EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1797

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1797 av den 7 juli 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2024 (Text av betydelse för EES)

C/2023/4532

EUT L 233, 21.9.2023, p. 7–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1797/oj

21.9.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 233/7


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/1797

av den 7 juli 2023

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2024

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 av den 10 oktober 2019 om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004, (EG) nr 452/2008 och (EG) nr 1338/2008 samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 och rådets förordning (EG) nr 577/98 (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

För att tillgodose statistikbehoven för de relevanta specifika ämnena i bilaga I till förordning (EU) 2019/1700 bör kommissionen specificera antal och beteckningar för variablerna för datauppsättningen inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2024.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2024 ska vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)   EUT L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


BILAGA

Antal och beteckningar för variabler inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2024

Ämne

Specifikt ämne

Variabelidentifierare

Variabel/beskrivning av variabel

01.

Tekniska detaljer – 15 obligatoriska tekniska variabler, 2 valfria tekniska variabler

Information om uppgiftsinsamlingen

REFYEAR

Undersökningsår

Information om uppgiftsinsamlingen

INTDATE

Referensdatum – datum för första intervju

Information om uppgiftsinsamlingen

STRATUM_ID

Stratum

Information om uppgiftsinsamlingen

PSU

Primär urvalsenhet

Identifikation

HH_ID

Hushålls-ID

Identifikation

IND_ID

Individuellt ID

Identifikation

HH_REF_ID

ID för hushållet personen tillhör

Viktning

HH_WGHT

Hushållets vikt

Viktning

IND_WGHT

Individuell vikt

Karakteristika för intervjuer

TIME

Varaktighet för intervju

Karakteristika för intervjuer

INT_TYPE

Intervjutyp

Lokalisering

COUNTRY

Bosättningsland

Lokalisering

GEO_NUTS1

Bosättningsregion

Lokalisering

GEO_NUTS2

(frivillig uppgift)

Bosättningsregion (frivillig uppgift)

Lokalisering

GEO_NUTS3

(frivillig uppgift)

Bosättningsregion (frivillig uppgift)

Lokalisering

DEG_URBA

Urbaniseringsgrad

Lokalisering

GEO_DEV

Geografiskt läge

02.

Karakteristika för personer och hushåll – 7 insamlade variabler, 1 härledd variabel, 7 valfria variabler

Demografi

SEX

Kön

Demografi

YEARBIR

Födelseår

Demografi

PASSBIR

Passerad födelsedag

Demografi

AGE

Ålder, antal fyllda år

Medborgarskap och migrantbakgrund

CITIZENSHIP

Huvudsakligt medborgarskap

Medborgarskap och migrantbakgrund

CNTRYB

Födelseland

Hushållets sammansättning

HH_POP

Hushållets storlek (antal medlemmar i hushållet)

Hushållets sammansättning

HH_POP_16_24 (frivillig uppgift)

Antal medlemmar i hushållet i åldrarna 16–24 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_POP_16_24S (frivillig uppgift)

Antal studerande i hushållet i åldrarna 16–24 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_POP_25_64 (frivillig uppgift)

Antal medlemmar i hushållet i åldrarna 25–64 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_POP_65_MAX (frivillig uppgift)

Antal medlemmar i hushållet som är minst 65 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_CHILD

Antal barn under 16 år

Hushållets sammansättning

HH_CHILD_14_15

(frivillig uppgift)

Antal barn i åldrarna 14–15 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_CHILD_5_13

(frivillig uppgift)

Antal barn i åldrarna 5–13 år (frivillig uppgift)

Hushållets sammansättning

HH_CHILD_LE_4

(frivillig uppgift)

Antal barn som är högst 4 år (frivillig uppgift)

03.

Arbetsmarknadsdeltagande – 5 insamlade variabler, 3 valfria variabler

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

MAINSTAT

Huvudsaklig verksamhet (egen utsago)

Grundläggande karakteristika för arbete

STAPRO

Yrkesställning i huvudsysslan

Grundläggande karakteristika för arbete

NACE1D

(frivillig uppgift)

Arbetsställets näringsgren i huvudsysslan (frivillig uppgift)

Grundläggande karakteristika för arbete

ISCO2D

Yrke inom huvudsysslan

Grundläggande karakteristika för arbete

OCC_ICT

IKT-personal eller icke-IKT-personal

Grundläggande karakteristika för arbete

OCC_MAN

Kroppsarbetare eller icke-kroppsarbetare

Grundläggande karakteristika för arbete

EMPST_WKT

(frivillig uppgift)

Hel- eller deltidsarbete i huvudsysslan (egen utsago) (frivillig uppgift)

Anställningens längd

EMPST_CONTR

(frivillig uppgift)

Huvudsysslans anställningsform (frivillig uppgift)

04.

