EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0363

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/363 av den 31 oktober 2022 om ändring och rättelse av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) 2022/1288 vad gäller innehållet i och presentationen av information som ska tillhandahållas i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och regelbundna rapporter för finansiella produkter som investerar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter (Text av betydelse för EES)

C/2022/7545

EUT L 50, 17.2.2023, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/363/oj

17.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/363

av den 31 oktober 2022

om ändring och rättelse av de tekniska standarder för tillsyn som fastställs i delegerad förordning (EU) 2022/1288 vad gäller innehållet i och presentationen av information som ska tillhandahållas i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och regelbundna rapporter för finansiella produkter som investerar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (1), i synnerhet artikel 8.3 fjärde stycket, artikel 8.4 fjärde stycket, artikel 9.5 fjärde stycket, artikel 9.6 fjärde stycket, artikel 10.2 fjärde stycket, artikel 11.4 fjärde stycket och artikel 11.5 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 (2) fastställs närmare uppgifter om innehållet i och presentationen av informationen med avseende på principen ”om att inte orsaka betydande skada”. Den specificerar också innehållet i, metoderna för och presentationen av information om hållbarhetsindikatorer och negativa hållbarhetskonsekvenser samt innehållet i och presentationen av den information som ska tillhandahållas i upplysningar som lämnas innan avtal ingås, på en webbplats och i regelbundna rapporter, med avseende på främjandet av finansiella produkters miljömässiga eller sociala egenskaper och hållbara investeringsmål. Vad gäller finansiella produkter som investerar i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål i den mening som avses i artikel 2.17 i förordning (EU) 2019/2088 specificeras dessutom i delegerad förordning (EU) 2022/1288 också den information om graden av taxonomiförenlighet som ska tillhandahållas i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214 (3), med särskild hänvisning till sektorerna för fossilgas och kärnenergi, antogs den 9 mars 2022.

(3)

Kommissionen uppmanade de europeiska tillsynsmyndigheterna att gemensamt föreslå ändringar av delegerad förordning (EU) 2022/1288 med avseende på den information som ska anges i upplysningar som lämnas innan avtal ingås, på webbplatser och i regelbundna rapporter, om finansiella produkters exponering för investeringar i fossilgas- och kärnenergiverksamheter.

(4)

Dessa ändringar är nödvändiga för att öka transparensen och därigenom hjälpa finansmarknadsaktörer och investerare att identifiera miljömässigt hållbara fossilgas- och kärnenergirelaterade verksamheter som finansiella produkter har investerat i. Tillhandahållandet av mer detaljerad information om investeringar i dessa verksamheter bör också göra det lättare att jämföra den information som lämnas till investerare. Det är därför lämpligt att det i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter råder transparens i fråga om investeringar i miljömässigt hållbara fossilgas- och kärnenergiverksamheter under de relevanta finansiella produkternas hela livslängd. Sådan information bör också ingå i informationen på webbplatsen. De europeiska tillsynsmyndigheterna noterade att transparens i fråga om investeringar i sektorer och delsektorer med anknytning till fossilgas och kärnenergi redan krävs som en del av bestämmelserna om regelbundna rapporter enligt delegerad förordning (EU) 2022/1288.

(5)

Det är nödvändigt att klargöra att för att utlösa tillämpningen av artikel 6 i förordning (EU) 2020/852 (4) är det irrelevant om en finansiell produkt åtar sig att investera i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål i den mening som avses i artikel 2.17 i förordning (EU) 2019/2088.

(6)

Dessutom noterade de europeiska tillsynsmyndigheterna att det krävdes två ändringar av korshänvisningarna i de regelbundna rapporterna, eftersom dessa var felaktiga.

(7)

Delegerad förordning (EU) 2022/1288 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(8)

Den här förordningen grundar sig på förslaget till tekniska tillsynsstandarder som lämnats till kommissionen av Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (europeiska tillsynsmyndigheter).

