Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006X1227(08)R(01)

Rättelse till föreskrifter nr 124 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av hjul för personbilar och deras släpvagnar ( EUT L 375, 27.12.2006 )

OJ L 70, 9.3.2007, p. 413–438 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/124(2)/corrigendum/2007-03-09/oj

9.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 70/413


Rättelse till föreskrifter nr 124 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av hjul för personbilar och deras släpvagnar

( Europeiska unionens officiella tidning L 375 av den 27 december 2006 )

Föreskrifter nr 124 skall vara som följer:

Föreskrifter nr 124 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av hjul för personbilar och deras släpvagnar

1.   TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa föreskrifter omfattar nya utbyteshjul som utformats för fordon i kategorierna M1, M1G, O1 och O2  (1).

De gäller inte ursprungliga utrustningshjul eller fordonstillverkarens utbyteshjul enligt definitionen i punkterna 2.3 och 2.4.1. De gäller inte ”specialhjul” enligt definitionen i punkt 2.5, som skall fortsätta att underkastas nationellt typgodkännande.

Dessa föreskrifter innehåller krav för tillverkning och installering av hjul.

2.   DEFINITIONER

I dessa föreskrifter skall följande definitioner gälla:

hjul: en roterande belastningsbärande komponent mellan däck och axel. Det består vanligen av två större delar:

a)

fälg,

b)

hjulskiva.

Fälg och hjulskiva kan vara odelade, varaktigt sammanfogade eller skiljbara.

2.1.1.   skivhjul: en varaktig kombination av fälg och hjulskiva.

2.1.2.   hjul med avtagbar fälg: ett hjul så konstruerat att den avtagbara fälgen är fastgjord vid hjulskivan.

2.1.3.   fälg: den del av hjulet på vilken däcket är monterat och uppbärs.

2.1.4.   hjulskiva: den del av hjulet som utgör den stödjande delen mellan axel och fälg.

hjultyp: hjul som inte skiljer sig åt när det gäller följande väsentliga egenskaper:

2.2.1.   hjultillverkare,

2.2.2.   hjul- eller fälgstorleksbeteckning (enligt ISO 3911:1998),

2.2.3.   konstruktionsmaterial,

2.2.4.   hjulskruvhål,

2.2.5.   största belastningskapacitet,

2.2.6.   rekommenderat största ringtryck,

2.2.7.   tillverkningsmetod (svetsat, smitt, gjutet e.d. …).

2.3.   originalhjul: hjul som fordonstillverkaren låtit montera på fordonsmodellen vid tillverkningen av fordonet.

utbyteshjul: hjul som är avsedda att ersätta originalhjulen under fordonets livslängd. Utbyteshjul kan ingå i någon av följande kategorier:

2.4.1.   fordonstillverkarens utbyteshjul: hjul som tillhandahålls av fordonstillverkaren,

2.4.2.   identiska utbyteshjul: hjul som tillverkas med samma tillverkningsutrustning och material som de som används för de utbyteshjul som tillhandahålls av fordonstillverkaren. De skiljer sig från fordonstillverkarens utbyteshjul endast genom frånvaro av fordonstillverkarens varumärken och delnummer,

2.4.3.   kopierade utbyteshjul: hjul som är kopior av fordonstillverkarens utbyteshjul men som produceras av en tillverkare som inte levererar hjulet i fråga till fordonstillverkaren. När det gäller utformning (grundläggande profil, mått, fördjupning, materialtyp, kvalitet osv.) och livslängd motsvarar de fullständigt fordonstillverkarens utbyteshjul,

2.4.4.   likartat utbyteshjul: hjul som tillverkas av en tillverkare som inte levererar det berörda hjulet till fordonstillverkaren. När det gäller utfomningen motsvarar fördjupning, fälgutformning, hjulfastsättning, hålcirkeldiameter och borrhålsdiameter originalhjulets, medan hjulprofil, material, osv. kan vara annorlunda,

2.5.   specialhjul: hjul som inte är originalhjul och som inte uppfyller de kriterier för hjul som beskrivs i punkt 2.4 (t.ex. hjul med annan fälgbredd eller diameter).

2.6.   fördjupning: avståndet från hjulskivans fastsättningsyta till fälgens mittlinje (kan vara positiv, som framgår av figur 1 nedan, noll eller negativ).

2.7.   dynamisk radie: den dynamiska radie under belastning som definieras som teoretisk rullningsomkrets dividerad med 2ð för det största däck som enligt hjultillverkarens uppgifter skall användas på hjulet.

2.8.   internationella däcks- och fälgstandarder: dokument om hjulstandardisering utgivna av följande organisationer:

a)

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) (2);

b)

The European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) (3):”Standardiseringshandbok. (Standards Manual)”.

c)

The European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO) (3):”Teknisk konstruktionsinformation - föråldrade data (Engineering Design Information - obsolete data)”.

(d)

The Tyre and Rim Association Inc. (TRA) (4): ”Årsbok (Year Book)”.

e)

The Japan Automobile Tyre Manufacturers Association (JATMA) (5): ”Årsbok (Year Book)”.

f)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (6): ”Standardiseringshandbok (Standard Manual)”.

g)

The Associação Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) (7): ”Teknisk standardiseringshandbok (Manual de Normal Technicas)”.

h)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (8): ”Databok (Data Book)”.

Figur 1

Image

2.9.   tekniskt brott: en separation i materialet med en utbredning av mer än 1 mm som inträffar under en dynamisk provning (defekter som förorsakats av produktionsprocessen skall inte beaktas).

2.10.   hjulets rotationsprofil: den roterande form som bildas av hjulets innerprofil (se bilaga 10, figur 1).

