EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1269

Rådets förordning (EU) 2022/1269 av den 21 juli 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ST/11342/2022/INIT

OJ L 193, 21.7.2022, p. 1–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1269/oj

21.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 193/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/1269

av den 21 juli 2022

om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/1271 av den 21 juli 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet förordning (EU) nr 833/2014 (2).

(2)

Förordning (EU) nr 833/2014 ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/512/Gusp.

(3)

Den 21 juli 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/1271 om ändring av beslut 2014/512/Gusp.

(4)

Genom beslut (Gusp) 2022/1271 utvidgas förteckningen över kontrollerade produkter som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland, eller utveckling av dess försvars- och säkerhetssektor. Genom det beslutet införs även ett förbud mot direkt eller indirekt import, inköp eller överföring av guld, som utgör Rysslands viktigaste export efter energi. Detta förbud är tillämpligt på guld av ryskt ursprung, som exporterats från Ryssland efter förordningens ikraftträdande.

(5)

Genom beslut (Gusp) 2022/1271 utvidgas förbudet mot tillträde till hamnar till att omfatta slussar för att säkerställa att åtgärden genomförs fullt ut och för att undvika kringgående.

(6)

I syfte att skydda Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) process med att fastställa tekniska industristandarder möjliggörs genom beslut (Gusp) 2022/1271 delning av tekniskt bistånd med Ryssland för luftfartsprodukter och luftfartsteknik inom denna specifika ram.

(7)

För att säkerställa tillgång till rättslig prövning tillåter beslut (Gusp) 2022/1271 också ett undantag från förbudet mot att ingå transaktioner med ryska offentliga enheter när detta är nödvändigt för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden.

(8)

För att säkerställa ett korrekt genomförande av de åtgärder som fastställs i förordning (EU) nr 833/2014 är det nödvändigt att förtydliga tillämpningsområdet för förbudet mot offentlig upphandling. Det är dessutom nödvändigt att harmonisera anmälningskraven för nationella behöriga myndigheter som beviljar tillstånd enligt de undantag som föreskrivs i den förordningen.

(9)

Genom beslut (Gusp) 2022/1271 utvidgas tillämpningsområdet för förbudet mot mottagande av insättningar till att omfatta insättningar från juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i tredjeländer och som är majoritetsägda av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland. Dessutom införs genom det beslutet krav på förhandstillstånd från de nationella behöriga myndigheterna för mottagande av insättningar vid gränsöverskridande handel som inte är förbjuden.

(10)

Slutligen innehåller beslut (Gusp) 2022/1271 vissa tekniska rättelser i den normativa texten och i vissa bilagor.

(11)

Mot bakgrund av unionens fasta hållning för att bekämpa osäker livsmedels- och energiförsörjning runt om i världen och för att undvika eventuella negativa följder av dessa, utvidgas genom beslut (Gusp) 2022/1271 undantaget från förbudet mot att ingå transaktioner med vissa statsägda enheter vad gäller transaktioner med jordbruksprodukter och leverans av olja och petroleumprodukter till tredjeländer.

(12)

Mer allmänt är unionen fast besluten att undvika alla åtgärder som kan leda till osäker livsmedelsförsörjning runt om i världen. Följaktligen är ingen av åtgärderna i denna förordning, eller någon av de som tidigare antagits mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, på något sätt inriktade mot handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel, mellan tredjeländer och Ryssland.

(13)

På motsvarande sätt hindrar inte unionens åtgärder tredjeländer och deras medborgare utanför unionen från att köpa farmaceutiska eller medicinska produkter från Ryssland.

(14)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(15)

Förordning (EU) nr 833/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 f ska utgå.

b)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Med undantag för första stycket g ska exportören i tulldeklarationen deklarera att artiklarna exporteras enligt det relevanta undantaget i denna punkt och göra en anmälan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller är etablerad om den första användningen av det relevanta undantaget inom 30 dagar från den dag då den första exporten ägde rum.”

c)

I punkt 4 ska följande led läggas till:

”h)

avsedda för säkerställande av cybersäkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av den regeringen.”

2.

Artikel 2a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 f ska utgå.

b)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Med undantag för första stycket g ska exportören i tulldeklarationen deklarera att artiklarna exporteras enligt det relevanta undantaget i denna punkt och göra en anmälan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller är etablerad om den första användningen av det relevanta undantaget inom 30 dagar från den dag då den första exporten ägde rum.”

c)

I punkt 4 ska följande led läggas till:

”h)

avsedda för säkerställande av cybersäkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av den regeringen.”

3.

I artikel 3b ska följande punkt läggas till:

”5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 4, inom två veckor från beviljandet.”

4.

I artikel 3c ska följande punkt läggas till:

”9.   Förbudet i punkt 4 a ska inte tillämpas på informationsutbyte som syftar till att inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen fastställa tekniska standarder för varor och teknik som avses i punkt 1.”

5.

Artikel 3ea ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att efter den 16 april 2022 ge tillträde till hamnar och, efter den 29 juli 2022, till slussar inom unionens territorium för fartyg som är registrerade under rysk flagg, med undantag för tillträde till slussar i syfte att lämna unionens territorium.”

b)

I punkt 5 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Genom undantag från punkt 1 får behöriga myndigheter ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillträdet är nödvändigt för”.

c)

Följande punkt ska läggas till:

”5a.   Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna ge fartyg som har bytt sin ryska flagg eller sin registrering till någon annan stats flagg eller register före den 16 april 2022 tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att

a)

rysk flagg eller registrering krävdes enligt avtal, och

b)

tillträdet är nödvändigt för lossning av varor som är absolut nödvändiga för slutförande av projekt för förnybar energi i unionen, förutsatt att import av sådana varor inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.”

d)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 5 och 5a, inom två veckor från beviljandet.”

6.

I artikel 3f ska följande punkt läggas till:

”5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 4, inom två veckor från beviljandet.”

7.

I artikel 3h ska följande punkt läggas till:

”3a.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på varor som omfattas av KN 7113 00 00 och KN 7114 00 00 enligt förteckningen i bilaga XVIII och som är avsedda för personligt bruk av fysiska personer som reser från Europeiska unionen eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, som ägs av dessa enskilda personer och som inte är avsedda för försäljning.”

8.

Artikel 3k ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på de villkor de anser lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i bilaga XXIII, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att varorna eller tekniken eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändiga för

a)

medicinska eller farmaceutiska ändamål, eller för humanitära ändamål, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar, eller

b)

användning uteslutande och under fullständig kontroll av den godkännande medlemsstaten och i syfte att uppfylla dess underhållsskyldigheter på områden som omfattas av ett långsiktigt leasingavtal mellan den medlemsstaten och Ryska federationen.”

b)

Följande punkter ska läggas till:

”6.   Vid beslut om ansökningar om tillstånd för medicinska eller farmaceutiska ändamål i enlighet med punkt 5 får de behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.

7.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 5, inom två veckor från beviljandet.”

9.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3o

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra guld enligt förteckningen i bilaga XXVI om det har sitt ursprung i Ryssland och det har exporterats från Ryssland till unionen eller till ett tredjeland efter den 22 juli 2022.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra de produkter som förtecknas i bilaga XXVI när de har bearbetats i ett tredjeland och inbegriper de produkter som omfattas av förbudet i punkt 1.

3.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra guld enligt förteckningen i bilaga XXVII om det har sitt ursprung i Ryssland och har exporterats från Ryssland till unionen efter den 22 juli 2022.

4.   Det ska vara förbjudet att

a)

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor som avses i punkterna 1, 2 och 3 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkterna 1, 2 och 3,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkterna 1, 2 och 3 för inköp, import eller överföring av sådana varor, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkterna 1, 2 och 3.

5.   Förbuden i punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på guld som är nödvändigt för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.

6.   Förbudet i punkt 3 ska inte tillämpas på varor som förtecknas i bilaga XXVII för personligt bruk av fysiska personer som reser till Europeiska unionen eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, som ägs av dessa enskilda personer och som inte är avsedda för försäljning.

7.   Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till överföring eller import av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.”

10.

Artikel 5aa ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller västra Balkan,”.

ii)

Led d ska ersättas med följande:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är absolut nödvändiga för att senast den 31 december 2022 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022 och inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,”.

iii)

Följande led ska läggas till:

”aa)

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,

f)

transaktioner som är nödvändiga för inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning.

g)

transaktioner som är strikt nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat och om sådana transaktioner är förenliga med målen i denna förordning och förordning (EU) nr 269/2014.”

