EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1393

Kommissionens förordning (EU) 2022/1393 av den 11 augusti 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) i hampfrön och produkter framställda därav (Text av betydelse för EES)

C/2022/5699

OJ L 211, 12.8.2022, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1393/oj

12.8.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/83


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1393

av den 11 augusti 2022

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) i hampfrön och produkter framställda därav

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

Panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) antog 2015 ett vetenskapligt yttrande om riskerna för människors hälsa i samband med förekomsten av tetrahydrokannabinol (THC) i mjölk och andra livsmedel av animaliskt ursprung (3). THC, närmare bestämt Δ9-THC, är den viktigaste komponenten i hampaväxten Cannabis sativa. Livsmedelsmyndigheten fastställde en akut referensdos (ARfD) på 1 μg Δ9-THC/kg kroppsvikt.

(3)

I syfte att inhämta fler uppgifter om förekomsten av Δ9-THC och andra viktiga icke-psykoaktiva prekursorer i livsmedel som framställs av hampa och i livsmedel innehållande hampa eller ingredienser som framställs av hampa, antogs kommissionens rekommendation (EU) 2016/2115 (4).

(4)

Den 7 januari 2020 offentliggjorde livsmedelsmyndigheten en vetenskaplig rapport med en bedömning av människors akuta exponering för Δ9-THC (5), med beaktande av de uppgifter om förekomst som tagits fram genom rekommendation (EU) 2016/2115. I vissa uppskattningar av akut exponering överskreds den akuta referensdosen på 1 μg/kg kroppsvikt. Även om exponeringsuppskattningarna förväntas överskatta den akuta exponeringen för Δ9-THC i unionen utgör den nuvarande exponeringen för Δ9-THC en potentiell hälsorisk.

(5)

Gränsvärden bör därför fastställas i hampfrön och produkter framställda av hampfrön, för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor. Eftersom delta-9-tetrahydrokannabinolsyra (Δ9-THCA) kan omvandlas till Δ9-THC genom bearbetning bör gränsvärden fastställas för summan av Δ9-THC och Δ9-THCA, uttryckt i Δ9-THC-ekvivalenter.

(6)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

För att göra det möjligt för ekonomiska aktörer att förbereda sig för de nya regler som införs genom denna förordning bör en rimlig tidsperiod föreskrivas tills gränsvärdena tillämpas. En övergångsperiod bör även föreskrivas för livsmedel som lagligen släppts ut på marknaden före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Livsmedel förtecknade i bilagan som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 januari 2023 får finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4141.

(4)  Kommissionens rekommendation (EU) 2016/2115 av den 1 december 2016 om övervakning av förekomsten av Δ9-tetrahydrocannabinol, dess prekursorer och andra cannabinoider i livsmedel (EUT L 327, 2.12.2016, s. 103)

(5)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Arcella D, Cascio C och Mackay K, 2020. ”Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)”. EFSA Journal, vol. 18(2020):1, artikelnr 5953 [41 s.] (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953).


BILAGA

I avsnitt 8 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska följande post läggas till som post 8.6:

Livsmedel

Gränsvärde (mg/kg)

”8.6

Ekvivalenter med delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1

Hampfrön

3,0

8.6.2

Malda hampfrön, (delvis) avfettade hampfrön och andra produkter framställda/bearbetade av hampfrön  (*2), med undantag av produkterna i 8.6.3.

3,0

8.6.3

Hampafröolja

7,5


(*1)  Gränsvärdet avser summan av delta-9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) och delta-9-tetrahydrokannabinolsyra (Δ9-THCA), uttryckt som Δ9-THC. Faktorn 0,877 tillämpas på värdet för Δ9-THCA, och gränsvärdet avser summan av Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (vid separat bestämning och kvantifiering av Δ9-THC och Δ9-THCA).

(*2)  Produkter framställda/bearbetade av hampfrön är produkter som framställs/bearbetas uteslutande av hampfrön.”


Top