Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41998D0010

Schengenregelverket - Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om samarbete mellan de avtalsslutande parterna i fråga om återsändande med flyg av medborgare i tredje land (SCH/Com-ex (98) 10)

OJ L 239, 22.9.2000, p. 193–195 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2003; upphävd genom 32003L0110

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/10(3)/oj

41998D0010

Schengenregelverket - Verkställande kommitténs beslut av den 21 april 1998 om samarbete mellan de avtalsslutande parterna i fråga om återsändande med flyg av medborgare i tredje land (SCH/Com-ex (98) 10)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 239 , 22/09/2000 s. 0193 - 0195


VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉNS BESLUT

av den 21 april 1998

om samarbete mellan de avtalsslutande parterna i fråga om återsändande med flyg av medborgare i tredje land

(SCH/Com-ex (98) 10)

VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel 132 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet, och

med beaktande av artikel 23 i samma konvention.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Härmed godkänns bifogade dokument SCH/II-Read (97) 5 rev 5 om samarbete mellan de avtalsslutande parterna i fråga om återsändande med flyg av utländska medborgare. Dessa principer skall tillämpas från och med den dag då detta beslut antas.

Bryssel den 21 april 1998.

J. Vande Lanotte

Ordförande

NOT FRÅN DET ÖSTERRIKISKA ORDFÖRANDESKAPET

SCH/II-Read (97) 5 rev 5

ÄRENDE: SAMARBETE MELLAN DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA I FRÅGA OM ÅTERSÄNDANDE MED FLYG AV UTLÄNDSKA MEDBORGARE

Det är nödvändigt att konkretisera den vilja till samarbete som alla de avtalsslutande parterna hyser för att underlätta verkställandet av åtgärder för återsändande från Schengenområdet.

Förekomsten av ett område med fri rörlighet för personer bör stimulera de organ som ansvarar för gränskontrollerna och tillämpningen av utlänningslagstiftningen att bistå varandra varje gång som det är nödvändigt.

De avtalsslutande parterna har svårigheter när det gäller att återsända utländska medborgare som passerar andra avtalsslutande parters territorium.

Med hänvisning till Europeiska unionens råds rekommendation av den 30 november 1992 om antagande av ett dokument om transitering vid avvisning eller utvisning föreslår det portugisiska ordförandeskapet att alla de avtalsslutande parterna skall använda ett enhetligt dokument för ansökan om transitering för att återsända utländska medborgare (se det bifogade modellformuläret),

Ansökan om underlättande av transitering av utländska medborgare som skall återsändas

Det föreslagna formuläret skulle användas på grundval av kriterier och allmänna syften enligt följande:

- Ansökan om underlättande av transitering bör översändas till myndigheten i transitstaten snarast möjligt, i princip minst två dagar i förväg, utom i vederbörligen motiverade nödfall.

- Denna ansökan bör innehålla alla väsentliga uppgifter om den/de person/er som skall återsändas från Schengenområdet, dvs. identitet, resmål, utnyttjad handling och information om flyget, ledsagarnas identitet samt datum och tid för ankomsten till flygplatsen hos den mottagande parten.

- Alla mottagande parter åtar sig att, enligt dessa bestämmelser, till de ansvariga vid de berörda gränsstationerna överföra information om de godkända ansökningarna om transitering för att denna skall underlättas på ett effektivt sätt.

- Bland andra försiktighetsåtgärder och varje gång som detta är nödvändigt för att återsändandet skall kunna ske på bästa sätt, bör underlättandet av transitering innebära att en företrädare för gränsmyndigheterna i mottagarstaten ställer upp som ledsagare vid ankomsten, att den mottagande statens utrustning får användas samt att, i förekommande fall, kontakt kan tas med andra flygplatsföreträdare.

- Ansökan kan avslås, särskilt när den begärda transittiden överstiger den tid som är tillåten enligt den mottagande statens nationella lagstiftning.

- De avtalsslutande parterna åtar sig att informera varandra om de behöriga myndigheter och den motpart som skall motta ansökningarna i fråga.

BILAGA

>PIC FILE= "L_2000239SV.019502.EPS">

Top