränrad i förhållande till kommissionens förslag. Europaparlamentets ändringsförslag 9 togs inte med eftersom det framgick att dagen för upphävande av direktiv 78/610/EEG skall överensstämma med den sista dagen för genomförande av detta direktiv.

- Artikel 3

Denna artikel motsvarar den text som återfinns i kommissionens ändrade förslag och inbegriper följaktligen den tvåårsperiod för översyn av gränsvärdena som återfinns i Europaparlamentets ändringsförslag 10.

- Artikel 4

I enlighet med Europaparlamentets ändringsförslag 11 föreskrevs det i kommissionens ändrade förslag en genomförandeperiod på tre år.

Rådet beslutade att denna period skulle förlängas till fyra år, huvudsakligen på grund av de kostnader som uppkommer för små och medelstora företag för att följa det nya gränsvärdet för damm från hårda träslag.

- Artiklarna 5 och 8

Standardbestämmelser.

3. Ingressen

Ingressen har ändrats för att återspegla ändringarna i texten i förhållande till kommissionens ändrade förslag.

Europaparlamentets ändringsförslag 3 beaktas i det åttonde, nionde och tionde skälet.

Vidare återspeglas kärnan i Europaparlamentets ändringsförslag 5 i det elfte, tolfte och trettonde skälet.

4. Andra ändringar föreslagna av Europarlamentet

>Plats för tabell>

IV. SLUTSATS

Rådet anser att texten till den gemensamma ståndpunkten uppfyller de huvudsakliga syftena i kommissionens förslag, trots vissa relativt små avvikelser från texten till det ändrade förslaget.

Top