EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0594

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594 av den 16 mars 2023 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/605 (Text av betydelse för EES)

C/2023/1676

EUT L 79, 17.3.2023, p. 65–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj

17.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/594

av den 16 mars 2023

om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/605

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt artiklarna 71.3 och 259.1, och

av följande skäl:

(1)

Afrikansk svinpest är en infektiös virussjukdom som drabbar hållna och vilda svin och kan ha allvarliga konsekvenser för den berörda djurpopulationen och för lönsamheten inom uppfödningen. Den kan även leda till störningar vid förflyttning av sändningar av dessa djur och av produkter från dem inom unionen och vid export till tredjeländer.

(2)

Genom förordning (EU) 2016/429 fastställs en rättslig ram för förebyggande och bekämpning av sjukdomar som kan överföras till djur eller människor. Afrikansk svinpest omfattas av definitionen för en förtecknad sjukdom i den förordningen, och av bestämmelserna om förebyggande och bekämpning av sjukdom som fastställs i samma förordning. Dessutom förtecknas afrikansk svinpest i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 (2) som en sjukdom i kategorierna A, D och E som drabbar Suidae, och kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 (3) kompletterar de bestämmelser för bekämpning av sjukdomar i kategorierna A, B och C som fastställs i förordning (EU) 2016/429, däribland åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (4) fastställs bestämmelser för djurs hälsa i samband med animaliska biprodukter för att förebygga och minimera riskerna för djurs hälsa av dessa biprodukter. Vidare fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (5) vissa djurhälsobestämmelser för animaliska biprodukter som omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, däribland bestämmelser om intygskrav vid förflyttning av sändningar av dessa biprodukter i unionen. Dessa förordningar omfattar inte alla specifika detaljer och aspekter när det gäller risken för spridning av afrikansk svinpest genom animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III och animaliska biprodukter som härrör från vilda svin från restriktionszoner I, II och III. Det är därför lämpligt att i den här förordningen fastställa särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning när det gäller dessa animaliska biprodukter och förflyttning av sändningar av dem från restriktionszoner I, II och III.

(4)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/605 (6), som har antagits inom ramen för förordning (EU) 2016/429, fastställs särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som de medlemsstater som förtecknas i bilaga I till den genomförandeförordningen ska tillämpa under en begränsad tid i de restriktionszoner I, II och III som förtecknas i den bilagan. Bestämmelserna i den genomförandeförordningen anpassades så långt som möjligt till internationella standarder, till exempel dem som fastställs i kapitel 15.1 ”Infection with African Swine fever virus” i Världsorganisationen för djurhälsas (WOAH) Terrestrial Animal Health Code (7).

(5)

I denna förordning bör det också fastställas en regionaliseringsstrategi, som bör tillämpas utöver de åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i delegerad förordning (EU) 2020/687, samt en förteckning över restriktionszoner i medlemsstater som drabbats av utbrott av afrikansk svinpest eller som riskerar att drabbas på grund av närheten till sådana utbrott (de berörda medlemsstaterna). Dessa restriktionszoner bör särskiljas utifrån den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest och risknivån, och klassificeras som restriktionszoner I, II respektive III, där restriktionszon III avser de områden som har högst risk för spridning av sjukdomen och den mest dynamiska sjukdomssituationen för hållna svin. Dessa restriktionszoner bör dessutom förtecknas i bilaga I till denna förordning med beaktande av den information som lämnats av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna avseende sjukdomssituationen, vetenskapligt grundade principer och kriterier för geografisk avgränsning och regionalisering på grund av afrikansk svinpest samt unionens riktlinjer för afrikansk svinpest som överenskommits med medlemsstaterna i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder och som offentliggjorts på kommissionens webbplats (8), och risknivån för spridning och den allmänna epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i den berörda medlemsstaten och i närliggande medlemsstater eller tredjeländer, i tillämpliga fall. Alla eventuella efterföljande ändringar av gränserna för restriktionszoner I, II och III i bilaga I till denna förordning bör dessutom baseras på överväganden liknande dem som användes då förteckningen upprättades, och hänsyn bör tas till internationella standarder, som WOAH:s Terrestrial Animal Health Code. Det bör även anges om zonen eller landet varit fritt från sjukdomen under minst tolv månader. I vissa fall bör den tidsperioden minskas till tre månader, med beaktande av den motivering som den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten lagt fram och de vetenskapligt grundade principer och kriterier för geografisk avgränsning av regionaliseringen på grund av afrikansk svinpest samt de riktlinjer som finns tillgängliga på unionsnivå.

(6)

Sedan genomförandeförordning (EU) 2021/605 antogs har den epidemiologiska situationen i unionen utvecklats och nya erfarenheter och ny epidemiologisk kunskap om afrikansk svinpest har samlats in i medlemsstaterna. Med hänsyn till denna utveckling och för att förhindra att sjukdomen sprids i unionen är det därför lämpligt att se över och anpassa de nuvarande särskilda åtgärderna för bekämpning av afrikansk svinpest. När det gäller de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i den här förordningen bör därför erfarenheterna från tillämpningen av genomförandeförordning (EU) 2021/605 beaktas.

(7)

I genomförandeförordning (EU) 2021/605 fastställs särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som i allmänhet gäller för förflyttning från restriktionszoner I, II och III av sändningar av svin som hålls i dessa restriktionszoner och av produkter från dessa djur. Förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III och av produkter från dessa djur inom restriktionszonerna utgör dock också en risk för spridning av sjukdomen och bidrar till den långvariga förekomsten av sjukdomen i dessa restriktionszoner. Med hänsyn till den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i de berörda medlemsstaterna bör det därför fastställas särskilda förbud och riskreducerande åtgärder när det gäller förflyttning av sändningar av hållna svin inom dessa restriktionszoner, och i enlighet med detta utvidga tillämpningsområdet för de nuvarande särskilda åtgärderna för sjukdomsbekämpning i unionsbestämmelserna.

(8)

För att säkerställa en verkningsfull och snabb reaktion på nya risker, såsom ett bekräftat utbrott av afrikansk svinpest i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon, har kommissionen tidigare, i förekommande fall, antagit enskilda genomförandebeslut för att på unionsnivå i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 snabbt kunna upprätta en restriktionszon (omfattande skydds- och övervakningszoner) vid utbrott av afrikansk svinpest hos hållna svin, eller fastställa en smittad zon vid utbrott av sjukdomen hos vilda svin. För säkerställa tydlighet och insyn i unionsbestämmelserna är det lämpligt att man efter ett bekräftat utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon på unionsnivå upprättar skydds- och övervakningszoner eller, när det gäller vilda svin, fastställer smittade zoner, och förtecknar dessa i bilaga II till denna förordning tillsammans med en uppgift om hur länge denna regionalisering ska gälla. För att säkerställa territoriell kontinuitet i restriktionszoner för hållna eller vilda svin bör det i särskilda situationer, och i förekommande fall med beaktande av riskbedömningen, också vara möjligt att efter det att ett utbrott av afrikansk svinpest har bekräftats, förteckna tidigare sjukdomsfria zoner som restriktionszoner II eller III i bilaga I till denna förordning i stället för i bilaga II.

(9)

Med beaktande av hur den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos vilda svin utvecklas i unionen bör, utöver de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 63–66 i delegerad förordning (EU) 2020/687, de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning (inklusive tillämpliga undantag) som fastställs för restriktionszoner II i den här förordningen även gälla de smittade zoner som förtecknas i bilaga II till den här förordningen. På grund av den omedelbara risken för ytterligare spridning av sjukdomen när den påvisats hos vilda svin bör förflyttning av sändningar av hållna svin och produkter från dessa djur till andra medlemsstater och tredjeländer inte godkännas från de smittade zoner som förtecknas i bilaga II till den här förordningen.

(10)

Enligt artikel 16.2 i genomförandeförordning (EU) 2021/605 medges på vissa villkor ett undantag från kravet på djurstängsel för vissa anläggningar för hållna svin under en period på tre månader efter det att ett första utbrott av afrikansk svinpest bekräftats i medlemsstaten. Med beaktande av den särskilda situationen i medlemsstaterna, då sådana djurstängsel av tekniska och administrativa skäl inte kan byggas inom en kort tidsperiod, bör det i den här förordningen fastställas en utökad period på sex månader för att säkerställa ett korrekt genomförande av de särskilda bestämmelserna för bekämpning av afrikansk svinpest i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon.

(11)

Enligt artiklarna 166 och 167 i förordning (EU) 2016/429 ska sändningar av produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur som producerats eller bearbetats i anläggningar, livsmedelsföretag eller zoner som omfattas av nödåtgärder eller restriktioner vad gäller förflyttning åtföljas av tillämpliga djurhälsointyg. I artikel 19 i genomförandeförordning (EU) 2021/605 fastställs aktörernas skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin från restriktionszoner I, II och III och där förtecknas de sändningar för vilka ett kontroll- eller identifieringsmärke får ersätta djurhälsointyget vid förflyttning av vissa sändningar från dessa restriktionszoner. För att säkerställa genomförandet av de särskilda bestämmelserna för bekämpning av afrikansk svinpest måste det i den här förordningen fastställas anpassade bestämmelser avseende förteckningen över anläggningar för vilka den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får ersätta djurhälsointyget med ett kontroll- eller identifieringsmärke vid förflyttning av vissa sändningar.

(12)

I artikel 10 i genomförandeförordning (EU) 2021/605 fastställs särskilda förbud avseende förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner. Dessutom fastställs i artikel 31 i den genomförandeförordningen särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium. Med beaktande av den höga nivån av biosäkerhetsåtgärder vid godkända anläggningar för avelsmaterial bör det i den här förordningen fastställas särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon III, från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium. Bland andra villkor bör sådana förflyttningar endast godkännas av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten om donatordjuren (galtar och suggor) har hållits på godkända anläggningar för avelsmaterial sedan födseln eller under minst tre månader före dagen för samlingen av avelsmaterialet i enlighet med WOAH:s Terrestrial Animal Health Code. På grundval av WOAH:s Terrestrial Animal Health Code bör det även fastställas en skyldighet att minst en gång per år för afrikansk svinpest testa alla hållna svin på godkända anläggningar för avelsmaterial som har godkänts för förflyttning av sändningar av avelsmaterial från restriktionszon III.

(13)

I artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2021/605 föreskrivs allmänna villkor för undantag från särskilda förbud i samband med förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III från dessa zoner. I artikel 14.1 a i den genomförandeförordningen hänvisas till allmänna villkor som fastställs i artikel 28.2 a i delegerad förordning (EU) 2020/687, enligt vilka alla godkända förflyttningar i skyddszonen uteslutande ska genomföras via bestämda rutter. Med beaktande av andra riskreducerande åtgärder som gäller vid förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III och som fastställs i den här förordningen, samt för att undvika onödiga restriktioner, bör hänvisningen till de allmänna villkoren för att bevilja undantag från förbud i skyddszonen i artikel 28 i delegerad förordning (EU) 2020/687 ersättas med en hänvisning till de allmänna villkoren för att bevilja undantag från förbud som är tillämpliga för övervakningszoner i artikel 43 i den delegerade förordningen, enligt vilken det bland annat krävs att all godkänd förflyttning ska genomföras företrädelsevis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik.

(14)

I artikel 35 i genomförandeförordning (EU) 2021/605 föreskrivs särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II från dessa restriktionszoner inom samma medlemsstat för bearbetning av animaliska biprodukter genom trycksterilisering eller vissa alternativa metoder, tillverkning av sällskapsdjursfoder samt omvandling av animaliska biprodukter och framställda produkter till biogas eller kompost i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009. Med beaktande av hur effektiva de tillämpliga bearbetningsmetoderna är för att reducera riskerna för afrikansk svinpest bör det i den här förordningen även fastställas särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III, från den restriktionszonen inom samma medlemsstat för bearbetning av animaliska biprodukter genom trycksterilisering eller vissa alternativa metoder, tillverkning av sällskapsdjursfoder samt omvandling av animaliska biprodukter och framställda produkter till biogas eller kompost.

(15)

I artikel 44 i genomförandeförordning (EU) 2021/605 föreskrivs särskilda kontrollmärken eller, i förekommande fall, identifieringsmärken för vissa produkter av animaliskt ursprung. Dessa produkter bör märkas med ett särskilt kontrollmärke eller, i förekommande fall, ett identifieringsmärke som inte är ovalt och som inte kan förväxlas med det kontroll- eller identifieringsmärke som föreskrivs i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (9). Med beaktande av bestämmelserna i den förordningen och för en effektiv tillämpning av de särskilda bestämmelserna för bekämpning av afrikansk svinpest när det gäller förflyttning inom eller från restriktionszoner av vissa sändningar av färskt kött och köttprodukter som härrör från hållna eller vilda svin, och av tydlighetsskäl, bör det i den här förordningen fastställas vilken konkret form dessa särskilda märken ska ha, och därigenom tillhandahålls en omfattande uppsättning tekniska åtgärder för att bekämpa sjukdomen. Dessutom bör det införas en övergångsperiod för en harmoniserad utformning av sådana särskilda märken för att ta hänsyn till den särskilda situationen för de behöriga myndigheter och livsmedelsföretagare i de medlemsstater som drabbas av afrikansk svinpest, eftersom dessa måste vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den här förordningen efterlevs.

