EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2090

Rådets förordning (EU) 2022/2090 av den 27 oktober 2022 om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

ST/13076/2022/INIT

OJ L 281, 31.10.2022, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj

31.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2090

av den 27 oktober 2022

om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de rapporter som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen och andra rådgivande organ, råd som lämnas av de rådgivande nämnder som inrättats för de relevanta geografiska behörighetsområdena och gemensamma rekommendationer från medlemsstaterna.

(2)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, i förekommande fall inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa fiskemöjligheter. Förordning (EU) nr 1380/2013 föreskriver att fiskemöjligheter ska tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fisket för var och en av medlemsstaterna för vart och ett av bestånden eller fiskena.

(3)

I förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs att målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning (MSY), där så är möjligt, ska ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd. Målet för övergångsperioden till och med 2020 var att göra en avvägning mellan uppnåendet av MSY för alla bestånd och möjliga socioekonomiska konsekvenser av eventuella justeringar av relaterade fiskemöjligheter.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC:er) bör därför fastställas i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013 på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska konsekvenser, samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis inbördes behandling, och med hänsyn till de synpunkter som framförts under samråden med berörda parter.

(5)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 (2) fastställs en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och för det fiske som nyttjar dessa bestånd. Den planen syftar till att säkerställa att nyttjandet av levande marina biologiska resurser sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som kan ge MSY. Enligt förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna för bestånd som omfattas av specifika fleråriga planer fastställas i enlighet med reglerna i dessa fleråriga planer.

(6)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/1139 måste fiskemöjligheterna för de bestånd som anges i artikel 1 i den förordningen fastställas så att en fiskeridödlighet som är förenlig med MSY, uttryckt i intervaller, uppnås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020. Fångstbegränsningarna för 2023 vad gäller de berörda bestånden i Östersjön bör därför fastställas i överensstämmelse med målen för den fleråriga plan som fastställts genom den förordningen.

(7)

Internationella havsforskningsrådet (Ices) offentliggjorde sina årliga råd för bestånden i Östersjön den 31 maj 2022, förutom dess råd för det beståndet av sill/strömming i västra Östersjön vilka offentliggjordes den 30 juni 2022. Det konstaterade att biomassan av det beståndet av sill/strömming i västra Östersjön, i Ices-delsektionerna 20–24, ökat något men endast uppgår till 59 % av den gränsreferenspunkt för lekbiomassan (Blim), under vilken det är möjligt att reproduktionsförmågan är nedsatt. Rekryteringen ligger dessutom kvar på historiskt låga nivåer. Ices offentliggjorde därför för femte året i rad en rekommendation om nollfångster för det beståndet av sill/strömming i västra Östersjön. Enligt artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 bör därför alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa att det berörda beståndet snabbt återgår till nivåer över den nivå som kan ge MSY. Vidare föreskrivs i den bestämmelsen att ytterligare korrigerande åtgärder ska vidtas. Under 2022 stängdes därför det riktade fisket på det beståndet av sill/strömming i västra Östersjön och en TAC på en mycket låg nivå fastställdes för oundvikliga bifångster av beståndet av sill/strömming i västra Östersjön för att undvika fenomenet med begränsande arter (choke species). Riktat fiske på det beståndet av sill/strömming i västra Östersjön tilläts dock för fiskeinsatser som genomförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 (3) samt för småskaliga kustfiskare som fiskar med vissa passiva redskap. Mot bakgrund av Ices råd och den oförändrade beståndssituationen är det lämpligt att behålla nivån för fiskemöjligheterna liksom de korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna.

(8)

När det gäller det östra torskbeståndet i Östersjön har Ices sedan 2019 kunnat basera sitt försiktighetsbaserade råd på en mer datarik bedömning. Ices uppskattar att biomassan av det östra torskbeståndet i Östersjön fortfarande ligger under Blim och att den knappast har ökat sedan 2021. Ices offentliggjorde därför för fjärde året i rad en rekommendation om nollfångster för det östra torskbeståndet i Östersjön. Sedan 2019 har stränga bevarandeåtgärder antagits i unionen. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 stängdes det riktade fisket på det östra torskbeståndet i Östersjön och en TAC för oundvikliga bifångster av det östra torskbeståndet fastställdes till en mycket låg nivå för att undvika fenomenet med begränsande arter (choke species). Dessutom antogs ytterligare korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna i form av lekstängningar och ett förbud mot fritidsfiske i det huvudsakliga utbredningsområdet. Mot bakgrund av Ices utlåtande och den oförändrade beståndssituationen är det lämpligt att låta nivån för fiskemöjligheterna liksom de korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna vara oförändrade.

