EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0438

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/438 av den 24 februari 2023 om beviljande av ett undantag på begäran av vissa medlemsstater i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 för att använda andra metoder för utbyte och lagring av uppgifter än elektronisk databehandlingsteknik för fas 2 av importkontrollsystem 2 [delgivet med nr C(2023) 1174] (Endast de danska, estniska, franska, grekiska, kroatiska, nederländska, polska, rumänska, svenska och tyska texterna är giltiga)

C/2023/1174

EUT L 63, 28.2.2023, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj

28.2.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 63/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2023/438

av den 24 februari 2023

om beviljande av ett undantag på begäran av vissa medlemsstater i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 för att använda andra metoder för utbyte och lagring av uppgifter än elektronisk databehandlingsteknik för fas 2 av importkontrollsystem 2

[delgivet med nr C(2023) 1174]

(Endast de danska, estniska, franska, grekiska, kroatiska, nederländska, polska, rumänska, svenska och tyska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 6.4 jämförd med artikel 8.2,

efter att ha hört tullkodexkommittén, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6.1 i förordning (EU) nr 952/2013 föreskrivs att alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheterna och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna och lagring av de uppgifter som krävs enligt tullagstiftningen ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik. För detta ändamål och i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 952/2013 upprättar kommissionen gemensamma uppgiftskrav.

(2)

Genom artikel 6.4 i förordning (EU) nr 952/2013 ges kommissionen möjlighet att i undantagsfall anta beslut om att tillåta en eller flera medlemsstater att använda andra metoder för utbyte och lagring av uppgifter än elektronisk databehandlingsteknik, om ett sådant undantag är motiverat av den särskilda situationen i den medlemsstat som begär det och det beviljas för en specifik tidsperiod.

(3)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2151 (2) upprättas ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (arbetsprogrammet). I arbetsprogrammet förtecknas de elektroniska system som kommer att utvecklas och de datum då systemen förväntas tas i drift. I arbetsprogrammet anges genomförandet och tidsfristen för införande av importkontrollsystemet 2 (ICS2) i enlighet med artiklarna 6.1, 16, 46, 47 och 127–132 i förordning (EU) nr 952/2013.

(4)

Vidare anges i artikel 278.3 b i förordning (EU) nr 952/2013 den tidsfrist inom vilken andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik på övergångsbasis får användas för tillämpningen av bestämmelserna om summariska införseldeklarationer och riskanalys med avseende på varor som förs in i unionens tullområde.

(5)

Enligt arbetsprogrammet ska medlemsstaterna från och med den 1 mars 2023 vara redo att införa ett nationellt införselsystem som en nationell komponent i ICS2 fas 2, för utbyte och lagring av summariska införseldeklarationer insamlade från ekonomiska aktörer för varor som transporteras med flyg, och medlemsstaterna ska ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att ansluta sig till systemet inom tidsfristen – som varar till och med den 2 oktober 2023 – och inge summariska införseldeklarationer genom systemet från och med den dag då de ansluter sig.

(6)

Tre betydande, delvis oförutsedda omständigheter har dock uppkommit, som alla har en avsevärd inverkan på och medför ytterligare utmaningar för medlemsstaternas resurser: Covid-19-pandemin orsakade betydande förseningar i it-utvecklingen i Österrike, Frankrike, Grekland och Nederländerna. Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och den därav följande ökningen av antalet tulldeklarationer tvingade Frankrike och Nederländerna att omfördela sina resurser och prioriteringar. De ekonomiska konsekvenserna av den ryska invasionen av Ukraina för tullverksamheten i angränsande eller geografiskt närbelägna länder förvärrade situationen ytterligare och krävde ytterligare resurser i Österrike. De ovannämnda omständigheterna ledde särskilt till problem rörande upphandling och anbudsförfaranden samt budget- och personalproblem, vilket hade en betydande inverkan på medlemsstaternas förmåga att hålla tidsfristerna, vilket uppges av Belgien, Danmark, Estland, Grekland, Frankrike, Kroatien, Luxemburg, Österrike, Polen, Rumänien och Sverige.

(7)

Dessa särskilda omständigheter har orsakat betydande förseningar i den pågående it-utvecklingen och hindrat vissa medlemsstater från att slutföra införandet av it-system för komponenten för nationellt införselsystem i systemet ICS2 fas 2 senast den 1 mars 2023. Därför begärde Estland den 16 maj 2022, Nederländerna den 19 maj 2022, Rumänien den 25 maj 2022, Grekland den 3 juni 2022, Frankrike den 7 juni 2022, Danmark den 23 september 2022, Österrike den 28 oktober 2022, Sverige den 15 december 2022, Belgien den 19 december 2022, Luxemburg den 22 december 2022, Kroatien den 23 december 2022 och Polen den 23 januari 2023 att få använda andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik för utbyte och lagring av uppgifter i enlighet med artikel 6.4 andra stycket i förordning (EU) nr 952/2013.

