EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023L0277

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2023/277 av den 5 oktober 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller uppdatering av förteckningen över försvarsrelaterade produkter i enlighet med Europeiska unionens uppdaterade gemensamma militära förteckning av den 21 februari 2022 (Text av betydelse för EES)

C/2022/6970

EUT L 42, 10.2.2023, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/277/oj

10.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2023/277

av den 5 oktober 2022

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller uppdatering av förteckningen över försvarsrelaterade produkter i enlighet med Europeiska unionens uppdaterade gemensamma militära förteckning av den 21 februari 2022

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (1), särskilt artikel 13, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2009/43/EG är tillämpligt på de försvarsrelaterade produkter som förtecknas i bilagan. Den bilagan ska strikt överensstämma med Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

(2)

Europeiska unionens gemensamma militära förteckning antogs av rådet den 19 mars 2007 och har uppdaterats flera gånger. Den 21 februari 2022 antog rådet en uppdaterad version av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (2). Det är därför nödvändigt att uppdatera förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan till direktiv 2009/43/EG.

(3)

Direktiv 2009/43/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument (3) har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är motiverat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 2009/43/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 maj 2023 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 7 juni 2023.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 oktober 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 146, 10.6.2009, s. 1.

(2)  EUT C 100, 1.3.2022, s. 3.

(3)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

”BILAGA

Förteckning över försvarsrelaterade produkter

Not 1

Termer inom citattecken finns definierade. Se även "Definitioner av termer som används i denna förteckning" som bifogas denna förteckning.

Not 2

Kemikalierna är i vissa fall förtecknade efter namn och CAS-nummer. Förteckningen gäller kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) oberoende av namn eller CAS-nummer. CAS-nummer visas som ett bidrag till identifieringen av en viss kemikalie eller blandning, oberoende av nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifiering eftersom några former av de förtecknade kemikalierna har olika CAS-nummer, och blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie kan också ha olika CAS-nummer.

ML (1) 1

Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm, andra vapen och automatvapen med en kaliber på högst 12,7 mm (0,50 tum) samt tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa vapen:

Not

ML1 omfattar inte följande:

a)

Skjutvapen som utformats särskilt för blind ammunition och som inte kan avlossa projektiler.

b)

Skjutvapen som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

c)

Vapen som använder hylsammunition med asymmetriskt placerad tändhatt som inte är helautomatiska.

d)

”Skjutvapen som har gjorts obrukbara”.

Teknisk anmärkning

Med ”skjutvapen som har gjorts obrukbara” menas skjutvapen som genom processer som definierats av den nationella myndigheten i staten som deltar i Wassenaar-arrangemanget har gjorts oförmöget att avfyra projektiler. Genom dessa processer modifieras skjutvapnets vitala delar oåterkalleligen. Att skjutvapnet har gjorts obrukbart kan genom nationella lagar och förordningar bestyrkas genom ett intyg utfärdat av en behörig myndighet och markeras på skjutvapnet genom en stämpel på en vital del.

a)

Gevär och kombinationsvapen, eldhandvapen, kulsprutor, k-pistar och snabbskjutande vapen med flera eldrör.

Not

ML1.a omfattar inte följande:

a)

Gevär och kombinationsvapen tillverkade före 1938.

b)

Reproduktioner av gevär och kombinationsvapen där originalen tillverkades före 1890.

c)

Enhandsvapen, snabbskjutande vapen med flera eldrör och kulsprutor tillverkade före 1890 samt reproduktioner av dessa.

d)

Gevär eller enhandsvapen som är särskilt utformade för att avlossa en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

e)

Enhandsvapen som är särskilt utformade för något av följande:

1.

Slakt av husdjur.

2.

Sövning av djur.

b)

Slätborrade vapen enligt följande:

1.

Slätborrade vapen som utformats speciellt för militär användning.

2.

Övriga slätborrade vapen enligt följande:

a)

Helautomatiska.

b)

Halvautomatiska eller med pumpverkan.

Not

ML1.b.2 omfattar inte vapen som är särskilt utformade för att avlossa en inert projektil med tryckluft eller koldioxid.

Not

ML1.b omfattar inte följande:

a)

Slätborrade vapen tillverkade före 1938.

b)

Reproduktioner av slätborrade vapen där originalen tillverkades före 1890.

c)

Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

d)

Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1.

Slakt av husdjur.

2.

Sövning av djur.

3.

Seismisk provning.

4.

Avfyrning av projektiler för industriell användning.

5.

Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.:

När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt 1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

c)

Vapen för hylslös ammunition.

d)

Tillbehör utformade för vapen enligt ML1.a, ML1.b eller ML1.c enligt följande:

1.

Löstagbara magasin.

2.

Ljuddämpare.

3.

”vapenstöd”.

Teknisk anmärkning

I ML1.d.3. menas med ”vapenstöd” en anordning utformad för montering av ett vapen på ett markfordon, ett ”luftfartyg”, ett fartyg eller ett byggnadsverk.

4.

Flamdämpare.

5.

Optiska vapensikten med elektronisk bildhantering.

6.

Optiska vapensikten som särskilt har utformats för militär användning.

ML2
Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm, andra vapen eller utrustning med en kaliber som överstiger 12,7 mm (0,50 tum), kastare, särskilt utformade eller modifierade för militär användning, samt tillbehör, enligt följande, liksom särskilt utformade komponenter för dessa:

a)

Skjutvapen, haubitsar, kanoner, granatkastare, pansarvärnsvapen, projektilutskjutningsanordningar, militära eldkastare, gevär, rekyllösa gevär och slätborrade vapen.

Not 1

ML2. a omfattar bland annat injektorer, doseringsapparater, förrådstankar och andra komponenter som utformats särskilt för användning med flytande drivladdningar för utrustning enligt ML2.a.

Not 2

ML2.a omfattar inte följande vapen:

a)

Gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, tillverkade före 1938.

b)

Reproduktioner av gevär, slätborrade vapen och kombinationsvapen, där originalen tillverkades före 1890.

c)

Skjutvapen, haubitsar, kanoner och granatkastare, tillverkade före 1890.

d)

Slätborrade sport- och jaktvapen. Dessa vapen får inte vara särskilt utformade för militär användning eller vara helautomatiska.

e)

Slätborrade vapen som utformats särskilt för något av följande:

1.

Slakt av husdjur.

2.

Sövning av djur.

3.

Seismisk provning.

4.

Avfyrning av projektiler för industriell användning.

5.

Desarmering av improviserade sprängladdningar (IED).

Anm.:

När det gäller desarmeringsanordningar, se ML4 och avsnitt 1A006 i EU:s förteckning över produkter med dubbla användningsområden.

f)

Bärbara projektilutskjutningsanordningar som utformats särskilt för att skjuta ut bundna projektiler utan högexplosiv sprängladdning eller kommunikationsförbindelser, med högst 500 meters räckvidd.

b)

Kastare, särskilt utformade eller modifierade för militär användning, enligt följande:

1.

Kastare för rökbehållare.

2.

Kastare för gasbehållare.

3.

Kastare för pyroteknik.

Not

ML2.b omfattar inte signalpistoler.

c)

Tillbehör, särskilt utformade för vapen enligt ML2.a, enligt följande:

1.

Vapensikten och siktesbaser, särskilt utformade för militär användning.

2.

Signaturdämpande anordningar.

3.

Lavetter.

4.

Löstagbara magasin.

d.

Ej använt sedan 2019.

ML3
Ammunition och temperingsdon, enligt följande, samt särskilt utformade komponenter för sådana:

a)

Ammunition för vapen enligt ML1, ML2 eller ML12.

b)

Temperingsdon som är särskilt utformade för ammunition enligt ML3.a.

Not 1

Särskilt utformade komponenter enligt ML3 omfattar bland annat följande:

a)

Metall- eller plastkomponenter, t.ex. tändhattar, kulhylsor, ammunitionsband, gördlar och metalldelar till ammunition.

b)

Säkrings- och armeringsanordningar, tändrör, sensorer och detoneringsanordningar.

c)

Engångs högeffektkällor.

d)

Brännbara laddningshylsor.

e)

Substridsdelar, inbegripet bombkapslar, minkapslar och slutfasstyrda projektiler.

Not 2

ML3.a omfattar inte följande:

a)

Lös ammunition utan projektil (blank star).

b)

Blind ammunition med håltagen hylsa.

c)

Annan lös och blind ammunition som inte innehåller komponenter som är utformade för skarp ammunition.

d)

Komponenter som är särskilt utformade för lös och blind ammunition som anges i denna not 2.a, 2.b eller 2.c.

Not 3

ML3.a omfattar inte patroner som är särskilt utformade för något av följande syften:

a)

Signalering.

b)

Skrämma bort fåglar.

c)

Tända gasflamman vid en oljekälla.

ML4
Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

Anm.: 1:

Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

Anm.: 2:

Beträffande skyddssystem för flygplan mot robotar (AMPS), se ML4.c.

a)

Bomber, torpeder, granater, rökbehållare, raketer, minor, missiler, sjunkbomber, sprängladdningar, sprängbomber, sprängutrustning, ”pyrotekniska anordningar”, patroner och simulatorer (dvs. utrustning som simulerar någon av dessa produkters egenskaper), som särskilt utformats för militär användning.

Not

ML4.a omfattar bland annat följande:

a)

Rökgranater, brandbomber och sprängladdningar.

b)

Robot- eller raketdysor och noskoner för återinträde i atmosfären.

b)

Utrustning som har samtliga följande egenskaper:

1.

Särskilt utformad för militär användning.

2.

Särskilt utformad för ’aktiviteter’ kopplade till något av följande:

a)

Utrustning enligt ML4.a.

b)

Improviserade sprängladdningar (IED).

Teknisk anmärkning:

I ML4.b.2 avses med ’aktiviteter’ hantering, avfyrning, läggning, övervakning, avlossning, detonering, aktivering, strömförsörjning med engångseffekt, vilseledning, störning, svepning, detektering, desarmering eller bortskaffande.