(9)

När det gäller det västra torskbeståndet i Östersjön har vetenskapliga uppskattningar i flera år visat att lekbiomassan legat under den referenspunkt under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder måste vidtas (Btrigger). Allt strängare förvaltningsåtgärder har därför antagits under senare år. Under 2021 beslutade Ices att göra en mer djupgående bedömning, som visade att biomassan av det västra torskbeståndet i Östersjön under mer än tio år för det mesta hade understigit Blim. I enlighet med artikel 5.2 i förordning (EU) 2016/1139 stängdes därför det riktade fisket på det västra torskbeståndet i Östersjön och en TAC på en mycket låg nivå fastställdes för oundvikliga bifångster av det västra torskbeståndet för att undvika fenomenet med begränsande arter (choke species). Dessutom antogs ytterligare korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna i form av en utvidgad lekstängning, som även gäller fritidsfisket, liksom en ytterligare minskning av den dagliga tillåtna fångsten inom fritidsfiske. Under 2022 reviderade Ices beståndets lekbiomassa nedåt och trots en viss ökning förra året uppskattas biomassan uppgå till mindre än 40 % av Blim. På grund av uppskattningar som visar på en något ökad rekrytering liksom oklara ytterligare dödlighetsfaktorer, som Ices för närvarande inte kan ta med i sin bedömningsmodell, är rådet för den fiskeridödlighet som ger MSY (FMSY) att öka de totala fångsterna. Ices framhöll dock att dess kortsiktiga prognos är mycket osäker och att det, mot bakgrund av den oklara ytterligare dödligheten, råder en sannolikhet på 66 % för att beståndets biomassa fortfarande kommer att ligga under Blim 2024 om fiskemöjligheterna fastställs till FMSY-punktvärdet. Liksom under 2021 kunde Ices inte ge separata fångstråd för kommersiellt fiske och fritidsfiske. Med tanke på det minskande beståndet och osäkerheten när det gäller rådet om fångster vid FMSY-punktvärdet är det lämpligt att tillämpa försiktighetsansatsen och behålla nivån för fiskemöjligheterna liksom de korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna.

(10)

Under 2020 uppskattade Ices att biomassan av sill/strömming i centrala Östersjön hade minskat till under Btrigger och under 2021 uppskattades den ligga nära Blim. Under 2022 uppskattade Ices att biomassan hade ökat men att den fortfarande låg under Btrigger. Beståndet är helt beroende av årsklassen 2019 och beräkningen av årsklassens styrka har varierat betydligt sedan 2020. Det är därför lämpligt att fastställa fiskemöjligheterna i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) 2016/1139.

(11)

Biomassan av sill/strömming i Bottniska viken har minskat kontinuerligt sedan 2010. Under 2019 beslutade Ices att avge ett råd baserat på den strategi som tagits fram för bestånd för vilka det endast finns begränsade data, på grund av att det i efterhand konstaterats betydande inkonsekvenser i bedömningen av beståndet. Efter en djupgående analys kunde Ices åter avge ett MSY-råd under 2021. Det uppdaterade rådet för 2021 innebar en betydande ökning av fiskemöjligheterna för 2021, baserat på uppskattningen att biomassan slutligen börjat öka. Ices råd för 2022 innebar en viss minskning av fiskemöjligheterna. I rådet för 2023 reviderade dock Ices beståndets biomassa kraftigt nedåt. Enligt Ices beror denna mindre biomassa förmodligen på att storleken på sillen/strömmingen fortsätter att minska. Ices uppskattar att beståndets biomassa nu ligger strax ovanför Btrigger. Det enda fångstscenario som Ices rekommenderar och som skulle göra att beståndet ligger kvar över Btrigger under 2024 är det lägsta punktvärdet i FMSY-intervallet. Med tanke på beståndets negativa utveckling och behovet att undvika att beståndet hamnar under Btrigger, är det lämpligt att fastställa fiskemöjligheterna till det lägsta FMSY-punktvärdet.

(12)

Enligt Ices råd för rödspätta tas torsk som bifångst i fisket efter rödspätta. Enligt Ices råd för skarpsill fångas skarpsill i ett blandfiske med sill/strömming och arten är en bytesart för torsk. Det är lämpligt att beakta dessa artinteraktioner och att fastställa fiskemöjligheterna för rödspätta och skarpsill i det motsvarande lägre FMSY-intervallet.

