EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1290

Kommissionens förordning (EU) 2022/1290 av den 22 juli 2022 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos och Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

C/2022/5069

OJ L 196, 25.7.2022, p. 74–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1290/oj

25.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 196/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1290

av den 22 juli 2022

om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, klormekvat, dodin, nikotin, profenofos och Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för ametoktradin och dodin i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005. Gränsvärden har fastställts för klormekvat och nikotin i del A i bilaga III till den förordningen. Gränsvärden har fastställts för profenofos i bilaga II och i del B i bilaga III till den förordningen. För Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 har inga särskilda gränsvärden fastställts i förordning (EG) nr 396/2005 och ämnet har inte heller tagits upp i bilaga IV till den förordningen, så därför gäller standardvärdet 0,01 mg/kg som fastställs i artikel 18.1 b i samma förordning.

(2)

I samband med ett förfarande för godkännande av användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet ametoktradin på grödor som kan vara attraktiva för bin och vilket kan leda till resthalter i honung, lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena när det gäller honung.

(3)

För dodin lämnades det i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 396/2005 in en ansökan om ändring av de befintliga gränsvärdena när det gäller citrusfrukter.

(4)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005 utvärderades båda ansökningarna av de berörda medlemsstaterna och utvärderingsrapporterna sändes till kommissionen.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) bedömde ansökningarna och utvärderingsrapporterna, och undersökte då särskilt riskerna för konsumenter och, i förekommande fall, för djur, och lämnade därefter motiverade yttranden om de föreslagna gränsvärdena (2). Livsmedelsmyndigheten sände dessa yttranden till sökandena, kommissionen och medlemsstaterna och gjorde dem tillgängliga för allmänheten.

(6)

Livsmedelsmyndigheten fann att alla krav på de inlämnade uppgifternas fullständighet var uppfyllda och att de ändringar av gränsvärdena som sökandena begärt var godtagbara ur konsumentsäkerhetssynpunkt, på grundval av en bedömning av konsumenternas exponering som omfattade 27 specifika europeiska konsumentgrupper. Livsmedelsmyndigheten tog därvid hänsyn till de senaste uppgifterna om ämnenas toxikologiska egenskaper. Varken livstidsexponeringen för dessa ämnen genom konsumtion av alla de livsmedelsprodukter som kan innehålla dessa ämnen eller korttidsexponeringen till följd av stor konsumtion av de berörda produkterna visade på någon risk för att det acceptabla dagliga intaget eller den akuta referensdosen överskrids.

(7)

Genom kommissionens förordning (EU) 2019/1561 (3) har ett tillfälligt gränsvärde fastställts för klormekvat till 6 mg/kg när det gäller ostronmussling och genom kommissionens förordning (EU) 2017/693 (4) till 0,9 mg/kg när det gäller odlade svampar. Dessa tillfälliga gränsvärden fastställdes på grundval av övervakningsuppgifter som visade att resthalterna på obehandlade odlade svampar var högre än bestämningsgränsen till följd av korskontaminering mellan odlade svampar och halm som lagligen behandlats med klormekvat. Dessa tillfälliga gränsvärden fastställdes till och med den 13 april 2021, i avvaktan på att övervakningsuppgifter om förekomsten av det ämnet i de berörda produkterna lämnas in.

(8)

Livsmedelsmyndigheten och livsmedelsföretagarna har lämnat in aktuella övervakningsuppgifter som visar att resthalterna av klormekvat i ostronmussling och odlade svampar fortfarande överstiger bestämningsgränsen. Svampodlare underrättade kommissionen om en pågående studie för att bedöma kontaminationsnivåerna hos ostronmussling och övriga odlade svampar. Eftersom studien kommer att färdigställas under 2022 och de insamlade uppgifterna därefter lämnas till kommissionen är det lämpligt att fortsätta förlänga giltigheten för dessa tillfälliga gränsvärden med ett år från och med offentliggörandet av denna förordning.