Not 1

ML4.b omfattar bland annat följande:

a)

Mobil kondenseringsanordning för flytande gas med en produktionskapacitet på minst 1 000 kg flytande gas per dag.

b)

Osänkbar elektriskt ledande kabel för svepning av magnetminor.

Not 2

ML4.b omfattar inte bärbar utrustning som enbart används för att upptäcka metallföremål och som inte gör skillnad på minor och andra metallföremål.

c)

Skyddssystem för flygplan mot robotar.

Not

ML4.c omfattar inte skyddssystem för flygplan mot robotar som har samtliga följande egenskaper:

a)

De har som robotvarningssensorer, antingen

1.

passiva sensorer med en maximal respons på 100–400 nm, eller

2.

aktiva robotvarningssensorer med pulsad doppler.

b)

De har motmedelskastarsystem.

c)

Facklor med såväl synlig som infraröd signatur, i syfte att vilseleda luftvärnsrobotar.

d)

De är installerade på ett ”civilt flygplan” och har samtliga följande egenskaper:

1.

Skyddssystemet för flygplan mot robotar fungerar endast i ett visst ”civilt flygplan” i vilket det specifika systemet är installerat och för vilket det har utfärdats antingen

a)

ett civilt typcertifikat utfärdat av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller i stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget, eller

b)

ett likvärdigt dokument som erkänns av Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao).

2.

I skyddssystemet för flygplan mot robotar används ett skydd för att förhindra obehörigt tillträde till ”programvara”.

3.

I skyddssystemet för flygplan mot robotar ingår en aktiv mekanism som hindrar systemet från att fungera om det förflyttas från det ”civila flygplan” i vilket det installerats.

ML5
Eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning, och relaterade system, utrustning för försök och skottställning samt motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och komponenter och tillbehör som utformats särskilt för dessa:

a)

Vapensikten, bombsiktesdatorer, riktmedel och eldledningsutrustning.

b)

Annan eldlednings-, övervaknings- och varningsutrustning, och relaterade system, enligt följande:

1.

Målfångnings-, målangivnings-, avståndsmätnings-, övervaknings- eller målföljningssystem;

2.

Detekterings-, igenkännings- eller identifieringsutrustning.

3.

Utrustning för datafusion eller sensorintegration.

c)

Motmedelsutrustning för utrustning enligt ML5.a eller ML5.b.

Not

I ML5.c avses med motmedelsutrustning även detekteringsutrustning.

d)

Utrustning för fältförsök eller skottställning, som särskilt utformats för utrustning enligt ML5.a, ML5.b eller ML5.c.

ML6
Markfordon och komponenter, enligt följande:

Anm.:

Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a)

Markfordon och komponenter för sådana, särskilt utformade eller modifierade för militär användning.

Not 1

ML6.a omfattar bland annat följande:

a)

Stridsvagnar och andra militära bestyckade fordon och militära fordon med lavetter eller utrustning för minläggning eller avfyrning av vapen enligt ML4.

b)

Pansarfordon.

c)

Amfibiefordon och fordon för vadning på djupt vatten.

d)

Bärgningsfordon och fordon för bogsering eller transport av ammunition eller vapensystem och tillhörande lastningsutrustning.

e)

Släpvagnar.

Not 2

Modifiering av ett markfordon för militär användning enligt ML6.a innebär en ändring av konstruktionen eller en elektrisk eller en mekanisk ändring som omfattar en eller flera komponenter som är särskilt utformade för militär användning. Dessa komponenter omfattar bland annat följande:

a)

Skydd för luftfyllda däck som utformats särskilt för att vara skottsäkra.

b)

Pansarskydd för viktiga delar, (t.ex. bränsletankar eller kupéutrymmen).

c)

Särskilda förstärkningar eller lavetter för vapen.

d)

Avskärmad belysning.

b)

Andra markfordon och komponenter enligt följande:

1.

Fordon med samtliga följande egenskaper:

a)

De har tillverkats av eller utrustats med material eller komponenter som ger ballistiskt skydd enligt lägst nivå III (NIJ (2) 0108.01, september 1985, eller ”likvärdiga standarder”).

b)

De har en transmission som kan driva både fram- och bakhjulen samtidigt, inbegripet på fordon som har kompletterande lastbärande hjul, oavsett om dessa drivs eller inte.

c)

De har en totalvikt på över 4 500 kg.

d)

De har dessutom utformats eller modifierats för att kunna användas i terräng.

2.

Komponenter som har samtliga följande egenskaper:

a)

Särskilt utformade för fordon enligt ML6.b.1.

b)

Ger ballistiskt skydd enligt lägst nivå III (NIJ 0108.01, september 1985, eller ”likvärdiga standarder”).

Anm.:

Se även ML13.a.

Not 1

ML6 omfattar inte civila fordon som utformats eller modifierats för penning- eller värdetransport.

Not 2

ML6 omfattar inte fordon som uppfyller samtliga följande kriterier:

a)

De är tillverkade före 1946.

b)

De innehåller inga produkter som tas upp i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning och som tillverkats efter 1945, med undantag för reproduktioner av originaldelar eller originaltillbehör till fordonet.

c)

De inbegriper inte vapen enligt ML1, ML2 eller ML4, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och inte kan avlossa projektiler.

ML7
Kemiska agenser, ”biologiska agenser”, ”agenser för kravallhantering”, radioaktiva material, tillhörande utrustning, komponenter och material, enligt följande:

a)

”Biologiska agenser” eller radioaktiva material som valts ut eller modifierats för att öka deras effektivitet i fråga om att åstadkomma förlust av människoliv eller djur, förstöra utrustning eller skada skördar eller miljön.

b)

Kemiska stridsmedel (agenser), enligt följande:

1.

Kemiska nervstridsmedel

a)

O-alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl)-alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -flourfosfonater, såsom

sarin (GB):O-isopropylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 107-44-8) och

soman (GD):O-pinakolylmetylfluorfosfonat (CAS-nr 96-64-0).

b)

O-alkyl (mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) N,N–dialkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) -amidofosforylcyanider, t.ex.

Tabun (GA):O-etyl N, N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS-nr 77-81-6).

c)

O-Alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) S-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfonotiolater och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

VX: O-etyl S-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonotiolat (CAS-nr 50782-69-9).

2.

Frätande kemiska stridsmedel

a)

Svavelsenapsgaser, t.ex. följande:

1.

2-kloretylklormetylsulfid (CAS-nr 2625-76-5)

2.

Bis(2-kloretyl)sulfid (CAS-nr 505-60-2)

3.

Bis(2-kloretyltio)metan (CAS-nr 63869-13-6)

4.

1,2-bis (2-kloretyltio)etan (CAS-nr 3563-36-8).

5.

1,3-bis (2-kloretyltio)-n-propan (CAS-nr 63905-10-2)

6.

1,4-bis (2-kloretyltio)-n-butan (CAS-nr 142868-93-7).

7.

1,5-bis (2-kloretyltio)-n-pentan (CAS-nr 142868-94-8).

8.

Bis (2-kloretyltiometyl)eter (CAS-nr 63918-90-1).

9.

Bis (2-kloretyltioetyl)eter (CAS-nr 63918-89-8)

b)

Lewisiter, t.ex. följande:

1.

2-klorvinyldiklorarsin (CAS-nr 541-25-3)

2.

Tris(2-klorvinyl)arsin (CAS-nr 40334-70-1)

3.

Bis(2-klorvinyl)klorarsin (CAS-nr 40334-69-8)

c)

Kvävesenapsgaser, t.ex. följande:

1.

HN1: Bis(2-kloretyl)etylamin (CAS-nr 538-07-8)

2.

HN2: Bis(2-kloretyl)metylamin (CAS-nr 51-75-2)

3.

HN3: Tris(2-kloretyl)amin (CAS-nr 555-77-1)

3.

Kemiska stridsmedel som försätter ur stridbart skick, t.ex.

a)

3-kinuklidinylbensilat (BZ) (CAS-nr 6581-06-2)

4.

Kemiska avlövningsmedel, t.ex.

a)

butyl 2-klor-4-fluorfenoxiacetat (LNF), och

b)

2,4,5-triklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 93-76-5) blandad med 2,4-diklorfenoxiättiksyra (CAS-nr 94-75-7) [Agent Orange (CAS-nr 39277-47-9)].

c)

Kemiska binära prekursorer och nyckelprekursorer enligt följande:

1.

Alkyl-(metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl) – fosfonyldifluorider, t.ex.

DF: metylfosfonyldifluorid (CAS-nr 676-99-3)

2.

O-alkyl (H eller mindre än eller lika med C10, inklusive cykloalkyl) O-2-dialkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)-aminoetylalkyl (metyl, etyl, n-propyl eller isopropyl)- fosfoniter och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:

QL: O-Etyl-O-2-di-isopropylaminoetyl-metylfosfonit (CAS-nr 57856-11-8).

3.

Klorosarin: O-Isopropyl-metylklorofosfonat (CAS-nr 1445-76-7).

4.

Klorosoman: O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS-nr 7040-57-5).

d)

”Agens för kravallhantering” och aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa, enligt följande:

1.

α-brombensenactonitril, (brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8).

2.

[(2-klorfenyl) metylen] propanedinitril, (o-klorobensylidenmalononitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1).

3.

2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr 532-27-4).

4.

Dibenzo-(b, f)-1,4-oxazefin, (CR) (CAS-nr 257-07-8).

5.

10-klor-5,10-dihydrofenarsazin, (fenarsazinklorid), (adamsit), (DM) (CAS-nr 578-94-9).

6.

N-nonanomorfolin, (MPA) (CAS-nr 5299-64-9).

Not 1

ML7.d omfattar inte individuellt förpackade ”agens för kravallhantering” för personskydd.

Not 2

ML7.d omfattar inte aktiva kemiska beståndsdelar och kombinationer av dessa identifierade och förpackade för livsmedelsproduktion eller för medicinska ändamål.

e)

Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, utformad eller modifierad för spridning av följande material eller agenser samt komponenter som särskilt utformats för detta:

1.

Material eller agenser enligt ML7.a, ML7.b eller ML7.d eller

2.