Utbildningsnivå och bakgrund – 1 insamlad variabel, 1 härledd variabel

Uppnådd utbildningsnivå

ISCEDD

Utbildningsnivå (högsta avslutade utbildning)

Uppnådd utbildningsnivå

ISCED

Aggregerad uppnådd utbildningsnivå

05.

Hälsostatus och funktionsnedsättning, tillgång till, tillgänglighet för och anlitande av hälso- och sjukvård samt hälsans bestämningsfaktorer – 1 insamlad variabel

Delar av den europeiska mini-modulen avseende hälsa

GALI

Aktivitetsbegränsning på grund av hälsoproblem

06.

Inkomst, konsumtion och aspekter som rör förmögenhet, inklusive skulder – 1 insamlad variabel

Hushållets totala månadsinkomst

HH_IQ5

Total genomsnittlig aktuell nettoinkomst per månad

07.

Deltagande i informationssamhället – 113 insamlade variabler, 16 valfria variabler, 2 härledda variabler

Tillgång till informations- och kommunikationsteknik

IACC

Hushållets tillgång till internet i hemmet (oavsett utrustning)

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IU

Senaste internetanvändningen, oavsett plats och utrustning

Användning av och användningsfrekvens för informations- och kommunikationsteknik

IFUS

Genomsnittlig frekvens för internetanvändning de senaste tre månaderna

Aktivitet på internet

IUEM

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skicka och ta emot e-post

Aktivitet på internet

IUPH1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av internettelefoni (inklusive videosamtal)

Aktivitet på internet

IUSNET

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att delta i sociala medier (skapa en användarprofil, göra inlägg eller delta i andra aktiviteter)

Aktivitet på internet

IUCHAT1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av snabbmeddelanden (utbyta meddelanden)

Aktivitet på internet

IUIF

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa information om varor eller tjänster

Aktivitet på internet

IUNW1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att läsa nyheter, tidningar eller tidskrifter på nätet

Aktivitet på internet

IUPOL2

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att ge uttryck för åsikter om samhällsfrågor eller politiska frågor på webbplatser eller i sociala medier

Aktivitet på internet

IUVOTE

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att delta i samråd eller omröstningar online om samhällsfrågor eller politiska frågor (t.ex. stadsplanering, undertecknande av namninsamlingar)

Aktivitet på internet

IUMUSS1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att lyssna på musik (t.ex. webbradio eller strömmad musik) eller ladda ned musik

Aktivitet på internet

IUSTV

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att titta på strömmad internet-tv (direkt eller catch-up) från tv-bolag (t.ex. [nationella exempel])

Aktivitet på internet

IUVOD

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att titta på innehåll från kommersiella strömningstjänster

Aktivitet på internet

IUVSS

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att se videoinnehåll från delningstjänster

Aktivitet på internet

IUPDG

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att spela eller ladda ned spel

Aktivitet på internet

IUPCAST

(frivillig uppgift)

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att lyssna på eller ladda ned poddsändningar (frivillig uppgift)

Aktivitet på internet

IHIF

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att skaffa hälsorelaterad information (t.ex. om skador, sjukdomar, näring, hälsa)

Aktivitet på internet

IUMAPP

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att boka ett vårdmöte (t.ex. på ett sjukhus eller en vårdcentral, hos en sjukgymnast eller en psykoterapeut) via en webbplats eller app

Aktivitet på internet

IUAPR

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att komma åt personliga hälsouppgifter via nätet

Aktivitet på internet

IUOHC

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk av andra hälso- och sjukvårdstjänster via en webbplats eller app i stället för att besöka sjukhus eller läkare (t.ex. receptutskrivning eller läkarrådgivning via nätet)

Aktivitet på internet

IUSELL

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för att sälja varor eller tjänster via en webbplats eller app

Aktivitet på internet

IUBK

Internetanvändning de senaste tre månaderna för privat bruk för internetbank (inbegripet banktjänster via mobilen)

Aktivitet på internet

IUOLC

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, i form av en kurs på nätet, i samband med utbildning, arbete eller för privat bruk

