EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2865

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/2865 av den 20 december 2023 om inrättande av konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Infrafrontier (Infrafrontier-Eric) (delgivet med nr C(2023) 8865) (Endast de finska, franska, grekiska, svenska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)

C/2023/8865

OJ L, 2023/2865, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2865

21.12.2023

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2023/2865

av den 20 december 2023

om inrättande av konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Infrafrontier (Infrafrontier-Eric)

(delgivet med nr C(2023) 8865)

(Text av betydelse för EES)

(Endast de finska, franska, grekiska, svenska, tjeckiska och tyska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), särskilt artikel 6.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Finland, Frankrike, Grekland, Sverige, Tjeckien och Tyskland har lämnat in en ansökan till kommissionen i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 723/2009 om inrättande av Infrafrontier-Eric (ansökan).

(2)

De sökande har enats om att Tyskland ska vara värdmedlemsstat för Infrafrontier-Eric.

(3)

Förordning (EG) nr 723/2009 har införlivats i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2015 (2).

(4)

Kommissionen har utvärderat ansökan i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 723/2009 och konstaterat att den uppfyller kraven i den förordningen. Under utvärderingen inhämtade kommissionen synpunkter från oberoende experter på forskningsområdena genfunktion vid hälsa och sjukdom samt generering, fenotypning, arkivering och distribution av in vivo-/in vitro-modellsystem och relaterade data.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 20 i förordning (EG) nr 723/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed inrättas konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Infrafrontier (Infrafrontier-Eric).

2.   De viktigaste delar av stadgarna för Infrafrontier-Eric som avses i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 723/2009 anges i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Republiken Frankrike, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2023.

På kommissionens vägnar

Iliana IVANOVA

Ledamot av kommissionen


(1)   EUT L 206, 8.8.2009, s. 1 (ändrad genom rådets förordning (EU) nr 1261/2013, EUT L 326, 6.12.2013, s. 1.)

(2)  Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2015 av den 20 mars 2015 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna [2016/755] (EUT L 129, 19.5.2016, s. 85).


BILAGA

DE VIKTIGASTE DELARNA AV STADGARNA FÖR INFRAFRONTIER-ERIC

1.   Rättslig form och namn

(Artikel 1 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

Ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur ska inrättas. Detta konsortium ska ha den rättsliga formen av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) som bildats enligt förordning (EG) nr 723/2009, ändrad genom förordning (EU) nr 1261/2013 (Eric-förordningen), och kallas Infrafrontier-Eric.

2.   Stadgeenligt säte och placering

(Artikel 2 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

Infrafrontier-Eric ska ha sitt stadgeenliga säte i München, Tyskland (värdmedlemsstaten).

3.   Uppgifter och verksamhet

(Artikel 3 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Huvuduppgiften för Infrafrontier-Eric ska vara att inrätta och driva en distribuerad forskningsinfrastruktur, som kallas för Infrafrontier Research Infrastructure (Infrafrontier RI). Infrafrontier RI ska vara den europeiska forskningsinfrastrukturen för generering, fenotypning, arkivering och distribution av in vivo-/in vitro-modellsystem och relaterade data. Infrafrontier-Eric ska samordna driften av den distribuerade Infrafrontier RI.

(2)

Infrafrontier-Eric ska samordna tillträdet till tjänster och resurser för forskning om genfunktion vid hälsa och sjukdom med hjälp av in vivo-/in vitro-modellsystem och tillhörande data. Infrafrontier-Eric ska främja forskning, utbildning och tillämpning inom alla områden som rör generering, fenotypning, arkivering och distribution av sjukdomsmodeller.