CW-agenser sammanställda av prekursorer enligt ML7.c.

f)

Skyddsutrustning eller utrustning för dekontaminering, särskilt utformad eller modifierad för militär användning, komponenter och kemiska blandningar, enligt följande:

1.

Utrustning som utformats eller modifierats för försvar mot material enligt ML7.a, ML7.b eller ML7.d samt komponenter som utformats särskilt för denna.

2.

Utrustning som utformats eller modifierats för dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7.a eller ML7.b samt komponenter som utformats särskilt för denna.

3.

Kemiska blandningar som utvecklats eller utformats för att användas vid dekontaminering av föremål som kontaminerats med material enligt ML7.a eller ML7.b.

Not

ML7.f.1 omfattar bland annat följande:

a)

Luftkonditioneringsaggregat som särskilt utformats eller modifierats för nukleär, biologisk eller kemisk filtrering.

b)

Skyddskläder.

Anm.:

När det gäller gasmasker för civilt bruk, liksom skyddsutrustning och utrustning för dekontamination för civila, se även 1A004 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

g)

Utrustning som särskilt utformats eller modifierats för militär användning, utformad eller modifierad för detektering eller identifiering av material enligt ML7.a, ML7.b eller ML7.d, samt komponenter som utformats särskilt för denna.

Not

ML7.g omfattar inte personliga dosimetrar för mätning av strålning.

Anm.:

Se även 1A004 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

h)

”Biopolymerer” som utformats särskilt eller behandlats för detektering eller identifiering av CW-agens enligt ML7 b och de kulturer av specifika celler som använts för produktion av dessa.

i)

”Biokatalysatorer” för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agenser, samt biologiska system för dessa, enligt följande:

1.

”Biokatalysatorer” som utformats särskilt för dekontaminering eller nedbrytning av CW-agenser enligt ML7.b och som är resultatet av riktat laboratorieurval eller genetisk manipulering av biologiska system.

2.

Biologiska system som innehåller den genetiska information som kännetecknar produktionen av ”biokatalysatorer” enligt ML7.i.1 enligt följande:

a)

”Expressionsvektorer”.

b)

Virus.

c)

Cellkulturer.

Not 1

ML7.b och ML7.d omfattar inte följande:

a)

Cyanogenklorid (CAS-nr 506-77-4). Se avsnitt 1C450.a.5 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b)

Vätecyanid (CAS-nr 74-90-8).

c)

Klor (CAS-nr 7782-50-5).

d)

Karbonylklorid (fosgen) (CAS-nr 75-44-5). Se avsnitt 1C450.a.4 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

e)

Difosgen (triklormetyl-klorformat) (CAS-nr 503-38-8).

f)

Används inte sedan 2004.

g)

Xylylbromid, ortho: (CAS-nr 89-92-9), meta: (CAS-nr 620-13-3), para: (CAS 104-81-4)

h)

Bensylbromid (CAS-nr 100-39-0).

i)

Bensyljodid (CAS-nr 620-05-3).

j)

Bromaceton (CAS-nr 598-31-2).

k)

Cyanogenbromid (CAS-nr 506-68-3).

l)

Brommetyletylketon (CAS-nr 816-40-0).

m)

Kloraceton (CAS-nr 78-95-5).

n)

Etyljodacetat (CAS-nr 623-48-3).

o)

Jodaceton (CAS-nr 3019-04-3).

p)

Klorpikrin (CAS-nr 76-06-2). Se avsnitt 1C450.a.7 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Not 2

Cellkulturer och biologiska system enligt ML7.h och ML7.i.2 är exkluderande, och dessa underavdelningar omfattar inte celler eller biologiska system för civila ändamål, t.ex. i jordbruket, läkemedel, mediciner, veterinärmediciner, miljön, avfallshantering eller i livsmedelsindustrin.

ML8
”Energetiska material” och besläktade substanser, enligt följande:

Anm.: 1:

Se även avsnitt 1C011 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm.: 2:

Beträffande laddningar och anordningar, se ML4 och avsnitt 1A008 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Tekniska anmärkningar

1.

I ML8, med undantag av ML8 c.11 och ML8 c.12, avser ’blandning’ en sammansättning av två eller flera ämnen av vilka minst ett ämne ingår i förteckningen under ML8.

2.

Varje ämne på förteckningen under ML8 ska omfattas av denna förteckning, även om det används på ett annat användningsområde än det angivna (TAGN t.ex. används för det mesta som sprängämne men kan också användas som bränsle eller oxidationsmedel).

3.

I ML8 avser partikelstorlek medelpartikeldiametern på vikt- eller volymbasis. Internationella eller likvärdiga nationella standarder kommer att användas för insamling och bestämning av partikelstorleken.

a)

”Sprängämnen” enligt följande och ”blandningar” därav:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan eller 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (F) (CAS-nr 97096-78-1).

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato)tetraamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 117412-28-9).

3.

CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan eller 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (CAS-nr 117907-74-1).

4.

CL-20 (HNIW eller hexanitrohexaazaisowurtzitan (CAS-nr 135285-90-4), klatrater av CL-20 (se även ML8.g.3 och g.4 angående dess ”prekursorer”).

5.

CP (2-(5-cyanotetrazolato) pentaamin-kobolt (III) perklorat) (CAS-nr 70247-32-4).

6.

DADE (1,1-diamino-2,2 dinitroetylen, FOX-7) (CAS-nr 145250-81-3).

7.

DATB (diaminotrinitrobensen) (CAS-nr 1630-08-6).

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin).

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-nr 194486-77-6).

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’, 6,6’-hexanitrobifenyl eller dipikramid (CAS-nr 17215-44-0).

11.

DNGU (DINGU eller dinitroglykoluril) (CAS-nr 55510-04-8).

12.

Furazaner enligt följande:

a)

DAAOF (DAAF, DAAFox eller diaminoazoxyfurazan).

b)

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS-nr 78644-90-3).

13.

HMX och derivater (se även ML8 g 5 angående dess ”prekursorer”), enligt följande:

a)

HMX (Cyklotetrametylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyklooktan (oktogen) (CAS-nr 2691-41-0).

b)

Difluoroaminerade analoger av HMX.

c)

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo [3,3,0]-oktanon-3 tetranitrosemiglykouril, eller keto-bicykliskt HMX (CAS-nr 130256-72-3).

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS-nr 143850-71-9).

15.

HNS (Hexanitroestilben) (CAS-nr 20062-22-0).

16.

Imidazoler, enligt följande:

a)

BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]limidazol).

b)

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS-nr 5213-49-0).

c)

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol).

d)

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol).

e)

PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol).

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometylenhydrazin).

18.

NTO (ONTA eller 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (CAS-nr 932-64-9).

19.

Polynitrocubaner med mer än fyra nitrogrupper.

20.

PYX (2,6-bis(pikrylamino) -3,5-dinitropyridin (CAS-nr 38082-89-2).

21.

RDX och derivater därav enligt följande:

a)

RDX (Cyklotrimetylentrinitramin, cyklonit; T4 hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan (hexogen) (CAS-nr 121-82-4).

b)

Keto-RDX (K-6 eller 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS-nr 115029-35-1).

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS-nr 4000-16-2).

23.

TATB (triaminotrinitrobensen) (CAS-nr 3058-38-6) (se även ML8 g 7 beträffande dess ”prekursorer”).

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin).

25.

Tetrazoler enligt följande:

a)

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol).

b)

NTNT (1-N-(2-nitrotriazol)-4-nitrotrazol).

26.

Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) (CAS-nr 479-45-8).

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS-nr 135877-16-6) (se även ML8 g 6 beträffande dess ”prekursorer”).

28.

TNAZ (1,1,3-trinitroazetidin) (CAS-nr 97645-24-4) (se även ML8 g 2 beträffande dess ”prekursorer”).

29.

TNGU (SORGUYL eller tetranitroglykoluril (CAS-nr 55510-03-7).

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazin [4,5-d]pyridazin) (CAS-nr 229176-04-9).

31.

Triaziner enligt följande:

a)

DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-nr 19899-80-0).

b)

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-nr 130400-13-4).

32.

Triazoler enligt följande:

a)

5-azido-2-nitrotriazol.

b)

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazin-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS-nr 1614-08-0).

c)

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol).

d)

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin).

e)

DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS-nr 30003-46-4).

f)

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS-nr 70890-46-9).

g)

Används inte sedan 2010

h)

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazol) 3,5-dinitro-triazol).

i)

PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol).

j)

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-nr 25243-36-1).

33.

”Sprängämnen” som inte tas upp någon annanstans i ML8.a, med något av följande:

a)

Detonationshastighet som överstiger 8 700 m/s vid maximal täthet.

b)

Detonationstryck som överstiger 34 GPa (340 kbar).

34.

Används inte sedan 2013

35.

DNAN 2,4-dinitroanisol (CAS-nr 119-27-7).

36.

TEX (4,10-Dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan).

37.

GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS-nr 217464-38-5).

38.

Tetraziner enligt följande:

a)

BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-3,6-diaminotetrazin).

b)

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid).

39.

Energetiska joniska material som smälter mellan 343 K (70 °C) och 373 K (100 °C) med en detonationshastighet som överstiger 6 800 m/s eller ett detonationstryck som överstiger 18 GPa (180 kbar).

40.

BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroetyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3).

41.

FTDO (5,6-(3’,4’-furazan)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid).

42.

EDNA (Etylendinitramin) (CAS-nr 505-71-5).

43.

TKX-50 (Dihydroxylammonium 5,5’-bistetrazol-1,1’diolat).

Not

ML8.a inkluderar ’kokristaller innehållande explosivämne’.

Teknisk anmärkning

En ’kokristall innehållande explosivämne’ är ett fast material bestående av en ordnad tredimensionell struktur av två eller fler explosiva molekyler varav minst en anges i ML8.a.

b)

”Drivmedel” enligt följande:

1.

Alla fasta ”drivmedel” som har en teoretisk specifik impuls (vid standardvillkor) på mer än

a)

240 sekunder för icke metalliserade, icke halogeniserade ”drivmedel”,

b)

250 sekunder för icke metalliserade, halogeniserade ”drivmedel”, eller

c)

260 sekunder för metalliserade ”drivmedel”.

