EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1364

Kommissionens förordning (EU) 2022/1364 av den 4 augusti 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för vätecyanid i vissa livsmedel (Text av betydelse för EES)

C/2022/5534

OJ L 205, 5.8.2022, p. 227–229 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1364/oj

5.8.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/227


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1364

av den 4 augusti 2022

om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för vätecyanid i vissa livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen, inbegripet vätecyanid, i livsmedel.

(2)

Vätecyanid är ett mycket giftigt ämne. Även om det inte förekommer i livsmedel i toxikologiskt relevanta halter så frigörs det när växtbaserade livsmedel som innehåller cyanogena glykosider tuggas eller bearbetas på annat sätt och dessa glykosider kommer i kontakt med hydrolytiska enzymer. Eftersom vätecyanid alltid bildas som en blandning av icke-dissocierad syra och dissocierade cyanidjoner beräknas det hälsobaserade riktvärdet för denna blandning, kallad cyanid.

(3)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) antog 2019 ett vetenskapligt yttrande om utvärderingen av hälsoriskerna i samband med förekomsten av cyanogena glykosider i andra livsmedel än obehandlade aprikoskärnor (3). Livsmedelsmyndigheten konstaterade att en exponering av människor under den akuta referensdosen (ARfD) på 20 μg cyanid/kg kroppsvikt inte bör medföra akuta skadliga effekter. Om vissa livsmedel såsom linfrö, mandlar och maniok (kassava) med höga halter av cyanogena glykosider konsumeras kan den akuta referensdosen för cyanid överskridas. Gränsvärden bör därför fastställas för vätecyanid, inklusive vätecyanid bunden i cyanogena glykosider, i dessa livsmedel. När linfrön konsumeras i mald form är biotillgängligheten hos vätecyanid och människors exponeringsnivåer för vätecyanid högre än när linfröna konsumeras hela eller när de är värmebehandlade. Det är därför lämpligt att fastställa strängare gränsvärden för hela linfrön, vilka kan malas av konsumenten innan de konsumeras, och för malda linfrön som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter när de är avsedda att konsumeras obehandlade.

(4)

Gränsvärden för vätecyanid bör därför fastställas i vissa livsmedel för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor.

(5)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

För att göra det möjligt för ekonomiska aktörer att förbereda sig för de nya regler som införs genom denna förordning bör en rimlig tidsperiod föreskrivas tills de nya gränsvärdena tillämpas. En övergångsperiod bör även föreskrivas för livsmedel som lagligen släppts ut på marknaden före den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Livsmedel förtecknade i bilagan som lagligen släppts ut på marknaden före den 1 januari 2023 får finnas kvar på marknaden till och med datumet för deras minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Vetenskapligt yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ”Evaluation of the health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in foods other than raw apricot kernels”, EFSA Journal, vol. 17(2019):4 [78 s.] (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5662).


BILAGA

I avsnitt 8 i bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska post 8.3 ersättas med följande:

”Livsmedel (1)

Gränsvärde (mg/kg)

8.3

Vätecyanid, inklusive vätecyanid bunden i cyanogena glykosider

 

8.3.1

Obearbetade hela (60), malda, krossade eller hackade linfrön med undantag av livsmedel som förtecknas i 8.3.2 (54)

250

8.3.2

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade linfrön som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter (54) (55)  (*1)

150

8.3.3

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade mandlar som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter (54) (55)  (*1)

35

8.3.4

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter (54) (55)

20

8.3.5

Maniokrot/kassavarot (färsk, skalad)

50

8.3.6

Maniokmjöl/kassavamjöl och tapiokamjöl

10


(*1)  Gränsvärdet gäller inte för obearbetade hela, malda, krossade eller hackade linfrön eller obearbetade hela, malda, krossade eller hackade bittermandlar som släpps ut på marknaden för slutkonsumenter i små mängder där varningen ’Ska endast användas för matlagning och bakning. Får ej konsumeras råa!’ finns med i etikettens huvudsakliga synfält (med den teckenstorlek som anges i artikel 13.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, EUT L 304, 22.11.2011, s. 18). Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade linfrön med den varningen ska överensstämma med det gränsvärde som fastställs i 8.3.1.”


Top