(16)

Erfarenheterna från bekämpningen av afrikansk svinpest i unionen visar att vissa riskreducerande åtgärder och skärpta biosäkerhetsåtgärder är nödvändiga för att förhindra sjukdomens spridning i anläggningar för hållna svin. Dessa åtgärder bör fastställas i bilaga III till denna förordning och avse anläggningar som omfattas av undantag från bestämmelserna för förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III.

(17)

Sedan genomförandeförordning (EU) 2021/605 antogs har den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen utvecklats ytterligare i flera medlemsstater, särskilt i populationer av vilda svin som har spelat en viktig roll för hur viruset spridits och överlevt i unionen. Trots de åtgärder för sjukdomsbekämpning som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med unionsbestämmelserna fortsätter vilda svin att vara den främsta orsaken till att viruset sprids och överlever i unionen. Utbrotten av sjukdomen hos svin utgör en risk även för de sjukdomsfria medlemsstaterna på grund av att vilda svin förflyttar sig och på grund av att människor sprider viruset via smittat material. Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen bör medlemsstaterna vidta samordnade och konsekventa bekämpningsåtgärder. Tillämpningen av särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning innan afrikansk svinpest introduceras har också rekommenderats i ett vetenskapligt yttrande om afrikansk svinpest hos vilda svin från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 12 juni 2018 (10) och i myndighetens vetenskapliga rapport ”Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union” (11) av den 18 december 2019.

(18)

För att förhindra att vilda svin sprider afrikansk svinpest är det därför av avgörande betydelse att medlemsstaterna vidtar samordnade åtgärder, så att man undviker dubbelarbete. I denna förordning bör det därför fastställas en skyldighet för medlemsstaterna att upprätta nationella handlingsplaner för vilda svin för att förhindra spridningen av afrikansk svinpest i unionen (nationella handlingsplaner). Detta säkerställer ett samordnat och konsekvent tillvägagångssätt i alla medlemsstaterna. Vid fastställandet av minimikraven för de nationella handlingsplanerna bör hänsyn tas till Efsas vetenskapliga utlåtanden, i synnerhet om förebyggande åtgärder för att minska och stabilisera vildsvinstätheten innan sjukdomen introduceras, passiv övervakning och biosäkerhetsåtgärder under jakt på vilda svin, för att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt i medlemsstaterna. Dessa nationella handlingsplaner och de årliga resultaten av genomförandet bör läggas fram för kommissionen och övriga medlemsstater.

(19)

De åtgärder som gäller förvaltningen av vilda svin och som vidtas inom ramen för de nationella handlingsplanerna bör, i förekommande fall, vara förenliga med unionens miljöregler, inbegripet naturskyddskraven, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (12) och rådets direktiv 92/43/EEG (13).

(20)

För att beakta den senaste utvecklingen av den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen, nya erfarenheter och ny kunskap som samlats in i unionen samt för att proaktivt bekämpa riskerna kopplade till spridningen av sjukdomen bör det i den här förordningen fastställas reviderade och utvidgade särskilda bestämmelser för sjukdomsbekämpning. Genomförandeförordning (EU) 2021/605 bör därför upphävas och ersättas med den här förordningen.

(21)

Genomförandeförordning (EU) 2021/605 är tillämplig till och med den 20 april 2028. Med beaktande av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen är det nödvändigt att bibehålla de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i den här förordningen till och med den dagen.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INNEHÅLL, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Innehåll och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om följande:

a)

Särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som ska tillämpas under en begränsad tid av de medlemsstater (14) som förtecknas eller som har områden som förtecknas i bilagorna I och II (de berörda medlemsstaterna).

Dessa särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning ska tillämpas på hållna och vilda svin samt på produkter som härrör från svin, utöver de åtgärder som tillämpas i de skyddszoner, övervakningszoner, ytterligare restriktionszoner och smittade zoner som de behöriga myndigheterna i de medlemsstaterna har upprättat och fastställt i enlighet med artiklarna 21.1 och 63 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

Förtecknande på unionsnivå av restriktionszoner I, II och III i bilaga I, efter utbrott av afrikansk svinpest.

c)

Förtecknande på unionsnivå i bilaga II, efter ett utbrott av Afrikansk svinpest i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon,

i)

av restriktionszoner (omfattande skydds- och övervakningszoner), vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna svin,

ii)

av smittade zoner, vid ett utbrott av sjukdomen hos vilda svin.

2.   I denna förordning fastställs också bestämmelser om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som ska tillämpas under en begränsad tid av alla medlemsstater.

3.   Denna förordning är tillämplig på följande:

a)

Förflyttning av sändningar av

i)

svin som hålls i anläggningar i restriktionszoner I, II och III och i de smittade zoner som avses i punkt 1 c ii,

ii)

avelsmaterial, produkter av animaliskt ursprung och animaliska biprodukter som härrör från de hållna svin som avses i led a i.

iii)

färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) från restriktionszoner I, II och III eller de smittade zoner som avses i punkt 1 c ii, om sådant kött eller sådana köttprodukter härrör från svin som hållits i områden utanför dessa restriktionszoner och smittade zoner och som har slaktats

i slakterier i restriktionszoner I, II eller III eller i de smittade zoner som avses i punkt 1 c ii, eller

i slakterier utanför dessa restriktionszoner och smittade zoner.

b)

Förflyttning av

i)

sändningar av vilda svin i alla medlemsstater,

ii)

sändningar, inklusive för jägares privata bruk, av produkter av animaliskt ursprung och animaliska biprodukter som härrör från vilda svin i restriktionszoner I, II och III eller som har bearbetats i anläggningar i dessa restriktionszoner.

c)

Livsmedelsföretagare som hanterar de sändningar som avses i leden a och b.

d)

Alla medlemsstater när det gäller att öka medvetenheten om afrikansk svinpest.

e)

Alla medlemsstater när det gäller att upprätta nationella handlingsplaner för vilda svin för att förhindra spridning av afrikansk svinpest i unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i delegerad förordning (EU) 2020/687 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

a)

svin: djur av de arter av hov- och klövdjur i familjen Suidae som förtecknas i bilaga III till förordning (EU) 2016/429.

b)

avelsmaterial: sperma, oocyter och embryon som härrör från hållna svin för artificiell reproduktion.

c)

restriktionszon I: geografiskt exakt avgränsat område i en medlemsstat som förtecknas i del I i bilaga I och som omfattas av särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning och gränsar till restriktionszoner II eller III.

d)

restriktionszon II: geografiskt exakt avgränsat område i en medlemsstat som förtecknas i del II i bilaga I på grund av ett utbrott av afrikansk svinpest hos ett vilt svin, och som omfattas av särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning.

e)

restriktionszon III: geografiskt exakt avgränsat område i en medlemsstat som förtecknas i del III i bilaga I på grund av ett utbrott av afrikansk svinpest hos ett hållet svin, och som omfattas av särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning.

f)

tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon: medlemsstat eller zon i en medlemsstat där afrikansk svinpest inte har bekräftats, varken hos hållna eller vilda svin under den föregående tolvmånadersperioden.

g)

område som förtecknas i bilaga II: område i en medlemsstat som förtecknas i bilaga II

i)

i dess del A som en smittad zon, efter ett bekräftat utbrott av afrikansk svinpest hos ett vilt svin i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon, eller

ii)

i dess del B som en restriktionszon (omfattande skydds- och övervakningszoner), efter ett utbrott av afrikansk svinpest hos ett hållet svin i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon.

h)

kategori 2-material: animaliska biprodukter enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1069/2009 som härrör från hållna svin.

i)

kategori 3-material: animaliska biprodukter enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1069/2009 som härrör från hållna svin.

j)

godkänd anläggning för animaliska biprodukter: anläggning som har godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 1069/2009.

k)

godkänd anläggning för avelsmaterial: anläggning enligt definitionen i artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 (15).

l)

registrerad anläggning för avelsmaterial: anläggning enligt definitionen i artikel 2.1 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

KAPITEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ATT UPPRÄTTA RESTRIKTIONSZONER OCH FASTSTÄLLA SMITTADE ZONER VID ETT UTBROTT AV AFRIKANSK SVINPEST

Artikel 3

Särskilda bestämmelser för att omedelbart upprätta restriktionszoner och fastställa smittade zoner vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin

Vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin ska den behöriga myndigheten i medlemsstaten omedelbart göra något av följande:

a)

Vid ett utbrott hos hållna svin, upprätta en restriktionszon i enlighet med artikel 21.1 i delegerad förordning (EU) 2020/687 och enligt de villkor som anges i den artikeln.

b)

Vid ett utbrott hos vilda svin, fastställa en smittad zon i enlighet med artikel 63 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

Artikel 4

Särskilda bestämmelser för att upprätta en ytterligare restriktionszon vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin

1.   Vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin får den behöriga myndigheten i medlemsstaten, på grundval av de kriterier och principer för geografisk avgränsning av restriktionszoner som fastställs i artikel 64.1 i förordning (EU) 2016/429, upprätta en ytterligare restriktionszon som gränsar till den upprättade restriktionszon eller den fastställda smittade zon som avses i artikel 3 i den här förordningen, för att avgränsa restriktionszonen eller den smittade zonen från områden som inte omfattas av restriktioner.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att den ytterligare restriktionszon som avses i punkt 1 i den här artikeln motsvarar den restriktionszon I som förtecknas i del I i bilaga I i enlighet med artikel 5.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser för förtecknande av restriktionszoner I vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin i ett område i en medlemsstat som gränsar till ett område där inget utbrott av afrikansk svinpest officiellt har bekräftats

1.   Efter ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna eller vilda svin i ett område i en medlemsstat som gränsar till ett område där inget utbrott av afrikansk svinpest officiellt har bekräftats hos hållna eller vilda svin, ska det område där inget utbrott har bekräftats vid behov förtecknas som en restriktionszon I i del I i bilaga I.

2.   Efter att ett område förtecknats som en restriktionszon I i del I i bilaga I ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten säkerställa att en ytterligare restriktionszon, upprättad i enlighet med artikel 64.1 i förordning (EU) 2016/429, utan dröjsmål anpassas så att den omfattar åtminstone den relevanta restriktionszon I som förtecknas i bilaga I till den här förordningen för den berörda medlemsstaten.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål upprätta den relevanta ytterligare restriktionszonen i enlighet med artikel 64.1 i förordning (EU) 2016/429, om restriktionszonen I har förtecknats i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser för förtecknande av restriktionszoner II eller smittade zoner vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i en medlemsstat

1.   Efter ett utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i ett område i en medlemsstat ska det området förtecknas som en restriktionszon II i del II i bilaga I till denna förordning, såvida inte området förtecknas i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

2.   Efter ett utbrott av afrikansk svinpest hos vilda svin i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon ska det området förtecknas som en smittad zon i del A i bilaga II, såvida inte området förtecknas som en restriktionszon II i enlighet med punkt 1 i denna artikel på grund av dess närhet till en restriktionszon II och för att säkerställa territoriell kontinuitet i den berörda restriktionszonen II.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att den smittade zon som fastställts i enlighet med artikel 63 i delegerad förordning (EU) 2020/687 utan dröjsmål anpassas så att den, åtminstone för den berörda medlemsstaten, omfattar något av följande:

a)

Den relevanta restriktionszon II som förtecknas i bilaga I till den här förordningen för den berörda medlemsstaten.

eller

b)

Den relevanta smittade zon som förtecknas i del A i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 7

Särskilda bestämmelser för förtecknande av restriktionszoner vid ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna svin i en medlemsstat

1.   Efter ett utbrott av afrikansk svinpest hos hållna svin i ett område i en medlemsstat ska det området förtecknas som en restriktionszon III i del III i bilaga I, såvida inte området förtecknas i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

2.   Efter ett första och enstaka utbrott av afrikansk svinpest hos hållna svin i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon ska det området förtecknas som en restriktionszon (omfattande skydds- och övervakningszoner) i del B i bilaga II, såvida inte området förtecknas som en restriktionszon III i enlighet med punkt 1 i denna artikel på grund av dess närhet till en restriktionszon III och för att säkerställa territoriell kontinuitet i den berörda restriktionszonen III.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att den restriktionszon som upprättats i enlighet med artikel 21.1 i delegerad förordning (EU) 2020/687 utan dröjsmål anpassas så att den, åtminstone för den berörda medlemsstaten, omfattar något av följande:

a)

Den relevanta restriktionszon III som förtecknas i bilaga I till den här förordningen för den berörda medlemsstaten.

eller

b)

En restriktionszon (omfattande skydds- och övervakningszoner) som förtecknas i del B i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 8

Allmän och särskild tillämpning av särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning i restriktionszoner I, II och III och i de smittade zoner som förtecknas i bilaga II

1.   De berörda medlemsstaterna ska vidta de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i den här förordningen i restriktionszoner I, II och III, utöver de åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/687 i

a)

de restriktionszoner som upprättats i enlighet med artikel 21.1 i delegerad förordning (EU) 2020/687,

b)

de smittade zoner som fastställts i enlighet med artikel 63 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

2.   Utöver de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 63–66 i delegerad förordning (EU) 2020/687 ska de berörda medlemsstaterna också tillämpa de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning som gäller restriktionszoner II och som fastställs i den här förordningen, i de områden som förtecknas som smittade zoner i del A i bilaga II till den här förordningen.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska förbjuda förflyttning av sändningar av hållna svin och produkter från dessa till andra medlemsstater eller till tredjeländer från den berörda medlemsstatens smittade zon som förtecknas i del A i bilaga II.

