EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000X1212

Slutsatser antagna av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 4 december 2000 om kampen mot dopning

OJ C 356, 12.12.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

42000X1212

Slutsatser antagna av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet av den 4 december 2000 om kampen mot dopning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 356 , 12/12/2000 s. 0001 - 0001


Slutsatser antagna av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet

av den 4 december 2000

om kampen mot dopning

(2000/C 356/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, I SAMFÖRSTÅND MED KOMMISSIONEN

(1) UNDERSTRYKER vikten av kampen mot dopning inom idrotten, så som Europeiska unionen har framhållit detta i rådets slutsatser från Europeiska rådet i Wien den 11 och 12 december 1998. I dessa slutsatser understryker Europeiska rådet "sin oro över utbredningen av dopning inom idrotten och över allvaret i detta problem, som undergräver inställningen till idrott och äventyrar folkhälsan. Europeiska rådet framhåller att insatser på EU-nivå är nödvändiga och uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med kommissionen och internationella idrottsorganisationer gå igenom möjliga åtgärder för att intensifiera kampen mot denna fara ...".

(2) NOTERAR den senaste utvecklingen på detta område och inrättandet av den internationella antidopningsbyrån (AMA) samt att denna har för avsikt att bli en internationell organisation grundad på folkrätten och anser att åtgärder borde vidtas när det gäller vilka roller medlemsstaterna och Europeiska unionen skall spela i denna organisation för att se till att unionen företräds på ett lämpligt sätt i interimsstyrelsen.

(3) ÄR ENIGA om att Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater skall företrädas av rådets sittande ordförande och en medlem av kommissionen. Samordning skall ske på ordförandeskapets ansvar inom rimlig tid före varje möte. Kommissionens företrädare kan yttra sig i frågor inom ramen för gemenskapens behörighet enligt fördraget och domstolens rättspraxis (eftersom gemenskapen inte har någon direkt behörighet när det gäller idrotten). I detta avseende skall möjligheterna för kommissionens företrädare att yttra sig godkännas enligt de tidigare nämnda principerna och enligt gängse förfaranden. När det gäller områden som inte omfattas av gemenskapens behörighet kan kommissionens företrädare i förekommande fall yttra sig för att komplettera vad ordförandeskapet sagt enligt riktlinjer som medlemsstaterna enhälligt godkänt.

(4) NOTERAR att gemenskapsutgifterna för AMA:s verksamhet, när det gäller åtgärder som omfattas av gemenskapens behörighet, har fastställts enligt det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin. Varje gemenskapsutgift av betydelse kräver att en åtgärd antas med en lämplig rättslig grund på förslag av kommissionen.

(5) ANSER att medlemsstaterna bör främja samarbetet mellan behöriga myndigheter på nationell nivå när det gäller ansträngningar i kampen mot dopning inom idrotten.

Top