11.

Artikel 5b ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att ta emot insättningar från ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, om det totala värdet av den fysiska eller juridiska personens, enhetens eller organets insättningar per kreditinstitut överstiger 100 000 EUR.”

b)

Punkt 4 ska utgå.

12.

I artikel 5c.1 ska följande led läggas till:

”f)

nödvändigt för gränsöverskridande handel med varor och tjänster mellan unionen och Ryssland som inte omfattas av förbud.”

13.

Artikel 5e.2 ska ersättas med följande:

”2.   Punkt 1 ska inte tillämpas på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

14.

Artikel 5j.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla kreditvärderingstjänster till eller avseende ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.”

15.

Artikel 5k.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven om offentlig upphandling, samt artikel 10.1, 10.3, 10.6 a–e, 10.8, 10.9 och 10.10, artiklarna 11, 12, 13 och 14 i direktiv 2014/23/EU, artikel 7 a–d, artikel 8, artikel 10 b–f och h–j i direktiv 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21 b–e och g–i, artiklarna 29 och 30 i direktiv 2014/25/EU och artikel 13 a–d, f–h och j i direktiv 2009/81/EG, samt avdelning VII i förordning (EU, Euratom) 2018/1046, till eller i förhållande till

a)

ryska medborgare, fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

b)

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt,

inbegripet, om de står för mer än 10 % av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i den mening som avses i direktiven om offentlig upphandling.”

16.

Artikel 5m.4 ska ersättas med följande:

”4.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när förvaltaren eller förmånstagaren är en medborgare i en medlemsstat eller en fysisk person med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

17.

Artikel 5n ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Punkt 1 ska inte tillämpas på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”6.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 5, inom två veckor från beviljandet.”

18.

I artikel 12a ska följande punkter läggas till:

”3.   De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, inbegripet myndigheter som ansvarar för efterlevnad och förvaltare av offentliga register där fysiska personer, juridiska personer, enheter och organ samt fast och lös egendom registreras, ska behandla och utbyta information inbegripet personuppgifter med andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Europeiska kommissionen.

4.   Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med denna förordning och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (*1) och (EU) 2018/1725 (*2) och endast i den utsträckning som är nödvändig för tillämpningen av den här förordningen och för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och med Europeiska kommissionen vid tillämpningen av den här förordningen.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

19.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

20.

Bilaga VII ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

21.

Bilaga IX ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

22.

Bilaga X ska ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

23.

Bilaga XXII ska ändras i enlighet med bilaga V till den här förordningen.

24.

Bilaga XXIII ska ändras i enlighet med bilaga VI till den här förordningen.

25.

Bilaga XXIV ska ändras i enlighet med bilaga VII till den här förordningen.

26.

Bilaga XXVI ska ändras i enlighet med bilaga VIII till den här förordningen.

27.

Bilaga XXVII ska läggas till i enlighet med bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juli 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  EUT L 193, 21.7.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 1).


BILAGA I

I bilaga IV till förordning (EU) nr 833/2014 ska följande fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ läggas till:

”Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot”.


BILAGA II

Bilaga VII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

I kategori II – datorer ska följande text:

”X.E.II.001

’Teknik’ för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning konstruerad för ’bearbetning i flera dataströmmar’ (multi-data-stream processing).

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.E.II.001 avses med ’bearbetning i flera dataströmmar’ ett mikroprogram eller en utrustningsarkitekturteknik som medger samtidig bearbetning av två eller flera datasekvenser som styrs av en eller flera instruktionssekvenser med hjälp av t.ex.”

ersättas med följande:

”X.E.II.002

’Teknik’ för ’utveckling’ eller ’produktion’ av utrustning konstruerad för ’bearbetning i flera dataströmmar’ (multi-data-stream processing).

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.E.II.002 avses med ’bearbetning i flera dataströmmar’ ett mikroprogram eller en utrustningsarkitekturteknik som medger samtidig bearbetning av två eller flera datasekvenser som styrs av en eller flera instruktionssekvenser med hjälp av t.ex.”

2.

Följande varor ska läggas till:

”Kategori VIII – Diverse varor

X.A.VIII.014

Vattenkanonsystem för kravallhantering eller kontroll av folkmassor, och komponenter som är särskilt utformade för detta.

Anmärkning:

X.A.VIII.014 Vattenkanonsystem omfattar till exempel följande: fordon eller fasta stationer utrustade med fjärrstyrd vattenkanon som är utformade för att skydda operatören mot utvändiga kravaller med egenskaper såsom armering, krossäkra fönster, metallsköldar, viltfångare eller punkteringsfria däck. Komponenter som är särskilt utformade för vattenkanoner kan t.ex. omfatta följande: munstycken för däckmonterad kanon, pumpar, behållare, kameror och lampor som är härdade eller avskärmade mot projektiler, höjbara stativ för dessa varor och teleoperativsystem för dessa varor.

X.A.VIII.015

Slagvapen för brottsbekämpande myndigheter, inbegripet blydaggar, polisbatonger, sidogreppsbatonger (T-batonger), tonfas, läderpiskor (sjamboks) och piskor.

X.A.VIII.016

Polishjälmar och sköldar, och särskilt utformade komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.A.VIII.017

Fasthållningsanordningar för brottsbekämpning, inbegripet benfängsel, bojor och handfängsel, tvångströjor, hand- och fotbojor med elchocker, elchockbälten, elchocksmanschetter, flerpunktsfasthållningsanordningar såsom tvångsstolar, och särskilt utformade komponenter och tillbehör, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning:

X.A.VIII.017 är tillämplig på fasthållningsanordningar som används i brottsbekämpande verksamhet. Den är inte tillämplig på medicintekniska produkter som är utrustade för att begränsa patientens rörelser under medicinska förfaranden. Den är inte tillämplig på produkter som begränsar patienter med nedsatt minne till lämpliga medicinska inrättningar. Den är inte tillämplig på säkerhetsutrustning såsom säkerhetsbälten eller bilsäten för barn.

X.A.VIII.018

Utrustning för olje- och gasprospektering, programvara och data enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Används inte.

b.

Varor för hydraulisk spräckning enligt någon av följande:

1.

Programvara och data för utformning och analys av hydraulisk spräckning.

2.

’Spricköppethållande medel’, ’spräckningsvätska’ och kemiska tillsatser till dessa, avsedda för hydraulisk spräckning.

3.

Högtryckspumpar.

Teknisk anmärkning:

Ett ’spricköppethållande medel’ är ett fast material, vanligtvis bearbetad sand eller konstgjorda keramiska material, som utformats för att hålla en hydraulisk fraktur öppen under eller efter en spräckningsbehandling. Den tillsätts till en ’spräckningsvätska’ vars sammansättning kan variera beroende på vilken typ av sprickbildning som används och som kan vara gel-, skum- eller vattenbaserad.

X.A.VIII.019

Särskild utrustning för bearbetning enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Ringmagneter.

b.

Används inte.

X.B.VIII.001

Särskild utrustning för bearbetning enligt någon av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Högaktiva celler.

b.

Handskboxar för hantering av radioaktivt material.

X.D.VIII.004

”Programvara” som är särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av tillbehör som omfattas av avsnitt X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005

Särskild programvara enligt någon av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Programvara för neutronisk beräkning/modellering.

b.

Programvara för beräkning/modellering av strålningsöverföring.

c.

Programvara för hydrodynamisk beräkning/modellering.

X.E.VIII.005

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling” eller ”produktion” av tillbehör som omfattas av avsnitt X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006

”Teknik” som uteslutande är avsedd för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.VIII.017.

Kategori IX – Särskilda material och därtill hörande utrustning

X.A.IX.001

Kemiska agenser, inbegripet beredningar för tårgas som innehåller högst 1 % ortoklorbensalmalonnitril eller högst 1 % kloracetofenon med undantag för enskilda behållare med en nettovikt av högst 20 g, flytande peppar med undantag för förpackning i enskilda behållare med en nettovikt på högst 85,05 g, rökbomber, icke irriterande rökfacklor, rökbehållare, rökgranater och rökladdningar, samt andra pyrotekniska produkter med både militär och kommersiell användning, och komponenter som särskilt utformats för detta, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.A.IX.002

Pulver, färgämnen och bläck för fingeravtryck.

