Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000X1028

Resolution antagen av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 17 oktober 2000 som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, den 30 juni 1982, den 14 juli 1986 och den 10 juli 1995 vad gäller skydd av pass och andra resehandlingar mot förfalskning

OJ C 310, 28.10.2000, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

42000X1028

Resolution antagen av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 17 oktober 2000 som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, den 30 juni 1982, den 14 juli 1986 och den 10 juli 1995 vad gäller skydd av pass och andra resehandlingar mot förfalskning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 310 , 28/10/2000 s. 0001 - 0004


Resolution antagen av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet

av den 17 oktober 2000

som tillägg till resolutionerna av den 23 juni 1981, den 30 juni 1982, den 14 juli 1986 och den 10 juli 1995 vad gäller skydd av pass och andra resehandlingar mot förfalskning

(2000/C 310/01)

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ANTAGIT DENNA RESOLUTION

av följande skäl:

Genom sina resolutioner av den 23 juni 1981(1) den 30 juni 1982(2), den 14 juli 1986(3) den 10 juli 1995(4) har företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, infört ett pass med enhetlig utformning och gjort nödvändiga anpassningar efter ikraftträdandet av Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen.

Hittills har punkt B i bilaga I till resolutionen av den 30 juni 1982 endast innehållit hänvisningar till möjligheten att skydda pass mot förfalskning, utan angivelse av någon bestämd säkerhetsnivå. Detta har lett till att de enskilda medlemsstaternas pass uppvisar stora olikheter i sin säkerhetstekniska utformning. Resultatet har blivit att antalet förfalskningar av EU-pass och andra resehandlingar som har utfärdats av medlemsstaterna har mångdubblats.

Kampen mot förfalskningar är ett viktigt inslag i kampen mot organiserad brottslighet och olaglig invandring i Europeiska unionen och betraktas därför av medlemsstaterna som en särskilt viktig fråga av gemensamt intresse.

Det är därför önskvärt att resehandlingar som har utfärdats av medlemsstaterna uppfyller högsta möjliga krav på skydd mot förfalskning och att handlingarnas utformning och säkerhetsegenskaper garanterar att försök till förfalskning effektivt uppdagas vid kontroll.

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM ATT

- införa minimisäkerhetsstandarder för framställning och utfärdande av nya resehandlingar så snart som möjligt, senast den 1 januari 2005 (vad gäller pass) och senast den 1 januari 2006 (vad gäller identitetskort och provisoriska pass med längre giltighetstid än sex månader),

- möjlighet dessutom skall finnas att fastställa ännu högre säkerhetskrav för medlemsstaternas resehandlingar,

- minimisäkerhetsstandarderna skall tillämpas på medlemsstaternas alla i bilaga II angivna resehandlingar,

OCH HAR DESSUTOM ENATS OM ATT:

- godkänna de minimisäkerhetsstandarder för skydd mot förfalskning av resehandlingar som utfärdats av medlemsstaterna och som beskrivs i bilaga I.

(1) EGT C 241, 19.9.1981, s. 1.

(2) EGT C 179, 19.7.1982, s. 1.

(3) EGT C 185, 24.7.1986, s. 1.

(4) EGT C 200, 4.8.1995, s. 1.

BILAGA I

MINIMISÄKERHETSSTANDARDER FÖR EU-RESEHANDLINGAR

1. Material

Säkerhetsdetaljer som gäller för det papper som används till sidorna i resehandlingen:

- Inga optiska blekmedel.

- Minst dubbelverkande vattenmärke.

- Säkerhetsreagenser som skydd mot försök till kemisk radering.

Om möjligt skall papperet även innehålla

- färgade fibrer (delvis synliga, delvis UV-fluorescerande).

Följande rekommenderas:

- UV-fluorescerande planschetter.

- Säkerhetstråd.

Om den sida som är avsedd för personuppgifter är utformad som ett klistermärke:

- Inga optiska blekmedel.

- Färgade fibrer (delvis synliga, delvis UV-fluorescerande).

- UV-fluorescerande planschetter.

- Inget vattenmärke behövs i det papper som används för sidan i fråga.

- Säkerhetsreagenser som skydd mot försök till kemisk radering.

I det papper som används för pärmens insidor behövs inget vattenmärke. Såkerhetsreagenser behövs endast om det finns uppgifter (som inte är personuppgifter) på pärmens insidor.

Om ett kort avsett för personuppgifter och som utgör en del av resehandlingen helt består av plast, är det i allmänhet inte möjligt att använda de säkerhetsmärken som kan användas för papper. På klistermärken och kort måste avsaknaden av dessa säkerhetsdetaljer vad gäller materialet kompenseras genom detaljer i säkerhetstrycket, användning av OVD (Optically Variable Device) eller teknik för utfärdande som går utöver nedanstående minimistandarder.

2. Tryck

Säkerhetsteknik avseende trycket:

- Bottenmönster:

- Tvåfärgat utformade guillocher.

- Iristryck, om möjligt med UV-fluorescerande färg.

- UV-fluorescerande övertryck.

- Motiv med effektivt skydd mot förfalskningar (särskilt på den sida som är avsedd för personuppgifter), eventuellt med mikroskrift.

- Användning av reagensfärger på papperssidorna i passet och på klistermärken.

Utformningen av den sida som är avsedd för personuppgifter måste vara sådan att det går att skilja den från passets övriga sidor.

- Tryck av formuläret:

- Med integrerad mikroskrift (om sådan inte redan ingår i bottenmönstret).