2.11.   däckets storleksbeteckning: en beteckning som visar den nominella däcksbredden, det nominella förhållandet mellan höjd och bredd och det standardtal som anger den nominella fälgdiametern (dessa termer definieras ytterligare i föreskrifter nr 30).

3.   ANSÖKAN OM TYPGODKÄNNANDE

Ansökan om typgodkännande av en hjultyp skall inges av tillverkaren eller av dennes vederbörligen befullmäktigade ombud och skall åtföljas av:

3.1.1.   Ritningar i tre exemplar som är tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en identifiering av typen. De skall också visa den placering som är avsedd för typgodkännandemärket och för hjulmärkningarna.

Teknisk beskrivning, inbegripet minst följande uppgifter:

3.1.2.1.   Kategori av utbyteshjul – se punkterna 2.4.2, 2.4.3 och 2.4.4,

3.1.2.2.   fälgprofilbeteckning – fördjupning – hjulfastsättningsuppgifter,

3.1.2.3.   åtdragningsvridmoment för skruvar och muttrar,

3.1.2.4.   fastspänningsmetod för motvikter,

3.1.2.5.   nödvändiga tillbehör (dvs. ytterligare monteringskomponenter),

3.1.2.6.   hänvisning till den internationella standarden,

3.1.2.7.   lämplighet för montering av slanglösa däck,

3.1.2.8.   lämpliga ventiltyper,

3.1.2.9.   största belastningskapacitet,

3.1.2.10.   största ringtryck,

3.1.2.11.   detaljuppgifter om material, inbegripet kemisk sammansättning (se bilaga 4),

3.1.2.12.   däckstorleksbeteckningar som av fordonstillverkaren anges för ursprunglig utrustning.

3.1.3.   Dokumentation i enlighet med punkt 1 i bilaga 10 till dessa föreskrifter:

fordonsegenskaper (bilaga 10, punkt 1.2),

ytterligare egenskaper (bilaga 10, punkt 1.3),

detaljerade monteringsinstruktioner (bilaga 10, punkt 1.4),

och

ytterligare krav (bilaga 10, punkt 2).

3.1.4.   Provtagningshjul representativa för den hjultyp som krävs för att utföra laboratorieprovningar eller för de provningsrapporter som utfärdas av typgodkännandemyndigheten.

3.2.   När det gäller ansökan om typgodkännande av ett identiskt hjul skall den sökande övertyga typgodkännandemyndigheten om att hjulet verkligen är ett ”identiskt utbyteshjul” enligt definitionen i punkt 2.4.2.

4.   TYPGODKÄNNANDE

4.1.   Om det hjul som inlämnats för typgodkännande i enlighet med punkt 3 ovan uppfyller kraven skall typgodkännande för denna hjultyp beviljas.

4.2.   Ett typgodkännandenummer skall tilldelas varje godkänd typ. De första två siffrorna (för närvarande 00 för föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse) skall ange den ändringsserie som inbegriper de senaste viktiga tekniska ändringar som gjorts i föreskrifterna vid tiden för typgodkännandets utfärdande. En och samma avtalsslutande part får inte tilldela en annan hjultyp samma nummer.

4.3.   Meddelande om beviljat typgodkännande, avslag på ansökan om typgodkännande eller utökat typgodkännande av en hjultyp enligt dessa föreskrifter skall inges till de parter i 1958 års överenskommelse som tillämpar dessa föreskrifter med användande av ett meddelandeformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

På varje hjul som överensstämmer med en typ som typgodkänts enligt dessa föreskrifter skall, utöver de märkningar som föreskrivs i punkt 5, ett tydligt läsbart och outplånligt internationellt typgodkännandemärke anbringas som består av:

4.4.1.   en cirkel som omger bokstaven E åtföljd av det särskilda landsnumret för det land som beviljat typgodkännandet (se bilaga 2) (9),

4.4.2.   numret på dessa föreskrifter åtföljt av bokstaven R, ett bindestreck samt typgodkännandenumret enligt punkt 4.2.

4.5.   Typgodkännandemärket skall vara varaktigt, synligt och tydligt läsbart när däcket monteras på hjulet.

4.6.   I bilaga 2 till dessa föreskrifter ges ett exempel på utformningen av typgodkännandemärket.

4.7.   Hjultillverkarens inrättningar får användas för provningsändamål förutsatt att typgodkännandemyndigheten eller en utsedd representant bevittnar provningarna.

5.   HJULMÄRKNINGAR

Hjulet skall varaktigt och läsbart märkas enligt följande, med en placering som väljs av tillverkaren, men synligt när däcket monteras på hjulet:

5.1.1.   tillverkarens namn eller varumärke,

hjulets eller fälgens profilbeteckning.

5.1.2.1.   Det skall uttryckas i enlighet med bestämmelserna i en internationell däcks- och fälgstandard och innehålla minst:

fälgstorleksbeteckning med:

fälgprofilbeteckning, nominell fälgdiameter,

symbolen ”x” om fälgen består av ett stycke,

symbolen ”–” om fälgen består av flera delar,

bokstaven ”A” om fälgbädden är asymmetriskt belägen (valfritt),

bokstaven ”S” om fälgbädden är symmetriskt belägen (valfritt).

5.1.3.   fördjupning,

5.1.4.   tillverkningsdatum (minst månad och år),

5.1.5.   hjulets/fälgens delnummer.

5.2.   I bilaga 3 till dessa föreskrifter ges ett exempel på anbringandet av hjulmärkningar.

6.   ALLMÄNNA KRAV

6.1.   Fälgprofilen skall överensstämma med den internationella standard som anges av hjultillverkaren.

Fälgprofilen skall säkerställa korrekt montering av däck och ventiler.