X.A.IX.003

Skydds- och detektionsutrustning som inte särskilt utformats för militär användning och som inte omfattas av avsnitt 1A004 eller 2B351 (se förteckning över kontrollerade varor), och komponenter som inte särskilt utformats för militär användning och som därför inte omfattas av avsnitt 1A004 eller 2B351, enligt något av följande:

a.

Personliga dosimetrar för mätning av strålning.

b.

Utrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsade till att skydda för olyckor inom civil industri såsom gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustri, miljöskydd och avfallshantering samt för medicinskt och veterinärt bruk.

Anmärkning:

X.A.IX.003 omfattar inte varor för skydd mot kemiska eller biologiska agenser som är konsumentvaror, förpackade för försäljning i detaljhandeln eller för personligt bruk, eller medicinska produkter såsom undersökningshandskar av latex, kirurgiska handskar av latex, flytande desinficeringstvål, kirurgiskt draperingsmaterial, operationsrockar, kirurgiska fotskydd och kirurgiska masker.

X.A.IX.004

Särskild utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt något av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Utrustning för detektion, övervakning och mätning av strålning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Radiografisk detektionsutrustning såsom röntgenomvandlare, och barriärhölje innefattande en fosforplatta.

X.B.IX.001

Särskild utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt något av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Elektrolytceller för produktion av fluor, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Partikelacceleratorer.

c.

Hårdvara/system för industriell processtyrning som utformats för kraftindustrin, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e.

Utrustning för produktion av strukturella kompositer, fibrer, förimpregnerade mattor och förformar.

X.C.IX.004

Fibrer eller fiberliknande material som inte omfattas av avsnitt 1C010 eller 1C210, för användning i ”komposit”-strukturer med en specifik modul på minst 3,18 × 106 m och en specifik brottgräns på minst 7,62 × 104 m.

X.C.IX.005

”Vacciner”, ”immunotoxiner”, ’medicinska produkter’, ’testkit för diagnostik och livsmedel’ enligt något av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

”Vacciner” som innehåller, eller är utformade för att användas mot, varor som omfattas av avsnitt 1C351, 1C353 eller 1C354.

b.

”Immuntoxiner” som innehåller varor som omfattas av avsnitt 1C351.d.

c.

”Medicinska produkter” som innehåller något av följande:

1.

”Toxiner” som omfattas av avsnitt 1C351.d (utom botulinumtoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.1, konotoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.3 eller varor som kontrolleras av CW-skäl enligt avsnitt 1C351.d.4 eller d.5).

2.

Genetiskt modifierade organismer eller genetiska beståndsdelar som omfattas av avsnitt 1C353.a.3 (utom sådana som innehåller, eller kodar för, botulinumtoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.1 eller konotoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.3).

d.

”Medicinska produkter” som inte omfattas av avsnitt X.C.IX.005.c som innehåller något av följande:

1.

Botulinumtoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.1.

2.

Konotoxiner som kontrolleras av avsnitt 1C351.d.3.

3.

Genetiskt modifierade organismer eller genetiska beståndsdelar som omfattas av avsnitt 1C353.a.3 som innehåller, eller kodar för, botulinumtoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.1 eller konotoxiner som omfattas av avsnitt 1C351.d.3.

e.

’Testkit för diagnostik och livsmedel’ som innehåller varor som omfattas av avsnitt 1C351.d (utom varor som kontrolleras av CW-skäl enligt avsnitt 1C351.d.4 eller d.5).

Tekniska anmärkningar:

1.

Med ’medicinska produkter’ avses följande: 1) Farmaceutiska beredningar avsedda för testning och administrering till människor (eller veterinärmedicinsk administrering till djur) vid behandling av medicinska tillstånd, 2) färdigförpackade för distribution som kliniska eller medicinska produkter, och 3) godkända av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för att antingen saluföras som kliniska eller medicinska produkter eller för användning som nytt forskningsläkemedel.

2.

’Testkit för diagnostik och livsmedel’ är särskilt utvecklade, förpackade och saluförda för diagnostiska ändamål eller folkhälsoändamål. Biologiska toxiner i alla andra former, inbegripet bulkleveranser, eller för alla andra slutanvändningar omfattas av avsnitt 1C351.

X.C.IX.006

Kommersiella laddningar och anordningar som innehåller energetiskt material, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, och kvävetrifluorid i gasform (se förteckning över kontrollerade varor) enligt något av följande:

a.

Formade laddningar som är särskilt utformade för hantering av oljekällor, som använder en laddning som verkar längs en enda axel och som vid detonation ger upphov till ett hål, och som

1.

innehåller någon formulering av ’kontrollerade material’,

2.

endast har en enhetligt formad konisk beläggning med en inre vinkel på högst 90 grader,

3.

innehåller mer än 0,010 kg men högst 0,090 kg ’kontrollerat material’, och

4.

har en diameter av högst 114,3 cm.

b.

Formade laddningar som är särskilt utformade för hantering av oljekällor, som innehåller högst 0,010 kg ’kontrollerade material’.

c.

Stubintråd eller stötvågsrör som innehåller högst 0,064 kg ’kontrollerat material’.

d.

Kraftanordningar för patroner som innehåller högst 0,70 kg ’kontrollerade material’ i deflagrationsmaterialet.

e.

Sprängkapslar (elektriska eller icke-elektriska) och sammansättningar därav som innehåller högst 0,01 kg ’kontrollerade material’.

f.

Antändningsrör som innehåller högst 0,01 kg ’kontrollerat material’.

g.

Patroner för oljekällor som innehåller högst 0,015 kg kontrollerade ’energetiska material’.

h.

Kommersiella gjutna eller pressade tryckförstärkare som innehåller högst 1,0 kg ’kontrollerat material’.

i.

Kommersiella prefabricerade slam och emulsioner som innehåller högst 10,0 kg och högst 35 viktprocent ’kontrollerat material’ enligt ML8.

j.

Skärsprängladdningar och avskiljningsverktyg som innehåller högst 3,5 kg ’kontrollerat material’.

k.

Pyrotekniska enheter som är utformade uteslutande för kommersiella ändamål (t.ex. teaterscener, specialeffekter för film och fyrverkerier) och som innehåller högst 3,0 kg ’kontrollerat material’.

l.

Andra kommersiella sprängladdningar och laddningar som inte omfattas av avsnitt X.C.IX.006.a–k och som innehåller högst 1,0 kg ’kontrollerat material’.

Anmärkning:

Avsnitt X.C.IX.006.l omfattar säkerhetsanordningar för bilar, brandsläckningssystem, patroner för nitpistoler, sprängladdningar för jordbruks-, olje- och gasverksamhet, sportartiklar, kommersiell gruvdrift eller offentliga bygg- och anläggningsarbeten, samt tidförskjutningsrör som används vid montering av kommersiella sprängladdningar.

m.

Kvävetrifluorid (NF3) i gasform.

Anmärkningar:

1.

Med ’kontrollerade material’ avses kontrollerade energetiskt material (se avsnitt 1C011, 1C111, 1C239 eller ML8).

2.

Kvävetrifluorid som inte är i gasform omfattas av enligt CML, ML8.d.

X.C.IX.007

Blandningar som inte omfattas av avsnitt 1C350 eller 1C450 och som innehåller kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 eller 1C450 samt testkit för medicinska, analytiska och diagnostiska ändamål och för livsmedel som inte omfattas av avsnitt 1C350 eller 1C450 och som innehåller kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350, enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Blandningar som innehåller följande koncentrationer av prekursorkemikalier som omfattas av avsnitt 1C350:

1.

Blandningar som innehåller högst 10 viktprocent av någon enskild kemikalie i förteckning 2 i CWC som omfattas av avsnitt 1C350.

2.

Blandningar som innehåller högst 30 viktprocent av

a.

någon enskild kemikalie i förteckning 3 i CWC som omfattas av avsnitt 1C350, eller

b.

någon enskild kemikalie som inte ingår i CWC som omfattas av avsnitt 1C350.

b.

Blandningar som innehåller följande koncentrationer av toxiska kemikalier eller prekursorkemikalier som omfattas av avsnitt 1C450:

1.

