EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42010Y1204(01)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ungdomsarbete

OJ C 327, 4.12.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 327/1


Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ungdomsarbete

2010/C 327/01

RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

SOM ERINRAR OM DEN POLITISKA BAKGRUNDEN TILL DENNA FRÅGA SOM ÅTERGES I BILAGAN, SÄRSKILT FÖLJANDE:

(1)

I fördraget föreskrivs det att EU:s insatser ska syfta till att främja utvecklingen av utbytesprogram för ungdomar och ungdomsledare (nedan kallade ungdomsarbetare och ungdomsledare) och stimulera ungdomars deltagande i den demokratiska processen.

(2)

Europaparlamentet och rådet antog genom beslut nr 1719/2006/EG (1) programmet Aktiv ungdom; detta program som har haft allt större framgång i samtliga medlemsstater innehåller en viktig del vars syfte är att bidra till att förbättra kvaliteten på stödstrukturer för ungdomsverksamhet och öka resurserna för det civila samhällets organisationer på ungdomsområdet.

(3)

Rådet antog den 29 november 2009 en resolution om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018); i dessa samarbetsramar betraktas främjande och utvecklande av ungdomsarbetet som sektorsövergripande frågor.

(4)

Europeiska rådet såg i sina slutsatser av den 17 juni 2010 fram mot presentationen av övriga flaggskeppsinitiativ före årets slut (2).

SOM BEAKTAR

det första europeiska konventet om ungdomsarbete den 7–10 juli 2010 i Gent (Belgien), där vikten av ungdomsarbete framhölls,

OCH SOM BEAKTAR ATT:

målen på ungdomsområdet enligt de förnyade ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010-2018) (nedan kallade de förnyade ramarna) är att

skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar inom utbildningen och på arbetsmarknaden, och att

främja ett aktivt medborgarskap, social integration och solidaritet för alla ungdomar,

det i de förnyade ramarna fastställs åtta insatsområden (3) där sektorsövergripande ungdomspolitiska initiativ bör tas och där ungdomsarbete kan bidra; andra viktiga insatsområden i detta avseende är mänskliga rättigheter och demokrati, kulturell mångfald och rörlighet,

rådet har enats om att ungdomsarbete enligt dessa förnyade ramar är en generell term som omfattar ett brett spektrum av verksamheter av social, kulturell, utbildningsrelaterad eller politisk natur både av, med och för ungdomar; sådana verksamheter omfattar i allt högre grad även idrott och tjänster för ungdomar,

ett antal vägledande principer bör följas inom all politik och verksamhet som rör ungdomsarbete, nämligen vikten av att främja jämställdhet och bekämpa alla former av diskriminering samt respektera de rättigheter och följa de principer som erkänns i bland annat artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, samt att hänsyn bör tas till eventuella skillnader i ungdomars levnadsförhållanden, behov, ambitioner, intressen och attityder som beror på olika faktorer och att alla ungdomar bör ses som en resurs för samhället,

kampen mot fattigdom och social utestängning är ett av Europeiska unionens och dess medlemsstaters viktigaste åtaganden; social utestängning skadar medborgarnas välfärd och hindrar deras möjlighet att uttrycka sig och vara delaktiga i samhället; fattigdom och social utestängning ska bekämpas både inom Europeiska unionen och externt i enlighet med FN:s millennieutvecklingsmål,

INSER ATT:

otaliga barn, ungdomar, ungdomsarbetare och ungdomsledare med olika bakgrund i samtliga medlemsstater deltar i, drar nytta av eller är aktiva inom en lång rad olika typer av ungdomsarbetsverksamhet; sådan verksamhet kan äga rum i många sammanhang och lösa olika frågor som inverkar på deras liv och den verklighet de lever i,

ungdomsarbete äger rum såväl utanför den schemalagda undervisningen som i specifika fritidsaktiviteter och grundar sig på icke-formella och informella inlärningsprocesser och på frivilligt deltagande; dessa aktiviteter och processer förvaltas av deltagarna själva eller äger helt eller delvis rum under pedagogisk ledning av antingen professionella eller frivilliga ungdomsarbetare och ungdomsledare och kan utvecklas och förändras beroende på dynamiken,

ungdomsarbete organiseras och utförs på olika sätt (av organisationer som leds av ungdomar, organisationer för ungdomar, informella grupper eller genom ungdomsförvaltningar och offentliga myndigheter) och utformas på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå med beaktande av t.ex.