4.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det förbud som föreskrivs i punkt 3 inte ska tillämpas på förflyttning av sändningar av köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i den smittade zon som förtecknas i del A i bilaga II, och som har genomgått tillämplig riskreducerande behandling i enlighet med bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/687.

KAPITEL III

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR SJUKDOMSBEKÄMPNING SOM SKA TILLÄMPAS PÅ SÄNDNINGAR AV SVIN SOM HÅLLS I RESTRIKTIONSZONER I, II OCH III OCH PRODUKTER SOM HÄRRÖR FRÅN DESSA DJUR I DE BERÖRDA MEDLEMSSTATERNA

Avsnitt 1

Särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av hållna svin och produkter från dessa i de berörda medlemsstaterna

Artikel 9

Särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska förbjuda förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det förbud som föreskrivs i punkt 1 inte ska tillämpas på följande:

a)

Förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon I till anläggningar i samma eller andra restriktionszoner I, till restriktionszoner II och III eller utanför dessa restriktionszoner, under förutsättning att destinationsanläggningen ligger inom samma berörda medlemsstats territorium.

b)

Förflyttning av sändningar av svin som hålls på avgränsade anläggningar i restriktionszoner I, II och III under förutsättning att

i)

den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har bedömt riskerna med sådan förflyttning och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar,

ii)

svinen endast flyttas till en annan avgränsad anläggning i samma berörda medlemsstat.

3.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner i de fall som omfattas av artiklarna 22–31, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna är uppfyllda.

Artikel 10

Särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska förbjuda förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det förbud som föreskrivs i punkt 1 inte ska tillämpas på förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i avgränsade anläggningar i restriktionszoner II och III under förutsättning att

a)

den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har bedömt riskerna med sådan förflyttning och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar,

b)

avelsmaterialet endast flyttas till en annan avgränsad anläggning i samma berörda medlemsstat.

3.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner i de fall som omfattas av artiklarna 32, 33 och 34, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna är uppfyllda.

Artikel 11

Särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska förbjuda förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det förbud som föreskrivs i punkt 1 inte ska tillämpas på förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits utanför restriktionszoner II och III och som slaktats i slakterier i restriktionszoner II och III, under förutsättning att dessa animaliska biprodukter i såväl anläggningarna som under transport hållits tydligt åtskilda från animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III.

3.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner i de fall som omfattas av artiklarna 35–40, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna är uppfyllda.

Artikel 12

Särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska förbjuda förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det förbud som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln inte ska tillämpas på förflyttning av sändningar av köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III och som har genomgått tillämplig riskreducerande behandling i enlighet med bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/687 med avseende på afrikansk svinpest, i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1 i den här förordningen.

3.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner i de fall som omfattas av artiklarna 41, 42 och 43, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna är uppfyllda.

Artikel 13

Allmänna förbud mot förflyttning av sändningar av hållna svin och produkter från dessa som anses utgöra en risk för spridning av afrikansk svinpest

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får inom samma berörda medlemsstats territorium förbjuda förflyttning av sändningar av hållna svin och produkter som härrör från hållna svin, om den behöriga myndigheten anser att det finns en risk för spridning av afrikansk svinpest till, från eller genom dessa hållna svin eller produkter från dessa.

Avsnitt 2

Allmänna och särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III från dessa restriktionszoner

Artikel 14

Allmänna villkor för undantag från särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner

1.   Genom undantag från det särskilda förbud mot förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner, som föreskrivs i artikel 9.1, får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna sådan förflyttning i de fall som omfattas av artiklarna 22–25, 28, 29 och 30, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna samt följande villkor är uppfyllda:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

De ytterligare allmänna villkor som avser följande:

i)

Förflyttning av sändningar av hållna svin inom och från restriktionszoner I, II och III enligt artikel 15, i tillämpliga fall.

ii)

Anläggningar för hållna svin i restriktionszoner I, II och III enligt artikel 16.

iii)

De transportmedel som används vid transport av hållna svin från restriktionszoner I, II och III enligt artikel 17.

2.   Innan godkännande beviljas enligt artiklarna 22–25 och 28–31 ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten bedöma riskerna med sådana godkännanden och den bedömningen ska visa att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att de ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15 och 16 inte ska tillämpas på förflyttning av sändningar av svin som hålls i slakterier i restriktionszoner I, II och III under förutsättning att följande gäller:

a)

De hållna svinen behöver flyttas till ett annat slakteri på grund av exceptionella omständigheter, såsom allvarligare driftstopp i slakteriet.

b)

Det mottagande slakteriet finns

i)

i restriktionszoner I, II eller III i samma medlemsstat, eller

ii)

under exceptionella omständigheter, till exempel om sådana slakterier som avses i led b i inte finns, utanför restriktionszoner I, II eller III inom samma medlemsstats territorium.

c)

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har godkänt förflyttningen.

Artikel 15

Ytterligare allmänna villkor för förflyttning av sändningar av svin som hålls i och avelsmaterial som samlats i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III eller avelsmaterial från dessa djur som samlats i restriktionszoner II och III inom och från dessa restriktionszoner i de fall som omfattas av artiklarna 22–25 och 28–34, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna samt följande ytterligare allmänna villkor är uppfyllda:

a)

Svinen har hållits i och inte flyttats från den avsändande anläggningen under minst 30 dagar före dagen för förflyttningen, eller sedan födseln om de är yngre än 30 dagar, och under den perioden har inga andra hållna svin från anläggningar i restriktionszoner II, som inte uppfyller de ytterligare allmänna villkor som fastställs i den här artikeln och i artikel 16, eller från anläggningar i restriktionszoner III satts in,

i)

i den avsändande anläggningen, eller

ii)

i den epidemiologiska enhet där de hållna svin som ska flyttas har hållits fullständigt avskilda. Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska efter en riskbedömning fastställa gränserna för en sådan epidemiologisk enhet, genom vilken det bekräftas att strukturen och storleken på samt avståndet mellan olika epidemiologiska enheter och den verksamhet som utförs säkerställer separata utrymmen för svinens inhysning, hållande och utfodring så att afrikanskt svinpestvirus inte kan spridas från en epidemiologisk enhet till en annan.

b)

En klinisk undersökning av de svin som hålls i den avsändande anläggningen, även av de djur som ska flyttas eller användas för samling av avelsmaterial, har utförts med ett gynnsamt resultat med avseende på afrikansk svinpest

i)

av en officiell veterinär,

ii)

inom en 24-timmarsperiod före tidpunkten för

förflyttningen av sändningen av svin, eller

samlingen av avelsmaterialet, och

iii)

i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 och punkt A.1 i bilaga I till den delegerade förordningen.

c)

Vid behov, i överensstämmelse med den behöriga myndighetens instruktioner, har tester för identifiering av patogener utförts före dagen för förflyttningen av sändningarna från den avsändande anläggningen eller före dagen för samlingen av avelsmaterialet och

i)

efter den kliniska undersökning som avses i led b av svin som hålls i den avsändande anläggningen, även av de svin som ska flyttas eller användas för samling av avelsmaterial, och

ii)

i enlighet med punkt A.2 i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2020/687.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska, om det är relevant, erhålla negativa resultat av de tester för identifiering av patogener som avses i punkt 1 c innan den godkänner förflyttning av sändningar av svin eller före dagen för samlingen av avelsmaterialet.

3.   Vid förflyttning av sändningar av hållna svin från avsändande anläggningar i restriktionszoner I och II inom och från dessa restriktionszoner till anläggningar i samma berörda medlemsstat, får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten besluta att den kliniska undersökning som avses i punkt 1 b

a)

endast ska utföras på de svin som ska flyttas, eller

b)

inte behöver utföras, under förutsättning att

i)

den avsändande anläggningen har besökts av en officiell veterinär med den frekvens som anges i artikel 16.1 a i och vid alla de besök som har utförts av en officiell veterinär under en period på minst tolv månader före dagen för förflyttningen av sändningen av svin har ett gynnsamt resultat uppnåtts, vilket visar att

de biosäkerhetskrav som avses i artikel 16.1 b har tillämpats i den avsändande anläggningen,

en klinisk undersökning av de svin som hålls i den avsändande anläggningen har med gynnsamt resultat avseende afrikansk svinpest utförts av en officiell veterinär under dessa besök, i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 samt punkt A.1 i bilaga I till den delegerade förordningen,

ii)

den kontinuerliga övervakning som avses i artikel 16.1 c har genomförts i den avsändande anläggningen under minst tolv månader före dagen för förflyttningen av sändningen av svin.

4.   Vid förflyttning av sändningar av hållna svin från en avsändande anläggning i en restriktionszon III till anläggningar i samma restriktionszon III eller i restriktionszoner I eller II i samma berörda medlemsstat, får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten besluta att den kliniska undersökning som avses i punkt 1 b

a)

endast ska utföras på de svin som ska flyttas, eller

b)

inte behöver utföras, under förutsättning att

i)

den avsändande anläggningen har besökts av en officiell veterinär med den frekvens som anges i artikel 16.1 a ii och vid alla de besök som har utförts av en officiell veterinär under en period på minst tolv månader före dagen för förflyttningen har ett gynnsamt resultat uppnåtts, vilket visar att

de biosäkerhetskrav som avses i artikel 16.1 b har tillämpats i den avsändande anläggningen,

en klinisk undersökning av de svin som hålls i den avsändande anläggningen har med gynnsamt resultat avseende afrikansk svinpest utförts av en officiell veterinär under dessa besök, i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 samt punkt A.1 i bilaga I till den delegerade förordningen,

ii)

den kontinuerliga övervakning som avses i artikel 16.1 c har genomförts i den avsändande anläggningen under minst tolv månader före dagen för förflyttningen.

5.   Vid förflyttning av sändningar av avelsmaterial som samlats i restriktionszoner II och III till anläggningar i samma berörda medlemsstat eller i andra medlemsstater, får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten besluta att den kliniska undersökning som avses i punkt 1 b inte behöver utföras, under förutsättning att följande gäller:

a)

Den avsändande anläggningen har besökts av en officiell veterinär med den frekvens som anges i artikel 16.1 a ii och vid alla de besök som har utförts av en officiell veterinär under en period på minst tolv månader före dagen för samlingen av avelsmaterialet har ett gynnsamt resultat uppnåtts, vilket visar att

i)

de biosäkerhetskrav som avses i artikel 16.1 b har tillämpats i den avsändande anläggningen,

ii)

en klinisk undersökning av de svin som hålls i den avsändande anläggningen har med gynnsamt resultat avseende afrikansk svinpest utförts av en officiell veterinär under dessa besök, i enlighet med artikel 3.1 och 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 samt punkt A.1 i bilaga I till den delegerade förordningen,

iii)

den kontinuerliga övervakning som avses i artikel 16.1 c har genomförts i den avsändande anläggningen under minst tolv månader före dagen för samlingen av avelsmaterial.

Artikel 16

Ytterligare allmänna villkor avseende anläggningar för hållna svin i restriktionszoner I, II och III

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i anläggningar i restriktionszoner I, II eller III eller sändningar av avelsmaterial som samlats i restriktionszoner II eller III inom och från dessa restriktionszoner i de fall som omfattas av artiklarna 22–25 och 28–34, under förutsättning att de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna samt följande ytterligare allmänna villkor är uppfyllda:

a)

Den avsändande anläggningen har besökts av en officiell veterinär vid minst ett tillfälle efter förtecknandet av restriktionszoner I, II och III i bilaga I till den här förordningen eller under de tre månaderna före dagen för förflyttningen av sändningen, och anläggningen är föremål för regelbundna besök av officiella veterinärer i enlighet med artikel 26.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 enligt följande:

i)

I restriktionszoner I och II: minst två gånger per år, med minst fyra månaders mellanrum mellan dessa besök.

ii)

I restriktionszon III: minst var tredje månad.

b)

Den avsändande anläggningen tillämpar biosäkerhetskraven för afrikansk svinpest

i)

i enlighet med de skärpta biosäkerhetsåtgärder som anges i bilaga III, och

ii)

på det sätt som fastställts av den berörda medlemsstaten.

c)

Kontinuerlig övervakning genom tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest utförs i den avsändande anläggningen

i)

i enlighet med artikel 3.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 och bilaga I till den delegerade förordningen, och

ii)

med negativt resultat varje vecka vad gäller åtminstone de två första döda hållna svinen som är äldre än 60 dagar eller, i avsaknad av döda djur äldre än 60 dagar, vad gäller andra döda svin efter avvänjning, i varje epidemiologisk enhet, och

iii)

åtminstone under den övervakningsperiod som anges för afrikansk svinpest i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/687 före förflyttning av sändningen från den avsändande anläggningen, eller

iv)

vid behov, i överensstämmelse med den behöriga myndighetens instruktioner i enlighet med artikel 15.1 c, om det inte finns några döda hållna svin i anläggningen under den övervakningsperiod för afrikansk svinpest som avses i led c iii) i denna punkt.