2.

Används inte sedan 2013.

3.

”Drivmedel” som har en kraftkonstant på mer än 1 200 kJ/kg.

4.

”Drivmedel” som kan motstå en stabil lineär förbränningshastighet på mer än 38 mm/s vid standardvillkor (mätt i form av en inhiberad sträng) av 6,89 MPa (68,9 bar) tryck och 294 K (21 °C).

5.

Elastomermodifierade gjutna dubbelbasiga (EMCDB) "drivmedel" med en tänjbarhet vid maximal påkänning på mer än 5 % vid 233 K (– 40 °C).

6.

Alla ”drivmedel” som innehåller ämnen enligt ML8.a.

7.

”Drivmedel” som inte tas upp någon annanstans i denna bilaga och som särskilt har utformats för militär användning.

c)

”Pyroteknik”, bränslen och därmed besläktade ämnen enligt följande, och ’blandningar’ av dessa:

1.

”Bränslen för luftfartyg” som blandats särskilt för militära ändamål.

Not 1

ML8.c.1 omfattar inte följande ”bränslen för luftfartyg”: JP-4, JP-5 och JP-8.

Not 2

”Bränslen för luftfartyg” enligt ML8.c.1 är färdiga produkter, inte beståndsdelar av dessa.

2.

Alan (aluminumhydrid) (CAS-nr 7784-21-6).

3.

Boraner och derivater därav enligt följande:

a)

Karboraner.

b)

Homologa boraner enligt följande:

1.

Dekaboran (14) (CAS-nr 17702-41-9).

2.

Pentaboran (9) (CAS-nr 19624-22-7).

3.

Pentaboran (11) (CAS-nr 18433-84-6).

4.

Hydrazin och derivater enligt följande (se även ML8 d 8 och d 9 beträffande oxiderande hydrazinderivater):

a)

Hydrazin (CAS-nr 302-01-2) i koncentrationer på 70 % eller mer

b)

Monometylhydrazin (CAS-nr 60-34-4)

c)

Symmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 540-73-8)

d)

Asymmetrisk dimetylhydrazin (CAS-nr 57-14-7).

Not

ML8.c.4.a omfattar inte ’blandningar’ av hydrazin som särskilt utformats för frätningskontroll.

5.

Metallbränslen, ”bränsleblandningar” eller ”pyrotekniska””blandningar” i partikelform, oavsett om dessa är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, tillverkade av material som består till 99 % eller mer av något av följande:

a)

Följande metaller samt ’blandningar’ av dessa:

1.

Beryllium (CAS-nr 7440-41-7) som har en partikelstorlek under 60 μm.

2.

Järnpulver (CAS-nr 7439-89-6) som har en partikelstorlek på 3 μm eller mindre och som tillverkats genom reduktion av järnoxid med väte.

b)

’Blandningar’ som innehåller något av följande:

1.

Zirkonium (CAS-nr 7440-67-7), magnesium (CAS-nr 7439-95-4) eller legeringar av dessa som har en partikelstorlek under 60 μm.

2.

Bor- (CAS-nr 7440-42-8) eller borkarbid- (CAS-nr 12069-32-8) bränslen med 85 % renhet eller mer och partikelstorlekar under 60 μm.

Not 1

ML8.c.5 omfattar ”sprängämnen” och bränslen oavsett om metallerna eller legeringarna är kapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

Not 2

ML8.c.5.b omfattar endast metallbränslen i partikelform om de har blandats med andra ämnen till en ”blandning” för militärt bruk, till exempel slurries av flytande ”drivmedel”, fasta ”drivmedel” eller ”pyrotekniska””blandningar”.

Not 3

ML8.c.5.b.2 omfattar inte bor och borkarbid berikat med bor-10 (20 % eller mer av det totala bor-10-innehållet).

6.

Militära material innehållande förtjockningsmedel för kolvätebränslen som särskilt utvecklats för användning i eldkastare eller brandbomber, t.ex. metallstearater (t.ex. oktal) (CAS-nr 637-12-7) eller -palmitater.

7.

Perklorater, klorater och kromater som blandats med metallpulver eller andra energirika bränslekomponenter.

8.

Sfäriska eller sfäroida aluminiumpulver (CAS-nr 7429-90-5) med en partikelstorlek på 60 μm eller mindre och tillverkade av material med en aluminiumhalt på minst 99 %.

9.

Titansubhydrid (TiHn) med en stökiometrisk sammansättning motsvarande n = 0,65–1,68.

10.

Flytande bränslen med hög energitäthet som inte ingår i ML8.c.1 enligt följande:

a)

Blandade bränslen som innehåller både fasta och flytande bränslen (t.ex. borslurry) med en viktbaserad energitäthet på 40 MJ/kg eller mer.

b)

Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex. kuban, jonlösningar, JP-7, JP-10) med en volymbaserad energitäthet på 37,5 GJ/m3 eller mer, mätt vid 293 K (20 °C) och ett atmosfäriskt (101,325 kPa) tryck.

Not

ML8.d.10.b omfattar inte raffinerade fossila bränslen eller biodrivmedel, eller bränslen som certifierats för användning i civil luftfart.

11.

”Pyroteknik” och pyroforiska material enligt följande:

a)

”Pyroteknik” och pyroforiska material som är särskilt utformade för att förstärka eller kontrollera produktionen av utstrålad energi i varje del av det infraröda spektrumet.

b)

Magnesiumblandningar, polytetrafluoretylen (PTFE) och en vinylidendifluoridhexafluoropropylensampolymer (t.ex. MTV).

12.

Bränsleblandningar, blandningar för ”pyroteknik” eller ”energetiska material” som inte tas upp någon annanstans i ML8 och som har samtliga följande egenskaper:

a)

De innehåller 0,5 % partiklar eller mer av något av följande:

1.

Aluminium.

2.

Beryllium.

3.

Bor.

4.

Zirkonium.

5.

Magnesium.

6.

Titan.

b)

Partiklar som anges i ML8.c.12.a med en storlek på mindre än 200 nm i någon riktning.

c)

Partiklar som anges i ML8.c.12.a med en metallhalt på minst 60 %.

Not

ML8.c.12 inbegriper termit.

d)

Oxidationsmedel enligt följande, och ’blandningar’ av dessa:

1.

ADN (ammoniumdinitramid eller SR 12) (CAS-nr 140456-78-6).

2.

AP (ammoniumperklorat) (CAS-nr 7790-98-9).

3.

Föreningar av fluor och något av följande:

a)

Andra halogener.

b)

Syre.

c)

Kväve.

Not 1

ML8.d.3 omfattar inte klortrifluorid (CAS-nr 7790-91-2).

Not 2

ML8.d.3 omfattar inte kvävetrifluorid (CAS-nr 7783-54-2) i gasform.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-nr 78246-06-7).

5.

HAN (hydroxylammoniumnitrat) (CAS-nr 13465-08-2).

6.

HAP (hydroxylammoniumperklorat) (CAS-nr 15588-62-2).

7.

HNF (hydraziniumnitroformat) (CAS-nr 20773-28-8).

8.

Hydrazinnitrat (CAS-nr 37836-27-4).

9.

Hydrazinperklorat (CAS-nr 27978-54-7).

10.

Flytande oxidationsmedel som består av eller innehåller inhiberad röd rykande salpetersyra (IRFNA) (CAS-nr 8007-58-7).

Not

ML8.d.10 omfattar inte icke-inhiberad rykande salpetersyra.

e)

Bindemedel, mjukgörare, monomerer och polymerer, enligt följande:

1.

AMMO (azidometylmetyloxetan och dess polymerer) (CAS-nr 90683-29-7) (se även ML8 g 1 beträffande dess ”prekursorer”).

2.

BAMO (3,3-bis(azidometyl)oxetan och dess polymerer) (CAS-nr 17607-20-4) (se även ML8.g.1 beträffande dess ”prekursorer”).

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl) acetal) (CAS-nr 5108-69-0).

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl) formal) (CAS-nr 5917-61-3).

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS-nr 6659-60-5) (se även ML8 g 8 beträffande dess ”prekursorer”).

6.

Energetiska monomerer, mjukgörare eller polymerer som utformats särskilt för militär användning och som innehåller någon av följande grupper:

a)

Nitrogrupper.

b)

Azidgrupper.

c)

Nitratgrupper.

d)

Nitrazgrupper.

e)

Difluoramingrupper.

7.

FAMAO (3-difluoroaminometyl-3-azidometyloxetan) och dess polymerer.

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetyl)formal) (CAS-nr 17003-79-1).

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan-1,5-diolformal) (CAS-nr 376-90-9).

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluor-2-tri-fluormetyl-3- oxaheptan-1,7-diolformal).

11.

GAP (glycidylazidpolymer) (CAS-nr 143178-24-9) och dess derivater.

12.

HTPB (hydroxylterminerat polybutadien) med en hydroxylfunktionalitet som är lika med eller större än 2,2 och mindre än eller lika med 2,4, ett hydroxylvärde som är mindre än 0,77 meq/g, och en viskositet vid 30 °C som är mindre än 47 poise (CAS-nr 69102-90-5).

13.

Poly(epiklorhydrin) med funktionella alkoholgrupper, med molekylvikt på mindre än 10 000, enligt följande:

a)

Poly(epiklorhydrindiol).

b)

Poly(epiklorhydrintriol).

14.

Nenas (nitratoetylnitraminblandningar) (CAS-nr 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 och 85954-06-9).

15.

PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrat eller poly(nitratometyloxiran) (CAS-nr 27814-48-8).

16.

Poly-NIMMO (poly nitratometylmetyloxetan), poly-NMMO eller (poly(3-nitratmetyl 3-metyloxetan) (CAS-nr 84051-81-0).

17.

Polynitroortokarbonater.

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoramino)etoxy] propan eller tris vinoxy aducerad propan) (CAS-nr 53159-39-0).

19.

4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR).

20.

PNO (poly(3-nitratoxetan)).

21.

TMETN (trimetyletantrinitrat) (CAS-nr 3032-55-1).

f)

”Tillsatser” enligt följande:

1.

