EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2761

Rådets beslut (EU) 2023/2761 av den 4 december 2023 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen och Republiken Chile

ST/11666/2023/INIT

OJ L, 2023/2761, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj

European flag

officiella tidning
Europeiska unionens

SV

Serien L


2023/2761

7.12.2023

RÅDETS BESLUT (EU) 2023/2761

av den 4 december 2023

om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen och Republiken Chile

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 91.1 och 100.2 samt artikel 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 november 2017 bemyndigade rådet kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att inleda förhandlingar med Chile om ett moderniserat avtal med Chile för att ersätta avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (1) (associeringsavtalet).

(2)

Den 9 december 2022 slutfördes förhandlingarna mellan unionen och Chile med framgång.

(3)

Moderniseringen av associeringsavtalet förutsätter två parallella rättsliga instrument. Det första instrumentet är det avancerade ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, (det avancerade ramavtalet) som omfattar pelaren för politik och samarbete och pelaren för handel och investeringar, som innehåller inklusive bestämmelser om investeringsskydd. Det andra instrumentet är interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen och Republiken Chile (avtalet) om liberalisering av handel och investeringar. Avtalet kommer att upphöra att gälla och kommer att ersättas av det avancerade ramavtalet när detta träder i kraft.

(4)

Avtalet bör undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt och den gemensamma förklaring från Europeiska unionen och Republiken Chile om bestämmelserna om handel och hållbar utveckling i interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen och Republiken Chile (den gemensamma förklaringen) som åtföljer avtalet bör godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av interimsavtalet om handel mellan Europeiska unionen och Republiken Chile (2) bemyndigas härmed, med förbehåll för att avtalet ingås.

Artikel 2

Den gemensamma förklaring som åtföljer avtalet godkänns härmed på unionens vägnar.

Artikel 3

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2023.

På rådets vägnar

F. BOLAÑOS GARCÍA

Ordförande


(1)   EUT L 352, 30.12.2002, s. 3.

(2)  Texten till avtalet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om avtalets ingående.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj

ISSN 1977-0820 (electronic edition)


Top