6.2.1.   Hjul som utformats för slanglösa däck skall säkerställa att lufttätheten hålls.

6.3.   De material som använts för hjulets konstruktion skall analyseras enligt bilaga 4.

6.4.   När det gäller identiska utbyteshjul enligt definitionen i punkt 2.4.2 skall det inte finnas något krav på den fysiska provning som anges i punkt 6.5 eller på den kontroll av fordonsutrustningen som anges i punkt 2 i bilaga 10 till dessa föreskrifter.

Kopierade utbyteshjul och likartade utbyteshjul skall uppfylla följande provningskrav:

6.5.1.   Stålhjul

6.5.1.1.   Skivhjul

a)

Rotationsböjningsprovning enligt bilaga 6,

b)

Rullningsprovning enligt bilaga 7.

6.5.2.   Aluminiumlegeringshjul

6.5.2.1.   Hjul i ett stycke

a)

Korrosionsprovning enligt bilaga 5. Om tillverkningsprocessen i en produktionslinje alltid är densamma skall endast en representativ provning genomföras.

b)

Rotationsböjningsprovning enligt bilaga 6,

c)

Rullningsprovning enligt bilaga 7,

d)

Islagsprovning enligt bilaga 8.

6.5.2.2.   Hjul med avtagbar fälg

a)

Korrosionsprovning enligt bilaga 5,

b)

Rotationsböjningsprovning enligt bilaga 6,

c)

Rullningsprovning enligt bilaga 7,

d)

Islagsprovning enligt bilaga 8,

e)

Provning med växlande vridmoment enligt bilaga 9.

6.5.3.   Magnesiumlegeringshjul

6.5.3.1.   Hjul i ett stycke

a)

Korrosionsprovning enligt bilaga 5,

b)

Rotationsböjningsprovning enligt bilaga 6,

c)

Rullningsprovning enligt bilaga 7,

d)

Islagsprovning enligt bilaga 8.

6.5.3.2.   Hjul med avtagbar fälg

a)

Korrosionsprovning enligt bilaga 5,

b)

Rotationsböjningsprovning enligt bilaga 6,

c)

Rullningsprovning enligt bilaga 7,

d)

Islagsprovning enligt bilaga 8,

e)

Provning med växlande vridmoment enligt bilaga 9.

6.6.   Om en hjultillverkare inger ansökan om typgodkännande för en serie hjul, anses det inte som nödvändigt att genomföra alla provningar på varje hjultyp i serien. Urval av det ogynnsammaste fallet får göras med typgodkännandemyndighetens eller den utsedda tekniska tjänstens medgivande æ(se punkt 4 i bilaga 6 till dessa föreskrifter).

Det likartade utbyteshjulet skall uppfylla följande krav för att säkerställa en korrekt inpassning på fordonet:

6.7.1.   Det ECE-typgodkända hjulets nominella diameter, nominella fälgbredd och nominella fördjupning skall vara desamma som för tillverkarens utbyteshjul.

6.7.2.   Hjulen skall vara anpassade till de däcksstorleksbeteckningar som ursprungligen anges av fordonstillverkaren för den särskilda modellen i fråga.

6.7.3.   De kontroller och den dokumentation som gäller hjulets/fordonets inpassning beskrivs i bilaga 10.

7.   ÄNDRINGAR OCH UTÖKNING AV TYPGODKÄNNANDE FÖR HJUL

Varje ändring av hjultypen skall anmälas till den typgodkännandemyndighet som beviljat typgodkännandet. Typgodkännandemyndigheten kan därefter:

7.1.1.   antingen göra bedömningen att ändringarna sannolikt inte får någon märkbara ogynnsamma verkningar och att hjultypen i varje fall fortfarande uppfyller kraven

7.1.2.   eller kräva ytterligare en provning.

7.2.   Bekräftelse på beviljat typgodkännande eller avslag på ansökan om typgodkännande skall med angivande av ändringarna meddelas de avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter genom det förfarande som anges i punkt 4.3 ovan.

7.3.   Den behöriga myndighet som utfärdar utökning av typgodkännande skall tilldela varje meddelande, som upprättas för en sådan utökning, ett serienummer.

8.   PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

8.1.   Förfarandena för produktionsöverensstämmelse skall följa de förfaranden som anges i avtalet – E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2, tillägg 2.

8.2.   Den myndighet som beviljat typgodkännande får när som helst kontrollera de kontrollmetoder för överensstämmelse som tillämpas i varje produktionsanläggning. Det normala intervallet för dessa kontroller skall vara en gång vartannat år.

9.   PÅFÖLJDER VID BRISTER I PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSEN

9.1.   Det typgodkännande som enligt dessa föreskrifter beviljats när det gäller en hjultyp kan återkallas om de krav som ovan anges inte uppfylls eller om ett hjul med typgodkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen.

9.2.   Om en avtalsslutande part som tillämpar dessa föreskrifter återkallar ett typgodkännande som den tidigare beviljat skall den omgående meddela de övriga avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter detta med användande av ett meddelandeformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

10.   TILLVERKNINGENS SLUTGILTIGA UPPHÖRANDE

Om innehavaren av ett typgodkännande fullständigt upphör med tillverkningen av ett hjul som typgodkänts i enlighet med dessa föreskrifter skall denne meddela den myndighet som beviljat typgodkännandet detta. Då myndigheten mottar meddelandet i fråga skall den upplysa de övriga parter som tillämpar dessa föreskrifter om detta med användande av ett meddelandeformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

11.   NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER GÄLLANDE DE TEKNISKA TJÄNSTER SOM ANSVARAR FÖR UTFÖRANDET AV TYPGODKÄNNANDEPROVNINGARNA OCH MYNDIGHETERNA

De avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter skall meddela Förenta nationernas sekretariat namn- och adressuppgifter gällande de tekniska tjänster som ansvarar för utförandet av typgodkännandeprovningarna och de myndigheter som beviljar typgodkännande och till vilka de intyg som bekräftar beviljat eller utökat typgodkännande, avslag på ansökan om typgodkännande, återkallat typgodkännande eller tillverkningens slutgiltiga upphörande och som utfärdats i andra länder, skall sändas.