(3)

I detta syfte ska Infrafrontier-Eric

a)

samordna tillträdet till de resurser och tjänster som tillhandahålls av medlemmarna och observatörerna i Infrafrontier-Eric eller av nationella knutpunkter som har ingått ett rättsligt bindande avtal med Infrafrontier-Eric om att bidra till Infrafrontier RI:s resurser och tjänster,

b)

inrätta och införa förfaranden för tillträde till Infrafrontier RI:s resurser och tjänster som ska vara i linje med respektive europeiska standarder,

c)

fastställa och anta kvalitetsstandarder och standardrutiner för generering, fenotypning, arkivering, distribution och datahantering av in vivo-/in vitro-modellsystem och relaterade data,

d)

främja och samordna utvecklingen av ny teknik för generering, fenotypning, arkivering, distribution och datahantering av in vivo-/in vitro-modellsystem och relaterade data för att förbättra det vetenskapliga värdet av Infrafrontier RI:s resurser och tjänster,

e)

fungera som kontaktpunkt för Infrafrontier RI:s nationella och internationella intressenter,

f)

främja och offentliggöra Infrafrontier RI:s resurser och tjänster och diskutera de regleringsmässiga och politiska aspekterna av genereringen, fenotypningen, arkiveringen, distributionen och datahanteringen av in vivo-/in vitro-modellsystem och relaterade data,

g)

anskaffa resurser från nationella och internationella källor för att främja Infrafrontier RI:s verksamhet,

h)

samråda med och ge råd till nationella och internationella organisationer som arbetar med generering, fenotypning, arkivering och distribution av in vivo-/in vitro-modellsystem,

i)

utan kostnad göra information om Infrafrontier-Erics och Infrafrontier RI:s verksamhet tillgänglig, och

j)

bedriva all annan verksamhet som krävs för att utföra Infrafrontier-Erics uppgifter.

(4)

Infrafrontier-Eric ska bedriva sin huvuduppgift uteslutande och direkt utan vinstsyfte och ska agera altruistiskt och främst på icke-ekonomiska grunder. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd får Infrafrontier-Eric bedriva begränsad ekonomisk verksamhet, under förutsättning att den är nära förknippad med dess huvuduppgift och inte äventyrar utförandet av den.

4.   Varaktighet och förfarande för upplösning

(Artikel 4 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Infrafrontier-Eric ska inrättas på obestämd tid.

(2)

Upplösning av Infrafrontier-Eric ska beslutas enhälligt genom omröstning av medlemsförsamlingen. Om medlemsförsamlingen beslutar att upplösa Infrafrontier-Eric ska den genom omröstning med enkel majoritet inleda förfarandet för upplösning.

(3)

Europeiska kommissionen ska underrättas utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom tio (10) kalenderdagar från antagandet av beslutet om upplösning av Infrafrontier-Eric.

(4)

Vid upplösning av Infrafrontier-Eric, eller om de skatteprivilegierade ändamål som anges i dessa stadgar inte längre är tillämpliga, kommer Infrafrontier-Erics tillgångar som överstiger kontantbidragen och det faktiska värdet av bidragen in natura att överföras till en annan offentlig juridisk person eller ett annat skatteprivilegierat företag, eller till en annan juridisk person som har liknande mål som Infrafrontier-Eric i syfte att främja vetenskap och forskning.

(5)

Vid upplösning ska Infrafrontier-Eric i möjligaste mån säkerställa att de uppgifter som ägs av Infrafrontier-Eric lagras på ett säkert sätt så att sådana uppgifter förblir tillgängliga och användbara i enlighet med artikel 6 i dessa stadgar samt i enlighet med gällande datastrategi och/eller tillträdesstrategi.

(6)

Europeiska kommissionen ska underrättas inom tio (10) kalenderdagar från det att upplösningsförfarandet avslutats. Infrafrontier-Eric ska upphöra att existera den dag då Europeiska kommissionen offentliggör ett meddelande om detta i Europeiska unionens officiella tidning.

5.   Ansvarsfrågor och försäkringar

(Artikel 5 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Infrafrontier-Eric ska ansvara för sina skulder.

(2)

Medlemmarna är inte gemensamt och solidariskt ansvariga för Infrafrontier-Erics skulder.

(3)

Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Infrafrontier-Erics skulder ska begränsas till deras respektive årliga bidrag beräknat enligt de finansiella principer som fastställs i artikel 25.2 i stadgarna och enligt den beräkningsmetod som anges i bilaga 2 till dessa stadgar.

(4)

Infrafrontier-Eric ska teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med konsortiets inrättande och verksamhet.

