EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1671

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1671 av den 9 juni 2022 om förlängning av den övergångsperiod som avses i artikel 89.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (Text av betydelse för EES)

C/2022/3584

EUT L 252, 30.9.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1671/oj

30.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/4


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/1671

av den 9 juni 2022

om förlängning av den övergångsperiod som avses i artikel 89.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 85.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 föreskrivs att clearingkravet i artikel 4 i den förordningen, till och med den 18 juni 2021, inte ska tillämpas för OTC-derivatkontrakt som på ett objektivt mätbart sätt minskar investeringsrisker med direkt anknytning till pensionssystemens finansiella solvens eller enheter som etableras för att ersätta medlemmar i sådana system om systemet fallerar. Övergångsperioden infördes för att göra det möjligt att utveckla lämpliga tekniska lösningar för pensionssystemens överföring av kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggsmarginalsäkerheter, och på så sätt undvika eventuella negativa effekter på framtida pensionärers pensionsförmåner som skulle orsakas av en omedelbar tillämpning av clearingkravet på sådana OTC-derivatkontrakt.

(2)

Genom artikel 85.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 648/2012 ges kommissionen befogenhet att förlänga den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 i den förordningen med ett år två gånger, om kommissionen skulle dra slutsatsen att det inte har utvecklats några lämpliga tekniska lösningar för pensionssystemens överföring av kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggsmarginalsäkerheter och att de negativa effekterna på pensionsförmånerna för framtida pensionärer till följd av central clearing av derivatkontrakt är oförändrade. I detta syfte ska kommissionen i enlighet med artikel 85.2 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012 upprätta årliga rapporter, fram till den slutliga förlängningen av övergångsperioden, med en bedömning av om lämpliga tekniska lösningar har utvecklats, och om eventuella åtgärder för att underlätta dessa lämpliga tekniska lösningar behöver antas.

(3)

Kommissionen antog två årliga rapporter den 23 september 2020 (2) respektive den 6 maj 2021 (3). I dessa rapporter konstaterade kommissionen att marknadsaktörerna under årens lopp har ansträngt sig för att utveckla lämpliga tekniska lösningar som inbegriper omvandling av säkerheter såväl av clearingmedlemmar som genom clearade repomarknader. Kommissionen noterade också att vissa pensionssystem har börjat att centralt cleara en del av sina derivatportföljer frivilligt. I rapporten drogs slutsatsen att den största återstående utmaningen för pensionssystemen var tillgång till likviditet under stressade marknadsförhållanden för att kunna ställa tilläggsmarginalsäkerheter, eftersom detta krav snabbt och avsevärt skulle öka risken för att pensionssystemens avsättning av kontanta medel skulle uttömmas.

(4)

I artikel 85.2 andra stycket led a i förordning (EU) nr 648/2012 föreskrivs att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), i samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden, ska lämna årliga rapporter till kommissionen med en bedömning av bland annat om centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem har gjort rimliga ansträngningar och utvecklat lämpliga tekniska lösningar som gör det lättare för sådana system att delta i central clearing genom att ställa kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggsmarginalsäkerheter, inbegripet vilka implikationer dessa lösningar har för marknadslikviditet och procyklikalitet och deras möjliga rättsliga eller andra implikationer.

(5)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/962 (4) har kommissionen förlängt den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 en gång, till och med den 18 juni 2022.

(6)

Den 25 januari 2022 lade Esma fram sin senaste rapport om huruvida centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem har gjort lämpliga ansträngningar och utvecklat lämpliga tekniska lösningar som gör det lättare för pensionssystem att delta i central clearing genom att ställa kontanta och icke-kontanta säkerheter som tilläggsmarginalsäkerheter. Esma bekräftade i stort sett sina tidigare iakttagelser i tidigare rapporter till kommissionen, men fokuserade i den rapporten på pensionssystemens operativa beredskap att cleara OTC-derivatkontrakt. Även om ett stadigt ökande antal pensionssystem frivilligt clearar OTC-derivatkontrakt och likviditetsvillkoren fortsätter att utvecklas positivt, drog Esmas rapport också slutsatsen att pensionssystemen och relevanta marknadsaktörer behöver tillräckligt med tid för att slutföra sina arrangemang för clearing och hantering av säkerheter. Esma ansåg därför att den ytterligare förlängning på ett år av den övergångsperiod som anges i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 behövs.

(7)

I sin senaste bedömning av pensionssystemens beredskap att centralt cleara sina derivatportföljer (5) drog kommissionen en liknande slutsats. Enligt kommissionens analys förblev likviditetsvillkoren för pensionssystemen goda, även under de senaste perioderna av marknadsstress, och förväntas fortsätta att utvecklas positivt när fonderna antar alternativa modeller för tillgång till repomarknaden. Positiva utsikter när det gäller tillgång till likviditet har lett till en situation där ett växande antal pensionssystem frivilligt har börjat cleara åtminstone en del av sina derivatportföljer. De alternativa modellerna för att få tillgång till likviditet via repomarknaden måste dock ges tid att mogna, medan pensionssystemen måste förbättra sina interna förfaranden för hantering av likviditet och säkerheter.

(8)

Med beaktande av Esmas rapport drog kommissionen därför slutsatsen att det är nödvändigt att förlänga övergångsperioden i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 med ytterligare ett år.

(9)

Den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 i förordning (EU) nr 648/2012 bör därför förlängas.

(10)

Denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt för att säkerställa att övergångsperioden förlängs innan den löper ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den övergångsperiod som fastställs i artikel 89.1 första stycket i förordning (EU) nr 648/2012 förlängs till och med den 18 juni 2023.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juni 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2020) 574 final

(3)  COM(2021) 224 final

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/962 av den 6 maj 2021 om förlängning av den övergångsperiod som avses i artikel 89.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 213, 16.6.2021, s. 1).

(5)  COM(2022) 254


Top