det samhälle och det historiska, sociala och politiska sammanhang där ungdomsarbetet äger rum,

målet att inkludera alla barn och ungdomar och ge dem egenansvar, särskilt de som har färre möjligheter,

ungdomsarbetarnas och ungdomsledarnas engagemang,

organisationerna, tjänsterna eller leverantörerna, vare sig dessa är statliga eller icke-statliga, leds av ungdomar eller ej,

den strategi eller metod som används med beaktande av ungdomars behov,

lokala och regionala myndigheter i många medlemsstater som också spelar en viktig roll när det gäller att stödja och utveckla lokalt och regionalt ungdomsarbete,

KONSTATERAR ATT:

ungdomar är en integrerad del av ett allt komplexare samhälle; de formas genom påverkan från en rad olika faktorer och miljöer, i hemmet och skolan, på arbetsplatsen och av jämnåriga och medier; i detta sammanhang kan ungdomsarbete spela en viktig roll för ungdomars utveckling,

ungdomsarbete, som kompletterar formella utbildningsmiljöer, kan medföra stora fördelar för barn och ungdomar genom att erbjuda en lång och varierad rad olika informella och icke formella inlärningsmöjligheter och lämpliga målinriktade strategier,

ungdomsarbete uppmanar ungdomar att ta ansvar och stå till svars för sina handlingar genom att de ges en aktiv roll i dess utveckling och genomförande; ungdomsarbete kan erbjuda en bekväm, trygg, inspirerande och trivsam miljö där alla barn och ungdomar, antingen enskilt eller i grupp, kan uttrycka sig, lära av varandra, träffas, leka, utforska och experimentera,

ungdomsarbete dessutom bör ge ungdomar möjlighet att utveckla en lång rad olika personliga och yrkesmässiga färdigheter som inte styrs av stereotyper liksom sådan nyckelkompetens som kan bidra till det moderna samhället; därför kan ungdomsarbete spela en viktig roll i samband med utvecklingen av ungdomars självständighet, självbestämmande och entreprenörsanda,

ungdomsarbetet, som överför universella värderingar kring mänskliga rättigheter, demokrati, fred, antirasism, kulturell mångfald, solidaritet, jämställdhet och hållbar utveckling, också kan ha ett socialt mervärde eftersom det kan

främja deltagande i samhällslivet och ansvarstagande, frivilligt engagemang och aktivt medborgarskap,

förstärka samhällsuppbyggnaden och det civila samhället på alla nivåer (t.ex. genom dialog mellan olika generationer och kulturer),

bidra till att utveckla ungdomars kreativitet, kulturella och sociala medvetenhet, entreprenörskap och innovation,

erbjuda möjligheter till social delaktighet för alla barn och ungdomar,

nå ungdomar med färre möjligheter genom en rad olika metoder som är flexibla och snabbt anpassningsbara,

ungdomsarbete därför fyller olika funktioner i samhället och kan bidra till ungdomsrelaterade politikområden som livslångt lärande, social delaktighet och sysselsättning,

ungdomsarbete, oavsett om det utförs av volontärer eller yrkesverksamma, har en betydande socioekonomisk potential eftersom det kan skapa ekonomisk aktivitet, tillhandahålla infrastruktur och ekonomiska förmåner samt ökar ungdomssysselsättningen; arbetsmarknaden kan dra nytta av den personliga och yrkesmässiga kunskap och kompetens som både deltagare och ungdomsarbetare och ungdomsledare fått genom ungdomsarbete; sådana färdigheter och sådan kompetens måste värderas tillräckligt och ges verkligt erkännande,

programmet Aktiv ungdom bidrar på ett viktigt sätt till ungdomsarbetets kvalitet på alla nivåer samt till utveckling av kompetensen hos ungdomsarbetare och ungdomsledare och till erkännande av icke formellt lärande inom ungdomsarbetet genom att tillhandahålla erfarenheter av rörlighet i utbildningssyfte och arbete i nätverk för ungdomsarbetare och ungdomsledare,

ÄR DÄRFÖR ÖVERENS OM ATT:

följande principer bör beaktas vid tillämpningen av denna resolution:

Ungdomar, ungdomsorganisationer, ungdomsarbetare och ungdomsledare, ungdomsforskare, politiska beslutsfattare och andra ungdomspolitiskt sakkunniga bör engageras i utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av särskilda ungdomsinitiativ på alla nivåer.