6.   Tillträdesstrategi för användare

(Artikel 6 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Den vägledande principen för tillhandahållande av resurser och tjänster är öppen åtkomst.

(2)

Tillträde kommer att ges i enlighet med Infrafrontier-Erics tillträdesstrategi. Villkor som fastställs av prov- och dataleverantörer till Infrafrontier-Eric och erkända europeiska principer för tillträde till forskningsinfrastruktur ska respekteras. Det bör inte uppfattas som om bestämmelserna i dessa stadgar syftar till att begränsa rätten för ägarna av Infrafrontiers resurser att besluta om att ge tillträde till prover och data.

(3)

Infrafrontier-Eric ska eftersträva garantier för att prov- och datakällan är tillräckligt erkänd samt begära att en sådan tillskrivning bibehålls i senare användning av prover och data.

7.   Strategi för vetenskaplig utvärdering

(Artikel 7 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Den regelbundna strategiska utvärderingen av Infrafrontier-Eric, som inbegriper vetenskapliga och etiska aspekter, ska utföras av en tillfällig oberoende extern kommitté.

(2)

Medlemsförsamlingen ska initiera sådana utvärderingar minst en gång vart femte år. Medlemsförsamlingen ska utse medlemmarna i en sådan oberoende extern kommitté och vid behov ge särskilda anvisningar. Närmare uppgifter om utnämningen och verksamheten kommer att anges i arbetsordningen.

(3)

Medlemmarna i den oberoende externa kommittén handlar i eget namn.

8.   Strategi för spridning

(Artikel 8 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Infrafrontier-Eric ska främja användningen av Infrafrontier RI inom forskning och utbildning.

(2)

Infrafrontier-Eric ska främja högkvalitativ forskning och stödja en kultur med ”bästa praxis” genom spridningsverksamhet.

(3)

Infrafrontier-Eric ska i allmänhet uppmuntra forskare att offentliggöra sina forskningsresultat och begära att användarna av Infrafrontier RI:s resurser och tjänster gör resultaten tillgängliga via Infrafrontier-Eric.

(4)

Infrafrontier-Eric ska identifiera de olika målgrupperna och ska använda flera olika kanaler för att nå dessa grupper, t.ex. webbportaler, nyhetsbrev, workshoppar, deltagande i konferenser samt artiklar i tidskrifter och dagstidningar.

9.   Strategi för immateriell äganderätt

(Artikel 9 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

I stadgarna avses med ”immateriella rättigheter” rättigheter enligt artikel 2 i konventionen om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, undertecknad den 14 juli 1967.

(2)

De immateriella rättigheterna till resultat som skapats av Infrafrontier-Eric ska ägas av Infrafrontier-Eric och ska förvaltas av de verkställande direktörerna.

(3)

Användning och insamling av Infrafrontier-Erics data ska omfattas av europeisk och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter.

(4)

De immateriella äganderätter som genereras av användarna till följd av tillträdet till Infrafrontier-Erics resurser ska vara föremål för förhandlingar där målet ska vara en rättvis användning för både användaren och för Infrafrontier-Eric och/eller den berörda nationella knutpunkten, med beaktande av deras respektive bidrag.

(5)

En strategi för immateriella rättigheter ska antas i enlighet med artikel 20.11 i i dessa stadgar och ska innehålla ytterligare bestämmelser om immateriella rättigheter.

10.   Anställningsstrategi

(Artikel 10 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Infrafrontier-Eric strävar efter att erbjuda lika möjligheter och kommer inte att diskriminera en person på grund av ras, etniskt ursprung, kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller av andra skäl som betraktas som diskriminering enligt Europeiska unionens lagstiftning.

(2)

Rekryteringen av personalen ska vara helt öppen och internationell.

11.   Strategi för upphandling

(Artikel 11 i stadgarna för Infrafrontier-Eric)

(1)

Infrafrontier-Eric ska behandla upphandlingskandidater och anbudsgivare lika och på ett icke-diskriminerande sätt, oavsett om de är etablerade i Europeiska unionen eller inte.

(2)

Infrafrontier-Erics strategi för upphandling ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering och konkurrens.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top