Blandningar som innehåller någon av följande koncentrationer av kemikalier i förteckning 2 i CWC som omfattas av avsnitt 1C450:

a.

Blandningar som innehåller högst 1 viktprocent av någon enskild kemikalie i förteckning 2 i CWC som omfattas av avsnitt 1C450.a.1 och a.2 (dvs. blandningar som innehåller Amiton eller PFIB).

b.

Blandningar som innehåller högst 10 viktprocent av någon enskild kemikalie i förteckning 2 i CWC som omfattas av avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 eller b.6.

2.

Blandningar som innehåller högst 30 viktprocent av någon enskild kemikalie i förteckning 3 i CWC som omfattas av avsnitt 1C450.a.4, a.5, a.6, a.7 eller 1C450.b.8.

c.

’Testkit för medicinska, analytiska och diagnostiska ändamål och för livsmedel’ som innehåller prekursorkemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 i en mängd som inte överstiger 300 gram per kemikalie.

Teknisk anmärkning:

I denna post avses med ’testkit för medicinska, analytiska och diagnostiska ändamål och för livsmedel’ färdigförpackade material med fastställd sammansättning som särskilt utvecklas, förpackas och saluförs för medicinska, analytiska, diagnostiska eller folkhälsorelaterade ändamål. Ersättningsreagenser för de testkit för medicinska, analytiska, diagnostiska ändamål och för livsmedel som beskrivs i avsnitt X.C.IX.007.c omfattas av avsnitt 1C350 om reagenserna innehåller minst en av de prekursorkemikalier som identifieras i den posten i koncentrationer som är lika med eller högre än kontrollnivåerna för blandningar som anges i avsnitt 1C350.

X.C.IX.008

Icke-fluorerade polymerämnen som inte omfattas av avsnitt 1C008, enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Polyaryleneterketoner enligt någon av följande:

1.

Polyeter-eter-keton (PEEK).

2.

Polyeter-keton-keton (PEKK).

3.

Polyeter-keton (PEK).

4.

Polyeter-keton-eter-keton-keton (PEKEKK).

b.

Används inte.

X.C.IX.009

Särskild utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt något av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Härdat stål och precisionslager av volframkarbid (minst 3 mm i diameter).

b.

Plåt av rostfritt stål 304 och 316, annan än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c.

Monelplatta.

d.

Tributylfosfat (CAS 126-73-8).

e.

Salpetersyra (CAS 7697-37-2) i koncentrationer på minst 20 viktprocent.

f.

Fluor (CAS 7782-41-4).

g.

Alfastrålande radionuklider, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.C.IX.010

Aromatiska polyamider (aramider) som inte omfattas av avsnitt 1C010, 1C210 eller avsnitt X.C.IX.004 och som förekommer i någon av följande former (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Obearbetad form.

b.

Garn av fibertrådar eller enfibertrådar.

c.

Fiberkabel.

d.

Roving (väv).

e.

Stapelfibrer eller hackade fibrer.

f.

Duk.

g.

Massa eller flockar.

X.C.IX.011

Nanomaterial enligt något av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Halvledarnanomaterial.

b.

Kompositbaserade nanomaterial.

c.

Något av följande kolbaserade nanomaterial:

1.

Nanorör av kol.

2.

Nanofibrer av kol.

3.

Fullerener.

4.

Grafener.

5.

Sfäriska nanopartiklar av kol (carbon onions).

Anmärkningar:

I avsnitt X.C.IX.011 avses med nanomaterial ett material som uppfyller minst ett av följande kriterier:

1.

Mer än 1 % av antalsstorleksfördelningen består av partiklar med en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm.

2.

Inre strukturer eller ytstrukturer i en eller flera dimensioner i storleksområdet 1–100 nm.

3.

Specifik yta per volymenhet som är större än 60 m2/cm3, undantaget material som består av partiklar med en storlek som mindre än 1 nm.

X.D.IX.001

Särskild programvara, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt något av följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Programvara som är särskilt utformad för hårdvara/system för industriell processtyrning som omfattas av X.B.IX.001, annan än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Programvara som är särskilt utformad för utrustning för produktion av strukturella kompositer, fibrer, förimpregnerade mattor och förformar som omfattas av X.B.IX.001, annan än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

X.E.IX.001

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av fibrer eller fiberliknande material som omfattas av avsnitt X.C.IX.004 och X.C.IX.010.

X.E.IX.002

”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av nanomaterial som omfattas av avsnitt X.C.IX.011.

Kategori X – Materialbearbetning

X.A.X.001

Utrustning för detektion av sprängämnen eller sprängkapslar, både baserad på bulkmängder och spårmängder, som består av en automatisk anordning eller en kombination av anordningar för automatiserat beslutsfattande för att upptäcka förekomsten av olika typer av sprängämnen, sprängämnesrester eller sprängkapslar, och komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

a.

Utrustning för detektion av sprängämnen för ’automatiserat beslutsfattande’ i syfte att upptäcka och identifiera sprängämnen i bulk med hjälp av, men inte begränsat till, röntgenteknik (t.ex. datortomografi, dubbel energi eller koherent spridning), kärnteknik (t.ex. termisk neutronanalys, pulserad snabb neutronanalys, pulserad snabb neutronspektroskopi och gammaresonansabsorption) eller elektromagnetisk teknik (t.ex. fyrpolsresonans och dielektrometri).

b.

Används inte.

c.

Utrustning för detektion av sprängkapslar för automatiserat beslutsfattande i syfte att upptäcka och identifiera detoneringsanordningar (t.ex. sprängkapslar, tändhattar) med hjälp av röntgenteknik (t.ex. dubbel energi eller datortomografi) eller elektromagnetisk teknik.

Anmärkning:

Utrustning för detektion av sprängämnen eller sprängkapslar i avsnitt X.A.X.001 omfattar utrustning för säkerhetskontroll av personer, dokument, bagage, andra personliga tillhörigheter, last och/eller post.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Automatiskt beslutsfattande’ är utrustningens förmåga att upptäcka sprängämnen eller sprängkapslar på konstruktions- eller operatörsvald känslighetsnivå och avge ett automatiskt larm när sprängämnen eller sprängkapslar på eller över känslighetsnivån upptäcks.

2.

Denna post omfattar inte utrustning som är beroende av operatörens tolkning av indikatorer såsom oorganisk/organisk färgkartläggning av de föremål som undersöks.

3.

Sprängämnen och sprängkapslar omfattar kommersiella laddningar och anordningar som omfattas av avsnitt X.C.VIII.004 och X.C.IX.006 och energetiskt material som omfattas av avsnitt 1C011, 1C111 och 1C239.

X.A.X.002

Dold utrustning för detektion av föremål som arbetar i frekvensområdet 30–3 000 GHz och som har en rumslig upplösning på 0,1–1 mrad (milliradian) inom ett avstånd på 100 m, och komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

Anmärkning:

Dold utrustning för detektion av sprängämnen eller sprängkapslar i avsnitt X.A.X.001 omfattar utrustning för säkerhetskontroll av personer, dokument, bagage, andra personliga tillhörigheter, last och/eller post.

Teknisk anmärkning:

Frekvensområdet sträcker sig över vad som i allmänhet anses vara millimetervågs-, submillimetervågs- och teraherz-frekvensområden.

X.A.X.003

Lager och lagersystem som inte omfattas av avsnitt 2A001 (se förteckning över kontrollerade varor) enligt följande:

a.

Kullager eller solida kullager med toleranser specificerade av tillverkaren i enlighet med ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T eller ISO-standard klass 4 eller bättre (eller motsvarande) och som har någon av följande egenskaper:

1.

Tillverkade för användning vid driftstemperaturer över 573 K (300 °C) antingen genom användning av specialmaterial eller genom särskild värmebehandling.

2.

Med smörjningselement eller komponentmodifieringar som enligt tillverkarens specifikationer är särskilt utformade för att lagren ska kunna fungera vid hastigheter som överstiger 2,3 miljoner ’DN’.

b.

Massiva koniska rullager med toleranser specificerade av tillverkaren i enlighet med ANSI/AFBMA klass 00 (tum) eller klass A (metriskt) eller bättre (eller motsvarande) och som har någon av följande egenskaper:

1.

Med smörjningselement eller komponentmodifieringar som enligt tillverkarens specifikationer är särskilt utformade för att lagren ska kunna fungera vid hastigheter som överstiger 2,3 miljoner ’DN’.