BILAGA 1

Image

BILAGA 2

TYPGODKÄNNANDEMÄRKETS UTFORMNING

Image

Det hjul som bär ovanstående typgodkännandemärke är ett hjul som blivit typgodkänt i Italien (E3) med typgodkännandenummer 001148.

De första två siffrorna i typgodkännandenumret anger att typgodkännandet beviljats i enlighet med kraven i föreskrifter nr XY i deras ursprungliga form.

Typgodkännandemärket, föreskrifternas nummer och typgodkännandenumret kan ligga på ett avstånd från varandra som tar hänsyn till den inbördes ordningen.

BILAGA 3

HJULMÄRKNINGARNAS UTFORMNING

Exempel på märkningar som enligt dessa föreskrifter skall anbringas på ett hjul:

ABCDE

5 1/2 J x 14 FH

36

01 99

ab123

Detta märkningsexempel definierar ett hjul:

tillverkat av ABCDE

med en fälgprofilbeteckning (5 1/2 J)

med en konstruktion i ett stycke (x)

med en nominell fälgdiameterkod (14)

med ett icke-symmetriskt läge för fälgbädden (inget märke)

med ett platt puckelmönster i vulstområdet på endast en sida (FH) – valfri märkning

med en hjulfördjupning av 36 mm

tillverkat i januari 1999 (0199)

tillverkarens delnummer (ab123)

Fälgbeteckningen skall i följande ordning omfatta fälgprofilbeteckning, konstruktion, nominell fälgdiameterkod, fälgbäddsläge och vulstutförande, t.ex. 5 1/2 J x 14 FH. Det är också tillåtet att vända på ordningen för de första tre delarna, t.ex. 14 x 5 1/2 J FH.

Märkningen av hjulfördjupning, tillverkningsdatum och tillverkarens namn kan vara på ett visst avstånd från fälgbeteckningen.

BILAGA 4

MATERIALPROVNING

Följande metallurgiska analys skall genomföras och rapporteras:

Material

Provningar

Aluminiumlegering

a, c, e

Magnesiumlegering

a, c, e

Stål

a, b, d

(a)

Kemisk analys av råmaterialet.

(b)

Kontroll av följande mekaniska egenskaper (R p0,2, R m, och A) som är av betydelse för materialen:

procentuell utvidgning efter brott (A): varaktig utvidgning av mätsträckan efter brott (Lu – Lo), uttryckt i procent av den ursprungliga sträckan (Lo)

där

ursprunglig mätsträcka (Lo )

:

mätsträcka före kraftens anbringande,

slutlig mätsträcka (Lu)

:

mätsträcka efter provstyckets bristning.

förlängningsgräns, oproportionell utvidgning (R p): påkänning vid vilken en oproportionell utvidgning är likvärdig med en angiven procentandel av extensometerns mätsträcka (L e). Den använda symbolen åtföljs av ett suffix som anger den föreskrivna procentandelen av extensometerns mätsträcka, t.ex.: Rp0,2.

draghållfasthet (R m): påspänning som motsvarar den maximala kraften (F m).

(c)

Kontroll av de mekaniska egenskaperna (R p0,2, R m, och A) hos de provstycken som tagits från navmonteringsområdet och i övergången mellan skiva och fälg eller i förekommande fall i brottzonen.

(d)

Analys av metallurgiska defekter och av råmaterialets struktur.

(e)

Analys av metallurgiska defekter och strukturer i de provstycken som tagits från navmonteringsområdet och i övergången mellan skiva och fälg eller i förekommande fall i brottzonen.

BILAGA 5

KORROSIONSPROVNING

Genomför en provning med saltvattenbesprutning under 384 timmar enligt ISO 9227.

1.1.   Förberedelse för provtagning

Ett ytbehandlat provstycke som tagits ur produktionen skall angripas genom korssnitt och stenislag (ISO 565) som motsvarar angreppsförhållandena under normal användning av fordonet (skadan skall vara belägen i fälgflänsområdet och på hjulets insida).

1.2.   Utveckling av provningen

Det ytbehandlade provstycket skall genomgå en provning med saltvattenbesprutning där provstycket och varje beståndsdel med vilken det normalt står i kontakt placeras upprätt i provningsutrustningen för saltvattenbesprutning. Hjulet vrids 90° var 48:e timme.

1.3.   Utvärdering

Enstaka fenomen som kan inverka på korrosionen skall utvärderas (skikt, skruvar, zink- eller kadmiumhaltiga delar, legeringsisolerande skikt, osv.)

Provningsdokumentationen skall innehålla fotografier som visar de huvudsakliga korrosionspunkter som blivit mekaniskt tvättade för att visa materialfel.

Det skall inte finnas någon nämnvärd korrosion efter en provningstid av 192 timmar. Efter 384 timmar skall hjulfunktion, monteringsdon och vulst inte vara ogynnsamt påverkade av korrosion. Detta skall bekräftas genom en rotationsböjningsprovning enligt bilaga 6 eller en rullningsprovning enligt bilaga 7, beroende på korrosionens läge.

BILAGA 6

ROTATIONSBÖJNINGSPROVNING

1.   BESKRIVNING AV PROVNINGEN

Under rotationsböjningsprovningen simuleras de sidokrafter som påverkar hjulet när det körs längs en kurva. Fyra utvalda hjul skall provas, två med 50 % och två med 75 % av den maximala sidokraften. Hjulfälgen är stelt fastspänd på provningsbänken och ett böjmoment Mb tillförs på navmonteringsområdet (dvs. med en lastarm med en fläns med samma hålcirkeldiameter som det fordon för vilket hjulet är avsett). Lättmetallhjul fastspänns med användande av två halvcirkelformade flänsar på den inre fälgflänsen.

