EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2367

Rådets förordning (EU) 2022/2367 av den 3 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ST/14252/2022/REV/1

OJ L 311I , 3.12.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2367/oj

3.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 311/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2367

av den 3 december 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/2369 av den 3 december 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2) om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/512/Gusp (3).

(3)

Den 6 oktober 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/1909 (4), som införde ett undantag från förbudet mot att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sjötransport till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som har sitt ursprung i eller exporteras från Ryssland och som köpts till ett pris som är lika med eller understiger ett i förväg fastställt pristak som överenskommits av pristakskoalitionen. Det undantaget syftar till att mildra de negativa konsekvenserna för energiförsörjningen till tredjeländer och minska prisökningar till följd av extraordinära marknadsförhållanden, och samtidigt begränsa Rysslands oljeintäkter.

(4)

Den 3 december 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/2369 om ändring av beslut 2014/512/Gusp. I beslut (Gusp) 2022/2369 fastställs pristaket, som utgörs av det pris per fat vid eller under vilket råolja från Ryssland är undantagen från förbudet mot att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sjötransport till tredjeländer.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 förtydligas det befintliga förbudet mot handel med och förmedling av rysk råolja och ryska petroleumprodukter, och pristaksundantaget utvidgas när sådana varor handlas till ett pris som är lika med eller understiger pristaket.

(6)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 föreskrivs också att den övergångsperiod på 90 dagar som är tillämplig vid transport av råolja och vissa petroleumprodukter efter varje efterföljande ändring av pristaket ska tillämpas även vid direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transporten, på samma villkor. Denna åtgärd är nödvändig för att säkerställa att alla operatörer genomför pristaket på ett enhetligt sätt.

(7)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 införs en övergångsperiod på 45 dagar för fartyg som transporterar råolja med ursprung i Ryssland, som köpts och lastats på fartyget före den 5 december 2022 och som lossats i den slutliga destinationshamnen före den 19 januari 2023.

(8)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 klargörs att förbudet mot att tillhandahålla tjänster som rör transport av rysk råolja eller ryska petroleumprodukter med fartyg som för tredjelands flagg är tillämpligt på fartyg som tidigare har transporterat sådana varor som köpts till ett pris som överstiger pristaket, förutsatt att den operatör som ansvarade för den transporten kände till eller hade rimliga skäl att misstänka att så var fallet. Detta är nödvändigt för att säkerställa rättssäkerheten.

(9)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 införs ett undantag från förbudet mot att tillhandahålla sjötransport och förbudet mot att tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sjötransport till tredjeländer, när detta är nödvändigt för att snabbt förhindra eller begränsa en händelse som sannolikt skulle få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som en insats i samband med en naturkatastrof.

(10)

Genom beslut (Gusp) 2022/2369 införs slutligen en regelbunden översyn av pristaksmekanismen, i syfte att beakta åtgärdens effektivitet i fråga om dess förväntade resultat, dess genomförande, internationell anslutning till och informell anpassning till pristaksmekanismen samt dess potentiella inverkan på unionen och dess medlemsstater, och för att reagera på utvecklingen på marknaden, även eventuell turbulens. En sådan översyn måste ta hänsyn till målen för pristaket, inbegripet dess förmåga att minska Rysslands oljeintäkter, samt principen att pristaket bör vara minst 5 % lägre än det genomsnittliga marknadspriset för rysk olja och ryska petroleumprodukter. Det genomsnittliga marknadspriset bör beräknas i samarbete med Internationella energiorganet. Varje övervägande som skulle kunna påverka villkoren för pristaket och dess funktion kommer att tas upp inom pristakskoalitionen, efter diskussion i rådet. För att utvecklingen på marknaden ska kunna utvärderas i tid bör en sådan översyn genomföras i mitten av januari 2023, och rådet bör återkomma till frågan varannan månad därefter.

(11)

Med hänsyn till de rådande omständigheterna, som innebär en utmaning för konkurrenskraften hos EU:s sjöfart, och det faktum att sjöfartsindustrin är en ekonomisk sektor med långsam återhämtning, har kommissionen för avsikt att snarast anta lämpliga stödåtgärder, bland annat genom att vidareutveckla befintliga instrument senast den 5 februari 2023, i syfte att bevara trovärdigheten hos unionens sjöfartsindustri och dess strategiska betydelse, upprätthålla och ytterligare stärka konkurrenskraften hos EU:s sjöfart, samtidigt som intresset av en konkurrenskraftig drift av fartyg som för medlemsstaternas flagg skyddas och omflaggning av fartyg till medlemsstaternas fartygsregister uppmuntras.