(13)

När det gäller lax i Ices-delsektionerna 22–31 har Ices i flera år angett att älvbeståndens status varit mycket heterogen. Efter en djupgående analys rekommenderade Ices 2021 att alla fångster inom det kommersiella fisket och fritidsfisket i Egentliga Östersjön, som till sin natur är blandfisken där lax från både livskraftiga och svaga älvbestånd fångas, borde stoppas för att skydda de svaga älvbestånden. Ices ansåg emellertid att det befintliga riktade fisket i kustområdena i Bottniska viken och Ålands hav bör fortsätta under laxens sommarvandring. Därför fastställdes en specifik TAC för bifångster av lax i dessa områden med undantag av fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar och helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241, och kustfiske norr om latitud 59° 30′ N under perioden 1 maj–31 augusti. Ytterligare korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna antogs också i form av begränsningar av användningen av långrev och av den dagliga tillåtna fångsten inom fritidsfiske. För 2022 behöll Ices sitt råd från 2021. Det är därför lämpligt att behålla nivån för fiskemöjligheterna och de korrigerande åtgärder som är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna samtidigt som det klargörs att fritidsfiskare bör upphöra med laxfisket under återstoden av dagen efter det att det första exemplaret av fettfeneklippt lax har fångats.

(14)

För att säkerställa ett fullständigt nyttjande av kustfiskemöjligheterna infördes 2019 en begränsad flexibilitet för lax mellan Ices-delsektionerna 22–31 och Ices-delsektion 32. Mot bakgrund av de oförändrade fiskemöjligheterna för dessa två bestånd är det lämpligt att behålla den nuvarande flexibiliteten.

(15)

Förbudet mot fiske efter öring bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna och begränsningen av bifångsterna av öring till 3 % av den kombinerade fångsten av öring och lax har i hög grad bidragit till en kraftig minskning av den tidigare betydande felrapporteringen av fångster inom laxfisket, i synnerhet som fångster av öring. Det är därför lämpligt att behålla den relevanta bestämmelsen för att upprätthålla en låg grad av felrapportering.

(16)

Åtgärder när det gäller fritidsfiske efter torsk och lax liksom åtgärder för bevarande av bestånden av öring och lax bör inte påverka strängare nationella åtgärder enligt artiklarna 19 och 20 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(17)

Utnyttjandet av de fiskemöjligheter som fastställs i denna förordning omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (4), särskilt artikel 33 om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och artikel 34 om överföring av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter till kommissionen. Den här förordningen bör därför specificera koderna för landningar av de bestånd som omfattas av förordningen, vilka medlemsstaterna bör använda när de översänder uppgifter till kommissionen.

(18)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (5) fastställdes ytterligare villkor för förvaltningen av TAC:er med fördelning mellan år, däribland flexibilitetsbestämmelserna i artiklarna 3 och 4 för bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC och analytisk TAC. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när det fastställer TAC:er, bestämma för vilka bestånd artiklarna 3 och 4 inte ska gälla, särskilt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 mekanismen för flexibilitet mellan åren för alla bestånd som omfattas av landningsskyldigheten. För att undvika en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och orsaka en försämring av beståndens biologiska status, bör det därför fastställas att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast i de fall då den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.

(19)

Biomassan av det östra och västra torskbeståndet och det beståndet av sill/strömming i västra Östersjön ligger under Blim och 2023 tillåts endast bifångster, vetenskapligt fiske och, när det gäller beståndet av sill/strömming i västra Östersjön, visst småskaligt kustfiske. De medlemsstater som har en kvotandel av den relevanta TAC:en har därför åtagit sig att inte tillämpa den flexibilitet mellan år som fastställs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 på dessa bestånd under 2023, för att fångsterna under 2023 inte ska överstiga den TAC som fastställts för det östra torskbeståndet, beståndet av sill/strömming i västra Östersjön och det västra torskbeståndet i Östersjön. Söder om latitud 59° 30′ N ligger dessutom biomassan av nästan alla älvbestånd av lax under gränsreferenspunkten för smoltproduktion (Rlim), och endast bifångster och vetenskapligt fiske tillåts under 2023. De berörda medlemsstaterna har därför gjort ett liknande åtagande om flexibiliteten mellan år när det gäller laxfångster i Egentliga Östersjön under 2023.