Skulle andra fastspänningsanordningar användas är det nödvändigt att visa deras likvärdighet.

Skruvar eller fästmuttrar spänns till det vridmoment som angivits av fordonstillverkaren och återspänns efter ca 10 000 omgångar.

2.   FORMEL FÖR BERÄKNING AV BÖJMOMENT

Bilar och terrängfordon: MbmaX = S × FV (μ × rdyn + d)

MbmaX

=

maximalt referensböjmoment [Nm]

FV

=

hjulets maximala belastningskapacitet [N]

rdyn

=

dynamisk radie för det största däck som rekommenderas för hjulet [m]

d

=

fördjupning [m]

μ

=

friktionskoefficient

S

=

säkerhetsfaktor

3.   Provningen genomförs med två procentuella värden (50 % och 75 %) av det maximala momentet och med utgångspunkt i följande standarder

Friktionskoefficient

0,9

Säkerhetsfaktor

2,0

Nominella omgångar per minut

Antalet omgångar per minut kan vara så stort som möjligt, men utanför provningsanordningens resonansfrekvens.


 

Aluminium/Magnesium

Stål

Fordonskategori

M1 och M1G

O1 och O2

M1 och M1G

O1 och O2

Minsta antal omgångar med 75 % av MbmaX

2,0 · 105

0,66 · 105

6,0 · 104

2,0 · 104

Minsta antal omgångar med 50 % av MbmaX

1,8 · 106

0,69 · 106

6,0 · 105

2,3 · 105

Gränser för godtagande

Axelförskjutning som är mindre än 10 % större än den förskjutning som uppmäts efter ca 10 000 omgångar.

Tekniska brott godtas ej.

Tillåten minskning i det åtdragningsmoment som ursprungligen tillämpats på hjulets fastspänningsbultar och muttrar (10)

Maximalt 30 %

4.   PROVNINGSPLAN FÖR ETT ANTAL HJULTYPER

Hjul av samma typ (punkt 2.2) men med andra fördjupningsvärden kan grupperas med användande av det högsta värdet för provningsböjmomentet enligt följande provningsplan. Hjulversioner med ett större centrumhål skall ingå i provningen. Om provningen misslyckas skall ytterligare provexemplar provas.

Nödvändiga provningar:

Antal hjul som skall provas

Rotationsböjningsprovning

 

Kort provning

Lång provning

Minsta hålcirkeldiameter

Största hålcirkeldiameter

Om endast en hålcirkeldiameter finns

1

1

2

1

1

2

Fördjupningsvariationer upp till 2 mm

Från 2 mm till 5 mm

> 5 mm

1

1

1

Provningar som skall genomföras om den största tillåtna belastningen på hjulet ökas efterhand.

Om det resulterande provningsböjmomentet ökar upp till högst 10 %.

1

1

Kort provning

=

rotationsböjningsprovning med 75 % av l Mbmax

(beräknad för största belastning på hjulet)

Lång provning

=

rotationsböjningsprovning med 50 % av Mbmax

Skulle provningsmomentet ha ökat mer än 10 % när det jämförs med det första typgodkännandet skall hela programmet upprepas.

Image

BILAGA 7

RULLNINGSPROVNING

1.   BESKRIVNING AV PROVNING

I rullningsprovningen simuleras påkänningen på hjulet när det körs rakt fram genom provning av ett hjul som rullar mot en trumma som har en minsta ytterdiameter av 1,7 m vid en yttre rullningsprovning eller en minsta innerdiameter lika med däckets dynamiska radie dividerad med 0,4 vid en inre rullningsprovning. Två hjul skall provas.

2.   FORMEL FÖR BERÄKNING AV PROVNINGSBELASTNINGEN

Alla fordonstyper

FP = S × FV

FP

=

provningsbelastning [N]

FV

=

hjulets största hjulbelastningskapacitet [N]

S

=

säkerhetsfaktor

3.   PROVNINGSFÖRFARANDE OCH KRAV

Provningarna genomförs på grundval av följande uppgifter:

 

M1 och M1G

O1 och O2

Rullningsriktning

Rakt fram

Säkerhetsfaktor – S

2,5

2,25 (11)

2,0

Däck

Hämtade ur normal (serie)produktion och, om möjligt, med den största nominella tvärsnittsbredd som rekommenderas för hjulet

Provningshastighet i km/h

Den största som tillåts av däcket i förhållande till det hastighetsindex som vanligen är 60–100 km/h

Motsvarande rullningsavstånd

2 000 km

1 000 km (11)

2 000 km

1 000 km (11)

Ringtryck vid provningens början (kontrolleras ej under provningen)

Normal användning:

rullningsprovningstryck

Upp till

160 kPa

280 kPa

Mer än

160 kPa

minst 400 kPa

Gränser för godtagande

Tekniska brott och/eller luftläckage godtas ej.

Tillåten minskning i det åtdragningsmoment som ursprungligen tillämpades på bultarna och muttrarna för hjulets fastspänning (12)

≤ 30  %

Image

BILAGA 8

ISLAGSPROVNING

1.   BESKRIVNING AV PROVNINGEN

Hjulets hållfasthet gentemot brott på kanterna och andra kritiska punkter när hjulet träffar ett hinder skall kontrolleras. För att visa dess tillräckliga motståndskraft mot brott är det nödvändigt att genomföra en islagsprovning enligt bilaga 8 – tillägg 1.