Basiskt kopparsalicylat (CAS-nr 62320-94-9).

2.

BHEGA (bis-(2-hydroxyetyl) glykolamid) (CAS-nr 17409-41-5).

3.

BNO (butadiennitriloxid).

4.

Ferrocenderivater enligt följande:

a)

Butacen (CAS-nr 125856-62-4).

b)

Katocen (2,2-bis-etylferrocenylpropan) (CAS-nr 37206-42-1).

c)

Ferrocenkarboxylsyror och ferrocenkarboxylsyraestrar.

d)

N-butyl-ferrocen (CAS-nr 31904-29-7).

e)

Andra aducerade polymera ferrocenderivater som inte tas upp någon annanstans i ML8.f.4.

f)

Etylferrocen (CAS 1273-89-8).

g)

Propylferrocen.

h)

Pentylferrocen (CAS 1274-00-6).

i)

Dicyklopentylferrocen.

j)

Dicyklohexylferrocen.

k)

Dietylferrocen (CAS 1273-97-8).

l)

Dipropylferrocen.

m)

Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).

n)

Dihexylferrocen (CAS 93894-59-8).

o)

Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5).

5.

Blybeta-resorcylat (CAS-nr 20936-32-7) eller kopparbeta-resorcylat (CAS-nr 70983-44-7).

6.

Blycitrat (CAS-nr 14450-60-3).

7.

Bly-kopparchelater av beta-resorcylat eller salicylater (CAS-nr 68411-07-4).

8.

Blymaleat (CAS-nr 19136-34-6).

9.

Blysalicylat (CAS-nr 15748-73-9).

10.

Blystannat (CAS-nr 12036-31-6).

11.

MAPO (tris-1-(2-metyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metyl aziridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)propylaminofosfinoxid och andra MAPO-derivater.

12.

Metyl BAPO (bis(2-metyl aziridinyl)metylaminofosfinoxid) (CAS-nr 85068-72-0).

13.

N-metyl-p-nitroanilin (CAS-nr 100-15-2).

14.

3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat (CAS-nr 7406-61-9).

15.

Metallorganiska kopplingsagenser, enligt följande:

a)

Neopentyl [diallyl] oxy, tri [dioktyl] fosfattitanat (CAS-nr 103850-22-2), även känt som titan IV, 2,2 [bis 2-propenolat-metyl, butanolat, tris (dioktyl) fosfat] (CAS-nr 110438-25-0) eller LICA 12 (CAS-nr 103850-22-2).

b)

Titan IV, [(2-propenolat-1) metyl, n-propanolatometyl] butanolat-1, tris[dioktyl]pyrofosfat eller KR3538.

c)

Titan IV, [(2-propenolat-1)metyl, n-propanolatmetyl] butanolat-1, tris(dioktyl)fosfat.

16.

Polycyanodifluoraminetylenoxid.

17.

Bindemedel enligt följande:

a)

1,1R,1S-trimesoyl-tris(2-etylaziridin) (HX-877, BITA) (CAS-nr 7722-73-8).

b)

Polyfunktionella aziridinamider med isoftal-, trimesin-, isocyanur- eller trimetyladipin-grundstrukturer och som också har en 2-metyl- eller 2-etylaziridingrupp.

Not

ML.8.f.17.b omfattar bland annat följande:

a)

1,1H-isoftaloyl-bis(2-metylaziridin)(HX-752) (CAS-nr 7652-64-4).

b)

2,4,6-tris(2-etyl-1-aziridinyl)-1,3,5-triazin (HX874) (CAS-nr 18924-91-9).

c)

1,1’-trimetyladipoyl-bis(2-etylaziridin) (HX-877) (CAS-nr 71463-62-2).

18.

Propylenimin, 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8).

19.

Superfin järnoxid (Fe2O3) (CAS-nr 1317-60-8) med en specifik ytarea av mer än 250 m2/g och en genomsnittlig partikelstorlek av 3,0 nm eller mindre.

20.

TEPAN (tetraetylenpentaaminakrylonitril) (CAS-nr 68412-45-3), cyanoetylerat polyamin och dess salter.

21.

TEPANOL (tetraetylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS-nr 68412-46-4), cyanoetylerade polyaminer aducerade med glycidol och deras salter.

22.

TPB (trifenylvismut) (CAS-nr 603-33-8).

23.

TEPB (tris(etoxifenyl)vismut) (CAS-nr 90591-48-3).

g)

”Prekursorer” enligt följande:

Anm.:

I ML8 g avses särskilda ”energetiska material” som tillverkats av dessa substanser.

1.

BCMO (3,3-bis(klormetyl)oxetan) (CAS-nr 78-71-7)

(se även ML8.e.1 och e.2).

2.

Dinitroazetidin-t-butylsalt (CAS-nr 125735-38-8) (se även ML8.a.28).

3.

Hexaazaisowurtzitanderivater inklusive HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 124782-15-6) (se även ML8.a.4) och TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-nr 182763-60-6) (se även ML8.a.4).

4.

Används inte sedan 2013

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetyl-1,3,5,7, -tretraazacyklo-oktan) (CAS-nr 41378-98-7) (se även ML8.a.13).

6.

1,4,5,8 tetraazadekalin (CAS-nr 5409-42-7) (se även ML8.a.27).

7.

1,3,5-triklorbensen (CAS-nr 108-70-3) (se även ML8.a.23).

8.

1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS-nr 3068-00-6) (se även ML8.e.5).

9.

DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cyklooktan) (se även ML8.a.13).

h)

’Reaktiva material’ (pulver och former) enligt följande:

1.

Pulver av följande material med en partikelstorlek på mindre än 250 μm i någon riktning och som inte tas upp någon annanstans i ML8:

a)

Aluminium.

b)

Niob.

c)

Bor.

d)

Zirkonium.

e)

Magnesium.

f)

Titan.

g)

Tantal.

h)

Volfram.

i)

Molybden.

j)

Hafnium.

2.

Former som inte tas upp i ML3, ML4, ML12 eller ML16, tillverkade av pulver som tas upp i ML8.h.1.

Tekniska anmärkningar

1.

’Reaktiva material’ är utformade för att framkalla en exoterm reaktion enbart vid höga skjuvhastigheter och för att användas som liner eller hölje i stridsspetsar.

2.

Pulver av ’reaktiva material’ framställs t.ex. genom malning med en högenergikulkvarn.

3.

Former av ’reaktiva material’ framställts t.ex. genom selektiv lasersintring.

Not 1

ML8 omfattar inte följande ämnen såvida de inte ingår i föreningar eller blandats med "energetiskt material" enligt ML8 a eller metallpulver enligt ML8 c:

a)

Ammoniumpikrat (CAS-nr 131-74-8).

b)

Svartkrut.

c)

Hexanitrodifenylamin (CAS-nr 131-73-7).

d)

Difluoramin (CAS-nr 10405-27-3).

e)

Nitrostärkelse (CAS-nr 9056-38-6).

f)

Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1).

g)

Tetranitronaftalen.

h)

Trinitroanisol.

i)

Trinitronaftalen.

j)

Trinitroxylen.

k)

N-pyrrolidinon; 1-metyl-2-pyrrolidinon (CAS-nr 872-50-4).

l)

Dioktylmaleat (CAS-nr 142-16-5).

m)

Etylhexylakrylat (CAS-nr 103-11-7).

n)

Trietylaluminium (TEA) (CAS-nr 97-93-8), trimetylaluminium (TMA) (CAS-nr 75-24-1), och andra pyroforiska metallalkyler och aryler av litium, natrium, magnesium, zink eller bor.

o)

Nitrocellulosa (CAS-nr 9004-70-0).

p)

Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG) (CAS-nr 55-63-0).

q)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS-nr 118-96-7)

r)

Etylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-nr 20829-66-7).

s)

Pentaerytritoltetranitrat (PETN) (CAS-nr 78-11-5).

t)

Blyazid (CAS-nr 13424-46-9), normalt (CAS-nr 15245-44-0) och basiskt blystyfnat (CAS-nr 12403-82-6), och primära sprängämnen eller tändblandningar som innehåller azider eller azidkomplex.

u)

Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS-nr 111-22-8)

v)

2,4,6-trinitroresorcinol (styfninsyra) (CAS-nr 82-71-3).

w)

Dietyldifenylurea (CAS-nr 85-98-3); dimetylidifenylurea (CAS-nr 611-92-7); metyletyldifenylurea [centraliter].

x)

N,N-difenylurea (asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 603-54-3).

y)

Metyl-N,N-difenylurea (metyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 13114-72-2)

z)

Etyl-N,N-difenylurea (etyl asymmetrisk difenylurea) (CAS-nr 64544-71-4).

aa)

2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS-nr 119-75-5).

bb)

4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS-nr 836-30-6).

cc)

2,2-dinitropropanol (CAS-nr 918-52-5).

dd)

Nitroguanidin (CAS-nr 556-88-7) (se avsnitt 1C011.d på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden).

Not 2

ML8 omfattar inte ammoniumperklorat (ML8.d.2), NTO (ML8.a.18) eller katocen (ML8.f.4.b) som uppfyller följande kriterier:

a)

De är särskilt avpassade och utformade för anordningar för gasframställning för civil användning.

b)

De ingår i en förening eller har blandats med icke-aktiva härdplastbindemedel eller mjukgörare och har en massa på mindre än 250 g.

c)

De innehåller högst 80 % ammoniumperklorat (ML8.d.2) som massa eller aktivt material.

d)

De innehåller högst 4 g NTO (ML8.a.18).

e)

De innehåller högst 1 g katocen (ML8.f.4.b).

ML9
Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster), särskild marin utrustning, tillbehör, komponenter och andra ytfartyg enligt följande:

Anm.:

Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a)

Fartyg och komponenter enligt följande:

1.

Fartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster) som är särskilt utformade eller modifierade för militär användning, oavsett skick eller brukbarhet och vare sig de är utrustade med system för vapenbärare eller pansar eller inte, samt skrov eller delar av skrov till sådana fartyg och komponenter för dessa som är särskilt utformade för militär användning.