2.

Tillverkade för användning vid driftstemperaturer under 219 K (–54°C) eller över 423 K (150 °C).

c.

Luftsmorda folielager som är tillverkade för användning vid driftstemperaturer på 561 K (288 °C) och uppåt och med en lastkapacitet som överstiger 1 MPa per enhet.

d.

Aktiva magnetiska lagersystem.

e.

Invändigt dukbelagda självjusterande lager eller invändigt dukbelagda glidlager tillverkade för användning vid driftstemperaturer under 219 K (–54 °C) eller över 423 K (150 °C).

Tekniska anmärkningar:

1.

’DN’ avser produkten av lagerdiametern i mm och lagerrotationshastigheten i rpm.

2.

Drifttemperaturer inbegriper de temperaturer som erhålls när en gasturbinmotor har stannat efter drift.

X.A.X.004

Rörledningar, röranslutningar och ventiler som är tillverkade av eller invändigt belagda med rostfritt stål, kopparnickellegering eller annat legerat stål som innehåller minst 10 % nickel och/eller krom enligt följande:

a.

Tryckrör, rörledningar och röranslutningar med en inre diameter på minst 200 mm och lämpliga för drift vid ett tryck på 3,4 MPa eller mer.

b.

Rörventiler som har båda följande egenskaper och som inte omfattas av avsnitt 2B350.g:

1.

En rörstorleksanslutning med en inre diameter på minst 200 mm.

2.

Dimensionerade för 10,3 MPa eller mer.

Anmärkningar:

1.

Se avsnitt X.D.X.005 för programvara för varor som omfattas av denna post.

2.

Se avsnitt 2E001 (”utveckling”), 2E002 (”produktion”) och X.E.X.003 (”användning”) för teknik för varor som omfattas av denna post.

3.

Se tillhörande kontroller i avsnitt 2A226, 2B350 och X.B.X.010.

X.A.X.005

Pumpar som är utformade för att flytta smälta metaller med hjälp av elektromagnetiska krafter.

Anmärkningar:

1.

Se avsnitt X.D.X.005 för programvara för varor som omfattas av denna post.

2.

Se avsnitt 2E001 (”utveckling”), 2E002 (”produktion”) och X.E.X.003 (”användning”) för teknik för varor som omfattas av denna post.

3.

Pumpar för användning i smältmetallkylda reaktorer omfattas av avsnitt 0A001.

X.A.X.006

’Bärbara elektriska generatorer’ och särskilt utformade komponenter.

Teknisk anmärkning:

’Bärbara elgeneratorer’ – Generatorerna som omfattas av avsnitt X.A.X.006 är bärbara – högst 2 268 kg på hjul eller transportabla i en lastbil på 2,5 ton utan särskilda krav på installation.

X.A.X.007

Särskild utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Bälgtätade ventiler.

b.

Används inte.

X.B.X.004

Numeriska styrenheter för verktygsmaskiner och ”numeriskt styrda” verktygsmaskiner, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821 (se förteckning över produkter som regleras) enligt något av följande:

a.

Numeriska styrenheter för verktygsmaskiner

1.

med fyra interpolerande axlar som kan styras samtidigt för konturstyrning, eller

2.

har två eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå konturstyrning och ett minsta programmerbart steg som är bättre (mindre) än 0,001 mm,

3.

”numeriska styrenheter” för verktygsmaskiner med två, tre eller fyra interpolerande axlar som kan styras samtidigt för att uppnå konturstyrning och som har kapacitet att ta emot (online) och behandla data för datorstödd konstruktion (CAD) för intern framtagning av maskininstruktioner.

b.

Rörliga manövertavlor som är speciellt utformade för verktygsmaskiner och som har någon av följande egenskaper:

1.

Interpolering i mer än fyra axlar.

2.

Kapacitet att i realtid behandla data för att modifiera verktygsväg, matningshastighet och spindeldata under bearbetningsprocessen, genom något av följande:

a.

Automatisk beräkning och modifiering av delprogramdata för bearbetning i två eller flera axlar med hjälp av mätcykler och tillgång till källdata.

b.

Adaptiv styrning med mer än en fysisk variabel som mäts och bearbetas med hjälp av en datormodell (strategi) för att ändra en eller flera maskininstruktioner i syfte att optimera processen.

3.

Kapacitet att ta emot och behandla CAD-data för intern framtagning av maskininstruktioner.

c.

”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektronisk utrustning för samtidig konturstyrning i två eller flera axlar och som har båda följande egenskaper:

1.

Två eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2.

Positioneringsnoggrannhet enligt ISO 230/2 (2006), med alla följande tillgängliga kompensationer:

a.

Bättre än 15 μm längs varje linjär axel (total positionering) för slipmaskiner.

b.

Bättre än 15 μm längs varje linjär axel (total positionering) för fräsmaskiner.

c.

Bättre än 15 μm längs varje linjär axel (total positionering) för svarvar.

d.

Verktygsmaskiner för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller kompositer som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektroniska enheter för samtidig styrning av minst två axlar för att uppnå konturstyrning enligt följande:

1.

Verktygsmaskiner för svarvning, slipning eller fräsning eller en kombination av dessa, med två eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå konturstyrning och som har någon av följande egenskaper:

a.

En eller flera konturskapande ”tippbara spindlar”.

Anmärkning:

Avsnitt X.B.X.004.d.1.a omfattar endast verktygsmaskiner för slipning eller fräsning.

b.

”Axialkast” (camming) under ett varv av spindeln som är mindre (bättre) än 0,0006 mm i totalt indikatorutslag (TIR).

Anmärkning:

Avsnitt X.B.X.004.d.1.b gäller endast verktygsmaskiner för svarvning.

c.

”Radialkast” (run-out) under ett varv av spindeln som är mindre (bättre) än 0,0006 mm i totalt indikatorutslag (TIR).

d.

”Positioneringsnoggrannheten”, med alla tillgängliga kompensationer, är mindre (bättre) än 0,001° på varje roterande axel.

2.

Elektriska urladdningsmaskiner (EDM) av trådmatningstyp med fem eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå konturstyrning.

X.B.X.005

Icke-”numeriskt styrda” verktygsmaskiner för generering av optiska kvalitetsytor (se förteckning över kontrollerade varor) och särskilt utformade komponenter till dessa enligt följande:

a.

Svarvar som använder ett enpunkts skärverktyg och som har alla följande egenskaper:

1.

Slidens positioneringsnoggrannhet är mindre (bättre) än 0,0005 mm per 300 mm rörelse.

2.

Repetitionsnoggrannheten avseende maskinrörelse i båda riktningarna är mindre (bättre) än 0,00025 mm per 300 mm rörelse.

3.

Spindelns ”radialkast” (run-out) och ”axialkast” (camming) är mindre (bättre) än 0,0004 mm totalt indikatorutslag (TIR).

4.

Slidens vinkelfel (gir, lutning, roll) är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) för en hel rörelse.

5.

Slidens avvikelse från lodräthet är mindre (bättre) än 0,001 mm per 300 mm rörelse.

Teknisk anmärkning:

Repeterbarheten avseende dubbelriktad glidpositionering (R) för en axel är det högsta värdet för repeterbarheten för positionering vid varje position längs eller runt axeln, bestämt enligt det förfarande och under de förhållanden som anges i del 2.11 i ISO 230/2: 1988.

b.

Kuggbearbetningsmaskiner som har alla följande egenskaper:

1.

Spindelns ”radialkast” (run-out) och ”axialkast” (camming) är mindre (bättre) än 0,0004 mm (TIR).

2.

Slidens vinkelfel (gir, lutning, roll) är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) för en hel rörelse.

X.B.X.006

Maskiner för tillverkning och/eller slutbearbetning av växlar som inte omfattas av avsnitt 2B003 och som kan producera växlar till en kvalitetsnivå som är bättre än AGMA 11.

X.B.X.007

Mät- eller inspektionssystem eller utrustning som inte omfattas av avsnitt 2B006 eller 2B206, enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Manuella mätinspektionsmaskiner som har båda följande egenskaper:

1.

Minst två axlar.

2.

En mätosäkerhet som är lika med eller mindre (bättre) än (3 + L/300) μm (L är den uppmätta längden i mm).