2.   FORMEL FÖR BERÄKNING AV PROVNINGSBELASTNINGEN

D

=

0,6 × FV / g + 180 [kg]

D

=

värdet av den fallande vikten [kg]

FV

=

största hjulbelastningskapacitet [N]

g

=

tyngdkraftsaccelerationen 9,81 m/s2

3.   PROVNINGSFÖRFARANDE OCH KRAV

 

M1 och M1G

Förfarande och krav

Enligt bilaga 8 – tillägg 1

Ringtryck

Det ringtryck som rekommenderas av däckstillverkaren baserat på belastningsindex och maximal fordonshastighet dock minst 200 kPa.

Däck

Däck som tagits ur normal (serie)produktion med den minsta nominella tvärsnittsbredden och den minsta rullningsomkretsen bland de däck som rekommenderas för hjulet i fråga.

Kriterier för godtagande

Provningen skall betraktas som tillfredsställande om det ej finns något synligt brott som tränger genom hjulytan och om det ej uppstår någon minskning av ringtrycket inom en minut efter avslutad provning. Brott och inbuktningar som uppstått genom direkt kontakt med den fallande vikten är godtagbara.

När det gäller hjul med avtagbara fälgar eller andra beståndsdelar som kan tas isär, anses hjulet ej ha bestått provningen om gängade fogar nära eker- eller ventilationshål brister.

Antal provstycken som skall provas

En för varje islagsställe.

Islagsställen

Ett i det område som förbinder ekrarna med fälgen och ytterligare ett i området mellan två ekrar mycket nära ventilhålet.

Islagsriktningen skall, om möjligt, ej sammanfalla med radiallinjen mellan ett fastsättningshål och hjulcentrum.

4.   PROVNINGSPLAN FÖR EN SERIE HJULTYPER

Nödvändiga provningar:

Hjul som skall provas

Islagsprovning

Minsta hålcirkeldiameter för fastsättningshål

Största hålcirkeldiameter för fastsättningshål

En för varje islagsställe

En för varje islagsställe

BILAGA 8

Tillägg 1

PERSONBILAR – LÄTTMETALLHJUL – ISLAGSPROVNING

1.   TILLÄMPNINGSOMRÅDE

I denna bilaga anges ett provningsförfarande i laboratorium för att utvärdera egenskaperna vid axiellt (sido)kollisionsislag mot en trottoarkant hos ett hjul som helt eller delvis tillverkats av lättmetaller. Den är avsedd för undersökning och/eller kvalitetskontroll av hjul på personbilar.

2.   PROVNINGSUTRUSTNING

2.1.   Nya färdigställda hjul som är representativa för hjul avsedda för personbilar och är försedda med däck.

2.2.   Islagsprovningsmaskin med en vertikalt verkande provkropp med en islagsyta som är minst 125 mm bred och minst 375 mm lång, med skarpa kanter som avrundats eller avfasats i enlighet med figur 1. Fallvikten D, uttryckt i kilogram med en tolerans av ±2 %, skall vara enligt följande:

D = 0,6 × FV / g + 180 [kg]

där FV/g är den maximala statiska hjulbelastning som anges av hjul- och/eller fordonstillverkaren och uttrycks i kilogram.

2.3.   Vikt på 1 000 kg.

3.   KALIBRERING

Säkerställ med hjälp av en provningskalibreringsadapter att den vikt av 1 000 kg (punkt 2.3) som islås vertikalt på hjulfästet enligt figur 2 förorsakar en nedböjning av 7,5 mm ± 0,75 mm när den uppmäts vid bjälkens mittpunkt.

4.   PROVNINGSFÖRFARANDE

4.1.   Montera provningshjulet (punkt 2.1) och däcket i provningsmaskinen (punkt 2.2) så att islaget träffar hjulets fälgfläns. Hjulet skall monteras med axeln i en vinkel av 13° ± 1° mot vertikallinjen och med sin högsta punkt vänd mot islagsprovkroppen.

Det däck som monteras på provningshjulet skall vara ett slanglöst radialdäck med minimal nominell tvärsnittsbredd och avsett för användning på detta hjul. Ringtrycket skall vara det som anges av fordonstillverkaren eller, i avsaknad av sådan uppgift, 200 kPa.

Temperaturen i provningsmiljön skall under hela provningstiden vara 10 °C–30 °C.

4.2.   Säkerställ att hjulet monteras på ett navfäste med fästanordningar som som med avseende på måtten motsvarar de som skulle användas på ett fordon. Åtdra för hand fästanordningarna till ett värde eller med en metod som rekommenderas av fordons- eller hjultillverkaren.

Då utformningen av hjulets centrala delar kan variera, prova ett tillräckligt antal ställen på hjulfälgsomkretsen för att säkerställa att de centrala delarnas hållfasthet blir bedömd. Använd nya hjul varje gång.

När det gäller provning av eker skall den eker väljas som ligger närmast bulthålet.

4.3.   Säkerställ att islagsprovkroppen befinner sig över däcket och med 25 ± 1 mm sträcker sig över fälgflänsen. Höj islagsprovkroppen till en höjd av 230 ± 2 mm över den högsta delen av fälgflänsen och låt den falla.

5.   KRITERIER FÖR UNDERKÄNNANDE

Hjulet anses ha underkänts i provningen om något av följande inträffar:

(a)

synligt(a) brott genomtränger ett avsnitt i den centrala delen av hjulenheten,

(b)

den centrala delen lossnar från fälgen,

(c)

däcket förlorar hela ringtrycket inom 1 min.

Hjulet anses inte ha underkänts i provningen om hjulenheten deformerats eller om sprickor uppstått i det fälgavsnittsområde som islagits av islagsprovkroppens islagsyta.

Anmärkning: Däck och hjul som använts vid provningarna skall därefter inte användas på ett fordon.