2.   Den behöriga myndigheten får besluta att besöka den avsändande anläggning i en restriktionszon III som avses i punkt 1 a ii, med den frekvens som anges i punkt 1 a i, förutsatt att ett gynnsamt resultat uppnåddes vid det senaste besöket efter förtecknandet av restriktionszoner I, II och III i bilaga I, eller under de tre månaderna före dagen för förflyttningen av sändningen, vilket visar

a)

att de biosäkerhetskrav som avses i punkt 1 b har tillämpats, och

b)

att den kontinuerliga övervakning som avses i punkt 1 c har utförts i anläggningen.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det djurstängsel som fastställs i punkt 2 h i bilaga III och som avses i punkt 1 b i) i den här artikeln inte ska krävas i något av följande fall:

a)

När det gäller anläggningar för hållna svin, under sex månader från och med den dag då det första utbrottet av afrikansk svinpest bekräftades i en tidigare sjukdomsfri medlemsstat eller zon, under förutsättning att

i)

den behöriga myndigheten i den medlemsstaten har bedömt riskerna med ett sådant beslut och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar,

ii)

ett alternativt system har införts som säkerställer att svin som hålls i anläggningar är avskilda från vilda svin i medlemsstater som har en population av vilda svin,

iii)

hållna svin från dessa anläggningar inte flyttas till andra medlemsstater,

iv)

svin inte hålls tillfälligt eller permanent utomhus i dessa anläggningar.

b)

Om den lämpliga och kontinuerliga övervakningen inte har visat några belägg för att vilda svin förekommer permanent i den medlemsstaten.

c)

När det gäller anläggningar för hållna svin, under sex månader efter offentliggörandet av denna förordning, om sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III och produkter från dessa djur endast flyttas inom dessa restriktionszoner i enlighet med artikel 22, 23, 24, 28 eller 30 i denna förordning.

Artikel 17

Ytterligare allmänna villkor avseende de transportmedel som används vid transport av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III inom och från dessa restriktionszoner om de transportmedel som används vid transport av dessa sändningar

a)

uppfyller de krav som föreskrivs i artikel 24.1 i delegerad förordning (EU) 2020/687, och

b)

är rengjorda och desinficerade i enlighet med artikel 24.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 under tillsyn eller övervakning av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

Avsnitt 3

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg

Artikel 18

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III från dessa restriktionszoner

Aktörer får endast flytta sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III från dessa restriktionszoner inom den berörda medlemsstaten eller till en annan medlemsstat i de fall som omfattas av artiklarna 22–25 och 28–31 i den här förordningen, om dessa sändningar åtföljs av ett djurhälsointyg, enligt artikel 143.2 i förordning (EU) 2016/429, som innehåller minst ett av följande intyganden om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

a)

”Svin som hålls i en restriktionszon I i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

b)

”Svin som hålls i en restriktionszon II i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

c)

”Svin som hålls i en restriktionszon III i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

Vid förflyttning av sådana sändningar inom samma berörda medlemsstat får dock den behöriga myndigheten besluta att ett djurhälsointyg inte behöver utfärdas i enlighet med artikel 143.2 andra stycket i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 19

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin från restriktionszoner I, II och III

1.   Aktörer får endast flytta sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner I eller II, från restriktionszoner I och II inom samma berörda medlemsstat eller till en annan medlemsstat i de fall som omfattas av artiklarna 41 och 42 i den här förordningen, om dessa sändningar åtföljs av ett djurhälsointyg, enligt artikel 167.1 i förordning (EU) 2016/429, som innehåller

a)

de uppgifter som krävs enligt artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2154 (16), och

b)

ett av följande intyganden om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

i)

”Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon I i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

ii)

”Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

2.   Aktörer får endast flytta sändningar av köttprodukter (inbegripet fjälster) som har genomgått tillämplig riskreducerande behandling och som härrör från svin som hållits i restriktionszoner I, II eller III, från restriktionszoner I, II och III inom samma berörda medlemsstat eller till en annan medlemsstat om följande villkor är uppfyllda:

a)

Köttprodukterna (inbegripet fjälster) har genomgått tillämplig riskreducerande behandling som anges i bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

Dessa sändningar åtföljs av ett djurhälsointyg, enligt artikel 167.1 i förordning (EU) 2016/429, som innehåller

i)

de uppgifter som krävs enligt artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2020/2154, och

ii)

följande intygande om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

”Köttprodukter (inbegripet fjälster) som har genomgått tillämplig riskreducerande behandling och som härrör från svin som hållits i restriktionszoner I, II eller III i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

3.   Aktörer får, från restriktionszoner I, II och III inom samma berörda medlemsstat eller till en annan medlemsstat, endast flytta sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszoner I, II och II och som slaktats antingen i slakterier i restriktionszoner I, II eller III eller i slakterier som ligger utanför dessa restriktionszoner, om dessa sändningar åtföljs av

a)

ett djurhälsointyg, enligt artikel 167.1 i förordning (EU) 2016/429, som innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 3 i delegerad förordning (EU) 2020/2154, och

b)

ett av följande intyganden om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

i)

”Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszoner I, II och III men som slaktats i restriktionszoner I, II eller III i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

ii)

”Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits och slaktats i områden utanför restriktionszoner I, II och III i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

iii)

”Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits och slaktats i områden utanför restriktionszoner I, II och III men som producerats eller bearbetats i restriktionszoner I, II eller III i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning ((EU) 2023/594”.

4.   Vid förflyttning av de sändningar som avses i punkterna 1, 2 och 3 i den här artikeln inom samma berörda medlemsstat får den behöriga myndigheten besluta att ett djurhälsointyg enligt artikel 167.1 första stycket i förordning (EU) 2016/429 inte behöver utfärdas.

5.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att i de fall som inte omfattas av artikel 167.1 första stycket i förordning (EU) 2016/429 får ett kontrollmärke eller, om det är relevant, ett identifieringsmärke enligt artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 853/2004 som anbringas på färskt kött eller köttprodukter (inbegripet fjälster) ersätta djurhälsointyget vid förflyttning av sändningar till andra medlemsstater, under förutsättning att följande gäller:

a)

Ett kontrollmärke eller, om det är relevant, ett identifieringsmärke anbringas på färskt kött eller köttprodukter (inbegripet fjälster),

i)

i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1 i denna förordning, eller

ii)

i anläggningar som endast hanterar färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon I eller i områden utanför restriktionszoner I, II och III och som förtecknas i den förteckning över anläggningar som avses i punkt 6 i denna artikel.

b)

Djurhälsointyget ersätts endast vid förflyttning av följande sändningar:

i)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner I eller II, från dessa restriktionszoner till en annan medlemsstat, i enlighet med punkt 1.

ii)

Köttprodukter (inbegripet fjälster) som har genomgått tillämplig riskreducerande behandling och som härrör från svin som hållits i restriktionszoner I eller II, från dessa restriktionszoner till en annan medlemsstat, i enlighet med punkt 2.

iii)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszoner I, II och III och som antingen slaktats i dessa områden eller i slakterier i restriktionszoner I, II eller III, från dessa restriktionszoner till en annan medlemsstat, i enlighet med punkt 3.

iv)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i områden utanför restriktionszoner I, II och III och som producerats och bearbetats i restriktionszoner I, II eller III, från dessa restriktionszoner till en annan medlemsstat, i enlighet med punkt 3.

c)

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten säkerställer att det finns ett alternativt system som säkerställer att de sändningar som avses i led b är spårbara och att de uppfyller de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i denna förordning.

6.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska göra följande:

a)

Till kommissionen och övriga medlemsstater tillhandahålla en länk till den behöriga myndighetens webbplats med en förteckning över de anläggningar i restriktionszoner I, II och III,

i)

som endast hanterar färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon I eller i områden utanför restriktionszoner I, II och III, och

ii)

för vilka den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har beviljat en möjlighet att ersätta djurhälsointyget vid förflyttning av sändningar till andra medlemsstater med ett sådant kontrollmärke eller, om det är relevant, identifieringsmärke som avses i punkt 5.

b)

Se till att den förteckning som föreskrivs i led a är uppdaterad.

Artikel 20

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i anläggningar i restriktionszoner II eller III från dessa restriktionszoner

Aktörer får endast flytta sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II eller III från dessa restriktionszoner inom samma berörda medlemsstat eller till en annan medlemsstat i de fall som omfattas av artiklarna 32, 33 och 34 i den här förordningen, om dessa sändningar åtföljs av ett djurhälsointyg, enligt artikel 161.1 i förordning (EU) 2016/429, som innehåller åtminstone ett av följande intyganden om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

a)

”Avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

b)

”Avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon III i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

Vid förflyttning av sändningar inom samma berörda medlemsstat får dock den behöriga myndigheten besluta att ett djurhälsointyg inte behöver utfärdas i enlighet med artikel 161.2 andra stycket i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 21

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av kategori 2-material och kategori 3-material som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II eller III från dessa restriktionszoner

Aktörer får endast flytta sändningar av kategori 2-material och kategori 3-material som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II eller III från dessa restriktionszoner inom samma berörda medlemsstat eller till en annan medlemsstat i de fall som omfattas av artiklarna 35–40 om dessa sändningar åtföljs av

a)

det handelsdokument som avses i kapitel III i bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011, och

b)

det djurhälsointyg som avses i artikel 22.5 i delegerad förordning (EU) 2020/687 och som fastställs i bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011.

Vid förflyttning inom samma berörda medlemsstat får dock den behöriga myndigheten besluta att ett djurhälsointyg inte ska utfärdas i enlighet med artikel 22.6 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

Avsnitt 4

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon I inom och från den restriktionszonen

Artikel 22

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon I inom och från den restriktionszonen

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon I inom och från den restriktionszonen till

a)

en anläggning som ligger inom samma berörda medlemsstats territorium

i)

i samma eller en annan restriktionszon I,

ii)

i restriktionszoner II eller III,

iii)

utanför restriktionszonerna I, II och III,

b)

en anläggning som ligger inom en annan medlemsstats territorium,

c)

tredjeländer.

2.   Den behöriga myndigheten får endast bevilja de godkännanden som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1 b och c, 15.2, 15.3, 16 och 17.

Avsnitt 5

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II inom och från den restriktionszonen

Artikel 23

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II inom och från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II inom och från den restriktionszonen till en anläggning som ligger inom samma berörda medlemsstats territorium

a)

i samma eller en annan restriktionszon II,

b)

i restriktionszoner I eller III,

c)

utanför restriktionszonerna I, II och III.

2.   Den behöriga myndigheten får endast bevilja de godkännanden som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15, 16 och 17.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att svin som är föremål för en sådan godkänd förflyttning som avses i punkt 1 i denna artikel stannar kvar i destinationsanläggningen under åtminstone den övervakningsperiod som anges för afrikansk svinpest i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/687.

Artikel 24

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II inom och från den restriktionszonen till ett slakteri som ligger inom samma berörda medlemsstats territorium för omedelbar slakt

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II inom och från den restriktionszonen till ett slakteri som ligger inom samma berörda medlemsstats territorium under förutsättning att

a)

de hållna svinen flyttas för omedelbar slakt,

b)

det mottagande slakteriet har utsetts i enlighet med artikel 44.1.

2.   Den behöriga myndigheten får endast bevilja de godkännanden som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1 b och c, 15.2, 15.3, 16 och 17.

3.   Om den förflyttning som avses i punkt 1 i den här artikeln inte uppfyller de villkor som föreskrivs i punkt 2 i samma artikel får den behöriga myndigheten, genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1, godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II inom eller från den restriktionszonen, under förutsättning att följande gäller:

a)

Innan godkännande beviljas har den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten bedömt riskerna med ett sådant godkännande och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar.

b)

De hållna svinen flyttas för omedelbar slakt och i enlighet med artiklarna 28.2, 29.2 a och 29.2 b i–v i delegerad förordning (EU) 2020/687.

c)

Det mottagande slakteriet har utsetts i enlighet med artikel 44.1 och ligger

i)

i samma eller i en annan restriktionszon II, så nära den avsändande anläggningen som möjligt,

ii)

i restriktionszoner I eller III inom samma berörda medlemsstats territorium, om det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszon II,

iii)

i områden utanför restriktionszoner I, II och III inom samma berörda medlemsstats territorium, om det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszonerna I, II eller III.

d)

Animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II bearbetas eller bortskaffas i enlighet med artiklarna 35 och 39.

e)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör svin som hållits i en restriktionszon II flyttas endast från ett slakteri inom samma medlemsstat i enlighet med artikel 41.2 b.