X.B.X.008

”Robotar” som inte omfattas av avsnitt 2B007 eller 2B207 och som kan behandla återkopplingsinformation i realtid från en eller flera sensorer för att generera eller modifiera program eller generera eller modifiera data från numeriska program.

X.B.X.009

Sammansättningar, kretskort eller insatser som är särskilt utformade för verktygsmaskiner som omfattas av avsnitt X.B.X.004, eller för utrustning som omfattas av X.B.X.006, X.B.X.007 eller X.B.X.008 enligt följande:

a.

Spindelenheter som är sammansatta av spindlar och lager som en minimienhet, med radiell (run-out) eller axiell (camming) axelrörelse under ett varv av spindeln som är mindre (bättre) än 0,0006 mm totalt indikatorutslag (TIR).

b.

Insatser för enpunkts diamantslipningsverktyg som har alla följande egenskaper:

1.

Felfri och naggfri skäregg vid 400 gångers förstoring i varje riktning.

2.

Skärradie från 0,1 mm till och med 5 mm.

3.

Skärradiens avvikelse från cirkulär form är mindre (bättre) än 0,002 mm (TIR).

c.

Särskilt utformade mönsterkort med monterade komponenter som enligt tillverkarens specifikationer kan uppgradera enheter för ”numerisk styrning”, verktygsmaskiner eller återkopplingsanordningar till eller över de nivåer som anges i avsnitt X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 eller X.B.X.009.

Teknisk anmärkning:

Denna post omfattar inte interferometersystem för mätning, utan slutna eller öppna återkopplingssystem, som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel på verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande utrustning.

X.B.X.010

Särskild utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

Isostatiska pressar, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b.

Bälgtillverkningsutrustning, t.ex. hydraulisk formeringsutrustning och bälgformeringsmatriser.

c.

Lasersvetsningsmaskiner.

d.

MIG-svets.

e.

Elektronstrålesvets.

f.

Monelutrustning, inbegripet ventiler, rörledningar, tankar och kärl.

g.

Ventiler, rörledningar, tankar och kärl av rostfritt stål 304 och 316.

Anmärkning:

Röranslutningar anses utgöra en del av rörledningarna vid tillämpning av avsnitt X.B.X.010.g.

h.

Utrustning för gruvdrift och borrning enligt följande:

1.

Stor borrutrustning som kan borra hål som är större än 61 cm i diameter.

2.

Stor utrustning för jordbearbetning som används inom gruvindustrin.

i.

Utrustning för elektroplätering som är utformad för beläggning av delar med nickel eller aluminium.

j.

Pumpar som är utformade för industriellt bruk och för användning med en elektrisk motor minst 5 HP.

k.

Vakuumventiler, rörledningar, flänsar, packningar och tillhörande utrustning som är särskilt utformad för användning i högvakuumdrift, andra än de som specificeras i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

l.

Maskiner för trycksvarvning och tryckvalsning, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

m.

Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

n.

Plåt, ventiler, rörledningar, tankar och kärl av austenitiskt rostfritt stål.

X.D.X.001

”Programvara” särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.X.001.

X.D.X.002

”Programvara” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning för detektion av dolda föremål som omfattas av avsnitt X.A.X.002.

X.D.X.003

”Programvara” som är särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 eller X.B.X.009.

X.D.X.004

Särskild ”programvara” enligt följande (se förteckning över kontrollerade varor):

a.

”Programvara” för att tillhandahålla optimerad styrning och som har båda följande egenskaper:

1.

För flexibla produktionsenheter.

2.

Kan genom behandling i realtid generera eller modifiera program eller data med hjälp av signaler som erhålls samtidigt med hjälp av minst två detekteringstekniker, enligt följande:

a.

Datorseende (optisk räckvidd).

b.

Infraröd bildåtergivning.

c.

Akustisk avbildning (akustisk räckvidd).

d.

Taktil mätning.

e.

Tröghetpositionering.

f.

Kraftmått.

g.

Vridmomentsmätning.

Anmärkning:

Avsnitt X.D.X.004.a omfattar inte ”programvara” som endast tillhandahåller omflyttning av funktionellt identisk utrustning inom ’flexibla tillverkningsenheter’ och som använder förlagrade delprogram och en förlagrad strategi för fördelning av delprogrammen.

b.

Används inte.

X.D.X.005

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av avsnitt X.A.X.004 eller X.A.X.005.

Anmärkning:

Se avsnitt 2E001 (”utveckling”) för ”teknik” för ”programvara” som omfattas av denna post.

X.D.X.006

”Programvara” som är särskilt utformad för ”utveckling” eller ”produktion” av bärbara elektriska generatorer som omfattas av avsnitt X.A.X.006.

X.E.X.001

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, produktion” eller ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.X.002 eller som erfordras för ”utveckling” av ”programvara” som omfattas av avsnitt X.D.X.002.

Anmärkning:

Se avsnitt X.A.X.002 och X.D.X.002 för tillhörande kontroller av tillbehör och programvara.

X.E.X.002

”Teknik” för ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 eller X.B.X.008.

X.E.X.003

”Teknik” enligt den allmänna tekniska anmärkningen rörande ”användning” av utrustning som omfattas av avsnitt X.A.X.004 eller X.A.X.005.

X.E.X.004

”Teknik” för ”användning” av bärbara elektriska generatorer som omfattas av avsnitt X.A.X.006.”


BILAGA III

Bilaga IX till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA IX

A.   Förlaga till formulär för anmälan, tillämpning och godkännande

av leverans, överföring eller export (enligt vad som avses i artikel 2c i denna förordning)

Exporttillståndet gäller till sista giltighetsdag i alla Europeiska unionens medlemsstater.

EUROPEISKA UNIONEN

EXPORTTILLSTÅND/EXPORTANMÄLAN

(förordning (EU) 2022/328)

Om anmälan görs i enlighet med artikel 2.3 eller 2a.3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014, ange vilket eller vilka av följande led som är tillämpliga:

☐ a)

Humanitära ändamål, hälsokriser, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön eller som en reaktion på naturkatastrofer.

☐ b)

Medicinska eller farmaceutiska ändamål.

☐ c)

Tillfällig export av varor för användning i nyhetsmedier.

☐ d)

Uppdateringar av programvara.

☐ e)

Användning som kommunikationsutrustning för privat bruk.

☐ f)

Personligt bruk för fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser tillsammans med dem, och som är begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller handelsverktyg som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

För tillstånd, ange om detta har begärts i enlighet med artikel 2.4, 2.5, 2a.4, 2a.5 eller 2b.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014:

För tillstånd i enlighet med artikel 2.4 eller 2a.4 i rådets förordning (EU) nr 833/2014, ange vilket eller vilka av följande led som är tillämpliga:

☐ a)

Avsett för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i rent civila frågor.

☐ b)

Avsett för mellanstatligt samarbete i rymdprogram.

☐ c)

Avsett för drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.

☐ d)

Avsett för sjösäkerhet.

☐ e)

Avsett för civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 % offentligägd.

☐ f)

Avsett att uteslutande användas av enheter som ägs, eller ensamt eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland.

☐ g)

Avsett för unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar.

☐ h)

Avsett för säkerställande av it-säkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av regeringen.

För tillstånd i enlighet med artikel 2b.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014, ange vilket av följande led som är tillämpligt:

☐ a)

Brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön.

☐ b)

Avtal som ingåtts före den 26 februari 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att tillstånd begärts före den 1 maj 2022.


1

1.

Exportör

2.

Identifieringsnummer

3.

Sista giltighetsdag (i förekommande fall)

 

4.

Uppgifter om kontaktställe

5.

Mottagare

6.

Utfärdande myndighet

7.

Ombud/representant (om annan än exportören)

8.

Avsändarland

Kod (1)

9.

Slutanvändare (om annan än mottagaren)

10.

Medlemsstat där varorna befinner sig eller kommer att befinna sig

Kod 2

11.

Medlemsstat där varorna kommer att hänföras till exportförfarande

Kod 2

1

12.

Slutdestinationsland

Kod 2

Bekräfta att slutanvändaren är icke-militär

Ja/Nej


 

13.

Varubeskrivning (2)

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod enligt Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen (i förekommande fall med 8 siffror; CAS-nummer, om tillgängligt)

16.

Nummer enligt kontrollförteckningen (för förtecknade varor)

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

19.

