EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41999X0205

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 25 januari 1999 om radio och TV i allmänhetens tjänst

OJ C 30, 5.2.1999, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

41999X0205

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 25 januari 1999 om radio och TV i allmänhetens tjänst

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 030 , 05/02/1999 s. 0001 - 0001


RESOLUTION FRÅN RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET av den 25 januari 1999 om radio och TV i allmänhetens tjänst (1999/C 30/01)

RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS I EUROPEISKA GEMENSKAPEN REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

A. som hänvisar till rådets diskussion om radio och TV i allmänhetens tjänst,

B. som beaktar att radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst, med tanke på de kulturella, sociala och demokratiska funktioner, som radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst fyller för det allmänna bästa, är av avgörande betydelse för att trygga demokrati, pluralism, social sammanhållning och kulturell och språklig mångfald,

C. som betonar att det allt mer diversifierade programutbudet i den nya medievärlden understryker vikten av att ha radio- och TV-programföretag som verkar i allmänhetens tjänst,

D. som erinrar om att medlemsstaternas behörighet när det gäller uppdrag och finansiering bekräftas i protokollet till Amsterdamfördraget om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna,

NOTERAR OCH BEKRÄFTAR ATT

1. det i protokollet till Amsterdamfördraget bekräftas att det är samtliga medlemsstaters önskan att betona den funktion som radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst fyller,

2. bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen således inte skall påverka medlemsstaternas behörighet att svara för finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i den utsträckning som denna finansiering beviljas radio- och TV-organisationerna för att de skall utföra det uppdrag att verka i allmänhetens tjänst som har tilldelats dem, utformats och organiserats av varje medlemsstat och i den utsträckning som finansieringen inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom gemenskapen i en omfattning som kan strida mot det gemensamma intresset, varvid kraven på att utföra uppdraget att verka i allmänhetens tjänst skall beaktas,

3. de programföretag som verkar i allmänhetens tjänst även fortsättningsvis måste dra nytta av den tekniska utvecklingen för att genomföra sitt uppdrag,

4. en nödvändig förutsättning för att den särskilda skyldigheten att tillhandahålla radio och TV i allmänhetens tjänst skall kunna fullgöras är att allmänheten, utan diskriminering och på grundval av lika möjligheter, har tillgång till ett brett utbud av kanaler och tjänster,

5. i enlighet med medlemsstaternas utformning av uppdraget att verka i allmänhetens tjänst fyller radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst en viktig funktion genom att ge allmänheten möjlighet att dra nytta av fördelarna med de nya audiovisuella tjänsterna, informationstjänsterna och den nya tekniken,

6. förmågan hos radio- och TV-programföretag i allmänhetens tjänst att erbjuda allmänheten program och tjänster av hög kvalitet måste bibehållas och förbättras, bland annat genom utveckling och diversifiering av verksamheten i den digitala tidsåldern,

7. de radio- och TV-programföretag som verkar i allmänhetens tjänst även fortsättningsvis måste kunna erbjuda ett brett programutbud i enlighet med sitt uppdrag så som det utformats av medlemsstaterna för att rikta sig till samhället som helhet, och att det i detta sammanhang är berättigat för de radio- och TV-programföretag som verkar i allmänhetens tjänst att försöka nå en bred publik.

Top