Not

ML9.a.1 inbegriper fordon som är särskilt utformade eller modifierade för transport av dykare.

2.

Ytfartyg, som inte anges i ML9.a.1, med något av följande fäst på eller integrerat i fartyget:

a)

Automatvapen enligt ML1 eller vapen enligt ML2, ML4, ML12 eller ML19 eller ’lavettage’ eller förstärkta fästpunkter för vapen med en kaliber på 12,7 mm eller större.

Teknisk anmärkning

’Lavettage’ avser vapenlavett eller strukturella förstärkningar i syfte att installera sådana vapen.

b)

Eldledningssystem enligt ML5.

c)

Med samtliga följande egenskaper:

1.

’Kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt (CBRN) skydd’och

2.

’pre-wet- eller wash down’-system utformade för dekontaminering, eller

Tekniska anmärkningar

1.

’CBRN-skydd’ är ett inneslutet utrymme som kännetecknas av övertryck, isolerade ventilationssystem, ett begränsat antal ventilationsöppningar utrustade med CBRN-filter och ett begränsat antal personalingångar med luftlås.

2.

’Pre-wet- eller wash down’-system är ett havsvattensspraysystem som samtidigt kan bespruta ett fartygs yttre överbyggnad och däck med vatten.

d)

Aktiva vapenmotmedelsystem enligt ML4.b, ML5.c eller ML11.a och som har något av följande:

1.

’CBRN-skydd’.

2.

Skrov och överbyggnad som är särskilt utformade för att minska radarmålytan.

3.

Anordningar för värmesignaturminskning (t.ex. avgaskylsystem) med undantag av dem som särskilt utformats för att öka den totala drivkraftseffektiviteten eller minska miljöpåverkan.

4.

Ett avmagnetiseringssystem som utformats för att minska hela fartygets magnetiska signatur.

b)

Motorer och framdrivningssystem, enligt följande, särskilt utformade för militär användning och komponenter till dessa särskilt utformade för militär användning:

1.

Dieselmotorer som är särskilt utformade för ubåtar.

2.

Elmotorer som är särskilt utformade för ubåtar och som har samtliga följande egenskaper:

a)

En uteffekt större än eller lika med 0,75 MW (1 000 hk).

b)

Är snabbreverserande.

c)

Vätskekylda.

d)

Helinkapslade.

3.

Dieselmotorer som har

a)

en uteffekt på 37,3 kW (50 hk) eller mer, och

b)

’icke-magnetiskt’ innehåll som överskrider 75 % av den totala massan.

Teknisk anmärkning

När det gäller ML9.b.3 avses med ’icke-magnetisk’ att den relativa permeabiliteten är mindre än 2.

4.

’Luftoberoende framdrivningssystem’ (AIP) särskilt utformade för ubåtar.

Teknisk anmärkning

’Luftoberoende framdrivning’ (AIP) gör det möjligt för ubåtar i undervattensläge att använda framdrivningssystemet utan tillgång till atmosfäriskt syre, under längre tid än med bara batteridrift. Med avseende på ML9.b.4 omfattas inte atomkraft.

c)

Anordningar för undervattensdetektion, särskilt utformade för militär användning, styrutrustning till dessa och komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

d)

Antiubåts- och antitorpednät, särskilt utformade för militär användning.

e)

Används inte sedan 2003.

f)

Skrovgenomföringar och anslutningsdon särskilt utformade för militär användning, som möjliggör interaktion med utrustning utanför fartyget, samt komponenter för dessa särskilt utformade för militär användning.

Not

ML9.f omfattar bland annat anslutningsdon av enkel- eller flerledartyp, koaxial typ eller vågledartyp och skrovgenomföringar för fartyg vilka motstår läckage utifrån och som bibehåller erforderliga egenskaper på djup överstigande 100 m samt fiberoptiska anslutningsdon och optiska skrovgenomföringar utformade för överföring av ”laser”ljus oavsett djup. ML9.f omfattar inte vanliga skrovgenomföringar för propelleraxlar och hydrodynamiska styrstänger.

g)

Tystgående lager med något av följande, komponenter för dessa och utrustning som innehåller sådana lager, särskilt utformade för militär användning:

1.

Gasupphängning eller magnetisk upphängning.

2.

Dämpning av aktiva signaturer.

3.

Dämpning av vibrationer.

h)

Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning särskilt utformad för fartyg angivna i ML9.a och tillhörande komponenter, som särskilt utformats eller ’modifierats’ för militär användning.

Teknisk anmärkning

När det gäller ML9.h. avses med ’modifierats’ att det gjorts en strukturell, elektrisk, mekanisk eller annan ändring som ger en icke-militär produkt militär kapacitet likvärdig den hos en produkt som är särskilt utformad för militär användning.

Not

ML9.h inbegriper ”kärnreaktorer”.

ML10
”Luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster”, ”obemannade luftfartyg” (”UAV”), flygmotorer och utrustning för ”luftfartyg”, tillhörande utrustning samt komponenter, enligt följande, som särskilt utformats eller modifierats för militär användning:

Anm.:

Beträffande utrustning för styrning och navigering, se ML11.

a)

Bemannade ”luftfartyg” och ”lättare än luft-farkoster”, och särskilt utformade komponenter för dessa.

b)

Används inte sedan 2011.

c)

Obemannade ”luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster” och tillhörande utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana:

1.

”UAV”, fjärrstyrda luftfarkoster (RPV), självstyrande programmerbara farkoster och obemannade ”lättare än luft-farkoster”.

2.

Uppsändningsutrustning, bärgningsutrustning och utrustning för markservice.

3.

Utrustning utformad för ledning eller styrning.

d)

Flygplansdrivmotorer och särskilt utformade komponenter för dessa.

e)

Luftburen utrustning för tankning, särskilt utformad eller modifierad för något av följande, samt särskilt utformade komponenter för dessa.

1.

”Luftfartyg” enligt ML10.a.

2.

Obemannade ”luftfartyg” enligt ML10.c.

f)

Markutrustning som är särskilt utformad för ”luftfartyg” enligt ML10.a eller för flygmotorer enligt ML10.d.

Not

ML10.f omfattar trycktankningsutrustning och utrustning utformad för att underlätta verksamhet i trånga utrymmen, inbegripet utrustning belägen ombodr på fartyg.

g)

Livsuppehållande utrustning för flygbesättningar, säkerhetsutrustning för flygbesättningar och andra anordningar för nödutskjutning, som inte tas upp i ML10.a, som utformats för ”luftfartyg” enligt ML10.a.

Not

ML10.g kontrollerar inte hjälmar för flygbesättning som inte innehåller eller är försedda med fästpunkter eller beslag för utrustning som tas upp i denna bilaga.

Anm.:

När det gäller hjälmar, se även ML13.c.

h)

Fallskärmar, glidskärmar och därmed sammanhängande utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter:

1.

Fallskärmar som inte tas upp någon annanstans i denna bilaga.

2.

Glidskärmar.

3.

Utrustning som särskilt utformats för fallskärmshoppare som hoppar från hög höjd (t.ex. dräkter, särskilda hjälmar, system för andning, styrningsutrustning).

i)

Utrustning för automatisk fallskärmsutlösning eller automatiska styrsystem, som utformats för fallskärmsfällda laster.

Not 1

ML10.a omfattar inte ”luftfartyg”, ”lättare än luft-farkoster” eller varianter av ”luftfartyg” som särskilt utformats för militär användning och som har samtliga följande egenskaper:

a)

Är inte ett ”stridsflygplan”.

b)

Är inte konfigurerade för militär användning och är inte försedda med utrustning eller tillbehör som särskilt utformats eller modifierats för militär användning.

c)

Har certifierats för civil användning av de civila luftfartsmyndigheterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

Not 2

ML10.d omfattar inte följande:

a)

Flygmotorer som utformats eller modifierats för militär användning och som har certifierats av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU-medlemsstater eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget för användning i ”civila luftfartyg”, eller komponenter som särskilt utformats för dessa.

b)

Kolvmotorer och för dessa särskilt utformade komponenter, undantaget sådana som särskilt utformats för ”UAV”.

Not 3

Vid tillämpningen av ML10.a och ML10.d gäller att särskilt utformade komponenter och tillhörande utrustning för icke-militära ”luftfartyg” flygmotorer som modifierats för militär användning endast avser de militära komponenter och den utrustning med militär anknytning som erfordras för modifieringen till militär användning.

Not 4

Vid tillämpningen av ML10.a omfattar militär användning bland annat följande: strid, militär spaning, attack, militär utbildning, logistiskt understöd samt transport och luftlandsättning med fallskärm av trupper eller militär utrustning.

Not 5

ML10.a omfattar inte ”luftfartyg” eller ”lättare än luft-farkoster” som uppfyller samtliga följande kriterier:

a)

De tillverkades för första gången före 1946.

b)

De innehåller inte produkter som tas upp i denna bilaga, med undantag för artiklar som är nödvändiga för att uppfylla de säkerhets- eller luftvärdighetsnormer som föreskrivs av de civila luftfartsmyndigheterna i en eller flera EU-medlemsstater eller stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget.

c)

De innehåller dessutom inte vapen enligt denna bilaga, med undantag för sådana vapen som är obrukbara och som inte kan göras brukbara igen.

Not 6

ML10.d omfattar inte flygplansdrivmotorer som först tillverkades före 1946.

ML11
Elektronisk utrustning, ”rymdfarkoster” och komponenter, som inte anges på något annat ställe i denna bilaga, enligt följande:

a)

Elektronisk utrustning som utformats särskilt för militär användning och särskilt utformade komponenter för denna.