(9)

Genom förordning (EU) 2017/693 har tillfälliga gränsvärden fastställts för klormekvat till 0,07 mg/kg när det gäller päron, till följd av övervakningsuppgifter som visade att ämnet fortfarande förekom i träd på grund av tidigare användning. Det tillfälliga gränsvärdet fastställdes till och med den 13 april 2021, i avvaktan på att övervakningsuppgifter om förekomsten av detta ämne i den berörda produkten lämnas in. Livsmedelsmyndigheten, medlemsstaterna och livsmedelsföretagarna har lämnat in aktuella övervakningsuppgifter som visar att resthalterna av detta ämne i päron fortfarande överstiger bestämningsgränsen. Det är därför lämpligt att fortsätta övervaka halterna av klormekvat i päron och att förlänga giltigheten för det tillfälliga gränsvärdet med sju år från offentliggörandet av denna förordning.

(10)

Genom kommissionens förordning (EU) 2017/978 (5) har tillfälliga gränsvärden fastställts för nikotin när det gäller vilda svampar (torkade stensoppar och andra torkade vilda svampar än stensoppar) till och med den 19 oktober 2021, i avvaktan på att nya uppgifter och data om naturlig förekomst eller bildning av nikotin i de berörda produkterna lämnas in och utvärderas. Det framgår inte entydigt av de vetenskapliga bevisen att nikotin förekommer naturligt i de berörda produkterna eller hur det bildas. Livsmedelsmyndigheten och livsmedelsföretagarna har lämnat in aktuella övervakningsuppgifter som visar att resthalterna av detta ämne i dessa produkter fortfarande överstiger bestämningsgränsen. Det är därför lämpligt att fortsätta övervaka halterna av nikotin i dessa produkter och att förlänga giltigheten för dessa tillfälliga gränsvärden med sju år från offentliggörandet av denna förordning.

(11)

Genom förordning (EU) 2017/978 fastställdes ett tillfälligt gränsvärde för profenofos när det gäller rosenblad till och med den 18 oktober 2021, i avvaktan på att övervakningsuppgifter om förekomsten av detta ämne i de berörda produkterna lämnas in. Livsmedelsmyndigheten och livsmedelsföretagarna har lämnat in aktuella övervakningsuppgifter som visar att resthalterna av detta ämne i rosenblad fortfarande överstiger bestämningsgränsen. Det är därför lämpligt att fortsätta övervaka halterna av profenofos i rosenblad och att förlänga giltigheten för det tillfälliga gränsvärdet med sju år från offentliggörandet av denna förordning.

(12)

En ansökan om godkännande av det verksamma ämnet Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 lämnades in till en medlemsstat i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (6). Ansökan utvärderades av den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 11.2 i den förordningen. Livsmedelsmyndigheten bedömde ansökan och utfärdade en slutsats om den inbördes granskningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet (7), enligt vilken Spodoptera exigua multikapsid kärnpolyedervirus (SeMNPV) isolat BV-0004 bör tas upp i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005. Ämnet bör därför tas upp i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005.

(13)

På grundval av livsmedelsmyndighetens motiverade yttranden och slutsats och med hänsyn till de relevanta faktorer som förtecknas i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005 uppfyller de föreslagna ändringarna av gränsvärdena kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(14)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Efsas vetenskapliga rapporter finns på http://www.efsa.europa.eu:

”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey”, EFSA Journal, vol. 19(2021):11, artikelnr 6943.

”Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits”, EFSA Journal, vol. 19(2021):11, artikelnr 6950.

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2019/1561 av den 17 september 2019 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klormekvat i odlade svampar (EUT L 240, 18.9.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EU) 2017/693 av den 7 april 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bitertanol, klormekvat och tebufenpyrad i eller på vissa produkter (EUT L 101, 13.4.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) 2017/978 av den 9 juni 2017 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för fluopyram; hexaklorcyklohexan (HCH), alfaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), betaisomer; hexaklorcyklohexan (HCH), summan av isomerer, utom gammaisomer; lindan (hexaklorcyklohexan [HCH], gammaisomer); nikotin och profenofos i eller på vissa produkter (EUT L 151, 14.6.2017, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV)”, EFSA Journal, vol. 19(2021):10, artikelnr 6848.


