EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AP0345

Legislative resolution embodying Parliament's opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive amending Directive 87/102/EEC (as amended by Directive 90/88/EEC) relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit (COM(96)0079 C4- 0243/96 96/0055(COD))

OJ C 85, 17.3.1997, p. 108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AP0345Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 085 , 17/03/1997 s. 0108


A4-0345/96

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 87/102/EEG (ändrat genom direktiv 90/88/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande konsumentkredit (KOM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055(COD)

Förslaget godkändes med följande ändringar:

(Ändringsförslag 1)

Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

För att det skall bli möjligt att jämföra olika krediterbjudanden krävs det, utöver en harmonisering av sätten för beräkning av den effektiva räntan, också en enhetlig definition av de komponenter som skall ingå i denna; detta för att man inte skall löpa risken att skapa en vilseledande öppenhet i fråga om krediterbjudanden.

(Ändringsförslag 2)

Åttonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

>Originaltext>

Det är nödvändigt med en exakthet på två decimaler och att man ser på året såsom uppdelat på 365 eller 366 dagar.

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

Det är nödvändigt att beräkningen av den effektiva räntan sker på basis av en standardiserad beräkning som utgår från att ett år består av 365 dagar.

(Ändringsförslag 3)

ARTIKEL 1

>Originaltext>

När än termen «effektiv ränta» eller motsvarande term på ett annat gemenskapsspråk används såsom krävs i direktiv 87/102, skall den åtföljas av följande:

(symbol)

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

Utgår

(Ändringsförslag 4)

ARTIKEL 5

Artikel 3 (direktiv 87/102/EEG, ändrat genom direktiv 90/88/EEG)

>Originaltext>

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar som rör vilseledande reklam, ändrat genom rådets direktiv 0000/96 av den ...1996 om jämförande annonsering, och om de regler och principer som rör otillbörlig reklam, skall all den reklam eller alla erbjudanden som finns utställda i affärslokaler där en person erbjuder kredit eller erbjuder sig ordna en kreditöverenskommelse, och där en räntesats eller någon siffra som hänför sig till kreditkostnaden finns angiven, också innehålla uppgifter om den effektiva räntan, åtföljd av den symbol som nämns i artikel 1 i detta direktiv, och i form av ett typexempel om inget annat sätt visar sig görligt.

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

Utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar som rör vilseledande reklam, ändrat genom rådets direktiv 0000/96 av den ...1996 om jämförande annonsering, och om de regler och principer som rör otillbörlig reklam, skall all den reklam eller alla erbjudanden som finns utställda i affärslokaler där en person erbjuder kredit eller erbjuder sig ordna en kreditöverenskommelse, och där en räntesats eller någon siffra som hänför sig till kreditkostnaden finns angiven, också innehålla uppgifter om den effektiva räntan.

(Ändringsförslag 5)

ARTIKEL 6

Artikel 4.2a (direktiv 87/102/EEG, ändrat genom direktiv 90/88/EEG)

>Originaltext>

Artikel 4.2a skall ändras på följande sätt:

" a) uppgifter om den effektiva räntan, åtföljd av den symbol som nämns i artikel 1 i detta direktiv.»

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

Utgår

(Ändringsförslag 6)

Artikel 9.1, första stycket

>Originaltext>

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1996 och skall informera kommissionen om detta.

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1999 och skall informera kommissionen om detta.

(Ändringsförslag 7)

BILAGA I

Bilaga IIc)

(direktiv 87/102/EEG, ändrat genom direktiv 90/88/EEG)

>Originaltext>

c) Intervallen mellan de datum som används i beräkningarna skall uttryckas i år eller delar av ett år. Det förutsätts att ett år har 365 eller 366 dagar.

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

c) Intervallen mellan de datum som används i beräkningarna skall uttryckas i år eller delar av ett år. Utgångspunkten skall vara en standardiserad beräkning (365 dagar : 12 månader = 30,41666 dagar) som utgår från att ett år består av 365 dagar.

(Ändringsförslag 8)

BILAGA I

Bilaga IId)

(direktiv 87/102/EEG, ändrat genom direktiv 90/88/EEG)

>Originaltext>

d) Resultatet av beräkningen skall uttryckas med två decimalers exakthet. Om den tredje decimalen är större än eller lika med 5, skall den andra decimalen höjas med ett.

>Text efter omröstning i Europaparlamentet>

Utgår

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 87/102/EEG (ändrat genom direktiv 90/88/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande konsumentkredit (KOM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055 (COD)

(Medbeslutandeförfarandet - första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(96)0079 - 96/0055 (COD) (( EGT nr C 235, 13.8.1996, s. 8.)),

- med beaktande av artiklarna 189b.2 och 100a i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C4-0243/96),

- med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

- med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt (A4-0345/96),

1. Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2. uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i enlighet med artikel 189a.2 i EG-fördraget,

3. uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet skall anta i enlighet med artikel 189b.2 i EG-fördraget,

4. uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parlamentet godkända texten och begär då att förlikningsförfarandet skall inledas,

5. påminner kommissionen om att den är skyldig att förelägga parlamentet varje ändring som den har för avsikt att göra i det av parlamentet ändrade förslaget,

6. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen.

Top