(8)

I enlighet med artikel 6.4 tredje stycket i ovannämnda förordning bör sådana undantag inte påverka utbytet av uppgifter mellan den medlemsstat som undantaget är riktat till och andra medlemsstater eller utbytet och lagringen av uppgifter i andra medlemsstater inom ramen för tillämpningen av tullagstiftningen. Belgien, Danmark, Estland, Grekland, Frankrike, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Polen, Rumänien och Sverige ska som ett led i förfarandet för rapportering om framsteg, fastställd i artikel 278a i förordning (EU) nr 952/2013, underrätta kommissionen om de framsteg som görs i införandet av det nationella införselsystemet i ICS2 fas 2 för varor som transporteras med flyg. Kommunikationen och utbytet av information om den nationella planeringen i enlighet med artikel 4 i genomförandebeslut (EU) 2019/2151 ska säkerställas.

(9)

På grund av ICS2-systemets betydelse för inrättandet av en integrerad EU-strategi för att stärka riskhantering på tullområdet och säkerställa säkerhet och skydd före ankomst, samtidigt som den fria rörligheten för laglig handel underlättas, och på grund av ICS2-systemets karaktär och komplexitet, har de ändringar som är nödvändiga för en anpassning till kraven i unionens tullkodex även återverkningar på andra relaterade eller beroende it-system. Undantagets varaktighet bör därför begränsas till ett strikt minimum. Mot denna bakgrund och med beaktande av effekterna av de exceptionella omständigheter som har orsakat förseningar i den pågående it-utvecklingen när det gäller ICS2 fas 2 i medlemsstaterna, och det aktuella läget för denna utveckling, bör undantaget gälla fram till och med den 30 juni 2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Medlemsstaterna får fram till och med den 30 juni 2023 använda andra metoder för utbyte och lagring av uppgifter än elektronisk databehandlingsteknik inom ramen för den gemensamma komponenten i fas 2 av det elektroniska system som anges i artikel 182 i förordning (EU) 2015/2447 (3) (ICS2), förutsatt att användningen av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik inte påverkar utbytet av uppgifter mellan medlemsstaten och andra medlemsstater eller utbytet och lagringen av uppgifter i andra medlemsstater vid tillämpning av tullagstiftningen.

2.   För att uppfylla villkoret i punkt 1 ska medlemsstaterna använda det elektroniska system som avses i artikel 36.1 och 36.2 i förordning (EU) 2015/2447 (tullriskhanteringssystem) för att utbyta uppgifter enligt följande:

a)

Tullmyndigheterna i de medlemsstater till vilka uppgifterna i den summariska införseldeklarationen har meddelats genom ICS2, i enlighet med artikel 186.2 a i förordning (EU) 2015/2447, ska meddela resultaten av sin riskanalys till tullkontoret för första införsel i den medlemsstat som beviljats undantag enligt punkt 1.

b)

Det tullkontor för första införsel som avses i artikel 186.7 första stycket i förordning (EU) 2015/2447 ska meddela en rekommendation om att kontrollera varorna till det tullkontor som avses artikel 186.7 andra stycket i förordning (EU) 2015/2447 i en medlemsstat som beviljats undantag enligt punkt 1.

c)

Det tullkontor som avses i artikel 186.7 andra stycket i förordning (EU) 2015/2447 i en medlemsstat som beviljats ett undantag enligt punkt 1 ska meddela ett beslut om kontroll av de varor som avses i led b till alla tullkontor som potentiellt berörs av varornas befordran.

d)

Tullkontoret i en medlemsstat som beviljats ett undantag enligt punkt 1 ska i enlighet med artikel 186.7a i förordning (EU) 2015/2447 meddela resultaten av kontrollen som den genomför till andra tullmyndigheter i medlemsstaterna.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 mars 2023 till och med den 30 juni 2023.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Republiken Estland, Republiken Grekland, Republiken Frankrike, Republiken Kroatien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Rumänien och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2023.

På kommissionens vägnar

Paolo GENTILONI

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2151 av den 13 december 2019 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 325, 16.12.2019, s. 168).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).


Top