Image

Image

Image

BILAGA 9

VÄXLANDE VRIDMOMENTSPROVNING

1.   BESKRIVNING AV PROVNINGEN

Vid en växlande vridmomentsprovning simuleras det vridmoment som verkar på hjulet under inbromsning och acceleration. Provningshjulen skall provas för varje procentuellt värde (50 % och 75 %) av det största beräknade vridmomentet. Varje hjulfläns fastsätts stadigt vid provningsbordet och utsätts för påkänning av ett växlande vridmoment av ±MT, som påförs genom fastsättningsytan, dvs. genom en bromslamell eller andra konstruktionsdelar.

2.   FORMEL FÖR BERÄKNING AV PROVNINGSVRIDMOMENTET

MT = S × FV × rdyn

där:

MT

=

provningsvridmoment [Nm]

S

=

säkerhetsfaktor

FV

=

maximal hjulbelastningskapacitet [N]

rdyn

=

dynamisk radie [m]

Provningarna genomgörs på grundval av följande parametrar:

Säkerhetsfaktor S

1,0

Lägsta antal omgångar med ± 90 % MT

2 × 105

Lägsta antal omgångar med ± 45 % MT

2 × 106

Kriterier för godkännande

Tekniska brott godtas inte

Tillåten minskning av det ursprungliga vridmoment som påförs hjulfastsättningens bultar och muttrar (13)

30 %

BILAGA 10

KONTROLLER OCH DOKUMENTATION AV FORDONSUTRUSTNING

1.   INFORMATION OM TILLÄMPNING OCH MONTERING

Typgodkännandemyndigheten skall förses med en kopia av följande information som också skall tillhandahållas konsumenten tillsammans med hjulet.

1.1.   Hjulegenskaper:

ECE-typgodkännandenummer, hjultyp och variant, internationell fälgbeteckning (t. ex. 15 H2 x 5 1/2 J) och fördjupning.

1.2.   Fordonsegenskaper:

Fordonstillverkare, fordonsmodellens namn och beskrivning, fordonseffekt och fordonsidentifieringsnummer (Vehicle Identification Number, VIN) inkl. minst World Manufacturer Identification, (WMI), fordonsbeskrivningsdel (Vehicle Description Section, VDS) och den första siffra i fordonsidentifieringsdelen (Vehicle Identification Section, VIS) som anger modellåret (se ISO 3779-1983).

1.3.   Ytterligare egenskaper: Varje särskilt krav, särskild utrustning, osv. som anges när tillverkarens utbyteshjul används eller särskilda krav för det ECE-typgodkända hjulet.

1.4.   Detaljerad monteringsinstruktion: rekommendationer och säkerhetsföreskrifter för montering av hjulet

Användning av tilläggs- eller ersättningskomponenter för fastsättning av hjulet, t.ex. längre hjulbultar eller hjulskruvar till lättmetallhjul.

Åtdragningsmoment för hjulfastsättning; uppmärksamheten fästs vid betydelsen av denna fråga och vid behovet av att helst använda en kalibrerad momentnyckel, instruktion gällande nödvändigheten av att på nytt åtdra hjulfastsättningen efter 50 kilometers körning, samt hänvisningar till att i förekommande fall använda och montera navkapslar.

1.5.   Exempel på en tänkbar utformning av en tabell för information om tillämpning och montering.

Hjulegenskaper (obligatoriska fält i fetstil)

ECE-typgodkännandenummer

Hjultyp

Storlek

Fördjupning

Hålcirkeldiameter

fästhål (14)

XY R-I 0001148

6014

6Jx14H2

38 mm

98 mm

4

Hjulvariant

Placering av kontrolltapp

Hjulmärkning

centrumringmärkning

Centrumhål diameter

Maximal hjulbelastning i N

A

Ja

98-38

120-98

58,1 mm

5 500


Fordonsegenskaper

Hjultillverkare

fordonsmodellens namn

Fordonstyp

Effekt i kW

Identifiering (VIN)

FIAT

ALFA ROMEO 145/146

ALFA ROMEO 930

66-95

WMI

VDS

År

1C9

Y817H3

4


Ytterligare egenskaper

Referens No.

Egenskap

1

Sfäriska fastsättningsskruvar

2.   YTTERLIGARE KRAV

2.1.   Kontroll av hjulets rotationsprofil

Utformningen av hjulets inre profil (hjulets rotationsprofil se figur 1) måste erbjuda tillräckligt utrymme för broms-, upphängnings- och styrkomponenter.

I det fall där hjulets rotationsprofil befinner sig utanför rotationsprofilen för fordonstillverkarens utbyteshjul är ingen kontroll nödvändig.

I det fall där rotationsprofilen befinner sig innanför rotationsprofilen för fordonstillverkarens utbyteshjul skall en kontroll genomföras av hjulets manöverutrymme när det gäller broms-, upphängnings- och styrkomponenter och allmänna underredskomponenter, där verkningarna av hjulmotvikterna beaktas.

I regel måste följande kriterier uppfyllas:

minsta manöverutrymme för bromskomponenter (sämsta fall, t. ex. med nya bromsbelägg): 3 mm (15),

minsta manöverutrymme för upphängningskomponenter (t. ex. övre och nedre upphängningsbärarmar): 4 mm,

minsta manöverutrymme för styrkomponenter (t. ex. tvärstag och styrleder): 4 mm, och

minsta manöverutrymme mellan motvikter och fordonskomponenter: 2 mm.

Kontrollen kan genomföras statiskt eller dynamiskt. Om de olika manöverutrymmena på fordonstillverkarens utbyteshjul är mindre än de som anges ovan, kan dessa godtas.

2.2.   Kontroll av ventilationshålen

Ett typgodkänt hjul skall inte ha lägre bromsverkningsgrad än tillverkarens utbyteshjul. Värmeöverföringen från bromsarna till stålhjul ses som allvarligare än när det gäller lättmetallhjul. I de fall där fordonstillverkarens utbyteshjul är utformat för en avsiktlig luftcirkulation från bromsen genom hjulventilationshålen (t.ex. genom väderkvarnseffekt) och där ventilationshålsområdet i ett likartat utbyteshjul är mindre än det i fordonstillverkarens motsvarande utbyteshjul skall en jämförande provning genomföras för att utvärdera bromsverkningsgraden.

