EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0583

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/583 av den 15 mars 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/607 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av citronsyra som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

C/2023/1626

OJ L 77, 16.3.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/583/oj

16.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 77/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/583

av den 15 mars 2023

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/607 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av citronsyra som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina omfattas av slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/607 (2).

(2)

Weifang Ensign Industry Co., Ltd, Taric (3)-tilläggsnummer A882, ett företag som omfattas av en individuell antidumpningstullsats på 33,8 %, underrättade den 9 juni 2022 kommissionen om att det hade bytt namn till Shandong Ensign Industry Co., Ltd

(3)

Företaget bad kommissionen bekräfta att denna namnändring inte inverkar på företagets rätt att omfattas av den individuella antidumpningstull som tillämpats på företaget under dess tidigare namn.

(4)

Kommissionen undersökte inlämnade uppgifter och drog slutsatsen att namnändringen var korrekt registrerad hos de behöriga myndigheterna och inte ledde till några nya förbindelser med andra företagsgrupper som inte undersökts av kommissionen.

(5)

Följaktligen påverkar namnändringen inte slutsatserna i genomförandeförordning (EU) 2021/607, särskilt inte den tillämpliga antidumpningstullsatsen.

(6)

Namnändringen bör få verkan från och med den dag då företaget officiellt ändrade sitt namn, dvs. den 26 maj 2022. Sökanden tillhandahöll ett meddelande om godkännande av namnändringen från de lokala myndigheterna som bekräftade detta datum.

(7)

Mot bakgrund av övervägandena i skälen ovan ansåg kommissionen det lämpligt att ändra genomförandeförordning (EU) 2021/607 för att återspegla det ändrade namnet på det företag som tidigare tilldelats Taric-tilläggsnummer A882.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2021/607 ska ändras på följande sätt:

”Weifang Ensign Industry Co., Ltd

A882”

ska ersättas med

”Shandong Ensign Industry Co., Ltd

A882”

2.   Taric-tilläggsnummer A882 som tidigare tilldelats Weifang Ensign Industry Co., Ltd ska tillämpas på Shandong Ensign Industry Co., Ltd från och med den 26 maj 2022. All slutgiltig tull som betalats på import av produkter tillverkade av Shandong Ensign Industry Co., Ltd och som går utöver den antidumpningstullsats som fastställs i artikel 1.2 i genomförandeförordning (EU) 2021/607 för Weifang Ensign Industry Co., Ltd ska återbetalas eller efterges i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2023.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/607 av den 14 april 2021 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av citronsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att även omfatta import av citronsyra som avsänts från Malaysia, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Malaysia eller inte, till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 129, 15.4.2021, s. 73).

(3)  Europeiska unionens integrerade tulltaxa.


Top