Slutanvändning

Bekräfta att slutanvändningen är icke-militär

Ja/Nej

20.

Avtalsdatum (i förekommande fall)

21.

Exportförfarande

22.

Ytterligare information:

Fält för eventuell förtryckt information

från medlemsstaten

 

Fylls i av

utfärdande myndighet

Stämpel

Underskrift

Utfärdande myndighet

 

 

Datum


EUROPEISKA UNIONEN

(förordning (EU) 2022/328)

1

a

1.

Exportör

2.

Identifieringsnummer

 

 

 

 

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod (i förekommande fall med 8 siffror; CAS-nummer, om tillgängligt)

16.

Nr enligt kontrollförteckningen (för förtecknade varor)

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod (i förekommande fall med 8 siffror; CAS-nummer, om tillgängligt)

16.

Nr enligt kontrollförteckningen (för förtecknade varor)

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod

16.

Nr enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod

16.

Nr enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod

16.

Nr enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd

 

13.

Varubeskrivning

14.

Ursprungsland

Kod 2

15.

Varukod

16.

Nr enligt kontrollförteckningen

17.

Valuta och värde

18.

Varumängd


Anmärkning: I kolumn 24 anges i fält 1 återstående mängd och i fält 2 i kolumn 24 den mängd som dras av vid detta tillfälle.

23.

Nettomängd/-värde (nettovikt eller annan specificerad enhet)

26.

Tulldokument (typ och nummer) eller utdrag (nr) och datum för avdraget

27.

Medlemsstat, namn och underskrift, avdragande myndighets stämpel

24.

Med siffror

25.

Avdragen mängd/avdraget värde med bokstäver

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

1.

 

 

 

2.

A.   Förlaga till formulär för anmälan, ansökan och tillstånd avseende förmedlingstjänster/tekniskt bistånd

(som avses i artikel 2c i denna förordning)

EUROPEISKA UNIONEN

TILLHANDAHÅLLANDE AV TEKNISKT BISTÅND

(förordning (EU) 2022/328)

Om anmälan görs i enlighet med artikel 2.3 eller 2a.3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014, ange vilket eller vilka av följande led som är tillämpliga:

☐ a)

Humanitära ändamål, hälsokriser, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön eller som en reaktion på naturkatastrofer.

☐ b)

Medicinska eller farmaceutiska ändamål.

☐ c)

Tillfällig export av varor för användning i nyhetsmedier.

☐ d)

Uppdateringar av programvara.

☐ e)

Användning som kommunikationsutrustning för privat bruk.

☐ f)

Personligt bruk för fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser tillsammans med dem, och som är begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller handelsverktyg som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

För tillstånd, ange om detta har begärts i enlighet med artikel 2.4, 2.5, 2a.4, 2a.5 eller 2b.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014:

För tillstånd i enlighet med artikel 2.4 eller 2a.4 i rådets förordning (EU) nr 833/2014, ange vilket eller vilka av följande led som är tillämpliga:

☐ a)

Avsett för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i rent civila frågor.

☐ b)

Avsett för mellanstatligt samarbete i rymdprogram.

☐ c)

Avsett för drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.

☐ d)

Avsett för sjösäkerhet.

☐ e)

Avsett för civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 % offentligägd.

☐ f)

Avsett att uteslutande användas av enheter som ägs, eller ensamt eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland.

☐ g)

Avsett för unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar.

☐ h)

Avsett för säkerställande av it-säkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av regeringen.

För tillstånd i enlighet med artikel 2b.1 i rådets förordning (EU) nr 833/2014, ange vilket av följande led som är tillämpligt:

☐ a)

Brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att ha en allvarlig och betydande inverkan på människors hälsa och säkerhet eller miljön.

☐ b)

Avtal som ingåtts före den 26 februari 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att tillstånd begärts före den 1 maj 2022.


1

1.

Förmedlare/ Leverantör av tekniskt bistånd/ Sökande

2.

Identifieringsnummer

3.

Sista giltighetsdag (i förekommande fall)

 

4.

Uppgifter om kontaktställe

5.

Exportör i ursprungstredjelandet (om tillämpligt)

6.

Utfärdande myndighet

7.

Mottagare

8.

Medlemsstat där förmedlaren eller leverantören av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad

Kod (3)

9.

Ursprungsland / det land där de varor som är föremål för förmedlingstjänster befinner sig

Kod 1

10.

Slutanvändare i destinationstredjelandet (om annan än mottagaren)

11.

Destinationsland

Kod 1

12.

Berörda tredje parter, t.ex. ombud (i förekommande fall)

 

1

Bekräfta att slutanvändaren är icke-militär

Ja/Nej


 

13.

Varubeskrivning / tekniskt bistånd

14.

Varukod enligt Harmoniserade systemet eller Kombinerade nomenklaturen (i förekommande fall)

15.

Nummer enligt kontrollförteckningen (i förekommande fall)

16.

Valuta och värde

17.

Varumängd (om tillämpligt)

18.

Slutanvändning

Bekräfta att slutanvändningen är icke-militär

Ja/Nej

19.

Ytterligare information:

Fält för eventuell förtryckt information

från medlemsstaten

 

Fylls i av utfärdande myndighet

Underskrift

Stämpel

Utfärdande myndighet

 

 

Datum”.


(1)  Se förordning (EG) nr 1172/95 (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10).

(2)  Vid behov får denna beskrivning göras i en eller flera bilagor till detta formulär (1a). Ange i så fall det exakta antalet bilagor i denna ruta. Beskrivningen bör vara så exakt som möjligt och i förekommande fall omfatta CAS-nummer eller andra referenser, särskilt för kemiska produkter.

(3)  Se förordning (EG) nr 1172/95 (EGT L 118, 25.5.1995, s. 10).


BILAGA IV

Bilaga X till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA X

Förteckning över varor och teknik som avses i artikel 3b.1

 

KN-nr

Produkt

ex

8414 10 81

Kryopumpar i LNG-processen

ex

8418 69 00

Processenheter för kylning av gas i LNG-processen

ex

8419 40 00

Anläggningar för atmosfärisk (vakuum) destillation av råolja (CDU)

ex

8419 40 00

Processenheter för separering och fraktionering av kolväten i LNG-processen

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kylboxar i LNG-processen

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Kryovärmeväxlare i LNG-processen

ex

8419 60 00

Processenheter för kondensering av naturgas

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Teknik för återvinning och rening av vätgas

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Teknik för behandling av raffinaderigas och svavelåtervinning (inklusive aminskrubbningsenheter, svavelåtervinningsenheter, behandlingsenheter för slutgaser)

ex

8419 89 10

Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning (utan skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten, utformade för att användas med den teknik som förtecknas i denna bilaga.

ex

8419 89 98

Enheter för alkylering och isomerisering

ex

8419 89 98

Produktionsenheter för aromatiska kolväten

ex

8419 89 98

Enheter för katalytisk reformering/krackning

ex

8419 89 98

Fördröjd coker

ex

8419 89 98

Flexicokingenheter

ex

8419 89 98

Hydrokrackningsreaktorer

ex

8419 89 98

Reaktorkärl för hydrokrackning

ex

8419 89 98

Teknik för vätgasproduktion

ex

8419 89 98

Teknik/enheter för vätgasbehandling

ex

8419 89 98

Enheter för naftaisomerisering

ex

8419 89 98

Polymerisationsenheter

ex

8419 89 98

Enheter för svavelframställning

ex

8419 89 98

Enheter för alkylering och regenerering med hjälp av svavelsyra

ex

8419 89 98

Enheter för termisk krackning

ex

8419 89 98

[Toluen och tunga aromater] Enheter för transalkylering

ex

8419 89 98

Visbreaker

ex

8419 89 98

Enheter för hydrokrackning av vakuumgasolja

ex

8479 89 97

Enheter för avasfaltering med lösningsmedel”.


BILAGA V

I bilaga XXII till förordning (EU) nr 833/2014 ska rubriken ersättas med följande:

”Förteckning över kol och andra produkter som avses i artikel 3j”.