Aktivitet på internet

IUOLM

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande i samband med utbildning, arbete eller för privat bruk, i form av andra läromedel på nätet än en fullständig kurs (t.ex. instruktionsfilmer, webbinarier, elektroniska läroböcker, appar eller plattformar för lärande)

Aktivitet på internet

IUOCIS1

Internetanvändning de senaste tre månaderna för lärande, genom kommunikation med lärare eller studerande via ljud- eller videoverktyg på nätet, i samband med utbildning, arbete eller för privat bruk

Aktivitet på internet

IUOFE

Lärande som uppgiftslämnaren har deltagit i de senaste tre månaderna i samband med formell utbildning (t.ex. skola eller universitet)

Aktivitet på internet

IUOW

Lärande som uppgiftslämnaren har deltagit i de senaste tre månaderna i samband med arbete

Aktivitet på internet

IUOPP

Lärande som uppgiftslämnaren har deltagit i de senaste tre månaderna för privat bruk

Aktivitet på internet

IUACRG

Har öppnat ett konto eller registrerat sig i en gratisapp eller gratistjänst (t.ex. prenumeration eller konto på sociala medier, appar för köp av färdbiljetter, musikströmning, spel)

Aktivitet på internet

IUACDL

Har raderat eller försökt radera (eller avsluta) eget konto i en gratisapp eller gratistjänst (t.ex. sociala medier, appar för köp av färdbiljetter, musikströmning, spel) de senaste tre månaderna

Aktivitet på internet

IUACDLP

Problem med att radera eget konto i en gratisapp eller gratistjänst (t.ex. det är svårt att förstå hur kontot ska raderas, det tar för lång tid att radera kontot, tekniska problem, oacceptabla villkor för att avsluta kontot, klarar inte att radera kontot) de senaste tre månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVIP

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren fått åtkomst till egna personuppgifter som lagras av en myndighet eller offentlig tjänst (t.ex. information avseende [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IGOVIDB

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren fått åtkomst till uppgifter i offentliga databaser eller register (t.ex. uppgifter om tillgängliga böcker på offentliga bibliotek, fastighetsregister och företagsregister)

Kommunikation med myndigheter

IGOV12IF

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren fått åtkomst till uppgifter (t.ex. om tjänster, förmåner, bidrag, lagar och öppettider)

Kommunikation med myndigheter

IGOVIX

Uppgiftslämnaren har inte fått åtkomst till personliga handlingar eller databaser eller hämtat uppgifter via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOV12FM

Uppgiftslämnaren har laddat ned/skrivit ut officiella blanketter via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVAPR

Uppgiftslämnaren har bokat en tid eller gjort en reservation via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app (t.ex. för att reservera en bok på ett offentligt bibliotek eller boka ett möte med en offentligt anställd eller en offentlig vårdgivare) för privat bruk de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVPOST

(frivillig uppgift)

Har uppgiftslämnaren mottagit officiella meddelanden eller handlingar från myndigheter för privat bruk via sitt konto på en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app (namn på tjänsten, om en sådan finns i landet) (t.ex. meddelanden om böter eller fakturor, skrivelser, kallelser till domstol, domstolshandlingar, [nationella exempel]) de senaste tolv månaderna? Detta bör inte omfatta meddelanden via e-post eller sms om att ett dokument finns tillgängligt (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IGOVTAX2

Uppgiftslämnaren har fyllt i, ändrat, kontrollerat eller godkänt sin privata skattedeklaration via en webbplats eller app de senaste tolv månaderna

Kommunikation med myndigheter

IGOVODC

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren har begärt officiella handlingar eller intyg (t.ex. examensbevis, personbevis, äktenskapsbevis, intyg om äktenskapsskillnad, dödsfallsintyg, hemvistintyg, utdrag ur belastningsregistret [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IGOVBE

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren har begärt förmåner eller bidrag (t.ex. pension, arbetslöshetsersättning, barnbidrag, studiebidrag, [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IGOVRCC

Aktivitet via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app för privat bruk de senaste tolv månaderna där uppgiftslämnaren har framfört andra begäranden, anspråk eller klagomål (t.ex. anmält en stöld till polisen, ingett ett juridiskt klagomål, begärt rättshjälp, inlett ett civilrättsligt förfarande i domstol, [nationella exempel])

Kommunikation med myndigheter

IRGOVNN

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren hade inget behov av att begära handlingar eller göra anspråk