(12)

Dessa åtgärder omfattas av fördragets tillämpningsområde, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(13)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 3n i förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör handel, förmedling eller transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV och som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.”

2.

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Det ska vara förbjudet med handel, förmedling eller transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 från och med den 5 december 2022, eller petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 från och med den 5 februari 2023, som förtecknas i bilaga XXV och som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.”

3.

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Förbudet i punkt 4 i denna artikel ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av det första rådsbeslutet om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp i enlighet med artikel 4p.9 a i det beslutet.

Från och med dagen för ikraftträdandet av varje efterföljande rådsbeslut om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp ska förbuden i punkterna 1 och 4 i denna artikel, under en period på 90 dagar, inte vara tillämpligt på transport av produkter som förtecknas i bilaga XXV till denna förordning som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, och på direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transporten, förutsatt att

a)

transporten eller tillhandahållandet av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transporten grundar sig på ett avtal som har ingåtts före dagen för ikraftträdandet av varje efterföljande rådsbeslut om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp, och

b)

inköpspriset per fat inte översteg det pris som fastställs i bilaga XXVIII till denna förordning den dag då det avtalet ingicks.”

4.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Förbuden i punkterna 1 och 4 ska inte vara tillämpliga

a)

från och med den 5 december 2022 på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00, och från och med den 5 februari 2023 på petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710, som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, förutsatt att inköpspriset per fat för sådana produkter inte överstiger det pris som fastställs i bilaga XXVIII,

b)

på råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV om dessa varor har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och deras ägare är icke-ryska,

c)

på transport, eller på tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan transport, av de produkter som nämns i bilaga XXIX till de tredjeländer som anges där, för den varaktighet som anges i den bilagan,

d)

från och med den 5 december 2022 på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00, som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, som har köpts till ett pris som överstiger det pris som fastställs i bilaga XXVIII, och som lastats på ett fartyg i lastningshamnen före den 5 december 2022 och lossats i den slutliga destinationshamnen före den 19 januari 2023.”

5.

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Om ett fartyg, efter ikraftträdandet av ett rådsbeslut om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp, har transporterat den ryska råolja eller de ryska petroleumprodukter som avses i punkt 4, och den operatör som ansvarade för transporten kände till eller hade rimliga skäl att misstänka att råoljan eller petroleumprodukterna köptes till ett pris som översteg det pris som fastställs i bilaga XXVIII till denna förordning den dag då avtalet för ett sådant inköp ingicks, ska det under 90 dagar efter dagen för lossning av den last som köpts till ett pris som överstiger pristaket vara förbjudet att tillhandahålla de tjänster som avses i punkt 1 i denna artikel som rör det fartygets transport av råolja eller petroleumprodukter som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland såsom anges i punkt 4 i denna artikel.”

6.

Följande punkter ska läggas till:

”9.   Förbuden i punkterna 1 och 4 ska inte tillämpas på transport eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transport som är nödvändig för att brådskande förhindra eller begränsa en händelse som sannolikt skulle få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som en insats i samband med en naturkatastrof, under förutsättning att den nationella behöriga myndigheten har underrättats omedelbart efter det att händelsen har identifierats.

10.   Medlemsstaterna och kommissionen ska informera varandra om upptäckta fall av överträdelse eller kringgående av förbuden i denna artikel.

Information som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel ska användas för de ändamål för vilka den tillhandahölls eller mottogs, inbegripet för att säkerställa att åtgärden är ändamålsenlig.

11.   Pristaksmekanismens funktion, inbegripet bilaga XXVIII och förbuden i punkterna 1 och 4 i denna artikel, ska ses över i mitten av januari 2023 och varannan månad därefter.

Översynen ska ta hänsyn till åtgärdens effektivitet i fråga om dess förväntade resultat, dess genomförande, internationell anslutning till och informell anpassning till pristaksmekanismen samt dess potentiella inverkan på unionen och dess medlemsstater. Den ska reagera på utvecklingen på marknaden, även eventuell turbulens.

För att uppnå målen för pristaket, inbegripet dess förmåga att minska Rysslands oljeintäkter, ska pristaket vara minst 5 % lägre än det genomsnittliga marknadspriset för rysk olja och ryska petroleumprodukter, beräknat på grundval av data från Internationella energiorganet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  EUT L 311 I, 3.12.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rådets beslut (Gusp) 2022/1909 av den 6 oktober 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 259I, 6.10.2022, s. 122).


Top