Alla berörda aktörers roller och ansvar bör respekteras inom deras respektive kompetensområde.

Bättre kunskap om och förståelse för ungdomsarbete behöver inhämtas och delas.

De instrument som anges i de förnyade ramarna bör utnyttjas i full utsträckning för att integrera ett ungdomsarbetsperspektiv och genomföra särskilda initiativ för ungdomsarbete.

Inom ungdomsarbetet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt engagemanget för barn och ungdomar som är fattiga eller riskerar social utestängning.

OCH UPPMANAR DÄRFÖR MEDLEMSSTATERNA ATT:

främja olika slags hållbart stöd till ungdomsarbete, t.ex. tillräcklig finansiering, tillräckliga resurser eller tillräcklig infrastruktur; detta innebär också att avlägsna hinder för deltagande i ungdomsarbete och, i tillämpliga fall, att utforma strategier för ungdomsarbete,

stödja och utveckla ungdomsarbetets roll i genomförandet av de förnyade ramarna, särskilt ungdomsarbetets bidrag till målen inom de olika insatsområdena,

i tillämpliga fall engagera lokala och regionala myndigheter och aktörer så att de verkligen medverkar i att utveckla, stödja och genomföra ungdomsarbete,

UPPMANAR KOMMISSIONEN ATT:

utarbeta en studie för att kartlägga ungdomsarbetets mångfald, omfattning och återverkningar inom EU och göra en uppföljning av detta ungdomsarbete i EU:s ungdomsrapport,

stödja europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer och initiativ av mindre omfattning i syfte att stimulera ett starkt europeiskt civilt samhälle och ytterligare deltagande av ungdomar i den demokratiska processen,

öka kvaliteten på ungdomsarbetet liksom på kapacitetsbyggande och kompetensutveckling för ungdomsarbetare och ungdomsledare samt förbättra erkännandet av det icke-formella lärandet inom ungdomsarbetet genom att tillhandahålla erfarenheter av rörlighet i utbildningssyfte för ungdomsarbetare och ungdomsledare,

utveckla och stödja utvecklingen av användarvänliga europeiska verktyg (t.ex. ungdomspasset) för såväl oberoende bedömning som egenbedömning och instrument för dokumentation av ungdomsarbetares och ungdomsledares kompetens vilket skulle bidra till att erkänna och utvärdera kvaliteten på ungdomsarbetet i Europa,

tillhandahålla tillräckliga och lämpliga europeiska plattformar såsom databaser, verksamhet med peer learning och konferenser för kontinuerligt utbyte av innovativ forskning och politik samt innovativa strategier, tillvägagångssätt och metoder,

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA OCH KOMMISSIONEN ATT INOM SINA RESPEKTIVE BEHÖRIGHETSOMRÅDEN:

skapa bättre förutsättningar för och fler möjligheter till utveckling, stöd och genomförande av ungdomsarbete på lokal, regional, nationell och europeisk nivå,

oförbehållsamt erkänna, öka medvetenheten om, och stärka ungdomsarbetets roll i samhället,

ge möjlighet att vidareutveckla ungdomsarbetets kvalitet,

stödja utvecklingen av nya strategier, eller förbättra de som redan finns, för kapacitetsuppbyggnad hos ungdomsarbetare och ungdomsledare samt att stödja det civila samhället i genomförandet av lämpliga former av utbildning för ungdomsarbetare och ungdomsledare,

fastställa olika former av ungdomsarbete, kompetenser och metoder som är gemensamma för ungdomsarbetare och ungdomsledare, i syfte att utveckla strategier för att stärka kvaliteten på och erkännandet av ungdomsarbete,

främja ungdomsarbetares och ungdomsledares anställbarhet och deras rörlighet genom bättre kunskap om deras kvalifikationer och erkännande av de färdigheter som de förvärvat genom sina erfarenheter,

främja och stödja forskning om ungdomsarbete och ungdomspolitik, inklusive dess historiska dimension och dess relevans för ungdomsarbetspolitiken i dag,

tillhandahålla tillräcklig information om ungdomsarbete och göra det tillgängligt genom mekanismer som t.ex. europeiska och nationella kampanjer för ungdomsarbete samt öka synergin och komplementariteten mellan initiativen från Europeiska unionen, Europarådet och andra aktörer på lokal, regional, nationell och europeisk nivå,

främja möjligheter till utbyte, samarbete och arbete i nätverk mellan ungdomsarbetare och ungdomsledare, politiska beslutsfattare och forskare på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå,

inom ramen för ungdomsarbete i förekommande fall främja utveckling av en systematisk bedömning av vilka färdigheter och vilken kompetens som krävs för någon form av utbildning syftande till att förvärva kunskap och uppgraderade färdigheter,