Kommunikation med myndigheter

IRGOVLS

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – bristande kompetens eller kunskap (t.ex. att uppgiftslämnaren inte visste hur webbplatsen eller appen skulle användas eller att den var för komplicerad)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVSEC

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – oro för personuppgifternas säkerhet eller ovilja att betala online (kreditkortsbedrägerier)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVEID

(frivillig uppgift)

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – avsaknad av elektronisk signatur, aktiverat elektroniskt ID eller något annat verktyg för användning av elektroniskt ID (som krävs för att tjänsterna ska kunna användas) [nationella exempel] (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVOP

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – en annan person gjorde det åt uppgiftslämnaren (t.ex. en konsult, rådgivare, släkting)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVNAP

(frivillig uppgift)

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – ingen sådan onlinetjänst var tillgänglig (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IRGOVOTH

Skäl till att inga officiella handlingar har begärts eller att inga anspråk har gjorts via en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – annat skäl

Kommunikation med myndigheter

IGOVANYS

Uppgiftslämnaren har kommunicerat med myndigheter

Kommunikation med myndigheter

IIGOVDU

Problem vid användning av en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – webbplatsen eller appen var svår att använda (t.ex. den var inte användarvänlig, texten var otydligt formulerad, instruktionerna var oklara)

Kommunikation med myndigheter

IIGOVTP

Problem vid användning av en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – tekniska problem vid användning av en webbplats eller app (t.ex. lång laddningstid, webbplatsen kraschade)

Kommunikation med myndigheter

IIGOVEID

(frivillig uppgift)

Problem vid användning av en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – problem med att använda elektronisk signatur eller elektroniskt ID (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IIGOVPAY

(frivillig uppgift)

Problem vid användning av en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren kunde inte betala via webbplatsen eller appen (t.ex. eftersom de betalningsmetoder som krävdes var otillgängliga) (frivillig uppgift)

Kommunikation med myndigheter

IIGOVMOB

Problem vid användning av en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – uppgiftslämnaren kunde inte komma åt tjänsten via smartphone eller surfplatta (t.ex. på grund av icke-kompatibel enhetsversion eller otillgängliga applikationer)

Kommunikation med myndigheter

IIGOVOTH

Problem vid användning av en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna – annat problem

Kommunikation med myndigheter

IIGOVX

Uppgiftslämnaren har inte haft några problem med att använda en myndighets eller offentlig tjänsts webbplats eller app de senaste tolv månaderna

E-handel

IBUY

Senaste köp eller beställning av varor eller tjänster via internet för privat bruk

E-handel

BCLOT1

Internetanvändning för att köpa kläder (inklusive sportkläder), skor eller accessoarer (t.ex. väskor, smycken) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSPG

Internetanvändning för att köpa sportartiklar (utom sportkläder) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCG

Internetanvändning för att köpa leksaker eller barnvårdsartiklar (t.ex. blöjor, nappflaskor, barnvagnar) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFURN1

Internetanvändning för att köpa möbler, inredningsartiklar (t.ex. mattor, gardiner) eller trädgårdsartiklar (t.ex. redskap, växter) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BMUFL

Internetanvändning för att köpa musik på cd-skivor, vinylskivor osv. och/eller filmer eller serier på dvd-skivor, blu-ray-skivor osv. från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBOOKNLG

Internetanvändning för att köpa tryckta böcker, tidskrifter eller tidningar från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BHARD1

Internetanvändning för att köpa datorer, surfplattor, mobiltelefoner eller kringutrustning från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BEEQU1

Internetanvändning för att köpa konsumentelektronik (t.ex. tv-apparater, stereoapparater, kameror, soundbar-högtalare eller smarta högtalare, digitala assistenter) eller hushållsapparater (t.ex. tvättmaskiner) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BMED1

Internetanvändning för att köpa läkemedel eller kosttillskott, t.ex. vitaminer, (utom förnyelse av recept via nätet) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFDR

Internetanvändning för att köpa leveranser från restauranger, snabbmatskedjor eller cateringtjänster från företag eller privatpersoner via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFDS

Internetanvändning för att köpa mat eller dryck från affärer eller leverantörer av måltider från företag eller privatpersoner via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCBW

Internetanvändning för att köpa kosmetika, skönhetsprodukter eller wellnessprodukter från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BCPH