Artikel 25

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen till restriktionszoner II eller III i en annan medlemsstat

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen till en anläggning i restriktionszoner II eller III i en annan medlemsstat.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast bevilja de godkännanden som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15, 16 och 17 är uppfyllda.

c)

Ett övervakningsförfarande har inrättats i enlighet med artikel 26.

d)

De hållna svinen uppfyller alla ytterligare tillämpliga garantier med avseende på afrikansk svinpest, på grundval av ett gynnsamt resultat av en riskbedömning av de åtgärder mot spridning av sjukdomen som

i)

krävs av den avsändande anläggningens behöriga myndighet,

ii)

har godkänts av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater genom vilka sändningen passerar och av destinationsanläggningen före förflyttningen av sändningen av de hållna svinen.

e)

Inget utbrott av afrikansk svinpest har i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2020/687 officiellt bekräftats hos hållna svin i den avsändande anläggningen under minst tolv månader före dagen för förflyttningen av sändningen av hållna svin.

f)

Aktören har i förväg underrättat den behöriga myndigheten om sin avsikt att flytta sändningen av hållna svin i enlighet med artikel 152 b i förordning (EU) 2016/429 och artikel 96 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 (17).

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska göra följande:

a)

Upprätta en förteckning över anläggningar som uppfyller de garantier som avses i punkt 2 d.

b)

Inom ramen för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de garantier som lämnats i enlighet med punkt 2 d och om de behöriga myndigheternas godkännande i enlighet med punkt 2 d ii.

4.   Det godkännande som föreskrivs i punkt 2 d ii och den underrättelse som föreskrivs i punkt 3 b i den här artikeln krävs inte när den avsändande anläggningen, de orter som passeras och destinationsanläggningen alla ligger i restriktionszoner I, II eller III och dessa restriktionszoner är sammanhängande, vilket säkerställer att sändningen av hållna svin endast flyttas genom dessa restriktionszoner I, II eller III i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i artikel 22.4 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

Artikel 26

Särskilt övervakningsförfarande för beviljande av undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen till restriktionszoner II eller III i en annan medlemsstat

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska i enlighet med artikel 25.2 c inrätta ett övervakningsförfarande för förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen till en anläggning i restriktionszoner II eller III i en annan medlemsstat under tillsyn av de behöriga myndigheterna

a)

för den avsändande anläggningen,

b)

i de medlemsstater som passeras,

c)

för destinationsanläggningen.

2.   Den behöriga myndigheten för den avsändande anläggningen ska göra följande:

a)

Säkerställa att varje transportmedel som används för den förflyttning av sändningar av hållna svin som avses i punkt 1

i)

är utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid,

ii)

har förseglats av en officiell veterinär omedelbart efter lastningen av sändningen av hållna svin. Endast en officiell veterinär eller en tillsynsmyndighet i den berörda medlemsstaten får, om det är relevant och efter överenskommelse med den behöriga myndigheten, bryta förseglingen och ersätta den med en ny.

b)

I förväg underrätta den behöriga myndigheten på orten för destinationsanläggningen och, om det är relevant, den behöriga myndigheten i den medlemsstat som passeras, om avsikten att förflytta sändningen av hållna svin.

c)

Inrätta ett system som aktörerna ska använda för att till den avsändande anläggningens behöriga myndighet omedelbart anmäla eventuella olyckor eller fel på de transportmedel som används vid transporten av sändningen av hållna svin.

d)

Säkerställa inrättandet av en beredskapsplan, en beslutskedja och nödvändiga arrangemang för samarbete mellan de behöriga myndigheter som avses i punkt 1 a, b och c i händelse av olyckor under transporten, större fel på transportmedlet eller bedrägliga handlingar från aktörernas sida.

Artikel 27

Skyldigheter för den behöriga medlemsstaten för destinationsanläggningen i den berörda medlemsstaten avseende sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II i en annan medlemsstat

Den behöriga myndigheten för destinationsanläggningen i den berörda medlemsstaten ska för sändningar av svin som hålls i en restriktionszon II i en annan medlemsstat göra följande:

a)

Utan onödigt dröjsmål underrätta den avsändande anläggningens behöriga myndighet om sändningens ankomst.

b)

Säkerställa att hållna svin

i)

stannar kvar i destinationsanläggningen under åtminstone den övervakningsperiod som anges för afrikansk svinpest i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/687, eller

ii)

flyttas direkt till ett slakteri som utsetts i enlighet med artikel 44.1.

Avsnitt 6

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III inom och från den restriktionszonen

Artikel 28

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III inom och från den restriktionszonen till en restriktionszon I eller II i samma berörda medlemsstat

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten under exceptionella omständigheter, om förbudet leder till att det uppstår djurskyddsproblem i en anläggning för hållna svin, godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III från den restriktionszonen till en anläggning i en restriktionszon II eller, om det inte finns någon restriktionszon II i den medlemsstaten, i en restriktionszon I inom samma berörda medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1, 15.2, 15.4, 16 och 17 är uppfyllda.

c)

Destinationsanläggningen ingår i samma distributionskedja och de hållna svinen ska flyttas för att slutföra produktionscykeln.

2.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III till en anläggning i samma restriktionszon inom samma berörda medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1, 15.2, 15.4, 16 och 17 är uppfyllda.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att hållna svin inte flyttas från destinationsanläggningen i restriktionszon I, II eller III under åtminstone den övervakningsperiod som anges för afrikansk svinpest i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/687.

Artikel 29

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III från den restriktionszonen för omedelbar slakt i samma berörda medlemsstat

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten under exceptionella omständigheter, om förbudet leder till att det uppstår djurskyddsproblem i en anläggning för hållna svin och om det finns logistiska begränsningar i slaktkapaciteten i de slakterier i restriktionszon III som utsetts i enlighet med artikel 44.1, eller om det inte finns ett utsett slakteri i restriktionszon III, godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III från den restriktionszonen för omedelbar slakt i ett slakteri som utsetts i enlighet med artikel 44.1 och som ligger i samma medlemsstat, så nära den avsändande anläggningen som möjligt,

a)

i en restriktionszon II,

b)

i en restriktionszon I om det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszon II,

c)

utanför restriktionszoner I, II och III om det inte är möjligt att slakta djuren i de restriktionszonerna.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast bevilja det godkännande som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1 b och c, 15.2, 16 och 17 är uppfyllda.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att följande gäller:

a)

De hållna svinen skickas för omedelbar slakt direkt till ett slakteri som utsetts i enlighet med artikel 44.1.

b)

Vid ankomsten till det utsedda slakteriet hålls svinen från restriktionszon III åtskilda från andra svin och slaktas

i)

en viss dag då endast svin från restriktionszon III slaktas, eller

ii)

vid slutet av en slaktdag, för att säkerställa att inga andra hållna svin slaktas därefter.

c)

Efter slakt av svin från restriktionszon III och före slakt av andra hållna svin rengörs och desinficeras slakteriet i enlighet med instruktionerna från den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

4.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att följande gäller:

a)

Animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszon III och som flyttats från den restriktionszonen bearbetas eller bortskaffas i enlighet med artiklarna 35 och 40.

b)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszon III och som flyttats från den restriktionszonen bearbetas och lagras i enlighet med artikel 43 d.

5.   Om den förflyttning som avses i punkt 1 i den här artikeln inte uppfyller de villkor som föreskrivs i punkt 2 i samma artikel får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, genom undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 9.1, godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III från den restriktionszonen, under förutsättning att följande gäller:

a)

Innan godkännande beviljas har den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten bedömt riskerna med ett sådant godkännande och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar.

b)

De hållna svinen flyttas för omedelbar slakt på de villkor som föreskrivs i artikel 29.3 b och c och i enlighet med artiklarna 28.2 och 29.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

c)

Det mottagande slakteriet har utsetts i enlighet med artikel 44.1 och ligger

i)

i en annan restriktionszon III inom samma berörda medlemsstats territorium, så nära den avsändande anläggningen som möjligt,

ii)

i restriktionszoner II eller I inom samma berörda medlemsstats territorium, så nära den avsändande anläggningen som möjligt, om det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszon III.

iii)

i områden utanför restriktionszoner I, II och III inom samma berörda medlemsstats territorium, om det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszonerna I, II eller III.

d)

Animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III bearbetas eller bortskaffas i enlighet med artiklarna 35, 38 och 40.

e)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III flyttas endast från ett slakteri inom samma medlemsstat i enlighet med artikel 41.2 b i.

Artikel 30

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III inom den restriktionszonen till ett slakteri som ligger inom samma berörda medlemsstats territorium för omedelbar slakt

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i en restriktionszon III till ett slakteri i samma restriktionszon inom samma berörda medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

De hållna svinen flyttas för omedelbar slakt.

b)

Det mottagande slakteriet

i)

har utsetts i enlighet med artikel 44.1, och

ii)

ligger i samma restriktionszon III.

c)

Animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III bearbetas eller bortskaffas i enlighet med artiklarna 35, 38 och 40.

d)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör svin som hållits i en restriktionszon III flyttas endast från ett slakteri inom samma medlemsstat i enlighet med artikel 43 d.

2.   Den behöriga myndigheten får endast bevilja de godkännanden som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1 b och c, 15.2, 15.4, 16 och 17.

3.   Om den förflyttning av sändningar av hållna svin som avses i punkt 1 i den här artikeln inte uppfyller de villkor som föreskrivs i punkt 2 i samma artikel får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1, godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszon III till ett slakteri inom den restriktionszonen, under förutsättning att följande gäller:

a)

Innan godkännande beviljas har den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten bedömt riskerna med ett sådant godkännande och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar.

b)

De hållna svinen flyttas för omedelbar slakt.

c)

Det mottagande slakteriet

i)

har utsetts i enlighet med artikel 44.1, och

ii)

ligger i samma restriktionszon III, så nära den avsändande anläggningen som möjligt.

d)

Animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III bearbetas eller bortskaffas i enlighet med artiklarna 35, 38 och 40.

e)

Färskt kött som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III har märkts och flyttats i enlighet med de särskilda villkoren i artikel 33.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 för godkännande av förflyttning av sändningar av färskt kött som härrör från hållna djur av förtecknade arter från vissa anläggningar till en bearbetningsanläggning för att genomgå någon av de tillämpliga riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII till den delegerade förordningen,

Avsnitt 7

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II och III från dessa restriktionszoner till en anläggning som har godkänts för animaliska biprodukter

Artikel 31

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II eller III till en anläggning som har godkänts för animaliska biprodukter och som ligger inom eller utanför restriktionszoner I, II och III i samma berörda medlemsstat

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 9.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av svin som hålls i restriktionszoner I, II eller III till en anläggning som har godkänts för animaliska biprodukter och som ligger inom eller utanför restriktionszoner I, II och III i samma berörda medlemsstat, där

a)

de hållna svinen omedelbart slaktas, och

b)

de animaliska biprodukterna bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast bevilja det godkännande som föreskrivs i punkt 1 under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2 och 17 är uppfyllda.

Avsnitt 8

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen

Artikel 32

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium

Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 10.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av avelsmaterial från en registrerad eller godkänd anläggning för avelsmaterial i en restriktionszon II till en annan restriktionszon II eller till restriktionszoner I eller III, eller till områden utanför restriktionszoner I, II och III inom samma medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

Avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i anläggningar och härrör från hållna svin, i enlighet med villkoren i artiklarna 15.1 b och c, 15.2, 15.5 samt 16.

b)

Donatordjuren (galtar och suggor) har hållits i anläggningar för avelsmaterial där inga andra hållna svin har förts in från anläggningar i restriktionszoner II som inte uppfyller de ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15 och 16 eller från anläggningar i restriktionszoner III under minst 30 dagar före dagen för samlingen eller produktionen av avelsmaterialet.

Artikel 33

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon III från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium

Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 10.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av avelsmaterial från en godkänd anläggning för avelsmaterial i en restriktionszon III till en annan restriktionszon III eller till restriktionszoner I eller II, eller till områden utanför restriktionszoner I, II och III inom samma medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

Avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i anläggningar och härrör från hållna svin, i enlighet med villkoren i artiklarna 15.1 b och c, 15.2, 15.5 samt 16.

b)

Donatordjuren (galtar och suggor) har hållits på godkända anläggningar för avelsmaterial

i)

sedan födseln eller under minst tre månader före dagen för samlingen av avelsmaterialet,

ii)

där inga andra hållna svin har förts in från anläggningar i restriktionszoner II som inte uppfyller de ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15 och 16 eller från anläggningar i restriktionszoner III under minst 30 dagar före dagen för samlingen eller produktionen av avelsmaterialet.

c)

Alla hållna svin på den godkända anläggningen för avelsmaterial har med gynnsamt resultat genomgått en laboratorieundersökning avseende afrikansk svinpest minst en gång per år.