UPPMANAR DET CIVILA SAMHÄLLET SOM ÄR AKTIVT PÅ UNGDOMSOMRÅDET ATT:

öka tillgången till ungdomsarbete för alla barn och ungdomar, särskilt för dem som har färre möjligheter,

främja olika former av utbildning för ungdomsarbetare och ungdomsledare som är aktiva på ungdomsområdet i det civila samhället i syfte att garantera ungdomsarbetets kvalitet,

utvärdera befintliga strategier, tillvägagångssätt och metoder för ungdomsarbete och kontinuerligt investera i deras innovativa utveckling av dessa genom nya initiativ och ny verksamhet som grundar sig på de erfarenheter som barn, ungdomar, ungdomsarbetare och ungdomsledare gjort i verkligheten,

utbyta information och god praxis, samarbeta och arbeta i nätverk på lokal, regional, nationell och europeisk nivå,

FRAMHÅLLER VIKTEN:

av att i samband med genomförandet av en konkurrenskraftig, hållbar Europa 2020-strategi för alla

erkänna ungdomsarbetets betydelsefulla roll som en tillhandahållare för icke-formella inlärningsmöjligheter för alla ungdomar,

se till att ungdomsarbetet helt införlivas i initiativet Unga på väg och andra program/strategier som kommer att förse alla ungdomar, särskilt de som har färre möjligheter, med de relevanta färdigheter och den relevanta nyckelkompetens som behövs i ett samhälle och en ekonomi år 2020 och därefter.


(1)  EUT L 327, 24.11.2006, s. 30.

(2)  Dok. EUCO 13/10.

(3)  De åtta områdena är: Utbildning, sysselsättning och entreprenörskap, hälsa och välbefinnande, deltagande, frivilligarbete, social integration, ungdomar i världen, kreativitet och kultur.


BILAGA

Politisk bakgrund

Resolution antagen av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 december 2000 om den sociala integrationen av ungdomar (1).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 14 februari 2002 om mervärdet av ungdomars volontärarbete inom ramen för utvecklingen av gemenskapens insatser i ungdomsfrågor (2).

Resolution av den 28 maj 2004 från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om social integration av ungdomar (3).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om erkännande av värdet av icke-formellt och informellt lärande på ungdomsområdet (4).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 22 maj 2008, om delaktighet för ungdomar med färre möjligheter.

Rådets rekommendation av den 20 november 2008 om unga volontärers rörlighet i Europeiska unionen (5).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1098/2008/EG av den 22 oktober 2008 om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) (6).

Rådets beslut 2010/37/EG av den 27 november 2009 om Europeiska året för frivilligarbete för främjande av aktivt medborgarskap (2011) (7).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om aktiv integration av ungdomar: att bekämpa arbetslöshet och fattigdom (8).

Rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om kompetens till stöd för livslångt lärande och initiativet om ny kompetens för nya arbetstillfällen (9).

Kommissionens meddelande med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla  (10).

Europarådets resolution om ungdomspolitik (11).


(1)  EGT C 374, 28.12.2000, s. 5.

(2)  EGT C 50, 23.2.2002, s. 3.

(3)  Dok. 9601/04.

(4)  EUT C 168, 20.7.2006, s. 1.

(5)  EUT C 319, 13.12.2008, s. 8.

(6)  EUT L 298, 7.11.2008, s. 20.

(7)  EUT L 17, 22.1.2010, s. 43.

(8)  EUT C 137, 27.5.2010, s. 1.

(9)  EUT C 135, 26.5.2010, s. 8.

(10)  KOM(2010) 2020 slutlig.

(11)  Resolution CM/Res (2008)23. Antagen av ministerkommittén den 25 november 2008 vid det 1042:a mötet mellan ministrarnas företrädare.


Top