BILAGA

Bilagorna II, III och IV till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska kolumnerna för ametoktradin och dodin ersättas av följande:

”Bilaga II

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena  (1)

Ametoktradin (R) (F)

Dodin

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,01  (*1)

1,5

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0120000

Trädnötter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandlar

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0130000

Kärnfrukter

0,01  (*1)

 

0130010

Äpplen

 

0,9

0130020

Päron

 

0,9

0130030

Kvitten

 

5

0130040

Mispel

 

5

0130050

Japansk mispel

 

5

0130990

Övriga (2)

 

0,9

0140000

Stenfrukter

0,01  (*1)

 

0140010

Aprikoser

 

0,1

0140020

Körsbär (söta)

 

3

0140030

Persikor

 

0,1

0140040

Plommon

 

0,01  (*1)

0140990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Bär och små frukter

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Druvor

6

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01  (*1)

 

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01  (*1)

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

0154050

Nypon

 

 

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

 

0154080

Fläderbär

 

 

0154990

Övriga (2)

 

 

0160000

Diverse frukter med

0,01  (*1)

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

0161010

Dadlar

 

0,01  (*1)

0161020

Fikon

 

0,01  (*1)

0161030

Bordsoliver

 

20

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolanäpplen

 

0,01  (*1)

0161990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

oätligt skal, små

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

0163020

Bananer

 

0,5

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaya

 

0,01  (*1)

0163050

Granatäpplen

 

0,01  (*1)

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0,01  (*1)

0163070

Guava

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Brödfrukter

 

0,01  (*1)

0163100

Durian/durio

 

0,01  (*1)

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

0,01  (*1)

0163990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Potatis

0,05

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,05

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0,01  (*1)

 

0213010

Rödbetor

 

 

0213020

Morötter

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

0213080

Rädisor

 

 

0213090

Haverrot

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

0213990

Övriga (2)

 

 

0220000

Lökgrönsaker

 

0,01  (*1)

0220010

Vitlök

1,5

 

0220020

Kepalök

1,5

 

0220030

Schalottenlök

1,5

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

20 (+)

 

0220990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Fruktgrönsaker

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

0231010

Tomater

2

 

0231020

Paprikor

1,5

 

0231030

Auberginer/äggplantor

2

 

0231040

Okra/gombo

1,5

 

0231990

Övriga (2)

1,5

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

0232010

Slanggurkor

2

 

0232020

Druvgurkor

3

 

0232030

Zucchini/squash

3

 

0232990

Övriga (2)

3

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

3

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0234000

d)

Sockermajs

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,01  (*1)

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Blommande kål

9

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

Brysselkål

9

 

0242020

Huvudkål

15

 

0242990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

60

 

0243020

Grönkål

50

 

0243990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

Kålrabbi

9

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

0,01  (*1)

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

70

 

0251020

Sallat

50

 

0251030

Escarole/escarolesallat

50

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

50

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

50

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

50

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

50

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

50

 

0251990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

60

0,01  (*1)

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

50

0,01  (*1)

0254000

d)

Vattenkrasse

50

0,01  (*1)

0255000

e)

Endivesallat

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

0,02  (*1)

0256010

Körvel

50

 

0256020

Gräslök

40

 

0256030

Bladselleri/snittselleri

40

 

0256040

Persilja

40

 

0256050

Salvia

40

 

0256060

Rosmarin

40

 

0256070

Timjan

40

 

0256080

Basilika och ätliga blommor

40

 

0256090

Lagerblad

40

 

0256100

Dragon

40

 

0256990

Övriga (2)

40

 

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bönor (med balja)

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Övriga (2)

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

 

0,01  (*1)

0270010

Sparris

0,01  (*1)

 

0270020

Kardoner

0,01  (*1)

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

20

 

0270040

Fänkål

20

 

0270050

Kronärtskockor

0,01  (*1)

 

0270060

Purjolök

5

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

0270080

Bambuskott

0,01  (*1)

 

0270090

Palmhjärtan

0,01  (*1)

 

0270990

Övriga (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Odlade svampar

 

 

0280020

Vilda svampar

 

 

0280990

Mossor och lavar

 