Not

ML11.a. omfattar bland annat följande:

a)

Elektronisk stör- och motmedelsutrustning (dvs. utrustning som utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till radar- eller radiokommunikationsmottagare eller på annat sätt hindra mottagning, drift eller verkan hos motståndares elektroniska mottagare, bland annat deras störutrustning), även utrustning för störning av motståndares mottagare och motmedel mot störning.

b)

Hoppfrekvensrör.

c)

Elektroniska system eller elektronisk utrustning som utformats antingen för övervakning av det elektromagnetiska spektrumet av militära underrättelse- eller säkerhetsskäl, eller för att motverka sådan övervakning.

d)

Motmedel för användning under vattenytan, även sådan för akustisk och magnetisk störning och vilseledning, som utformats för att sända störande eller vilseledande signaler till sonarmottagare.

e)

Databehandlingssäkerhetsutrustning, datasäkerhetsutrustning och överförings- och signalledningssäkerhetsutrustning, som använder krypteringsprocesser.

f)

Utrustning för identifiering, autentisering och nyckelläsning samt för nyckelhantering, tillverkning och distribution.

g)

Utrustning för styrning och navigering.

h)

Digital radiokommunikationsutrustning som utnyttjar rymdvågsreflektion i troposfären.

i)

Digitala demodulatorer speciellt utformade för signalunderrättelsetjänst.

j)

”Automatiserade ledningssystem”.

Anm.:

Beträffande ”programvara” med anknytning till militär programvarustyrd radio (SDR), se ML21.

b)

Störningsutrustning för ”satellitnavigeringssystem” och särskilt utformade komponenter för denna.

c)

”Rymdfarkoster”, särskilt utformade eller modifierade för militär användning, och de komponenter för ”rymdfarkoster” som är särskilt utformade för militär användning.

ML12
Höghastighetsvapen med kinetisk energi och tillhörande utrustning, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för dessa vapen:

a)

Höghastighetsvapen med kinetisk energi som särskilt utformats för att utplåna ett mål eller för att avbryta uppdraget.

b)

Särskilt utformade test- och utvärderingsanordningar och testmodeller, även diagnosinstrumentering och mål, för dynamisk provning av höghastighetsprojektiler och system.

Anm.:

När det gäller vapensystem som använder sig av underkalibrerad ammunition eller uteslutande utnyttjar kemiska drivmedel och ammunition för dessa, se ML1–ML4.

Not 1

ML12 omfattar följande om produkterna utformats särskilt för höghastighetsvapen med kinetisk energi:

a)

Framdrivningssystem kapabla att accelerera massa över 0,1 g till hastigheter över 1,6 km/s, vid enkelskott eller automatisk eldgivning.

b)

Huvudgenerator, elektriskt pansar, energilagring (t.ex. högenergikondensatorer), temperaturreglering, klimatbehandling, omkoppling eller bränslehantering och elektriska gränssnitt mellan strömkälla, vapen och andra elektriska drivfunktioner för vapentorn.

Anm.:

Se även avsnitt 3A001.e.2 i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden när det gäller högenergikondensatorer.

c)

Målfångnings-, spårnings-, eldlednings- eller skadebedömningssystem.

d)

System för målsökning, styrning eller riktningsändringssystem (acceleration i sidled) för projektiler.

Not 2

ML12 omfattar vapensystem som använder något av följande framdrivningssätt:

a)

Elektromagnetiskt.

b)

Elektrotermiskt.

c)

Plasmadrift.

d)

Lättgas.

e)

Kemiskt (vid användning i kombination med något av ovanstående).

ML13
Pansar- eller skyddsutrustning, konstruktioner, komponenter och tillbehör, enligt följande:

a)

Pansarplåt av metall eller ickemetalliskt material, som har något av följande:

1.

tillverkad för att motsvara en militär standard eller specifikation, eller

2.

lämplig för militär användning.

Anm.:

För kroppskyddsplattor, se ML13.d.2.

b)

Konstruktioner av metall- eller ickemetalliska material eller kombinationer av dessa särskilt utformade för att ge militära system ballistiskt skydd och särskilt utformade komponenter för dessa.

c)

Hjälmar och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa enligt följande:

1.

Hjälmar som tillverkats enligt militära standarder eller specifikationer, eller jämförbara nationella standarder.

2.

Hjälmskal, innerskal eller avlastningskuddar, särskilt utformade för hjälmar enligt ML 13.c.1.

3.

Kompletterande delar för ballistiskt skydd, särskilt utformade för hjälmar enligt ML 13.c.1.

Anm.:

För andra militära hjälmkomponenter eller hjälmtillbehör, se berörd post i denna bilaga.

d)

Kroppsskydd eller skyddsdräkter samt komponenter för dessa, enligt följande:

1.

Mjuka skyddsvästar eller skyddsdräkter, tillverkade för att uppfylla militära standarder eller specifikationer, eller motsvarigheter till sådana standarder eller specifikationer, och särskilt utformade komponenter för dessa.

Not

Vid tillämpning av ML13.d.1, omfattar militära standarder eller specifikationer bland annat, som minimum, specifikationer för splitterskydd.

2.

Hårda kroppskyddsplattor som ger ballistiskt skydd enligt lägst nivå III (NIJ 0101.06, juli 2008) eller ”likvärdiga standarder”.

Not 1

ML13.b omfattar bland annat material som har utformats särskilt för att bilda reaktivt pansar eller för konstruktion av militära skyddsrum.

Not 2

ML13.c omfattar inte hjälmar som uppfyller samtliga följande kriterier:

a)

De tillverkades för första gången före 1970.

b)

Är vare sig utformade eller ändrade för att passa eller utrustade med föremål enligt EU:s gemensamma militära förteckning

Not 3

ML13.c och d omfattar inte hjälmar, kroppsskydd eller skyddsdräkter eller tillbehör till dessa som tillhör den person som använder dem för sitt eget personliga skydd.

Not 4

De enda hjälmar som är särskilt utformade för desarmeringspersonal enligt ML13.c är sådana som är särskilt utformade för militärt bruk.

Anm.: 1:

Se också 1A005 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

Anm.: 2:

Beträffande ”fibrer eller fiberliknande material” som används vid tillverkningen av kroppsskydd och hjälmar, se under 1C010 på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML14
’Specialiserad utrustning för militär utbildning’ eller för simulering av militära scenarion, simulatorer som särskilt utformats för utbildning i användning av skjutvapen eller vapen enligt ML1 eller ML2, och särskilt utformade komponenter och tillbehör till dessa.

Teknisk anmärkning

Begreppet ”specialiserad utrustning för militär utbildning” omfattar bland annat militära simulatorer för anfall, flyguppdrag och radarmål, radarmålsgeneratorer, simulatorer för eldgivning, ubåtsjakt, flygning (även centrifuger som utformats för pilot- och/eller astronaututbildning), radar, instrumentflygning, navigation, robotavfyrning, målbestämning, drönar (drones) ”luftfartyg”, vapenträning, övning med obemannade ”luftfartyg”, mobila utbildnings- och övningsanordningar för militära markoperationer.

Not 1

ML14 omfattar bildgenererande system och system för alstrande av en interaktiv miljö för simulatorer om dessa utformats eller modifierats särskilt för militär användning.

Not 2

ML14 omfattar inte kontrollutrustning som särskilt utformats för utbildning i sport- och jaktvapen.

ML15
Bild- eller motmedelsutrustning, enligt följande, som utformats särskilt för militär användning, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för denna:

a)

Inspelnings- och bildbehandlingsutrustning.

b)

Kameror, fotoutrustning och filmbearbetningsutrustning.

c)

Bildförstärkarutrustning.

d)

Infraröd utrustning eller värmebildsutrustning.

e)

Bildradarsensorutrustning.

f)

Stör- eller motmedelsutrustning för utrustning enligt ML15.a–ML15.e.

Not

ML15.f omfattar bland annat utrustning som utformats för att begränsa funktionen eller effektiviteten av militära bildsystem eller för att minimera sådana begränsningseffekter.

Not

ML15 omfattar inte ”bildförstärkarrör av första generationen” eller utrustning särskilt utformad för att inkorporera ”bildförstärkarrör av första generationen”.

Anm.:

När det gäller klassificeringen av vapensikten som innehåller ”bildförstärkarrör av första generationen”, se ML1, ML2 och ML5.a.

Anm.:

Se även avsnitten 6A002.a.2. och 6A002.b. på EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

ML16
Smidesstycken, gjutstycken och andra ännu ej färdigbearbetade produkter som särskilt utformats för utrustning enligt ML1–ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 eller ML19.

Not

ML16 omfattar obearbetade produkter om dessa går att identifiera genom materialets beståndsdelar, form eller funktion.

ML17
Övrig utrustning, material och ’bibliotek’, enligt följande, samt komponenter som utformats särskilt för dessa:

a)

Utrustning för dykning som utformats eller modifierats särskilt för militär användning enligt följande:

1.

Autonoma hel- eller halvslutna andningssystem för dykning.

2.

Utrustning för dykning som särskilt utformats för användning med sådan utrustning för dykning som anges i ML17.a.1.

Anm.:

Se även avsnitt 8A002.q i EU:s förteckning över varor med dubbla användningsområden.

b)

Byggutrustning som utformats särskilt för militär användning.

c)

Beslag (fittings), ytskikt och behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning.

d)

Fältarbetsutrustning som utformats särskilt för användning i stridszon.

e)

”Robotar”, ”robotstyrningar” och ”manipulatorer och servon för fjärrstyrning”, med något av följande kännetecken:

1.

Särskilt utformad för militär användning.

2.

Innehåller medel för skydd av hydraulledningar mot punktering förorsakad av ballistiska fragment som kommer utifrån (innehåller t.ex. självtätande ledningar) och har utformats för användning av hydraulvätskor med en flampunkt som överstiger 839 K (566 °C).

3.

Särskilt utformade eller konstruerade för drift i en omgivning med elektromagnetisk puls (EMP).

Teknisk anmärkning

Elektromagnetisk puls avser inte oavsiktlig interferens orsakad av elektromagnetisk strålning från närliggande utrustning (t.ex. maskiner, apparater eller elektronik) eller blixtar.

f)

”Bibliotek” som utformats eller modifierats särskilt för militär användning med system, utrustning och komponenter som tas upp i denna bilaga.

g)

Utrustning för generering av kärnkraft eller framdrivningsutrustning som inte tas upp någon annanstans, särskilt utformad för militär användning och komponenter för denna som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär användning.