(20)

I rådets förordning (EU) 2022/109 (6) fastställs fiskemöjligheter för vitlinglyra till och med den 31 oktober 2022 i Ices-sektion 3a, Förenade kungarikets och unionens vatten i delområde 4 samt Förenade kungarikets vatten i 2a. Fiskeperioden för vitlinglyra löper från och med den 1 november till och med den 31 oktober. För att fisket ska kunna inledas den 1 november 2022 är det, på grundval av ny vetenskaplig rådgivning och efter samråd med Förenade kungariket, nödvändigt att fastställa en preliminär TAC för vitlinglyra i Ices-sektion 3a, Förenade kungarikets och unionens vatten i delområde 4 samt Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a från och med den 1 november 2022 till och med den 31 december 2022. Denna preliminära TAC bör fastställas i enlighet med det råd från Ices som offentliggjordes den 7 oktober 2022.

(21)

I partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och dess genomförandeprotokoll (7) föreskrivs att unionen ska tilldelas 7,7 % av den TAC för lodda (Mallotus villosus) som ska fiskas i grönländska vatten i Ices-delområdena 5 och 14. Den 7 oktober 2022 mottog unionen information från de grönländska myndigheterna om att Grönlands regering, till följd av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och på grundval av överenskommelsen mellan Grönland, Island och Norge om lodda, har fastställt sin kvot. I enlighet med genomförandeprotokollet vill Grönland erbjuda unionen 7 760 ton lodda. I avvaktan på unionens godtagande av erbjudandet om lodda och genomförandet av detta erbjudande i unionsrätten bör fiskemöjligheterna för det beståndet i förordning (EU) 2022/109 märkas ”Fastställs senare”.

(22)

Uppdaterad vetenskaplig rådgivning för det sydliga beståndet av kummel i Ices-sektion 8c, delområdena 9 och 10 och i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 för 2022 offentliggjordes av Ices den 12 oktober 2022. Den uppdaterade vetenskapliga rådgivningen är ett MSY-råd och bygger på en ny bedömningsmodell som utarbetades av Ices i februari 2022 när riktmärken fastställdes för det beståndet. Fiskemöjligheterna för det beståndet för 2022, som fastställs genom förordning (EU) 2022/109, bör ändras på grundval av den uppdaterade vetenskapliga rådgivningen, och TAC:en bör fastställas i linje med det högsta värdet inom FMSY-intervallet (övre FMSY ), eftersom det sydliga beståndet av kummel är den mest begränsande arten vid blandfiske.

(23)

Förordning (EU) 2022/109 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten bör bestämmelserna i den här förordningen rörande Östersjön tillämpas från och med den 1 januari 2023. De fångstbegränsningar som fastställs i förordning (EU) 2022/109 tillämpas från och med den 1 januari 2022. De bestämmelser som införs genom den här förordningen rörande dessa fångstbegränsningar bör därför även tillämpas från och med den 1 januari 2022. Den här förordningen bör dock tillämpas på vitlinglyra i Ices-sektion 3a, Förenade kungarikets och unionens vatten i Ices-delområde 4 samt Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a från och med den 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023, eftersom den perioden utgör fiskeåret för vitlinglyra. Med tanke på behovet av att fortsätta med hållbar fiskeverksamhet och att påbörja det relevanta fisket i tid vid fiskeårens inledning, bör bestämmelserna i den här förordningen gällande fångstbegränsningar för lodda i grönländska vatten i Ices-delområdena 5 och 14 tillämpas från och med den 15 oktober 2022. Eftersom de berörda fiskemöjligheterna antingen inte ännu har uttömts eller kommer att utökas genom den här förordningen, påverkas principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar inte av den retroaktiva tillämpningen av den här förordningen. Av brådskande skäl bör den här förordningen träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och ändras vissa fiskemöjligheter i andra vatten som fastställs i förordning (EU) 2022/109.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på unionsfiskefartyg som är verksamma i Östersjön.

2.   Denna förordning ska också tillämpas på fritidsfiske, när det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

delsektion: en av Internationella havsforskningsrådets (Ices) delsektioner i Östersjön som fastställs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 (8).

2.

total tillåten fångstmängd (TAC): den kvantitet av varje bestånd som får fångas under en ettårsperiod.

3.

kvot: en andel av TAC:en som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

4.

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som nyttjar marina biologiska resurser exempelvis för rekreation, turism eller sport.