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bönor

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

0,01  (*1)

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

0,01  (*1)

0401010

Linfrö

 

 

0401020

Jordnötter

 

 

0401030

Vallmofrö

 

 

0401040

Sesamfrö

 

 

0401050

Solrosfrö

 

 

0401060

Rapsfrö

 

 

0401070

Sojabönor

 

 

0401080

Senapsfrö

 

 

0401090

Bomullsfrö

 

 

0401100

Pumpafrö

 

 

0401110

Safflorfrö

 

 

0401120

Gurkörtsfrö

 

 

0401130

Oljedådrafrö

 

 

0401140

Hampfrö

 

 

0401150

Ricinfrö

 

 

0401990

Övriga (2)

 

 

0402000

Oljeväxtfrukter

 

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

20

0402020

Oljepalmkärnor

 

0,01  (*1)

0402030

Oljepalmfrukter

 

0,01  (*1)

0402040

Kapok

 

0,01  (*1)

0402990

Övriga (2)

 

0,01  (*1)

0500000

SPANNMÅL

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Korn

(+)

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

 

 

0500050

Havre

(+)

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Råg

(+)

 

0500080

Durra/sorgum

 

 

0500090

Vete

(+)

 

0500990

Övriga (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebönor

 

 

0630000

Örtteer från

 

 

0631000

a)

blommor

 

 

0631010

Kamomill

 

 

0631020

Rosellhibiskus

 

 

0631030

Ros

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Övriga (2)

 

 

0632000

b)

blad och örter

 

 

0632010

Jordgubbe

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate/maté

 

 

0632990

Övriga (2)

 

 

0633000

c)

rötter

 

 

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Övriga (2)

 

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

 

0640000

Kakaobönor

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

0700000

HUMLE

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDOR

 

 

0810000

Frökryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/anisfrö

 

 

0810020

Svartkummin

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spiskummin

 

 

0810060

Dill

 

 

0810070

Fänkål

 

 

0810080

Bockhornsklöver

 

 

0810090

Muskot

 

 

0810990

Övriga (2)

 

 

0820000

Fruktkryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Kryddpeppar

 

 

0820020

Sichuanpeppar

 

 

0820030

Kummin

 

 

0820040

Kardemumma

 

 

0820050

Enbär

 

 

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

 

0820070

Vanilj

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Övriga (2)

 

 

0830000

Barkkryddor

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Övriga (2)

 

 

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

 

0840010

Lakritsrot

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefära (10)

 

 

0840030

Gurkmeja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Pepparrot (11)

 

 

0840990

Övriga (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddnejlika

 

 

0850020

Kapris

 

 

0850990

Övriga (2)

 

 

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Saffran

 

 

0860990

Övriga (2)

 

 

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskotblomma

 

 

0870990

Övriga (2)

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

1010000

Produkter från

 

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

0,03  (*1)

 

1011010

Muskel

(+)

 

1011020

Fett

(+)

 

1011030

Lever

(+)

 

1011040

Njure

(+)

 

1011050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1011990

Övriga (2)

 

 

1012000

b)

nötkreatur

 

 

1012010

Muskel

0,03  (*1) (+)

(+)

1012020

Fett

0,03  (*1) (+)

(+)

1012030

Lever

0,04 (+)

(+)

1012040

Njure

0,03  (*1) (+)

(+)

1012050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,03  (*1)

 

1012990

Övriga (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

får

0,03  (*1)

 

1013010

Muskel

(+)

(+)

1013020

Fett

(+)

(+)

1013030

Lever

(+)

(+)

1013040

Njure

(+)

(+)

1013050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1013990

Övriga (2)

 

 

1014000

d)

get

0,03  (*1)

 

1014010

Muskel

(+)

(+)

1014020

Fett

(+)

(+)

1014030

Lever

(+)

(+)

1014040

Njure

(+)

(+)

1014050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1014990

Övriga (2)

 

 

1015000

e)

hästdjur

 

 

1015010

Muskel

0,03  (*1) (+)

 

1015020

Fett

0,03  (*1) (+)

 

1015030

Lever

0,04 (+)

 