Not

ML17.g inbegriper ”kärnreaktorer”.

h)

Utrustning och material, med en ytbeläggning eller behandling för signaturdämpning, som utformats särskilt för militär användning och som inte tas upp någon annanstans i denna bilaga.

i)

Simulatorer som utformats särskilt för militära ”kärnreaktorer”.

j)

Flyttbara reparationsverkstäder särskilt utformade eller ’modifierade’ för underhåll av militär utrustning.

k)

Generatorer för bruk i fält som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär användning.

l)

Intermodala containrar enligt ISO-standard eller utbytbara containrar (dvs. växelflak) som utformats eller ’modifierats’ särskilt för militär användning.

m)

Färjor som inte tas upp på något annat ställe i denna bilaga, broar och pontoner som utformats särskilt för militär användning.

n)

Testmodeller som särskilt utformats för ”utveckling” av föremål enligt ML4, ML6, ML9 eller ML10.

o)

Skyddsutrustning för ”laser” (t.ex. ögonskydd eller sensorskydd) som är särskilt utformad för militär användning.

p)

”Bränsleceller”, som inte tas upp någon annanstans i denna bilaga, och som har särskilt utformats eller ’modifierats’ för militär användning.

Tekniska anmärkningar

1.

Ej använt sedan 2014.

2.

I ML17 ska med termen ’modifierad’ förstås varje strukturell, elektrisk, mekanisk eller annan ändring som förser ett icke-militärt föremål med militära egenskaper som motsvarar ett föremål som särskilt utformats för militär användning.

ML18
Utrustning, miljötestanordningar och komponenter för ’framställning’ av produkter enligt följande:

a)

Särskilt utformad eller modifierad utrustning för ’framställning’ av produkter som tas upp i denna bilaga, och komponenter som utformats särskilt för denna.

b)

Särskilt utformade miljötestanordningar och för dessa särskilt utformad utrustning, som inte tas upp någon annanstans, för certifiering, lämplighetsbedömning eller provning av produkter som tas upp i denna bilaga.

Teknisk anmärkning

I ML18 inbegrips i ordet ’framställning’ även utformning, granskning, tillverkning, testning och kontroll.

Not

ML18.a och ML18.b omfattar bland annat följande utrustning:

a)

Kontinuerligt arbetande nitreringsanläggningar.

b)

Provningscentrifugapparater eller utrustning som

1.

drivs av en motor eller motorer med en effekt på totalt mer än 298 kW (400 hk),

2.

klarar en nyttolast av 113 kg eller mer, eller

3.

kan ge en centrifugal acceleration om 8 g eller mer på en nyttolast av 91 kg eller mer.

c)

Dehydreringspressar.

d)

Skruvextrudrar som är speciellt utformade eller modifierade för strängsprutning av militärt ”sprängämne”.

e)

Skärmaskiner för tillskärning av strängsprutade ”drivmedel”.

f)

”Godistunnor” (tumlare) på 1,85 m eller mer i diameter och med en produktionskapacitet som överstiger 227 kg.

g)

Kontinuerliga blandare för fasta ”drivmedel”.

h)

Kvarnar som drivs med flytande energi för malning eller för att krossa beståndsdelar i militära ”sprängämnen”.

i)

Utrustning för såväl sfärisk som enhetlig partikelstorlek i metallpulver under ML8.c.8.

j)

Konvektionsströmkonvertrar för omformning av material under ML8.c.3.

ML19
Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system), därtill hörande utrustning eller motmedelsutrustning och testmodeller, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för dessa:

a)

”Lasersystem” som är särskilt utformade för att utplåna ett mål eller att avbryta uppdraget.

b)

Partikelstrålesystem som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

c)

Radiofrekvenssystem med hög effekt som är kapabla att utplåna ett mål eller avbryta uppdraget.

d)

Utrustning som särskilt utformats för att upptäcka eller identifiera, eller försvara mot system enligt ML19.a–ML19.c.

e)

Fysiska testmodeller för system, utrustning och komponenter enligt ML19.

f)

System med ”laser” som särskilt utformats för att orsaka bestående blindhet för det nakna ögat eller ögon med synkorrigerande hjälpmedel.

Not 1

DEW-system enligt ML19, omfattar bland annat system vars kapacitet härrör från kontrollerad tillämpning av följande:

a)

”Laser” med tillräcklig effekt för en förstörelse som liknar den som konventionell ammunition ger.

b)

Partikelacceleratorer som avger en laddad eller neutral partikelstråle med förstörande effekt.

c)

Strålsändare med radiofrekvens med högpulseffekt eller hög medeleffekt som genererar fält som är tillräckligt starka för att göra elektroniska kretssystem hos ett avlägset mål obrukbara.

Not 2

ML 19 omfattar bland annat följande utrustning om den utformats särskilt för DEW-system:

a)

Huvudgenerator, lagring av energi, omkoppling, effektkonditionering eller bränslehantering.

b)

System för målfångning eller målföljning.

c)

System kapabla att bedöma huruvida målet skadats, utplånats eller om uppdraget avbrutits.

d)

Utrustning för strålhantering, strålspridning eller strålriktning.

e)

Utrustning som är kapabel till snabb strålvridning och är avsedd för snabba operationer med flera mål.

f)

Adaptiv optik och faskonjugatorer.

g)

Ströminjektorer för negativa vätejonsstrålar.

h)

”Rymdkvalificerade” acceleratorkomponenter.

i)

Trattutrustning för negativa jonstrålar.

j)

Utrustning för att kontrollera och vrida en energirik jonstråle.

k)

”Rymdkvalificerade” bleck för att neutralisera negativa väteisotopsstrålar.

ML20
Kryogen och ”supraledande” utrustning, enligt följande, och särskilt utformade komponenter och tillbehör för sådan:

a)

Utrustning som särskilt utformats eller konfigurerats för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse samt kan producera eller bibehålla temperaturer som understiger 103 K (– 170 °C).

Not

ML20.a omfattar bland annat mobila system som innehåller eller använder tillbehör eller komponenter som tillverkats av icke-metalliska eller icke-elektriska ledande material, såsom plast eller epoxy-impregnerade material.

b)

”Supraledande” elektrisk utrustning (roterande maskiner eller transformatorer) som är särskilt utformad eller konfigurerad för att monteras i ett fordon för militär mark-, marin-, luft- eller rymdanvändning och som fungerar när fordonet är i rörelse.

Not

ML20.b gäller inte likströmshybridunipolarmaskiner med normala enpoliga metallkroppar som roterar i ett magnetfält genererat av supraledande lindningar, under förutsättning att lindningarna är generatorns enda supraledande komponent.

ML21
”Programvara” enligt följande:

a)

”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för något av följande:

1.

”Utveckling”, ”produktion”, drift eller underhåll av utrustning som tas upp i denna bilaga.

2.

”Utveckling” eller ”produktion” av material som tas upp i denna bilaga.

3.

”Utveckling”, ”produktion”, drift eller underhåll av ”programvara” som tas upp i denna bilaga.

b)

Specifik ”programvara”, med undantag av den som anges i ML21 a, enligt följande:

1.

”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning, simulering eller utvärdering av militära vapensystem.

2.

”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och för testning eller simulering av scenarier för militära operationer.

3.

”Programvara” för att bedöma effekterna av konventionella krigsvapen, kärnvapen, kemiska eller biologiska krigsvapen.

4.

”Programvara” som särskilt utformats för militär användning och som särskilt utformats för lednings-, kommunikations- och underrättelsesystem (C3I) eller lednings-, kommunikations-, dator- och underrättelsesystem (C4I).

5.

”Programvara” som särskilt utformats eller modifierats för genomförande av militära offensiva cyberoperationer.

Not 1

ML21.b.5 omfattar ”programvara” som utformats för att förstöra, skada, försämra eller störa system, utrustning eller ”programvara” som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning och ”programvara” som används för cyberspaning och för cyberledning samt kontroll av denna.

Not 2

ML21.b.5 tillämpas inte på ”information om sårbarheter” eller ”hantering av cyberincidenter” som begränsas till icke-militär defensiv cybersäkerhetsberedskap eller hantering av cybersäkerheten.

c)

”Programvara” som inte omfattas av ML21.a eller ML21.b, som särskilt utformats eller ändrats för att göra det möjligt att använda utrustning som inte tas upp i denna bilaga för sådana militära ändamål som omfattas av denna bilaga.

Anm.:

Se system, utrustning eller komponenter som tas upp i EU:s gemensamma militära förteckning och som avser generella ”digitala datorer” med installerad ”programvara” som tas upp i ML21.c.

ML22
”Teknik” enligt följande:

a)

”Teknik”, med undantag av den som anges i ML22.b, som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion”, drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av de produkter som tas upp i denna bilaga.

b)

”Teknik” enligt följande:

1.

"Teknik" som "erfordras" för utformning och montering av komponenter till, och drift, underhåll och reparation av kompletta produktionsanläggningar för produkter som tas upp i denna bilaga, även om komponenterna för dessa produktionsanläggningar inte finns upptagna.

2.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling” och ”produktion” av handeldvapen, även om de används för att tillverka reproduktioner av antika handeldvapen.

3.

Används inte sedan 2013

Anm.:

Se ML22.a för ”teknik” som tidigare angavs i ML22.b.3.

4.

Används inte sedan 2013

Anm.:

Se ML22.a för ”teknik” som tidigare angavs i ML22.b.4.

5.

”Teknik” som ”erfordras” uteslutande för inkorporering av ”biokatalysatorer” enligt ML7.i.1, i militära bärare för ämnen eller militära material.

Not 1

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion”, drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn eller renovering av produkter som tas upp i denna bilaga omfattas fortsatt även när den tillämpas på produkter som inte tas upp i denna bilaga.

Not 2

ML22 gäller inte

a)

”teknik” som minimalt krävs för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av produkter som inte omfattas eller för vilka exporttillstånd har beviljats,

b)

”teknik” som är ”allmänt tillgänglig”, ”grundforskning” eller de upplysningar som minimalt krävs för patentansökningar,

c)

”teknik” för magnetisk induktion för kontinuerlig framdrivning av civila transportanordningar.