Internetanvändning för att köpa rengörings- eller hygienprodukter (t.ex. tandborstar, näsdukar, tvättmedel, rengöringstrasor) från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBMC

Internetanvändning för att köpa cyklar, mopeder, bilar eller andra fordon eller reservdelar från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BOPG

Internetanvändning för att köpa andra fysiska varor från företag eller privatpersoner (inklusive begagnade varor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSIMC

Internetanvändning för att köpa internet- eller mobilabonnemang via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSUTIL

Internetanvändning för att köpa abonnemang på el, vatten, värme, avfallshämtning eller liknande tjänster via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BTPS_E

Internetanvändning för att köpa transporttjänster från företag, t.ex. buss-, tåg- eller flygbiljetter eller taxiresor, via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BRA_E

Internetanvändning för att hyra boende från företag, t.ex. hotell eller resebyråer, via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BTICK2

Internetanvändning för att köpa biljetter till evenemang (t.ex. konserter, film, sportevenemang, mässor) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBOOK2

Internetanvändning för att köpa e-böcker eller ljudböcker för nedladdning (inklusive uppgraderingar) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BSOFT2

Internetanvändning för att köpa programvara för nedladdning (inklusive uppgraderingar) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BGAMES2

Internetanvändning för att köpa spel för nedladdning (inklusive uppgraderingar) eller virtuella föremål i spel via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BMUSS2

Internetanvändning avseende en betald prenumeration (både befintliga och nya prenumerationer) på en musikströmningstjänst för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFLMS2

Internetanvändning avseende en betald prenumeration (både befintliga och nya prenumerationer) på strömningstjänster för filmer, serier eller sportevenemang för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BBOOKNLS2

Internetanvändning avseende en betald prenumeration (både befintliga och nya prenumerationer) på nyhetswebbplatser, nättidningar (e-tidningar) eller nättidskrifter via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BGAMSS

Internetanvändning avseende en betald prenumeration (både befintliga och nya prenumerationer) på spelströmningstjänster för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BHLFTS2

Internetanvändning avseende en betald prenumeration (både befintliga och nya prenumerationer) på appar avseende hälsa eller träning för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BAPP2

Internetanvändning avseende en betald prenumeration (både befintliga och nya prenumerationer) på andra appar (t.ex. appar för språkinlärning, resor, väder) för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BOTS (frivillig uppgift)

Internetanvändning för att köpa andra tjänster (utom finansiella tjänster och försäkringstjänster) via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna (frivillig uppgift)

E-handel

BFIN_IN1

Internetanvändning för att köpa försäkringar, inklusive reseförsäkring, även som ett paket tillsammans med t.ex. en flygbiljett, via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFIN_CR1

Internetanvändning för lån eller krediter från bank eller finansinstitut via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

E-handel

BFIN_SH1

Internetanvändning för att köpa eller sälja aktier, obligationer, fondandelar eller andra finansiella tillgångar via en webbplats eller app för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DEM2

Användning av internetanslutna (smarta) termostater, el-, gas- eller vattenmätare, lampor, enheter som kopplas in i vägguttaget eller andra internetanslutna lösningar för energihantering i uppgiftslämnarens hem för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DSEC2

Användning av internetanslutna larmsystem, rökdetektorer, övervakningskameror, dörrlås eller andra internetanslutna säkerhets- eller trygghetslösningar i uppgiftslämnarens hem för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DHA2

Användning av internetanslutna hushållsapparater, t.ex. robotdammsugare, kylskåp, ugnar, kaffeapparater, trädgårds- eller bevattningsverktyg för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DVA2

Användning av en digital assistent i form av en smart högtalare eller en app för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DX2

Uppgiftslämnaren har inte använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de tre senaste månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BDK2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – uppgiftslämnaren visste inte att sådana enheter eller system finns

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BNN2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – uppgiftslämnaren hade inget behov av att använda sådana anslutna enheter eller system

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BCST2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – för höga kostnader

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BLC2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – brist på kompatibilitet med andra enheter eller system

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BLSK2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – brist på kunskap om hur sådana enheter eller system används

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BCPP2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – oro för skyddet och säkerheten för de uppgifter om uppgiftslämnaren som genereras av dessa enheter eller system

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BCSC2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – oro för säkerheten (t.ex. att enheten eller systemet kommer att hackas)

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BCSH2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – oro för egen eller andras säkerhet eller hälsa (t.ex. att användningen av enheten eller systemet kan leda till olycksfall, skador eller hälsoproblem)