KAPITEL II

Fiskemöjligheter

Artikel 4

TAC:er och fördelning

TAC:erna, kvoterna och, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa fastställs i bilagan.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

a)

utbyten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 eller artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

d)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 eller överförs i enlighet med artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e)

avdrag enligt artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 6

Villkor för landning av fångster och bifångster

De bestånd av icke-målarter inom säkra biologiska gränser som avses i artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som omfattas av undantaget från skyldigheten att räkna av fångster från den berörda kvoten anges i de berörda TAC-tabellerna i bilagan till den här förordningen.

Artikel 7

Fredningsperioder för att skydda lekande torsk

1.   Det ska vara förbjudet att fiska med alla typer av fiskeredskap i delsektionerna 25 och 26 under perioden 1 maj–31 augusti.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte gälla i följande fall:

a)

Fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

b)

Unionsfiskefartyg med en största längd på mindre än tolv meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar inom fyra sjömil mätt från baslinjerna, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

c)

Unionsfiskefartyg som i delsektion 25 fiskar på pelagiska bestånd, för direkt användning som livsmedel, som använder redskap med en maskstorlek på högst 45 mm, i områden där vattendjupet är mindre än 50 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna, och vars landningar sorteras.

3.   Det ska vara förbjudet att fiska med alla typer av fiskeredskap i delsektionerna 22 och 23 under perioden 15 januari–31 mars och i delsektion 24 under perioden 15 maj–15 augusti.

4.   Förbudet i punkt 3 ska inte gälla i följande fall:

a)

Fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

b)

Unionsfiskefartyg med en största längd på mindre än tolv meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät eller grimgarn, med bottenlinor, långrevar inom fyra sjömil mätt från baslinjerna, drivlinor, handlinor och pilkmaskiner eller liknande passiva redskap i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

c)

Unionsfiskefartyg som i delsektion 24 fiskar på pelagiska bestånd, för direkt användning som livsmedel, som använder redskap med en maskstorlek på högst 45 mm, i områden där vattendjupet är mindre än 40 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna, och vars landningar sorteras.

d)

Unionsfiskefartyg som fiskar med skrapor efter musslor i delsektion 22, i områden där vattendjupet är mindre än 20 meter enligt koordinaterna i det officiella sjökort som utfärdats av de behöriga nationella myndigheterna.

5.   Befälhavarna på sådana fiskefartyg som avses i punkt 2 b eller c och punkt 4 b, c eller d ska säkerställa att deras fiskeverksamhet alltid kan övervakas av kontrollmyndigheterna i den behöriga medlemsstaten.

Artikel 8

Åtgärder avseende fritidsfiske efter torsk i delsektionerna 22–26

1.   Vid fritidsfiske får högst ett exemplar av torsk behållas per fiskare och dag i delsektionerna 22 och 23 samt i delsektion 24 inom sex sjömil mätt från baslinjerna. Under perioden 15 januari–31 mars ska dock fritidsfiske efter torsk vara förbjudet i dessa områden.

2.   Fritidsfiske efter torsk ska vara förbjudet i delsektion 24 bortom sex sjömil mätt från baslinjerna och i delsektionerna 25 och 26.

3.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder enligt artiklarna 19 och 20 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 9

Åtgärder avseende fritidsfiske efter lax i delsektionerna 22–31

1.   Fritidsfiske efter lax ska vara förbjudet i delsektionerna 22–31. Varje exemplar av lax som oavsiktligt fångas ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

2.   Genom undantag från punkt 1, ska fritidsfiske efter lax vara tillåtet på följande kumulativa villkor:

a)

Högst ett exemplar av fettfeneklippt lax får fångas och behållas per fiskare och dag.

b)

Efter fångst av det första exemplaret av fettfeneklippt lax ska fritidsfiskaren upphöra med laxfisket under återstoden av dagen.

c)

Samtliga exemplar av varje fiskart som behålls ska landas hela.

3.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 ska fritidsfiske efter lax vara tillåtet norr om latitud 59° 30′ N under perioden 1 maj–31 augusti i områden inom fyra sjömil mätt från baslinjerna.

4.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder enligt artiklarna 19 och 20 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 10

Åtgärder för bevarande av bestånden av öring och lax i delsektionerna 22–32

1.   I delsektionerna 22–32 får unionsfiskefartyg inte fiska efter öring bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna under perioden 1 januari–31 december 2023. Vid fiske efter lax bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna i delsektion 32 får bifångsterna av öring inte överstiga 3 % av den totala fångsten av lax och öring ombord vid något tillfälle eller vid landningen efter varje fiskeresa.