1015040

Njure

0,03  (*1) (+)

 

1015050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,03  (*1)

 

1015990

Övriga (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

fjäderfä

0,03  (*1)

 

1016010

Muskel

(+)

 

1016020

Fett

(+)

 

1016030

Lever

(+)

 

1016040

Njure

(+)

 

1016050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1016990

Övriga (2)

 

 

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

0,03  (*1)

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fett

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Njure

 

 

1017050

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1017990

Övriga (2)

 

 

1020000

Mjölk

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Nötkreatur

(+)

(+)

1020020

Får

(+)

(+)

1020030

Get

(+)

(+)

1020040

Häst

(+)

 

1020990

Övriga (2)

 

 

1030000

Fågelägg

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Tamhöna

(+)

 

1030020

Anka

(+)

 

1030030

Gås

(+)

 

1030040

Vaktel

(+)

 

1030990

Övriga (2)

 

 

1040000

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Amfibier och reptiler

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Landlevande ryggradslösa djur

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

 

(**)

Par bekämpningsmedel-kod för vilket det gränsvärde som fastställs i del B i bilaga III gäller.

Ametoktradin (R) (F)

(R)

En annan definition av resthalt används för följande par bekämpningsmedel-kod: Ametoktradin - kod 1000000 utom 1040000: Ametoktradin, metabolit 4-(7-amino-5-etyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)smörsyra (M650F01) och metabolit 6-(7-amino-5-etyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexansyra (M650F06), uttryckt som ametoktradin.

(F)

Fettlöslig

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om resthalter i grödor vid växelbruk. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 7 juli 2023, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0500070 Råg

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om analysmetoder. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 7 juli 2023, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0700000 HUMLE

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om resthaltsförsök. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 7 juli 2023, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0220040 Knipplök/salladslök och piplök

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om resthalter i grödor vid växelbruk. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 7 juli 2023, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0500010 Korn

0500050 Havre

0500090 Vete

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om lagringsstabilitet och utfodringsundersökningar. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 7 juli 2023, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1012010 Muskel

1012020 Fett

1012030 Lever

1012040 Njure

1015010 Muskel

1015020 Fett

1015030 Lever

1015040 Njure

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om lagringsstabilitet. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 7 juli 2023, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1011010 Muskel

1011020 Fett

1011030 Lever

1011040 Njure

1013010 Muskel

1013020 Fett

1013030 Lever

1013040 Njure

1014010 Muskel

1014020 Fett

1014030 Lever

1014040 Njure

1016010 Muskel

1016020 Fett

1016030 Lever

1016040 Njure

1020010 Nötkreatur

1020020 Får

1020030 Get

1020040 Häst

1030010 Tamhöna

1030020 Anka

1030030 Gås

1030040 Vaktel

Dodin

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har konstaterat att det saknas vissa uppgifter om analysmetoder. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta de uppgifter som avses i första meningen, om de lämnas in senast den 24 juni 2018, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

1012010 Muskel

1012020 Fett

1012030 Lever

1012040 Njure

1013010 Muskel

1013020 Fett

1013030 Lever

1013040 Njure

1014010 Muskel

1014020 Fett

1014030 Lever

1014040 Njure

1020010 Nötkreatur

1020020 Får

1020030 Get

Profenofos (F)

(F)

Fettlöslig

Övervakningsuppgifter från 2012–2015 visar att resthalter av profenofos förekommer i örter. Det behövs ytterligare övervakningsuppgifter för att undersöka hur förekomsten av profenofos i örter utvecklas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta uppgifterna, om de lämnas in senast den 18 oktober 2021, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0256000 f) Örter och ätliga blommor

0256010 Körvel

0256020 Gräslök

0256030 Bladselleri/snittselleri

0256040 Persilja

0256050 Salvia

0256060 Rosmarin

0256070 Timjan

0256080 Basilika och ätliga blommor

0256090 Lagerblad

0256100 Dragon

0256990 Övriga (2)

Aktuella övervakningsuppgifter visar att resthalter av profenofos förekommer i rosenblad. Det behövs ytterligare övervakningsuppgifter för att undersöka hur förekomsten av profenofos i rosenblad utvecklas. När gränsvärdet ses över kommer kommissionen att beakta dessa uppgifter om de lämnas in senast den 25 juli 2029, eller, om uppgifterna inte lämnas in senast detta datum, avsaknaden av uppgifter.