Anslutning till internet från alla platser

IOT_BOTH2

Skäl till att uppgiftslämnaren inte har använt någon internetansluten enhet för energihushållning, säkerhets- eller trygghetslösningar, hushållsapparater eller digitala assistenter för privat bruk de senaste tre månaderna – andra skäl

Anslutning till internet från alla platser

IOT_IUTV2

Internetanvändning via internetansluten tv i uppgiftslämnarens hem för privat bruk de tre senaste månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_IUGC2

Internetanvändning via internetansluten spelkonsol i uppgiftslämnarens hem för privat bruk de tre senaste månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_IUHA2

Internetanvändning via internetanslutet ljudsystem eller smarta högtalare i uppgiftslämnarens hem för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DCS2

Användning av internetanslutna smarta klockor, aktivitetsarmband, glasögon eller headset, gps-spårare, accessoarer, kläder eller skor för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DHE2

Användning av internetanslutna enheter för mätning av blodtryck, blodsockernivå, kroppsvikt (t.ex. smarta vågar), vårdrobotar eller andra internetanslutna enheter för hälso- och sjukvård för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DTOY2

Användning av internetanslutna leksaker (för barn eller vuxna), t.ex. robotleksaker, drönare eller dockor för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_DCAR2

Användning av bil med inbyggd trådlös internetanslutning för privat bruk de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_USE2

Uppgiftslämnaren har använt sakernas internet de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_PSEC2

Problem med ovannämnda internetanslutna enheter eller system – säkerhets- eller integritetsproblem (t.ex. att enheten eller systemet hackades, problem med skydd av uppgifter om uppgiftslämnaren och dennes familj som genereras av dessa enheter eller system) de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_PSHE2

Problem med ovannämnda internetanslutna enheter eller system – säkerhets- eller hälsoproblem (t.ex. att användningen av enheten eller systemet ledde till olycksfall, skador eller hälsoproblem) de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_PDU2

Problem med ovannämnda internetanslutna enheter eller system – svårigheter med att använda enheten (t.ex. med inställning, anslutning eller parkoppling av enheten) de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_POTH2

Problem med ovannämnda internetanslutna enheter eller system – andra problem (t.ex. anslutningsproblem, supportproblem) de senaste tre månaderna

Anslutning till internet från alla platser

IOT_PX2

Uppgiftslämnaren har inte haft några problem med ovannämnda internetanslutna enheter eller system de senaste tre månaderna

Effekten av användningen

ECO_DMOB

Hur har uppgiftslämnaren hanterat sin mobiltelefon eller smartphone när han/hon har ersatt den eller inte längre använder den (utom enheter som arbetsgivaren tillhandahåller)?

Effekten av användningen

ECO_DLT

Hur har uppgiftslämnaren hanterat sin bärbara dator eller surfplatta när han/hon har ersatt den eller inte längre använder den (utom enheter som arbetsgivaren tillhandahåller)?

Effekten av användningen

ECO_DPC

Hur har uppgiftslämnaren hanterat sin stationära dator när han/hon har ersatt den eller inte längre använder den (utom enheter som arbetsgivaren tillhandahåller)?

Effekten av användningen

ECO_PP

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – pris (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_BDS

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – varumärke, utformning eller storlek (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PHD

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – hårdvaruegenskaper (t.ex. lagringsutrymme, processorhastighet, kamera, grafikkort) (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PECD

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – enhetens ekodesign, t.ex. design som är hållbar, kan uppgraderas och repareras och kräver färre material, miljövänliga förpackningsmaterial (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PEG

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – möjlighet att förlänga enhetens livslängd genom att köpa en extra garanti (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PEE

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – enhetens energieffektivitet

(frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PTBS

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – ett system för återlämnande som erbjuds av tillverkaren eller försäljaren (t.ex. att tillverkaren eller försäljaren utan kostnad tar tillbaka enheten när den har blivit föråldrad eller erbjuder kundrabatter för att köpa en annan enhet) (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PX

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – uppgiftslämnaren övervägde ingen av ovannämnda faktorer (frivillig uppgift)

Effekten av användningen

ECO_PBX

(frivillig uppgift)

Faktorer som uppgiftslämnaren ansåg vara viktiga när han/hon senast köpte en mobiltelefon eller smartphone, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator – uppgiftslämnaren köpte aldrig någon av dessa enheter (frivillig uppgift)


Top