2.   I delsektionerna 22–31 ska fiske med långrev bortom fyra sjömil mätt från baslinjerna vara förbjudet.

3.   Denna artikel ska inte påverka strängare nationella åtgärder enligt artiklarna 19 och 20 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 11

Flexibilitet

1.   Utom där annat anges i bilagan till den här förordningen ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC, och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.

2.   Artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas när en medlemsstat använder sig av den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 12

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna, i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009, sänder uppgifter till kommissionen om kvantiteter av bestånd som fångats eller landats ska de använda de beståndskoder som anges i bilagan till den här förordningen.

KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel 13

Ändring av förordning (EU) 2022/109

Förordning (EU) 2022/109 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga IA del A ska tabellen över fiskemöjligheter för kummel (Merluccius merluccius) i Ices-sektion 8c, Ices-delområdena 9 och 10 och i unionens vatten i Cecaf 34.1.1 ersättas med följande:

”Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

 

9 021

 

Analytisk TAC”

Frankrike

866

Portugal

4 209

Unionen

14 096

 

 

TAC

14 429

2.

I bilaga IA del B ska tabellen över fiskemöjligheter för vitlinglyra (Trisopterus esmarkii) i Ices-sektion 3a, i Förenade kungarikets och unionens vatten i Ices-delområde 4 och i Förenade kungarikets vatten i Ices-sektion 2a ska ersättas med följande:

”Art:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarkii

Zon:

3a; Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 4; Förenade kungarikets vatten i 2a

(NOP/2A3A4.)

År

2022

 

2023

 

 

Danmark

49 478

(1)(3)

24 727

(1)(6)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

9

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Nederländerna

36

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Unionen

49 524

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Förenade kungariket

10 204

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Norge

0

(4)

0

(4)

Färöarna

0

(5)

0

(5)

TAC

59 728

 

30 000

 

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av kolja och vitling (OT2/*2A3A4). Bifångster av kolja och vitling som räknas av från kvoten enligt denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten enligt artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Kvoten får endast fiskas i Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 2a, 3a och 4.

(3)

Får endast fiskas under perioden 1 november 2021–31 oktober 2022.

(4)

En sorteringsrist ska användas.

(5)

En sorteringsrist ska användas. Detta inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.

(6)

Får endast fiskas under perioden 1 november 2022–31 oktober 2023.”

3.

I bilaga IB ska tabellen över fiskemöjligheter för lodda (Mallotus villosus) i grönländska vatten i 5 och 14 ersättas med följande:

”Art:

Lodda

Mallotus villosus

Zon:

Grönländska vatten i 5 och 14

(CAP/514GRN)

Danmark

Fastställs senare

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

Fastställs senare

 

Sverige

Fastställs senare

 

Alla medlemsstater

Fastställs senare

(1)

Unionen

Fastställs senare

(2)(3)

Norge

Fastställs senare

(3)

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Danmark, Tyskland och Sverige får inte utnyttja kvoten ’alla medlemsstater’ förrän de har uttömt sina egna kvoter. Medlemsstater som har tilldelats mer än 10 % av unionskvoten får dock inte alls utnyttja kvoten ’alla medlemsstater’. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Fisket får inledas när unionen godtar ett erbjudande om sådana kvoter från de grönländska myndigheterna inom ramen för partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönlands regering och Danmarks regering, å andra sidan, och dess genomförandeprotokoll. Medlemsstaterna ska säkerställa att deras fångster inte överstiger den kvantitet som mottagits från de grönländska myndigheterna, efter avdrag för de kvantiteter som överförts till Norge.

(3)

För fiskeperioden 15 oktober 2022–15 april 2023.”

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Genom undantag från andra stycket ska

a)

artikel 13.1 tillämpas från och med den 1 januari 2022,

b)

artikel 13.2 tillämpas från och med den 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023,

c)

artikel 13.3 tillämpas från och med den 15 oktober 2022 till och med den 15 april 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 oktober 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1139 av den 6 juli 2016 om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 (EUT L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019 om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006 och (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (EUT L 198, 25.7.2019, s. 105).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(6)  Rådets förordning (EU) 2022/109 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 21, 31.1.2022, s. 1).

(7)  EUT L 175, 18.5.2021, s. 3.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).