Artikel 34

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II från den restriktionszonen till restriktionszoner II eller III i en annan medlemsstat

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 10.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av avelsmaterial som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II från en godkänd anläggning för avelsmaterial i en restriktionszon II till restriktionszoner II eller III inom en annan medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

Avelsmaterialet har samlats eller producerats, bearbetats och lagrats i anläggningar för avelsmaterial, i enlighet med villkoren i artiklarna 15.1 b och c, 15.2 samt 16.

b)

Donatordjuren (galtar och suggor) har hållits på godkända anläggningar för avelsmaterial

i)

sedan födseln eller under minst tre månader före dagen för samlingen av avelsmaterialet,

ii)

där inga andra hållna svin har förts in från restriktionszoner II och III under minst 30 dagar före dagen för samlingen eller produktionen av avelsmaterialet.

c)

Sändningarna av avelsmaterial uppfyller alla andra tillämpliga djurhälsogarantier på grundval av ett gynnsamt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest

i)

som krävs av den avsändande anläggningens behöriga myndighet,

ii)

som har godkänts av den behöriga myndigheten för destinationsanläggningen i medlemsstaten före dagen för förflyttningen av sändningarna av avelsmaterialet.

d)

Alla hållna svin på den godkända avsändande anläggningen för avelsmaterial ska med gynnsamt resultat genomgå en laboratorieundersökning avseende afrikansk svinpest minst en gång per år.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska göra följande:

a)

Upprätta en förteckning över godkända anläggningar för avelsmaterial som uppfyller villkoren i punkt 1 i den här artikeln och som är godkända för förflyttning av sändningar av avelsmaterial från en restriktionszon II i den berörda medlemsstaten till restriktionszoner II och III i en annan berörd medlemsstat. Förteckningen ska innehålla de uppgifter som den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska föra vad gäller godkända anläggningar för avelsmaterial från svin enligt artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2020/686.

b)

Se till att den förteckning som avses i led a blir tillgänglig för allmänheten på myndighetens webbplats och att förteckningen hålls uppdaterad.

c)

Till kommissionen och övriga medlemsstater tillhandahålla länken till den webbplats som avses i led b.

Avsnitt 9

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner

Artikel 35

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner inom samma medlemsstat i syfte att bearbetas eller bortskaffas

1.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner till en anläggning som är godkänd av den behöriga myndigheten för bearbetning, bortskaffande som avfall genom förbränning eller bortskaffande eller återvinning genom samförbränning av animaliska biprodukter enligt artikel 24.1 a, b och c i förordning (EG) nr 1069/2009, och som ligger utanför restriktionszoner II eller III i samma medlemsstat, förutsatt att varje transportmedel är utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid.

2.   Den transportör som ansvarar för förflyttning av de sändningar av animaliska biprodukter som avses i punkt 1 ska

a)

göra det möjligt för den behöriga myndigheten att genom ett system för satellitnavigering kontrollera transportmedlets förflyttning i realtid,

b)

spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

3.   Den behöriga myndigheten får besluta att det system för satellitnavigering som avses i punkt 1 ska ersättas av en individuell försegling av transportmedlet förutsatt att

a)

sändningarna av animaliska biprodukter som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III endast flyttas inom samma medlemsstat för de ändamål som avses i punkt 1,

b)

varje transportmedel har förseglats av en officiell veterinär omedelbart efter lastningen av sändningen av animaliska biprodukter. Endast en officiell veterinär eller en tillsynsmyndighet i medlemsstaten får, om det är relevant och efter överenskommelse med den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, bryta förseglingen och ersätta den med en ny.

4.   Genom undantag från artikel 11.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten besluta att tillåta förflyttning av de sändningar av animaliska biprodukter som avses i punkt 1 i den här artikeln via en tillfällig uppsamlingsanläggning som godkänts i enlighet med artikel 24.1 i) i förordning (EG) nr 1069/2009, förutsatt att

a)

den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har bedömt riskerna med sådan förflyttning och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar,

b)

de animaliska biprodukterna endast flyttas till en godkänd tillfällig uppsamlingsanläggning som ligger så nära den avsändande anläggningen som möjligt i samma berörda medlemsstat.

Artikel 36

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av naturgödsel som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner inom samma medlemsstat

1.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som härrör från svin som hålls i restriktionszoner II och III till en deponi utanför dessa restriktionszoner i samma medlemsstat, i enlighet med de särskilda villkor som föreskrivs i artikel 51 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

2.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som härrör från svin som hålls i en restriktionszon II, för bearbetning eller bortskaffande i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 på en anläggning som är godkänd för dessa ändamål, inom samma berörda medlemsstats territorium.

3.   Den transportör som ansvarar för den förflyttning av sändningar av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som avses i punkterna 1 och 2 ska

a)

göra det möjligt för den behöriga myndigheten att genom ett system för satellitnavigering kontrollera transportmedlets förflyttning i realtid,

b)

spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

4.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det system för satellitnavigering som avses i punkt 3 a ska ersättas av en individuell försegling av transportmedlen, förutsatt att varje transportmedel förseglas av en officiell veterinär omedelbart efter lastningen av den sändning av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som avses i punkterna 1 och 2.

Endast en officiell veterinär eller en tillsynsmyndighet i den berörda medlemsstaten får, om det är relevant och efter överenskommelse med den behöriga myndigheten, bryta förseglingen och ersätta den med en ny.

Artikel 37

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II från dessa restriktionszoner inom samma medlemsstat för den bearbetning av animaliska biprodukter som avses i artikel 24.1 a, e och g i förordning (EG) nr 1069/2009

1.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II från den restriktionszonen till en anläggning som är godkänd av den behöriga myndigheten för vidare bearbetning till bearbetat foder, för tillverkning av bearbetat sällskapsdjursfoder och framställda produkter som är avsedda för användning utanför foderkedjan, eller för omvandling av animaliska biprodukter till biogas eller kompost enligt artikel 24.1 a, e och g i förordning (EG) nr 1069/2009, och som ligger utanför restriktionszon II i samma medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artikel 14.2 är uppfyllda.

c)

Kategori 3-materialet härrör från hållna svin och anläggningar som uppfyller de allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15.1 b och c, 15.2, 15.3 samt 16.

d)

Kategori 3-materialet härrör från svin som hållits i en restriktionszon II och som slaktats

i)

i en restriktionszon II

i samma berörda medlemsstat eller

i en annan berörd medlemsstat i enlighet med artikel 25,

eller

ii)

utanför en restriktionszon II i samma berörda medlemsstat i enlighet med artikel 24.

e)

Varje transportmedel är utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid.

f)

Sändningarna av kategori 3-material flyttas från det slakteri eller de andra livsmedelsanläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1 direkt till

i)

en bearbetningsanläggning för bearbetning av de framställda produkter som avses i bilaga X till förordning (EU) nr 142/2011,

ii)

en anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder som är godkänd för framställning av bearbetat sällskapsdjursfoder enligt kapitel II punkt 3 a och 3 b i, ii och iii) i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011,

iii)

en biogasanläggning eller komposteringsanläggning som är godkänd för omvandling av animaliska biprodukter till kompost eller biogas i enlighet med de standardparametrar för omvandling som avses i kapitel III avsnitt 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 142/2011, eller

iv)

en bearbetningsanläggning för bearbetning av de framställda produkter som avses i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011.

2.   Den transportör som ansvarar för förflyttning av de sändningar av kategori 3-material som avses i punkt 1 ska

a)

göra det möjligt för den behöriga myndigheten att genom ett system för satellitnavigering kontrollera transportmedlets förflyttning i realtid,

b)

spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det system för satellitnavigering som avses i punkt 1 e ska ersättas med en individuell försegling av transportmedlet under förutsättning att följande gäller:

a)

Kategori 3-materialet

i)

härrör från svin som hållits i restriktionszoner II,

ii)

flyttas endast inom samma medlemsstat för de ändamål som avses i punkt 1.

b)

Varje transportmedel har förseglats av en officiell veterinär omedelbart efter lastningen av den sändning av kategori 3-material som avses i punkt 1.

Endast en officiell veterinär eller en tillsynsmyndighet i den berörda medlemsstaten får, om det är relevant och efter överenskommelse med den behöriga myndigheten i den medlemsstaten, bryta förseglingen och ersätta den med en ny.

Artikel 38

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av kategori 2-material som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III från dessa restriktionszoner för bearbetning och bortskaffning i en annan medlemsstat

1.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av andra animaliska biprodukter av kategori 2-material än naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som avses i artikel 36 i den här förordningen, som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III till en bearbetningsanläggning för att bearbetas med metoderna 1–5 enligt kapitel III i bilaga IV till förordning (EU) nr 142/2011, eller till en anläggning för förbränning eller samförbränning enligt artikel 24.1 a, b och c i förordning (EG) nr 1069/2009 som ligger i en annan medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artikel 14.2 är uppfyllda.

c)

Varje transportmedel är utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid.

2.   Den transportör som ansvarar för förflyttning av de sändningar av kategori 2-material som avses i punkt 1 i den här artikeln, utom naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som avses i artikel 36 ska

a)

göra det möjligt för den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten att genom ett system för satellitnavigering kontrollera transportmedlens förflyttning i realtid, och

b)

spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

3.   De behöriga myndigheterna i de avsändande medlemsstaterna och i destinationsmedlemsstaterna för den sändning av kategori 2-material som avses i punkt 1 i den här artikeln, utom naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, som avses i artikel 36 i den här förordningen, ska säkerställa att sändningen kontrolleras i enlighet med artikel 48 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 39

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II från den restriktionszonen för vidare bearbetning eller omvandling i en annan medlemsstat

1.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II från den restriktionszonen till en anläggning som är godkänd av den behöriga myndigheten för bearbetning av kategori 3-material till bearbetat foder, bearbetat sällskapsdjursfoder, framställda produkter som är avsedda för användning utanför foderkedjan, eller för omvandling av kategori 3-material till biogas eller kompost enligt artikel 24.1 a, e och g i förordning (EG) nr 1069/2009, och som ligger i en annan medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artikel 14.2 är uppfyllda.

c)

Kategori 3-materialet härrör från hållna svin och anläggningar som uppfyller de allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15.1 b och c, 15.2, 15.3 samt 16.

d)

Det kategori 3-material som avses i punkt 1 härrör från svin som hållits i en restriktionszon II och som slaktats

i)

i en restriktionszon II

i samma berörda medlemsstat eller

i en annan berörd medlemsstat i enlighet med artikel 25,

eller

ii)

utanför en restriktionszon II i samma berörda medlemsstat i enlighet med artikel 24.

e)

Varje transportmedel är utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid.

f)

De animaliska biprodukterna flyttas direkt från slakteriet eller de andra livsmedelsanläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1 till

i)

en bearbetningsanläggning för bearbetning av de framställda produkter som avses i bilagorna X och XIII till förordning (EU) nr 142/2011,

ii)

en anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder som är godkänd för framställning av bearbetat sällskapsdjursfoder enligt kapitel II punkt 3 b i, ii och iii) i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011,

iii)

en biogasanläggning eller komposteringsanläggning som är godkänd för omvandling av animaliska biprodukter till kompost eller biogas i enlighet med de standardparametrar för omvandling som avses i kapitel III avsnitt 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 142/2011.

2.   Den transportör som ansvarar för förflyttning av sändningar av kategori 3-material ska

a)

göra det möjligt för den behöriga myndigheten att genom ett system för satellitnavigering kontrollera transportmedlets förflyttning i realtid, och

b)

spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

Artikel 40

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i restriktionszoner III från dessa restriktionszoner inom samma medlemsstat för den bearbetning av animaliska biprodukter som avses i artikel 24.1 a, e och g i förordning (EG) nr 1069/2009

1.   Genom undantag från artikel 11.1 i den här förordningen får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av kategori 3-material som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III från den restriktionszonen till en anläggning som är godkänd av den behöriga myndigheten för tillverkning av bearbetat sällskapsdjursfoder, framställda produkter som är avsedda för användning utanför foderkedjan, eller för omvandling av kategori 3-produkter till biogas eller kompost enligt artikel 24.1 a, e och g i förordning (EG) nr 1069/2009, och som ligger utanför restriktionszon III i samma medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artikel 14.2 är uppfyllda.

c)

Kategori 3-materialet härrör från hållna svin och anläggningar som uppfyller de allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15.1 b och c, 15.2, 15.3 samt 16.

d)

Kategori 3-materialet härrör från svin som hållits i en restriktionszon III och som slaktats i enlighet med artikel 29 eller 30.

e)

Varje transportmedel är utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid.

f)

Sändningarna av kategori 3-material flyttas direkt från slakteriet eller de andra livsmedelsanläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1 till

i)

en bearbetningsanläggning för bearbetning av de framställda produkter som avses i bilagorna X och XIII till förordning (EU) nr 142/2011,

ii)

en anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder som är godkänd av den behöriga myndigheten för framställning av bearbetat sällskapsdjursfoder enligt kapitel II punkt 3 a och 3 b i, ii och iii) i bilaga XIII till förordning (EU) nr 142/2011,

iii)

en biogasanläggning eller komposteringsanläggning som är godkänd av den behöriga myndigheten för omvandling av animaliska biprodukter till kompost eller biogas i enlighet med de standardparametrar för omvandling som avses i kapitel III avsnitt 1 i bilaga V till förordning (EU) nr 142/2011.

2.   Den transportör som ansvarar för förflyttning av de sändningar av kategori 3-material som avses i punkt 1 ska

a)

göra det möjligt för den behöriga myndigheten att genom ett system för satellitnavigering kontrollera transportmedlens förflyttning i realtid,

b)

spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att det system för satellitnavigering som avses i punkt 1 e ska ersättas med en individuell försegling av transportmedlet under förutsättning att följande gäller:

a)

Kategori 3-materialet flyttas endast inom samma medlemsstat för de ändamål som avses i punkt 1.

b)

Varje transportmedel har förseglats av en officiell veterinär omedelbart efter lastningen av den sändning av kategori 3-material som avses i punkt 1.