0631030 Ros

Följande gränsvärde gäller för chilipeppar: 3 mg/kg.

0231020 Paprikor

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

I del A ska kolumnerna för klormekvat och nikotin ersättas av följande:

”Bilaga IIIA

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena  (2)

Klormekvat (summan av klormekvat och dess salter, uttryckt som klormekvatklorid)

Nikotin

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

0110000

Citrusfrukter

0,01  (*2)

 

0110010

Grapefrukter

 

 

0110020

Apelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrukter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Övriga (2)

 

 

0120000

Trädnötter

0,01  (*2)

 

0120010

Mandlar

 

 

0120020

Paranötter

 

 

0120030

Cashewnötter

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnötter

 

 

0120060

Hasselnötter

 

 

0120070

Macadamianötter

 

 

0120080

Pekannötter

 

 

0120090

Pinjenötter

 

 

0120100

Pistaschmandlar

 

 

0120110

Valnötter

 

 

0120990

Övriga (2)

 

 

0130000

Kärnfrukter

 

 

0130010

Äpplen

0,01  (*2)

 

0130020

Päron

0,07 (+)

 

0130030

Kvitten

0,01  (*2)

 

0130040

Mispel

0,01  (*2)

 

0130050

Japansk mispel

0,01  (*2)

 

0130990

Övriga (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Stenfrukter

0,01  (*2)

 

0140010

Aprikoser

 

 

0140020

Körsbär (söta)

 

 

0140030

Persikor

 

 

0140040

Plommon

 

 

0140990

Övriga (2)

 

 

0150000

Bär och små frukter

 

 

0151000

a)

Druvor

0,05

 

0151010

Bordsdruvor

 

 

0151020

Druvor för vinframställning

 

 

0152000

b)

Jordgubbar

0,01  (*2)

 

0153000

c)

Rubusfrukter

0,01  (*2)

 

0153010

Björnbär

 

 

0153020

Blåhallon

 

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

 

0153990

Övriga (2)

 

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

0,01  (*2)

 

0154010

Amerikanska blåbär

 

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

 

0154030

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

 

0154040

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

 

0154050

Nypon

 

0,3 (+)

0154060

Mullbär (svarta och vita)

 

 

0154070

Azarolhagtorn

 

 

0154080

Fläderbär

 

 

0154990

Övriga (2)

 

 

0160000

Diverse frukter med

0,01  (*2)

 

0161000

a)

ätligt skal

 

 

0161010

Dadlar

 

 

0161020

Fikon

 

 

0161030

Bordsoliver

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola/stjärnfrukter

 

 

0161060

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

 

 

0161070

Jambolanäpplen

 

 

0161990

Övriga (2)

 

 

0162000

b)

oätligt skal, små

 

 

0162010

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

 

0162020

Litchi/litchiplommon

 

 

0162030

Passionsfrukter/maracuja

 

 

0162040

Kaktusfikon

 

 

0162050

Stjärnäpplen

 

 

0162060

Amerikansk persimon

 

 

0162990

Övriga (2)

 

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaya

 

 

0163050

Granatäpplen

 

 

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

 

0163070

Guava

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brödfrukter

 

 

0163100

Durian/durio

 

 

0163110

Taggannona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Övriga (2)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

0210000

Rot- och knölgrönsaker

0,01  (*2)

 

0211000

a)

Potatis

 

 

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

0212010

Maniok/kassava

 

 

0212020

Sötpotatis

 

 

0212030

Jamsbönrot

 

 

0212040

Arrowrot

 

 

0212990

Övriga (2)

 

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

0213010

Rödbetor

 

 

0213020

Morötter

 

 

0213030

Rotselleri

 

 

0213040

Pepparrot

 

 

0213050

Jordärtskockor

 

 

0213060

Palsternackor

 

 

0213070

Rotpersilja/persiljerot

 