BILAGA

TAC:er FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

I följande tabeller anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) per bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Hänvisningarna till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.

Fiskbestånden redovisas i alfabetisk ordning efter arternas vetenskapliga namn.

För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande jämförande tabell över vetenskapliga namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Clupea harengus

HER

Sill/strömming

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Salmo salar

SAL

Lax

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill


Tabell 1

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 30–31

(HER/30/31.)

Finland

65 627

 

Analytisk TAC

Sverige

14 420

 

Unionen

80 047

 

TAC

80 047

 


Tabell 2

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektionerna 22–24

(HER/3BC+24)

Danmark

110

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Tyskland

435

(1)

Finland

0

(1)

Polen

103

(1)

Sverige

140

(1)

Unionen

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på sill/strömming, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Genom undantag från första stycket är fiske inom denna kvot tillåtet för unionsfiskefartyg med en största längd på mindre än tolv meter som fiskar med nät/garn, insnärjningsnät, handlinor, bottengarn och pilkmaskiner. Befälhavarna på dessa fiskefartyg ska se till att deras fiskeverksamhet alltid kan övervakas av den behöriga medlemsstatens kontrollmyndigheter.


Tabell 3

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten I delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

(HER/3D-R30)

Danmark

1 558

 

Analytisk TAC

Tyskland

413

 

Estland

7 957

 

Finland

15 531

 

Lettland

1 964

 

Litauen

2 068

 

Polen

17 645

 

Sverige

23 686

 

Unionen

70 822

 

TAC

Ej tillämpligt


Tabell 4

Art:

Sill/strömming

Clupea harengus

Zon:

Delsektion 28.1

(HER/03D.RG)

Estland

21 078

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning är tillämplig.

Lettland

24 565

 

Unionen

45 643

 

TAC

45 643

 


Tabell 5

Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 25–32

(COD/3DX32.)

Danmark

 

137

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Tyskland

54

(1)

Estland

13

(1)

Finland

10

(1)

Lettland

51

(1)

Litauen

33

(1)

Polen

159

(1)

Sverige

138

(1)

Unionen

595

(1)

TAC

Ej tillämpligt

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.


Tabell 6

Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Delsektionerna 22–24

(COD/3BC+24)

Danmark

214

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Tyskland

104

(1)

Estland

5

(1)

Finland

4

(1)

Lettland

18

(1)

Litauen

11

(1)

Polen

57

(1)

Sverige

76

(1)

Unionen

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på torsk, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.


Tabell 7

Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(PLE/3BCD-C)

Danmark

8 105

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning är tillämplig.

Tyskland

900

 

Polen

1 697

 

Sverige

611

 

Unionen

11 313

 

TAC

11 313

 


Tabell 8

Art:

Lax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–31

(SAL/3BCD-F)

Danmark

13 223

(1)(2)

Analytisk TAC

Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 är inte tillämplig.

Tyskland

1 471

(1)(2)

Estland

1 344

(1)(2)(3)

Finland

16 488

(1)(2)

Lettland

8 411

(1)(2)

Litauen

989

(1)(2)

Polen

4 011

(1)(2)

Sverige

17 874

(1)(2)

Unionen

63 811

(1)(2)

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Uttryckt i antal fiskar.

(2)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.

Genom undantag från första stycket får fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar inriktas på lax, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Genom undantag från första stycket är fiske inom denna kvot tillåtet för unionsfiskefartyg norr om latitud 59° 30′ N i områden inom fyra sjömil mätt från baslinjerna under perioden 1 maj–31 augusti.

(3)

Särskilt villkor: Högst 450 exemplar inom denna kvot får fiskas i unionens vatten i delsektion 32 (SAL/*3D32).


Tabell 9

Art:

Lax

Salmo salar

Zon:

Unionens vatten i delsektion 32

(SAL/3D32.)

Estland

969

(1)

Försiktighets-TAC

Finland

8 486

(1)

Unionen

9 455

(1)

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Uttryckt i antal fiskar.


Tabell 10

Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

(SPR/3BCD-C)

Danmark

22 107

 

Analytisk TAC

Artikel 6 i denna förordning är tillämplig.

Tyskland

14 006

 

Estland

25 671

 

Finland

11 573

 

Lettland

31 005

 

Litauen

11 216

 

Polen

65 798

 

Sverige

42 738

 

Unionen

224 114

 

TAC

Ej tillämpligt


Top