Endast en officiell veterinär eller en tillsynsmyndighet i den berörda medlemsstaten får, om det är relevant och efter överenskommelse med den behöriga myndigheten i den medlemsstaten, bryta förseglingen och ersätta den med en ny.

Avsnitt 10

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III, från dessa restriktionszoner

Artikel 41

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II, från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 12.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II, från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) härrör från svin som hållits i anläggningar som uppfyller de allmänna villkor som fastställs i artiklarna 14.2, 15.1 b och c, 15.2, 15.3 samt 16.

c)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) har producerats i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1.

2.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 12.1, om de villkor som fastställs i punkt 1 i den här artikeln inte är uppfyllda, får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II, från den restriktionszonen inom samma berörda medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) har producerats i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1.

b)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster)

i)

har, om det endast rör färskt kött, märkts och flyttats i enlighet med de särskilda villkoren i artikel 33.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 för godkännande av förflyttning av sändningar av färskt kött som härrör från hållna djur av förtecknade arter från vissa anläggningar till en bearbetningsanläggning för att genomgå någon av de tillämpliga riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII till den delegerade förordningen,

eller

ii)

har märkts i enlighet med artikel 47, och

iii)

är endast avsedda för förflyttning inom samma berörda medlemsstat.

Artikel 42

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II, från den restriktionszonen till andra medlemsstater och till tredjeländer

Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 12.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II, från den restriktionszonen till andra medlemsstater och till tredjeländer, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artikel 14.2 är uppfyllda.

c)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) härrör från svin som hållits i anläggningar som uppfyller de allmänna villkor som fastställs i

i)

artikel 15.1 b och c, 15.2 samt 15.3, och

ii)

artikel 15.1 a, utom när de hållna svinen flyttas till anläggningar i enlighet med artikel 24, och

iii)

artikel 16.

d)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) har producerats i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1.

Artikel 43

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III till andra restriktionszoner I, II och III eller till områden utanför restriktionszoner I, II och III inom samma medlemsstats territorium

Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 12.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III till andra restriktionszoner I, II och III eller till områden utanför restriktionszoner I, II och III inom samma medlemsstats territorium, under förutsättning att följande gäller:

a)

De allmänna villkor som fastställs i artikel 43.2–43.7 i delegerad förordning (EU) 2020/687 är uppfyllda.

b)

De ytterligare allmänna villkor som fastställs i artikel 14.2 är uppfyllda.

c)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) härrör från svin som har

i)

hållits i anläggningar som uppfyller de allmänna villkor som fastställs i

artikel 15.1 b och c samt 15.2, och

artikel 15.1 a, utom när de hållna svinen flyttas till anläggningar i enlighet med artikel 29, och

artikel 16.

ii)

slaktats

inom samma restriktionszon III, eller

utanför samma restriktionszon III, efter en förflyttning som har godkänts i enlighet med artikel 29.

d)

Det färska köttet och köttprodukterna (inbegripet fjälster) har producerats i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1. och

i)

har, om det endast rör färskt kött, märkts och flyttats i enlighet med de särskilda villkoren i artikel 33.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 för godkännande av förflyttning av sändningar av färskt kött som härrör från hållna djur av förtecknade arter från vissa anläggningar till en bearbetningsanläggning för att genomgå någon av de tillämpliga riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII till den delegerade förordningen,

eller

ii)

har märkts i enlighet med artikel 47, och

iii)

är endast avsedda för förflyttning inom samma berörda medlemsstat.

KAPITEL IV

SÄRSKILDA RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER MOT AFRIKANSK SVINPEST FÖR LIVSMEDELSFÖRETAG I DE BERÖRDA MEDLEMSSTATERNA

Artikel 44

Särskilt utseende av slakterier, styckningsanläggningar, kylanläggningar samt anläggningar för köttbearbetning och hantering av viltkött

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska, efter en ansökan från en livsmedelsföretagare, utse anläggningar för

a)

omedelbar slakt av hållna svin från restriktionszoner II och III

i)

inom dessa restriktionszoner II och III, enligt artiklarna 24 och 30,

ii)

utanför dessa restriktionszoner II och III, enligt artiklarna 24 och 29,

b)

styckning, bearbetning och lagring av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) från svin som hållits i restriktionszoner II eller III, enligt artiklarna 41, 42 och 43,

c)

beredning av viltkött enligt punkt 1.1.18 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 samt för bearbetning och lagring av färskt kött och köttprodukter som härrör från vilda svin från restriktionszoner I, II eller III, enligt artiklarna 51 och 52 i den här förordningen,

d)

beredning av viltkött enligt punkt 1.1.18 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 samt för bearbetning och lagring av färskt kött och köttprodukter som härrör från vilda svin när dessa anläggningar ligger i restriktionszoner I, II eller III, enligt artiklarna 51 och 52 i den här förordningen.

2.   Den behöriga myndigheten får besluta att det utseende som avses i punkt 1 inte ska krävas för anläggningar som bearbetar, styckar och lagrar färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II eller III och från vilda svin från restriktionszoner I, II eller III, och för de anläggningar som avses i punkt 1 d, under förutsättning att följande gäller:

a)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin är märkta på dessa anläggningar med ett särskilt kontrollmärke eller, om det är relevant, med ett identifieringsmärke enligt artikel 47.

b)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin från dessa anläggningar är endast avsedda för samma berörda medlemsstat.

c)

Animaliska biprodukter som härrör från svin från dessa anläggningar bearbetas eller bortskaffas i enlighet med artikel 35 endast inom samma medlemsstat.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska

a)

till kommissionen och övriga medlemsstater tillhandahålla en länk till den behöriga myndighetens webbplats med en förteckning över de anläggningar som utsetts och deras verksamhet enligt punkt 1,

b)

se till att den förteckning som föreskrivs i led a är uppdaterad.

Artikel 45

Särskilda villkor för utseende av anläggningar för omedelbar slakt av svin som hålls i restriktionszoner II eller III

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast utse anläggningar för omedelbar slakt av svin som hålls i restriktionszoner II eller III om följande villkor är uppfyllda:

a)

Slakten av svin som hålls utanför restriktionszoner II eller III samt av svin som hålls i restriktionszoner II eller III och som är föremål för godkänd förflyttning i enlighet med artiklarna 24, 29 och 30, samt produktion och lagring av produkter från dessa svin, utförs avskilt från slakten av svin som hålls i restriktionszoner I, II eller III och från produktion och lagring av produkter från dessa svin som inte uppfyller de tillämpliga

i)

ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15, 16 och 17, och

ii)

särskilda villkor som fastställs i artiklarna 24, 29 och 30.

b)

Den aktör som driver anläggningen har infört dokumenterade instruktioner eller förfaranden som är godkända av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten för att säkerställa att de villkor som fastställs i led a är uppfyllda.

Artikel 46

Särskilda villkor för utseende av anläggningar för styckning, bearbetning och lagring av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast utse anläggningar för styckning, bearbetning och lagring av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III om följande villkor är uppfyllda:

a)

Styckning, bearbetning och lagring av färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits utanför restriktionszoner II och III samt från svin som hållits i restriktionszoner II och III utförs avskilt från färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i restriktionszoner II och III som inte uppfyller de tillämpliga

i)

ytterligare allmänna villkor som fastställs i artiklarna 15, 16 och 17, och

ii)

särskilda villkor som fastställs i artiklarna 41, 42 och 43.

b)

Den aktör som driver anläggningen har infört dokumenterade instruktioner eller förfaranden som är godkända av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten för att säkerställa att de villkor som fastställs i led a är uppfyllda.

Artikel 47

Särskilda kontroll- eller identifieringsmärken

1.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten ska säkerställa att följande produkter av animaliskt ursprung är märkta i enlighet med punkt 2:

a)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon III, enligt artikel 43 d ii.

b)

Färskt kött och köttprodukter (inbegripet fjälster) som härrör från svin som hållits i en restriktionszon II, om de särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sändningar av dessa varor från en restriktionszon II som föreskrivs i artikel 41.1 inte är uppfyllda, enligt artiklarna 24.3 e och 41.2 b ii.

c)

Färskt kött och köttprodukter som härrör från vilda svin som flyttats inom en restriktionszon I eller från den restriktionszonen från en anläggning som utsetts i enlighet med artikel 44.1, enligt artikel 52.1 c iii första strecksatsen.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och, i förekommande fall, livsmedelsföretagarna ska säkerställa följande:

a)

Ett kontrollmärke eller, om det är relevant, ett identifieringsmärke som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 853/2004, med ytterligare två diagonala parallella linjer, anbringas på sådana produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 i den här artikeln och som är avsedda för förflyttning endast inom samma berörda medlemsstat.

b)

Efter det att de produkter av animaliskt ursprung som föreskrivs i punkt 2 a i den här artikeln har märkts, ska den information som krävs för ett kontrollmärke eller, om det är relevant, ett identifieringsmärke enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 853/2004 fortfarande vara fullt läslig.

3.   Genom undantag från punkt 2 i den här artikeln får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten under tolv månader efter offentliggörandet av den här förordningen tillåta användningen av en annan form av särskilt kontrollmärke eller, om det är relevant, identifieringsmärke som inte är ovalt och som inte kan förväxlas med det kontrollmärke eller identifieringsmärke som föreskrivs i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 853/2004.

KAPITEL V

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR SJUKDOMSBEKÄMPNING SOM SKA TILLÄMPAS PÅ VILDA SVIN I MEDLEMSSTATERNA

Artikel 48

Särskilda förbud mot att aktörer förflyttar sändningar av vilda svin

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska förbjuda att aktörer förflyttar vilda svin i enlighet med artikel 101 i delegerad förordning (EU) 2020/688

a)

inom hela medlemsstatens territorium,

b)

från hela medlemsstatens territorium till

i)

andra medlemsstater, och

ii)

tredjeländer.

Artikel 49

Särskilda förbud mot förflyttning inom restriktionszoner I, II och III och från dessa restriktionszoner av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter, framställda produkter som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel

1.   De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska förbjuda förflyttning inom och från restriktionszoner I, II och III av sändningar av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter, framställda produkter som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel.

2.   De behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ska förbjuda förflyttning inom och från restriktionszoner I, II och III av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter, framställda produkter som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel

a)

för privat enskilt bruk,

b)

av jägare som levererar små mängder av vilda svin eller kött som härrör från vilda svin direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter, i enlighet med artikel 1.3 e i förordning (EG) nr 853/2004.

Artikel 50

Allmänna förbud mot förflyttning av sändningar av produkter som härrör från vilda svin samt av kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, och anses utgöra en risk för spridning av afrikansk svinpest

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får inom den berörda medlemsstatens territorium förbjuda förflyttning av sändningar av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter som härrör från vilda svin samt av kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, om den behöriga myndigheten anser att det finns en risk för spridning av afrikansk svinpest till, från eller genom dessa vilda svin eller produkter från dessa.

Artikel 51

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning inom restriktionszoner I, II och III och från dessa restriktionszoner av sändningar av köttprodukter som härrör från vilda svin

1.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 49.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning inom och från restriktionszoner I, II eller III av sändningar av köttprodukter som härrör från vilda svin från anläggningar i restriktionszoner I, II eller III till

a)

andra restriktionszoner I, II eller III i samma berörda medlemsstat,

b)

områden utanför restriktionszoner I, II och III i samma berörda medlemsstat, och

c)

andra medlemsstater och tredjeländer.

2.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får endast godkänna förflyttning av sändningar av köttprodukter som härrör från vilda svin från de anläggningar i restriktionszoner I, II eller III som avses i punkt 1 om följande villkor är uppfyllda:

a)

Tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest har utförts på varje vilt svin som använts för produktion och bearbetning av köttprodukter i restriktionszonerna I, II och III.

b)

Den behöriga myndigheten har erhållit negativa resultat på de tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest som avses i led a före den behandling som avses i led c ii.

c)

Köttprodukterna från vilda svin

i)

har producerats, bearbetats och lagrats i anläggningar som utsetts i enlighet med artikel 44.1, och

ii)

har genomgått tillämplig riskreducerande behandling för produkter av animaliskt ursprung från restriktionszoner enligt bilaga VII till delegerad förordning (EU) 2020/687 med avseende på afrikansk svinpest.

Artikel 52

Särskilda villkor för undantag som medger förflyttning inom restriktionszoner I, II och III och från en restriktionszon I av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel

1.   Genom undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 49.1 och 49.2 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning inom en restriktionszon I och från den restriktionszonen av sändningar av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, till andra restriktionszoner I, II och III eller till områden utanför restriktionszoner I, II och III i samma medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

Tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest har utförts på alla vilda svin före förflyttningen av sändningen av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung från dessa vilda svin.

b)

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har erhållit negativa resultat på de tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest som avses i led a före förflyttningen av sändningen.

c)

Färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, flyttas inom eller från en restriktionszon I inom samma medlemsstat

i)

för privat enskilt bruk, eller

ii)

av jägare som levererar små mängder av vilda svin eller kött som härrör från vilda svin direkt till slutkonsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till slutkonsumenter, i enlighet med artikel 1.3 e i förordning (EG) nr 853/2004, eller

iii)

från en anläggning som utsetts i enlighet med artikel 44.1 där det färska köttet och köttprodukterna har märkts

med ett särskilt kontroll- eller identifieringsmärke i enlighet med artikel 47.1 c, eller

i enlighet med artikel 33.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 och flyttas till en bearbetningsanläggning för att genomgå en av de tillämpliga riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII till den delegerade förordningen.

