EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1015

Rådets beslut (Gusp) 2023/1015 av den 23 maj 2023 om bekräftelse av Danmarks deltagande i permanent strukturerat samarbete och om ändring av beslut (Gusp) 2017/2315 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater

ST/9101/2023/INIT

EUT L 136, 24.5.2023, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1015/oj

24.5.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 136/73


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/1015

av den 23 maj 2023

om bekräftelse av Danmarks deltagande i permanent strukturerat samarbete och om ändring av beslut (Gusp) 2017/2315 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 46.3,

med beaktande av protokoll nr 10 om det permanenta strukturerade samarbete som inrättas genom artikel 42 i fördraget om Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

med beaktande av yttrandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 46.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska varje medlemsstat som önskar delta i det permanenta strukturerade samarbetet underrätta rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) om sin avsikt.

(2)

Den 1 juni 2022 hölls en folkomröstning i Danmark om upphävande av det undantag från deltagande i unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor som fastställs i artikel 5 i protokoll nr 22 till fördragen om Danmarks ställning. Den folkomröstningen resulterade i en röst för upphävande.

(3)

Genom en skrivelse av den 20 juni 2022 från landets utrikesminister meddelade Danmark i enlighet med artikel 7 i protokoll nr 22 de övriga medlemsstaterna att Danmark inte längre vill utnyttja artikel 5 i det protokollet från och med den 1 juli 2022.

(4)

Den 23 mars 2023 mottog rådet och den höga representanten en underrättelse från Danmark i enlighet med artikel 46.3 i EU-fördraget om att Danmark har för avsikt att delta i det permanenta strukturerade samarbetet.

(5)

Danmark har i sin nationella genomförandeplan angett hur landet kan fullgöra de mer bindande åtaganden som ingår i bilagan till rådets beslut (Gusp) 2017/2315 (1) och som de deltagande medlemsstaterna har gjort gentemot varandra.

(6)

Eftersom de nödvändiga villkoren är uppfyllda bör rådet därför anta ett beslut om bekräftelse av Danmarks deltagande i permanent strukturerat samarbete.

(7)

Beslut (Gusp) 2017/2315 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Danmarks deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet bekräftas härmed.

Artikel 2

I artikel 2 i beslut (Gusp) 2017/2315 ska följande strecksats införas efter den tredje strecksatsen:

”—

Danmark,”.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 2023.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater (EUT L 331, 14.12.2017, s. 57).


Top