EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1440R(01)

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1440 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller den information som ska lämnas in för växtskyddsmedel och de särskilda uppgiftskraven för växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer (Europeiska unionens officiella tidning L 227 av den 1 september 2022)

EUT L 304, 24.11.2022, p. 97–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1440/corrigendum/2022-11-24/oj

24.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/97


Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1440 av den 31 augusti 2022 om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller den information som ska lämnas in för växtskyddsmedel och de särskilda uppgiftskraven för växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer

( Europeiska unionens officiella tidning L 227 av den 1 september 2022 )

På sidan 46, bilaga II, ska följande innehållsförteckning införas efter titeln ”DEL B – VÄXTSKYDDSMEDEL SOM INNEHÅLLER ETT VERKSAMT ÄMNE SOM ÄR EN MIKROORGANISM

Innehållsförteckning

INLEDNING TILL DEL B

1.

Sökandens identitet, växtskyddsmedlet identitet och tillverkningsinformation

1.1

Sökande

1.2

Tillverkare av preparatet och mikroorganismen/mikroorganismerna

1.3

Handelsnamn eller föreslaget handelsnamn samt, i tillämpliga fall, tillverkarens utvecklingskod för preparatet

1.4

Detaljerad kvantitativ och kvalitativ information om preparatets sammansättning

1.5

Preparatets fysikaliska form och karaktär

1.6

Tillverkningsmetod för preparatet och kvalitetskontroll

1.7

Förpackning och preparatets kompatibilitet med föreslagna förpackningsmaterial

2.

Växtskyddsmedlets fysikaliska, kemiska och tekniska egenskaper

2.1

Färg, lukt och form

2.2

Explosiva och oxiderande egenskaper

2.3

Flampunkt och andra uppgifter om brandfarlighet eller självantändning

2.4

Aciditet, alkalinitet och, om så krävs, pH-värde

2.5

Viskositet och ytspänning

2.6

Lagringsstabilitet och hållbarhet

2.6.1

Koncentration vid användning

2.6.2

Effekter av temperatur och förpackning

2.6.3

Andra faktorer som påverkar stabiliteten

2.7

Växtskyddsmedlets tekniska egenskaper

2.7.1

Vätbarhet

2.7.2

Skumbildningens varaktighet

2.7.3

Suspensionsförmåga, förmåga till spontan dispersion och dispersionsstabilitet

2.7.4

Våt- och torrsiktning

2.7.5

Partikelstorleksfördelning (dammande pulver, slampulver, granulat), halt av damm/fint pulver (granulat), nötning och sprödhet (granulat)

2.7.6

Emulgeringsförmåga, återemulgeringsförmåga, emulsionsstabilitet

2.7.7

Flytbarhet, rinnförmåga (sköljbarhet) och dammbildningsförmåga

2.8

Fysikalisk och kemisk kompatibilitet med andra växtskyddsmedel, inklusive växtskyddsmedel som ska produktgodkännas för användning tillsammans med det berörda växtskyddsmedlet

2.8.1

Fysikalisk kompatibilitet

2.8.2

Kemisk kompatibilitet

2.9

Vidhäftning och distribution till utsäde

3.

Uppgifter om spridning

3.1

Avsett användningsområde

3.2

Verkningssätt på målorganismen

3.3

Funktion, målorganismer och växter eller växtprodukter som ska skyddas samt eventuella riskreducerande åtgärder

3.4

Dosering

3.5

Halt av mikroorganismen i använt material (t.ex. i utspädd spray, bete eller behandlat utsäde)

3.6

Spridningsmetod

3.7

Antal spridningstillfällen och tidpunkt för spridning på samma gröda, skyddets varaktighet och uppehållsperiod(er)

3.8

Förslag till bruksanvisning

3.9

Säkerhetsperioder och andra försiktighetsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa samt miljön

4.

Kompletterande information om växtskyddsmedlet

4.1

Förfaranden för rengöring och dekontaminering av spridningsutrustning

4.2

Rekommenderade metoder och försiktighetsåtgärder för hantering, lagring, transport, brand eller användning

4.3

Åtgärder vid olycksfall

4.4

Förfaranden för destruktion eller dekontaminering av växtskyddsmedlet och dess förpackning

4.4.1

Kontrollerad förbränning

4.4.2

Övrigt

5.

Analysmetoder

5.1

Analysmetoder för preparatet

5.2

Metoder för att fastställa och kvantifiera resthalter

6.

Uppgifter om effektivitet

6.1

Preliminära tester

6.2

Lägsta effektiva dosering

6.3

Testning av verkningsförmåga

6.4

Information om möjlig resistensutveckling hos målorganismer

6.5

Negativa effekter på behandlade grödor

6.5.1

Fytotoxicitet för målväxter (inklusive olika sorter) eller målväxtprodukter

6.5.2

Behandlade växters eller växtprodukters påverkan på avkastningen

6.5.3

Effekter på växters eller växtprodukters kvalitet

6.5.4

Effekter på förädlingsprocesser

6.5.5

Effekter på behandlade växter eller växtförökningsmaterial

6.6

Iakttagelser av oönskade eller oavsiktliga bieffekter på efterföljande grödor och andra växter

6.6.1

Effekter på efterföljande grödor

6.6.2

Effekter på andra växter, inklusive angränsande grödor

6.7

Förenlighet med växtskyddsprogram

7.

Effekter på människors hälsa

7.1

Medicinska uppgifter

7.2

Bedömning av växtskyddsmedlets potentiella toxicitet

7.3

Akut toxicitet

7.3.1

Akut oral toxicitet

7.3.2

Akut dermal toxicitet

7.3.3

Akut inhalationstoxicitet

7.3.4

Hudirritation

7.3.5

Ögonirritation

7.3.6

Hudsensibilisering

7.4

Kompletterande information om toxicitet

7.5

Uppgifter om exponering

7.6

Tillgängliga toxikologiska uppgifter om icke verksamma ämnen

7.7

Kompletterande studier för kombinationer av växtskyddsmedel

8.

Resthalter i eller på behandlade produkter, livsmedel och foder

9.

Omvandling, spridning och fördelning i miljön

10.

Effekter på icke-målorganismer

10.1

Effekter på landlevande ryggradsdjur

10.2

Effekter på vattenlevande organismer

10.2.1

Effekter på fisk

10.2.2

Effekter på vattenlevande ryggradslösa djur

10.2.3

Effekter på alger

10.2.4

Effekter på vattenlevande makrofyter

10.3

Effekter på bin

10.4

Effekter på leddjur som inte är målarter (utom bin)

10.5

Effekter på marklevande meso- och makroorganismer som inte är målarter

10.6

Effekter på landlevande växter som inte är målarter

10.7

Kompletterande toxicitetsstudier”

Top