(9)

De europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté, som avses i artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5), i artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (6) och i artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (7) har begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010, den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1094/2010 samt den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(10)

Ändringarna av delegerad förordning (EU) 2022/1288 är begränsade justeringar av det befintliga regelverket och är nödvändiga för att anpassa regelverket för offentliggörande till delegerad förordning (EU) 2022/1214, som ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. Med tanke på ändringarnas begränsade omfattning och behovet av att säkerställa rättssäkerhet och samstämmighet med tillämpningen av de delegerade förordningarna (EU) 2022/1214 och (EU) 2022/1288 skulle det ha varit oproportionerligt för de europeiska tillsynsmyndigheterna att genomföra öppna offentliga samråd eller analyser av de potentiella kostnaderna och fördelarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av delegerad förordning (EU) 2022/1288

Delegerad förordning (EU) 2022/1288 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 15 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2.   För punkt 1 a gäller att allt följande ska tillämpas:

a)

Finansmarknadsaktörer ska använda

i)

samma centrala resultatindikator för de sammantagna investeringarna i icke-finansiella företag,

ii)

samma centrala resultatindikator för de sammantagna investeringarna i samma typ av finansiella företag.

b)

För försäkrings- och återförsäkringsföretag som utför skadeförsäkringsverksamhet kan den centrala resultatindikatorn vara en kombination av de centrala resultatindikatorerna för investering och försäkringsverksamhet, i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2021/2178.

c)

Om de finansiella produkterna investerar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.26, 4.27 och 4.28 i bilagorna I och II till delegerad förordning (EU) 2021/2139, eller i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.29, 4.30 och 4.31 i de bilagorna, ska de grafiska framställningarna separat visa andelen av de sammantagna investeringarna i

i)

miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.26, 4.27 och 4.28 i dessa bilagor,

ii)

miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.29, 4.30 och 4.31 i dessa bilagor.”

(2)

Artikel 55 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska den inledande meningen ersättas med följande:

”För de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 ska finansmarknadsaktörerna i avsnittet ”Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?” i mallen som fastställs i bilaga IV ange all följande information:”

b)

b) I punkt 2 ska följande led d läggas till:

”d)

Om de finansiella produkterna har gjort investeringar under den period som omfattas av den regelbundna rapporten i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.26, 4.27 och 4.28 i bilagorna I och II till delegerad förordning (EU) 2021/2139 eller i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.29, 4.30 och 4.31 i de bilagorna, ska en grafisk framställning separat visa

i)

de totala miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.26, 4.27 och 4.28 i de bilagorna,

ii)

de totala miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som avses i avsnitten 4.29, 4.30 och 4.31 i de bilagorna.”

(3)

Bilagorna II–V ska ersättas med bilagorna I–IV till den här förordningen.

Artikel 2

Rättelser av delegerad förordning (EU) 2022/1288

Delegerad förordning (EU) 2022/1288 ska rättas på följande sätt:

(1)

I artikel 55.1 b ska led iv ersättas med följande:

”iv)

den information som avses i artikel 15.3 b,”

(2)

I artikel 62.1 b ska led iv ersättas med följande:

”iv)

den information som avses i artikel 15.3 b,”

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 317, 9.12.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 av den 6 april 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 vad gäller tekniska standarder för tillsyn som specificerar innehållet i och presentationen av information med avseende på principen ”om att inte orsaka betydande skada”, och som specificerar innehållet i, metoderna för och presentationen av information med avseende på hållbarhetsindikatorer och negativa konsekvenser för hållbar utveckling, samt innehållet i och presentationen av information med avseende på främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper och mål för hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås, på webbplatser och i regelbundna rapporter (EUT L 196, 25.7.2022, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214 av den 9 mars 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/2139 vad gäller ekonomiska verksamheter inom vissa energisektorer och delegerad förordning (EU) 2021/2178 vad gäller särskilda offentliga upplysningar för dessa ekonomiska verksamheter (EUT L 188, 15.7.2022, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA I

”BILAGA II

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


BILAGA II

”BILAGA III

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


BILAGA III

”BILAGA IV

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


BILAGA IV

”BILAGA V

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21


Top