 

0213080

Rädisor

 

 

0213090

Haverrot

 

 

0213100

Kålrötter

 

 

0213110

Rovor/majrovor

 

 

0213990

Övriga (2)

 

 

0220000

Lökgrönsaker

0,01  (*2)

 

0220010

Vitlök

 

 

0220020

Kepalök

 

 

0220030

Schalottenlök

 

 

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

 

0220990

Övriga (2)

 

 

0230000

Fruktgrönsaker

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

 

0231010

Tomater

 

 

0231020

Paprikor

 

 

0231030

Auberginer/äggplantor

 

 

0231040

Okra/gombo

 

 

0231990

Övriga (2)

 

 

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

0232010

Slanggurkor

 

 

0232020

Druvgurkor

 

 

0232030

Zucchini/squash

 

 

0232990

Övriga (2)

 

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Pumpor

 

 

0233030

Vattenmeloner

 

 

0233990

Övriga (2)

 

 

0234000

d)

Sockermajs

 

 

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

0240000

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

Blommande kål

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Övriga (2)

 

 

0242000

b)

Huvudbildande kål

 

 

0242010

Brysselkål

 

 

0242020

Huvudkål

 

 

0242990

Övriga (2)

 

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

 

0243010

Salladskål/kinakål

 

 

0243020

Grönkål

 

 

0243990

Övriga (2)

 

 

0244000

d)

Kålrabbi

 

 

0250000

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0,01  (*2)

 

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

 

0251020

Sallat

 

 

0251030

Escarole/escarolesallat

 

 

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

 

0251050

Vinterkrasse/vårgyllen

 

 

0251060

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

 

0251070

Sareptasenap/salladssenap

 

 

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

 

0251990

Övriga (2)

 

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

 

 

0252010

Spenat

 

 

0252020

Portlaker

 

 

0252030

Mangold/betblad

 

 

0252990

Övriga (2)

 

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

 

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

 

0255000

e)

Endivesallat

 

 

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

0,4 (+)

0256010

Körvel

 

(+)

0256020

Gräslök

 

(+)

0256030

Bladselleri/snittselleri

 

(+)

0256040

Persilja

 

(+)

0256050

Salvia

 

(+)

0256060

Rosmarin

 

(+)

0256070

Timjan

 

(+)

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

(+)

0256090

Lagerblad

 

(+)

0256100

Dragon

 

(+)

0256990

Övriga (2)

 

(+)

0260000

Baljväxter, färska

0,01  (*2)

 

0260010

Bönor (med balja)

 

 

0260020

Bönor (utan balja)

 

 

0260030

Ärter (med balja)

 

 

0260040

Ärter (utan balja)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Övriga (2)

 

 

0270000

Stjälkgrönsaker

0,01  (*2)

 

0270010

Sparris

 

 

0270020

Kardoner

 

 

0270030

Stjälkselleri/blekselleri

 

 

0270040

Fänkål

 

 

0270050

Kronärtskockor

 

 

0270060

Purjolök

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambuskott

 

 

0270090

Palmhjärtan

 

 

0270990

Övriga (2)

 

 

0280000

Svampar, mossor och lavar

 

 

0280010

Odlade svampar

0,9 (+)

 

0280020

Vilda svampar

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Mossor och lavar

0,01  (*2)

 

0290000

Alger och prokaryota organismer

0,01  (*2)

 

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

0,01  (*2)

 

0300010

Bönor

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ärter

 

 

0300040

Lupiner

 

 

0300990

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

0401000

Oljeväxtfröer

 

 

0401010

Linfrö

0,01  (*2)

 

0401020

Jordnötter

0,01  (*2)

 

0401030

Vallmofrö

0,01  (*2)

 

0401040

Sesamfrö

0,01  (*2)

 

0401050

Solrosfrö

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsfrö

7 (+)

 

0401070

Sojabönor

0,01  (*2)

 

0401080

Senapsfrö

0,01  (*2)

 

0401090

Bomullsfrö

0,7

 

0401100

Pumpafrö

0,01  (*2)

 

0401110

Safflorfrö

0,01  (*2)

