EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2480

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2480 av den 14 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 vad gäller europeiska standardiseringsorganisationers beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter (Text av betydelse för EES)

PE/58/2022/REV/1

EUT L 323, 19.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2480/oj

19.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 323/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2480

av den 14 december 2022

om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 vad gäller europeiska standardiseringsorganisationers beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (3) fastställs regler för fastställandet av europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter för produkter och tjänster, till stöd för unionens lagstiftning och politik.

(2)

I enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 får kommissionen begära att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer utarbetar en europeisk standard eller en europeisk standardiseringsprodukt.

(3)

Europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter spelar en viktig roll på den inre marknaden och för konsumentskyddet. Standarder reglerar inte bara de tekniska aspekterna av produkter och tjänster, utan de spelar också en viktig roll för arbetstagare, konsumenter och miljön. Harmoniserade standarder kan till exempel användas för att visa att produkter som ska göras tillgängliga på marknaden är i överensstämmelse med de väsentliga krav som fastställts i unionens relevanta harmoniseringslagstiftning för de produkterna, samtidigt som produkters och tjänsters kvalitet och säkerhet för konsumenter säkerställs och miljön skyddas.

(4)

Tidigare har de europeiska standardiseringsorganisationerna ändrat praxis när det gäller den interna styrningen och beslutsfattandet. Till följd av de förändringarna har de europeiska standardiseringsorganisationerna ökat samarbetet med internationella och europeiska intressenter. Ett sådant samarbete är välkommet eftersom det bidrar till en transparent, öppen och opartisk standardiseringsprocess baserad på samförstånd. När europeiska standardiseringsorganisationer handlägger begäran om standardisering till stöd för unionens lagstiftning och politik är det dock mycket viktigt att de i sina interna beslut tar hänsyn till unionens intressen, politiska mål och värderingar samt allmänintresset i stort.

(5)

I enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordning (EU) nr 1025/2012 är korrekta förfaranden och en balanserad representation för olika berörda parters intressen, inbegripet de parter som företräder bl.a. små och medelstora företag samt miljöintressen, sociala intressen och konsumentintressen, av avgörande betydelse och bör därför säkerställas. Synpunkterna och bidragen från alla berörda parter bör beaktas i de europeiska standardiseringsorganisationerna. Dessutom bör de synpunkter som framförs i de nationella samråd som genomförs av nationella standardiseringsorgan beaktas när beslut fattas om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter som begärs enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1025/2012.

(6)

De nationella standardiseringsorganen spelar en viktig roll i standardiseringssystemet, både på unionsnivå i enlighet med förordning (EU) nr 1025/2012 och på medlemsstatsnivå. De nationella standardiseringsorganen är därför bäst lämpade att säkerställa att unionens intressen, politiska mål och värderingar samt allmänintresset vederbörligen beaktas i de europeiska standardiseringsorganisationerna. Det är därför nödvändigt att stärka deras roll i de europeiska standardiseringsorganisationernas beslutande organ när dessa organ fattar beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter på begäran av kommissionen enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1025/2012, utan att det påverkar den viktiga roll som basen av berörda parter i bredare mening spelar vid utarbetandet av effektiva standarder som svarar mot allmänintresset och marknadens behov.

(7)

De europeiska standardiseringsorganisationernas beslutande organ är öppna för deltagande inte bara av nationella standardiseringsorgan, utan även av nationella standardiseringsorganisationer i bland annat anslutningsländer, kandidatländer och andra länder som formellt har blivit medlemmar i de europeiska standardiseringsorganisationerna i fråga och som har ingått ett avtal med unionen för att säkerställa konvergens i lagstiftningen. För att undvika att dessa organisationer utesluts från deltagande i de berörda beslutande organens arbete behöver det endast föreskrivas att beslut i dessa organ om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter som krävs enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1025/2012 uteslutande ska fattas av företrädare för nationella standardiseringsorgan, utan att det ställs några andra krav på arbetet i de europeiska standardiseringsorganisationernas beslutande organ. Att tredjeländers nationella standardiseringsorganisationer deltar i de europeiska standardiseringsorganisationernas arbete bör inte hindra antagandet av beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter som kommissionen begär, om ett sådant beslut endast stöds av de nationella standardiseringsorganen i medlemsstaterna och EES-länderna.

(8)

För att kravet på att besluten i de europeiska standardiseringsorganisationernas beslutande organ om de europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter som kommissionen begär enligt artikel 10.1 i förordning (EU) nr 1025/2012 uteslutande ska fattas av företrädare för nationella standardiseringsorgan ska vara verkningsfullt, behöver det föreskrivas att kommissionen endast bör rikta en sådan begäran till en europeisk standardiseringsorganisation som uppfyller det kravet.

(9)

Standardiseringsförfaranden innebär beslut som kräver särskilda arbetsflöden, som bör anses utgöra separata arbetsmoment. Sådana arbetsmoment inleds antingen för att utveckla en ny eller att revidera, slå samman, ändra eller korrigera en befintlig europeisk standard eller en europeisk standardiseringsprodukt.

(10)

Förordning (EU) nr 1025/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

För att göra det möjligt för de europeiska standardiseringsorganisationerna att vid behov anpassa sina interna arbetsordningar för att uppfylla kraven i den här förordningen, bör tillämpningen av den här förordningen senareläggas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen får, inom ramen för de befogenheter som fastställs i fördraget, begära att en eller flera europeiska standardiseringsorganisationer utarbetar en europeisk standard eller en europeisk standardiseringsprodukt inom en viss tidsfrist, förutsatt att den berörda europeiska standardiseringsorganisationen uppfyller kraven i punkt 2a. Europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter ska vara marknadsdrivna, ta hänsyn till allmänintresset och de politiska mål som tydligt angetts i kommissionens begäran och ska bygga på samförstånd. Kommissionen ska fastställa de innehållskrav som det begärda dokumentet ska uppfylla samt en tidsfrist för antagande av dokumentet.”

2.

Följande punkt ska införas:

”2a.   Utan att det påverkar andra rådgivande yttranden ska varje europeisk standardiseringsorganisation säkerställa att följande beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter enligt punkt 1 fattas uteslutande av företrädare för de nationella standardiseringsorganen i organisationens behöriga beslutande organ:

a)

Beslut om godkännande och avslag av begäran om standardisering.

b)

Beslut om godkännande av nya arbetsuppgifter som behövs för att tillmötesgå begäran om standardisering.

c)

Beslut om antagande, översyn och återkallande av europeiska standarder eller europeiska standardiseringsprodukter.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 9 juli 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 december 2022.

På Europaparlamentets vägnar

R. METSOLA

Ordförande

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  EUT C 323, 26.8.2022, s. 43.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 november 2022 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 8 december 2022.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


Top