- Numrering:

- på alla sidor i passets innerdel,

- tryckt (om möjligt med särskild utformning av siffrorna eller med särskilt typsnitt och med UV-fluorescerande färg) eller perforerad eller, i fråga om kort som utgör en del av passet, integrerat enligt samma teknik som används för att skriva in uppgifterna.

Om ett klistermärke används för personuppgifter bör det vara obligatoriskt att trycka numreringen med fluorescerande färg och särskilt utformade siffror.

Om klistermärken eller icke-laminerade innersidor av papper används för personuppgifterna, bör även en latent bild i djuptryck med mikroskrift och optiskt variabel färg införas. Kompletterande optiskt variabla säkerhetsmärken bör även användas på kort som utgör en del av passet och som är helt av plast, åtminstone genom användning av optiskt variabel färg eller likvärdiga åtgärder.

3. Skydd mot fotokopiering

Utvecklingen av allmänt tillgänglig digital reproduktionsteknik och de möjligheter till förfalskning som detta medför innebär att det i framtiden kommer att krävas höggradigt kopieringssäkra säkerhetsdetaljer i form av optiskt variabla märken (OVD) eller annan likvärdig teknik. Tonvikten bör här läggas på säkerheten för den sida som används för personuppgifter och grundas på fristående, komplex OVD-teknik eller annan likvärdig teknik som kompletterar den övriga säkerhetstekniken.

Lämplig integrering av OVD-komponenter eller andra likvärdiga märken i den skiktade strukturen hos den sida som är avsedd för personuppgifter bör även i viss utsträckning säkerställa att uppgifterna skyddas mot förfalskning, särskilt när den grad av integrering av uppgifter och verktyg som kan uppnås genom det förfarande för utfärdande som beskrivs i punkt 4 kräver ytterligare skyddsåtgärder och de laminatmaterial som skall användas behöver skyddas effektivt mot efterbildning.

Med beaktande av de minimistandarder som beskrivs i punkt 4 om krav på laminering kan följande optiskt variabla märken (OVD) användas på den sida som är avsedd för personuppgifter:

- diffraktiva mikrostrukturer som reagerar diffraktionsoptiskt (DOVID=Diffractive Optically Variable Image Device with high resolution) och som är integrerade i varmlaminatet eller som OVD-overlay eller, på klistermärken eller en icke-laminerad inre papperssida i passet, i form av metalliserat OVD (övertryckt med djuptryck),

- eller andra likvärdiga märken.

Om ett plastkort är personaliserat genom lasergravering och en lasergraverad växelbild (CLI= Changeable Laser Image) är integrerad i detta, rekommenderas det att ett diffraktionsoptiskt OVD används, åtminstone i form av ett metalliserat DOVID som skall placeras här, för att säkerställa ett bättre skydd mot reproduktion.

4. Utfärdande

För att kunna garantera ett skydd av uppgifterna mot försök till förfalskning kommer det i framtiden att vara nödvändigt att integrera personuppgifterna, inbegripet fotografiet, innehavarens namnteckning, om denna finns med på den sida som är avsedd för personuppgifter, samt andra väsentliga uppgifter i handlingens grundmaterial. Konventionella metoder för att fästa fotografiet skall uteslutas.

För att ta hänsyn till befintliga system för handlingar och pågående projekt kan följande metoder för utfärdande användas:

- Lasertryck.

- Värmeöverföringsteknik.

- Bläckstråletryck.

- Fotografiskt förfarande.

- Lasergravering.

För att uppgifterna i passet skall få ett adekvat skydd mot ändringsförsök bör varmlaminering med OVD-säkerhetslaminat göras obligatorisk vid användning av lasertryck, värmeöverföringsteknik eller fotografiska metoder. I varje fall får personuppgifterna inte längre införas på insidan av pärmen. Resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna bör vara maskinläsbara. Utformningen av den sida som är avsedd för personuppgifter skall upprättas i enlighet med ICAO-dokument 9303, del 1 och del 3, och tekniken för utfärdande bör uppfylla de krav som där fastställs avseende maskinläsbara handlingar.

Det effektivaste skyddet mot olagligt utfärdade resehandlingar med hjälp av stulna blankohandlingar är att centralisera utfärdandet. Om resehandlingar även i framtiden utfärdas på regional eller decentraliserd nivå bör lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas i fråga om logistik, administration och teknik. Detta gäller särskilt förvaringen av blankohandlingar och av de hjälpmedel som krävs för utfärdandet, t.ex. för tillgång till datoriserade system för utfärdande. Blankohandlingar bör förvaras i låsta och på Iämpligt sätt övervakade utrymmen. Med lämplig programmering kan datoriserade system även användas för att vidimera utfärdandet av handlingen, t.ex. genom digitala säkerhetsanordningar (elektroniskt sigill).

BILAGA II

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Minimisäkerhetsstandarderna skall gälla följande resehandlingar som utfärdats av medlemsstater i EU:

1. Vanliga pass.

2. Officiella pass, t.ex. tjänste- och diplomatpass.

3. Provisoriska pass med längre än sex månaders giltighetstid.

4. Handlingar som ersätter pass och utfärdas som resehandlingar

a) i passformat (som passhäfte)

b) som identitetskort (i analogi med och i enlighet med specifikationerna i ICAO-dokument 9303, del 3).

Medlemsstatema skall sträva efter att tillämpa dessa minimisäkerhetsstandarder även på de resehandlingar som de utfärdar för medborgare i tredje land eller för statslösa personer.

Top