 

0401120

Gurkörtsfrö

0,01  (*2)

 

0401130

Oljedådrafrö

0,01  (*2)

 

0401140

Hampfrö

0,01  (*2)

 

0401150

Ricinfrö

0,01  (*2)

 

0401990

Övriga (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Oljeväxtfrukter

0,01  (*2)

 

0402010

Oliver för oljeproduktion

 

 

0402020

Oljepalmkärnor

 

 

0402030

Oljepalmfrukter

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Övriga (2)

 

 

0500000

SPANNMÅL

 

 

0500010

Korn

7

 

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

0,01  (*2)

 

0500030

Majs

0,01  (*2)

 

0500040

Hirs/vanlig hirs

0,01  (*2)

 

0500050

Havre

15

 

0500060

Ris

0,01  (*2)

 

0500070

Råg

8

 

0500080

Durra/sorgum

0,01  (*2)

 

0500090

Vete

7

 

0500990

Övriga (2)

0,01  (*2)

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05  (*2)

 

0610000

Te

 

0,6 (+)

0620000

Kaffebönor

 

 

0630000

Örtteer från

 

0,5 (+)

0631000

a)

blommor

 

(+)

0631010

Kamomill

 

(+)

0631020

Rosellhibiskus

 

(+)

0631030

Ros

 

(+)

0631040

Jasmin

 

(+)

0631050

Lind

 

(+)

0631990

Övriga (2)

 

(+)

0632000

b)

blad och örter

 

(+)

0632010

Jordgubbe

 

(+)

0632020

Rooibos

 

(+)

0632030

Mate/maté

 

(+)

0632990

Övriga (2)

 

(+)

0633000

c)

rötter

 

(+)

0633010

Vänderot/läkevänderot

 

(+)

0633020

Ginseng

 

(+)

0633990

Övriga (2)

 

(+)

0639000

d)

andra delar av växten

 

(+)

0640000

Kakaobönor

 

 

0650000

Johannesbröd

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

 

0800000

KRYDDOR

 

 

0810000

Frökryddor

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anis/anisfrö

 

(+)

0810020

Svartkummin

 

(+)

0810030

Selleri

 

(+)

0810040

Koriander

 

(+)

0810050

Spiskummin

 

(+)

0810060

Dill

 

(+)

0810070

Fänkål

 

(+)

0810080

Bockhornsklöver

 

(+)

0810090

Muskot

 

(+)

0810990

Övriga (2)

 

(+)

0820000

Fruktkryddor

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Kryddpeppar

 

(+)

0820020

Sichuanpeppar

 

(+)

0820030

Kummin

 

(+)

0820040

Kardemumma

 

(+)

0820050

Enbär

 

(+)

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

(+)

0820070

Vanilj

 

(+)

0820080

Tamarind

 

(+)

0820990

Övriga (2)

 

(+)

0830000

Barkkryddor

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Kanel

 

(+)

0830990

Övriga (2)

 

(+)

0840000

Rot- och jordstamskryddor

 

4 (+)

0840010

Lakritsrot

0,05  (*2)

(+)

0840020

Ingefära (10)

 

(+)

0840030

Gurkmeja

0,05  (*2)

(+)

0840040

Pepparrot (11)

 

(+)

0840990

Övriga (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Kryddor bestående av knoppar

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Kryddnejlika

 

(+)

0850020

Kapris

 

(+)

0850990

Övriga (2)

 

(+)

0860000

Kryddor bestående av pistiller

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Saffran

 

(+)

0860990

Övriga (2)

 

(+)

0870000

Kryddor bestående av frömantlar

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muskotblomma

 

(+)

0870990

Övriga (2)

 

(+)

0900000

SOCKERVÄXTER

0,01  (*2)

 

0900010

Sockerbetsrötter

 

 

0900020

Sockerrör

 

 

0900030

Rotcikoria

 

 

0900990

Övriga (2)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

1010000

Produkter från

 

 

1011000

a)

svin

 

 

1011010

Muskel

0,3

 

1011020

Fett

0,15

 

1011030

Lever

1,5

 

1011040

Njure

1,5