Provningen skall följa kraven i föreskrifter nr 13, tillägg 4, punkt 1.5, typ I – utmattningsprovningsförfarande. Avgörande är bromstemperaturen. Den maximitemperatur som uppmätts (skivor, trumma) med användande av fordonstillverkarens utbyteshjul får inte överskridas med det hjul som skall typgodkännas.

Alla navkapslar som normalt är monterade skall beaktas.

2.3.   Fastsättande av hjul

Användande av fordonstillverkarens fastsättningskomponenter för utbyteshjul rekommenderas. Alla speciella hjulfastsättningskomponenter skall tillåta montering av det likartade utbyteshjulet utan att kräva någon ytterligare ändring. Det grundläggande antalet hjulfastsättningar t.ex. 4 hål, 5 hål osv., skall inte ändras. Hjulfastsättningar skall inte hindra andra komponenter, t. ex. bromskomponenter. När det gäller hjulets bultar, muttrar och skruvar skall längden på gängorna vara samma som erhålls på fordonstillverkarens utbyteshjul och hjulfastsättningar. Bultarnas/muttrarnas profil skall motsvara profilen för motsvarande hål i det typgodkända hjulet. Det material som används för hjulfastsättningskomponenterna skall vara minst likvärdigt med fastsättningskomponenterna för fordonstillverkarens utbyteshjul.

I det fall hjultillbehör tillhandahålls skall alla nödvändiga specialverktyg för montering och demontering också tillhandahållas.

Om olika hjulfastsättningskomponenter tillhandahålls skall de anges i detalj i de uppgifter som krävs i punkt 1.2 och alla nödvändiga specialverktyg för montering skall tillhandahållas.

2.4.   Utskjutande delar

När det typgodkända hjulet monterats på fordonet tillsammans med alla nödvändiga hjultillbehör skall det inte utgöra någon fara. Kraven i föreskrifter ECE-R26 skall iakttas.

2.5.   Diverse

Provningsrapporten skall innehålla detaljuppgifter om och resultat av de genomförda provningarna. Den skall bekräfta att det provade hjulet uppfyller kraven.

Image


(1)  Kategorierna M och O enligt definition i bilaga 7 till den konsoliderade resolutionen om konstruktion av fordon (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  Däcksstandarderna kan erhållas på följande adresser:

ISO, 1, rue de Varembé, Case postale 56, CH-1211 Genève 20 – Schweiz

(3)  ETRTO, 32 Av. Brugmann – Bte 2, B-1060 Bryssel, Belgien

(4)  TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321 USA

(5)  JATMA, NO.33 MORI BLDG. 8th Floor 3-8-21, Toranomon Minato-Ku, Tokio 105-0001, Japan

(6)  TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australia

(7)  ALAPA, Avenida Paulista 244-12° Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP, Brasilien

(8)  STRO, Älggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, Sverige

(9)  1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, 7 för Ungern, 8 för Tjeckien, 9 för Spanien, 10 för Jugoslavien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 14 för Schweiz, 15 (vakant), 16 för Norge, 17 för Finland, 18 för Danmark, 19 för Rumänien, 20 för Polen, 21 för Portugal, 22 för Ryska federationen, 23 för Grekland, 24 för Irland, 25 för Kroatien, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien, 28 för Vitryssland, 29 för Estland, 30 (vakant), 31 för Bosnien och Hercegovina, 32 för Lettland, 33 (vakant), 34 för Bulgarien, 35 (vakant), 36 for Litauen, 37 för Turkiet, 38 (vakant), 39 för Azerbajdzjan, 40 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 41 (vakant), 42 för Europeiska gemenskapen (typgodkännanden beviljas av dess medlemsstater med användande av deras respektive ECE-symbol), 43 för Japan, 44 (vakant), 45 för Australien, 46 för Ukraina, 47 för Sydafrika, 48 för Nya Zeeland, 49 för Cypern, 50 för Malta och 51 för Sydkorea. Följande nummer skall tilldelas övriga länder i den kronologiska ordning som de ratificerar eller ansluter sig till överenskommelsen om antagandet av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon, utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsedda fordon samt villkoren för ömsesidigt erkännande av de typgodkännanden som beviljats på grundval av dessa föreskrifter, varefter de nummer som på detta sätt tilldelats skall meddelas de avtalsslutande parterna av Förenta nationernas generalsekreterare.

(10)  Kontrollera minskningen av hjulets åtdragningsmoment genom att på nytt dra åt och inte genom att mäta momentet för att lossa fastspänningar.

(11)  För personbilar med stålskivhjul.

(12)  Kontrollera minskningen av hjulets åtdragningsmoment genom att på nytt dra åt och inte genom att mäta momentet för att lossa fastspänningar.

(13)  Kontrollera minskningen av åtdragningsmoment i hjulfastsättningarna genom att på nytt dra åt och inte genom att mäta momentet för att lossa fastspänningar.

(14)  Användning av fordonstillverkarens bromskomponentprofiler och hjulrotationsprofil rekommenderas. Driftsövervakning är emellertid nödvändig på grund av att bromskomponenter och/eller originalhjulens rotationsprofil kan ändras under pågående fordonsproduktion.

(15)  Användning av fordonstillverkarens bromskomponentprofiler och hjulrotationsprofil rekommenderas. Driftsövervakning är emellertid nödvändig på grund av att bromskomponenter och/eller originalhjulens rotationsprofil kan ändras under pågående fordonsproduktion.


Top