2.   Genom undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 49.1 och 49.2 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning av sändningar av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, inom restriktionszoner II och III i samma medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

Tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest har utförts på alla vilda svin före förflyttningen av sändningen av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från dessa vilda svin eller kroppar av dessa vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel.

b)

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har erhållit negativa resultat på de tester för identifiering av patogener med avseende på afrikansk svinpest som avses i led a före förflyttningen av sändningen.

c)

Färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, flyttas inom restriktionszoner II och III inom samma medlemsstat

i)

för privat enskilt bruk,

eller

ii)

i enlighet med de särskilda villkoren i artikel 33.2 i delegerad förordning (EU) 2020/687 och till en bearbetningsanläggning för att genomgå en av de tillämpliga riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII till den delegerade förordningen.

3.   Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får besluta att de tester för identifiering av patogener som avses i punkterna 1 a och 2 a inte ska krävas i restriktionszoner I, II eller III, under förutsättning att följande gäller:

a)

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten har på grundval av lämplig och kontinuerlig övervakning bedömt den särskilda epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest och de sammanhängande riskerna i den berörda restriktionszonen eller i den delen av den restriktionszonen, och kommit fram till att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar.

b)

Den bedömning som avses i led a ses regelbundet över

i)

med beaktande av utvecklingen av den särskilda epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i den berörda restriktionszonen, och

ii)

den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten anser att risken för spridning av afrikansk svinpest är försumbar.

c)

Sändningen av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, flyttas endast

i)

inom restriktionszoner I, II och III i samma berörda medlemsstat och så nära den plats där det vilda svinet jagades som möjligt, och

ii)

för privat enskilt bruk.

Artikel 53

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, från restriktionszoner I, II och III

Aktörers får endast flytta sändningar av färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung som härrör från vilda svin samt kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, från restriktionszoner I, II och III i följande fall:

a)

I de fall som omfattas av artiklarna 51 och 52.

b)

Om dessa sändningar åtföljs av ett djurhälsointyg, enligt artikel 167.1 i förordning (EU) 2016/429, som innehåller

i)

de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 168.1 i förordning (EU) 2016/429 och de uppgifter som anges i bilagan till delegerad förordning (EU) 2020/2154, och

ii)

minst ett av följande intyganden om att de krav som föreskrivs i den här förordningen är uppfyllda:

”Färskt kött, köttprodukter och alla andra produkter av animaliskt ursprung från en restriktionszon I som härrör från vilda svin i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

”Kroppar av vilda svin, som är avsedda att användas som livsmedel, från en restriktionszon I i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

”Köttprodukter från restriktionszoner I, II och III som har genomgått tillämplig riskreducerande behandling och som härrör från vilda svin i enlighet med de särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/594”.

Vid förflyttning av sådana sändningar inom samma berörda medlemsstat får dock den behöriga myndigheten besluta att ett djurhälsointyg enligt artikel 167.1 första stycket i förordning (EU) 2016/429 inte behöver utfärdas.

Artikel 54

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning inom restriktionszoner I, II och III och från dessa restriktionszoner av sändningar av animaliska biprodukter och framställda produkter från vilda svin

1.   Genom undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 49.1 och 49.2 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning inom restriktionszoner I, II och III och från dessa restriktionszoner av sändningar av framställda produkter som härrör från vilda svin, till andra restriktionszoner I, II och III eller till områden utanför restriktionszoner I, II och III i samma medlemsstat samt till andra medlemsstater, under förutsättning att de har genomgått en riskreducerande behandling som säkerställer att de framställda produkterna inte utgör någon risk för spridning av afrikansk svinpest.

2.   Genom undantag från det förbud som föreskrivs i artikel 49.1 får den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten godkänna förflyttning inom restriktionszoner I, II och III och från dessa restriktionszoner, av sändningar av animaliska biprodukter från vilda svin till andra restriktionszoner I, II och III och till områden utanför restriktionszoner I, II och III i samma medlemsstat, under förutsättning att följande gäller:

a)

De animaliska biprodukterna samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

b)

Vid förflyttning från restriktionszoner I, II och III är varje transportmedel utrustat med ett system för satellitnavigering för att fastställa, överföra och registrera dess position i realtid. Transportören ska göra det möjligt för den behöriga myndigheten att kontrollera transportmedlets förflyttning i realtid och spara den elektroniska dokumentationen över förflyttningen i minst två månader från dagen för förflyttningen av sändningen.

Artikel 55

Aktörers skyldigheter avseende djurhälsointyg vid förflyttning av sändningar av animaliska biprodukter från vilda svin från restriktionszoner I, II och III inom samma berörda medlemsstats territorium

Aktörer får endast förflytta sändningar av animaliska biprodukter från vilda svin från restriktionszoner I, II och III inom samma berörda medlemsstat i det fall som avses i artikel 54.2 om dessa sändningar åtföljs av

a)

ett handelsdokument som avses i kapitel III i bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011, och

b)

ett djurhälsointyg som avses i artikel 22.5 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får dock besluta att ett djurhälsointyg inte ska utfärdas i enlighet med artikel 22.6 i delegerad förordning (EU) 2020/687.

Artikel 56

Nationella handlingsplaner för vilda svin för att förhindra spridning av afrikansk svinpest i unionen

1.   För att förhindra spridning av afrikansk svinpest i unionen ska alla medlemsstater upprätta nationella handlingsplaner för populationer av vilda svin inom deras territorium (nationella handlingsplaner) inom sex månader från offentliggörandet av denna förordning i Europeiska unionens officiella tidning, i syfte att säkerställa följande:

a)

En hög nivå av medvetenhet om och beredskap inför sjukdomen när det gäller riskerna för spridningen av afrikansk svinpest via vilda svin.

b)

Att afrikansk svinpest förebyggs, innesluts, bekämpas och utrotas.

c)

Att samordnade åtgärder som omfattar vilda svin vidtas för att ta hänsyn till de risker som dessa djur utgör när det gäller spridningen av afrikansk svinpest.

2.   De nationella handlingsplanerna ska upprättas i enlighet med de minimikrav som fastställs i bilaga IV.

3.   En medlemsstat får besluta att inte utarbeta en nationell handlingsplan om lämplig och kontinuerlig övervakning inte har visat några belägg för att vilda svin förekommer permanent i den medlemsstaten.

4.   De åtgärder som medlemsstaterna vidtar inom ramen för de nationella handlingsplanerna ska, i förekommande fall, vara förenliga med unionens miljöregler, inbegripet naturskyddskraven, i direktiven 2009/147/EG och 92/43/EEG.

5.   Medlemsstaterna ska lägga fram sina nationella handlingsplaner och de årliga resultaten av deras genomförande för kommissionen och övriga medlemsstater.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSSKYLDIGHETER I MEDLEMSSTATERNA

Artikel 57

Särskilda informationsskyldigheter för de berörda medlemsstaterna

1.   De berörda medlemsstaterna ska säkerställa att åtminstone tåg-, buss-, flygplats- och hamnoperatörer samt researrangörer, arrangörer av jaktresor och företag som tillhandahåller posttjänster är skyldiga att uppmärksamma sina kunder på de särskilda åtgärderna för sjukdomsbekämpning i denna förordning, genom att på ett lämpligt sätt tillhandahålla information om åtminstone de huvudsakliga förbuden i artiklarna 9, 11, 12, 48 och 49 till resenärer som förflyttar sig från restriktionszoner I, II och III och till kunder hos företag som tillhandahåller posttjänster.

För detta ändamål ska de berörda medlemsstaterna organisera och genomföra regelbundna informationskampanjer för att främja och sprida information om de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i denna förordning.

2.   De berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen och övriga medlemsstater inom ramen för ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder om följande:

a)

Förändringar i den epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest inom deras territorium.

b)

Resultaten av den övervakning av afrikansk svinpest hos hållna och vilda svin som genomförs i restriktionszoner I, II och III och i områden utanför dessa restriktionszoner.

c)

Resultaten av den övervakning av afrikansk svinpest hos hållna och vilda svin som genomförs i de områden som förtecknas i bilaga II.

d)

Andra åtgärder och initiativ som vidtagits för att förebygga, bekämpa och utrota afrikansk svinpest.

Artikel 58

Särskilda utbildningsskyldigheter för de berörda medlemsstaterna

De berörda medlemsstaterna ska regelbundet eller med lämpliga mellanrum organisera och genomföra särskild utbildning om riskerna för afrikansk svinpest och om möjliga åtgärder för att förebygga, bekämpa och utrota sjukdomen för åtminstone följande målgrupper:

a)

Veterinärer.

b)

Lantbrukare som håller svin och andra relevanta aktörer samt transportörer.

c)

Jägare.

Artikel 59

Särskilda informationsskyldigheter för alla medlemsstater

1.   Alla medlemsstater ska säkerställa följande:

a)

Att resenärer på huvudvägar, såsom internationella vägar och järnvägar, samt därmed förbundna transportnätverk, får information om riskerna för överföring av afrikansk svinpest och om de särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i denna förordning

i)

på ett framträdande och tydligt sätt,

ii)

på ett sätt som är lätt att förstå för resenärer som kommer från eller åker till

restriktionszoner I, II och III, eller

tredjeländer från vilka afrikansk svinpest riskerar att spridas.

b)

Att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att öka medvetenheten hos berörda parter som är verksamma inom sektorn för hållna svin (inbegripet småskaliga anläggningar) om riskerna för att afrikanskt svinpestvirus introduceras och sprids, och för att ge dem så ändamålsenlig information som möjligt om de skärpta biosäkerhetsåtgärderna för anläggningar som håller svin i restriktionszoner I, II eller III enligt bilaga III, särskilt om de åtgärder som ska tillämpas i restriktionszoner I, II och III, på bästa möjliga sätt för att uppmärksamma dem på informationen.

2.   Alla medlemsstater ska öka medvetenheten om afrikansk svinpest hos

a)

allmänheten, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2016/429,

b)

veterinärer, lantbrukare, andra berörda aktörer samt transportörer och jägare.

3.   Alla medlemsstater ska förse den allmänhet och de yrkesverksamma som förtecknas i punkt 2 med så ändamålsenlig information som möjligt om riskreducerande åtgärder och skärpta biosäkerhetsåtgärder i enlighet med

a)

bilaga III,

b)

unionens riktlinjer för afrikansk svinpest som överenskommits med medlemsstaterna i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder,

c)

tillgängliga vetenskapliga belägg från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet,

d)

Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 60

Upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/605

Genomförandeförordning (EU) 2021/605 ska upphöra att gälla den 21 april 2023.

Artikel 61

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den trettionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2023 till och med den 20 april 2028.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 mars 2023.F

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (EUT L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 64).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/605 av den 7 april 2021 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest (EUT L 129, 15.4.2021, s. 1).

(7)  Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (2022).

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_sv

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

(10)  EFSA Journal, vol. 16(2018):7, artikelnr 5344.

(11)  EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5996.

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

(13)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(14)  I enlighet med avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 5.4 i protokollet om Irland/Nordirland jämförd med bilaga 2 till det protokollet, ska hänvisningar till medlemsstaterna vid tillämpningen av denna förordning omfatta Förenade kungariket med avseende på Nordirland.

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (EUT L 174, 3.6.2020, s. 1).

(16)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2154 av den 14 oktober 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller krav på djurhälsa, utfärdande av intyg och anmälan vid förflyttning av produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur inom unionen (EUT L 431, 21.12.2020, s. 5).

(17)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (EUT L 174, 3.6.2020, s. 140).


BILAGA I

RESTRICTED ZONES I, II AND III

PART I

1.   Germany

The following restricted zones I in Germany:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow, Hähnchen, Kolkwitz, Glinzig und Krieschow nördl. der BAB 15, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Limberg und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg und Reppist,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

 

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

 

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

The following restricted zones I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Greece

The following restricted zones I in Greece:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvia

The following restricted zones I in Latvia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lithuania

The following restricted zones I in Lithuania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Hungary

The following restricted zones I in Hungary:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Poland

The following restricted zones I in Poland:

 

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

 

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

 

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

 

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

 

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

 

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

 

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

 

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

 

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

 

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

 

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

 

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat orlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovakia

The following restricted zones I in Slovakia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italy

The following restricted zones I in Italy:

 

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

 

Liguria Region:

in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

 

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

 

Lombardia Region:

in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

 

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

10.   Czech Republic

The following restricted zones I in the Czech Republic:

 

Region of Liberec:

in the district of Liberec, the municipalities of Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, olní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem.

PART II

1.   Bulgaria

The following restricted zones II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germany

The following restricted zones II in Germany:

 

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,