BILAGA VI

Bilaga XXIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska ersättas med följande:

”BILAGA XXIII

FÖRTECKNING ÖVER VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 3k

KN-nummer

Varans namn

0601 10

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

0601 20

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

0602 30

Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

0602 40

Rosor, även ympade/okulerade

0602 90

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium – Andra

0604 20

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade – Friska

2508 40

Annan lera

2508 70

Chamotte och dinas

2509 00

Krita

2512 00

Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, med en skrymdensitet av högst 1

2515 12

Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2515 20

Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten; alabaster

2518 20

Bränd eller sintrad dolomit

2519 10

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

2520 10

Gipssten; anhydrit

2521 00

Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som vanligen används för framställning av kalk eller cement

2522 10

Osläckt kalk

2522 30

Hydraulisk kalk

2525 20

Glimmerpulver

2526 20

Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form Talk – Krossad eller pulveriserad

2530 20

Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater)

2707 30

Xylener (xylol)

2708 20

Koks

2712 10

Vaselin

2712 90

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

2715 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck – Andra

2804 10

Väte

2804 30

Kväve

2804 40

Syre

2804 61

Kisel – Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel

2804 80

Arsenik

2806 10

Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra)

2806 20

Klorosvavelsyra

2811 29

Andra oorganiska syreföreningar av icke-metaller – Andra

2813 10

Koldisulfid (kolsvavla)

2814 20

Ammoniak i vattenlösning

2815 12

Natriumhydroxid (kaustiksoda), i vattenlösning (natronlut)

2818 30

Aluminiumhydroxid

2819 90

Kromoxider och kromhydroxider – Andra

2820 10

Mangandioxid

2827 31

Andra klorider – Magnesiumklorid

2827 35

Andra klorider – Nickelklorid

2828 90

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter – Andra slag

2829 11

Natriumklorat

2832 20

Sulfiter (utom natrium)

2833 24

Nickelsulfater

2833 30

Alunarter

2834 10

Nitriter

2836 30

Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

2836 50

Kalciumkarbonat

2839 90

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller – Andra

2840 30

Peroxoborater (perborater)

2841 50

Andra kromater och dikromater; peroxokromater

2841 80

Volframater

2843 10

Ädla metaller i kolloidal form

2843 21

Silvernitrat

2843 29

Silverföreningar – Andra

2843 30

Guldföreningar

2847 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

2901 23

Buten och butenisomerer

2901 24

Butadien-(1,3) och isopren

2901 29

Acykliska kolväten – Omättade – Andra

2902 11

Cyklohexan

2902 30

Toluen (toluol)

2902 41

o-Xylen

2902 43

p-xylen

2902 44

Blandade xylenisomerer

2902 50

Styren (styrol)

2903 11

Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)

2903 12

Diklormetan (metylenklorid)

2903 21

Vinylklorid (monokloreten)

2903 23

Tetrakloreten (perkloretylen)

2903 29

Omättade klorderivat av acykliska kolväten – Andra

2903 76

Bromklordifluormetan (Halon-1211 ), bromtrifluormetan (Halon-1301 ) och dibromtetrafluoretaner (Halon-2402 )

2903 81

1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN)

2903 91

Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen

2904 10

Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etylestrar av sådana derivat

2904 20

Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper

2904 31

Perfluoroktansulfonsyra

2905 13

Butanol-(1) (n-butylalkohol)

2905 16

Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer

2905 19

Mättade monoalkoholer – Andra

2905 41

2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan)

2905 59

Andra polyoler – Andra

2906 13

Steroler och inositoler

2906 19

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer – Andra

2907 11

Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol

2907 13

Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa föreningar

2907 19

Monofenoler – Andra

2907 22

Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon

2909 11

Pentaklorfenol (ISO)

2909 20

Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar

2909 41

2,2′-oxidietanol (dietylenglykol, digol)

2909 43

Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

2909 49

Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av eteralkoholer – Andra

2910 10

Oxiran (etylenoxid)

2910 20

Metyloxiran (propylenoxid)

2911 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2912 12

Etanal (acetaldehyd)

2912 49

Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion – Andra

2912 60

Paraformaldehyd

2914 11

Aceton

2914 61

Antrakinon

2915 13

Estrar av myrsyra

2915 90

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar – Andra

2916 12

Estrar av akrylsyra

2916 13

Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

2916 14

Estrar av metakrylsyra

2916 15

Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror

2917 33

Dinonylortoftalater och didecylortoftalater

2920 11

Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation)

2921 22

Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin

2921 41

Anilin och salter av anilin

2922 11

Monoetanolamin och salter av monoetanolamin

2922 43

Antranilsyra och salter av antranilsyra

2923 20

Lecitiner och andra fosfoaminolipider

2930 40

Metionin

2933 54

Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter av dessa föreningar

2933 71

6-hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

3201 90

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

3202 10

Syntetiska organiska garvämnen

3202 90

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen; enzymatiska garveripreparat

3203 00

Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt definierade; preparat på basis av vegetabiliska eller animaliska färgämnen av sådana slag som används för att färga textilmaterial eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 ) – Andra

3204 90

Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produkter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som luminoforer, även kemiskt definierade

3205 00

Substratpigment (utom kina- eller japanlack); preparat på basis av substratpigment av sådana slag som används för att färga tyg eller för att tillverka färgberedningar (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 )

3206 41

Ultramarin och preparat på basis av ultramarin, av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 )

3206 49

Färgämnen, oorganiska eller mineraliska, inte nämnda någon annanstans; samt preparat på basis av oorganiska eller mineraliska färgämnen, av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, inte nämnda någon annanstans, (utom preparat enligt nr 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 och 3215 samt oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer) – Andra

3207 10

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat

3207 20

Engober

3207 30

Flytande lysterfärger och liknande preparat

3207 40

Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor

3208 10

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; Lösningar enligt anmärkning 4 till kapitel 32 – På basis av polyestrar

3208 20

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; Lösningar enligt anmärkning 4 till kapitel 32 – På basis av akryl- eller vinylpolymerer

3208 90

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar enligt anmärkning 4 till kapitel 32

3209 10

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av akryl- eller vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium

3209 90

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga polymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium (exkl. sådana på basis av akryl- eller vinylpolymerer) – Andra

3210 00

Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (inbegripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana slag som används för färgning av läder

3212 90

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln – Andra

3214 10

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger

3214 90

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d. – Andra

3215 11

Tryckfärger – Svarta

3215 19

Tryckfärger – Andra

3403 11

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Preparat för behandling av textilmaterial, läder pälsskinn eller andra material

3403 19

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Andra

3403 91

Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material

3403 99

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor, preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av preparat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral – Andra

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse

3506 99

Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; Produkter lämpliga för användning som lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg – Andra

3701 20

Film avsedd för omedelbar bildframställning

3701 91

För färgfotografering (polykrom)

3702 32

Annan film, med silverhalogenidemulsion

3702 39

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning – Andra

3702 43

Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av högst 105 mm – med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst 200 m

3702 44

Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av högst 105 mm – med en bredd av mer än 105 mm och men högst 610 mm

3702 55

Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en längd av mer än 30 mm

3702 56

Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom), med en bredd om mer än 35 mm

3702 97

Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom) – Med en bredd av högst 35 mm och en längd av mer än 30 mm

3702 98

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för frammatning, avsedd för monokrom fotografering, med en bredd av > 35 mm (exkl. av papper, papp och textilvara; röntgenfilm)

3703 20

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade, avsedda för färgfotografering (polykrom) (exkl. i rullar med en bredd av > 610 mm)

3703 90

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, strålningskänsliga, oexponerade, avsedda för monokrom fotografering (exkl. i rullar med en bredd av > 610 mm)

3705 00

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade (utom fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, kinofilm, användningsfärdiga tryckplåtar)

3706 10

Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår eller med enbart ljudspår, med en bredd av minst 35 mm

3801 20

Kolloidal och halvkolloidal grafit

3806 20

Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolofonium eller hartssyror (exkl. salter av kolofoniumaddukter)

3807 00

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck (utom burgunderbeck, gul beck, stearinbeck, fettsyrebeck och glycerolbeck)

3809 10

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, i.a.n., på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 91

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda någon annanstans (utom på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

3809 92

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom pappersindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda någon annanstans (utom på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

3809 93

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat, t.ex. glättmedel och betmedel, av sådana slag som används inom läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda någon annanstans (utom på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter)

3810 10

Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen

3811 21

Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3811 29

Tillsatsmedel för smörjoljor, utan innehåll av oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3811 90

Preparat för motverkande av oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor, inkl. bensin, eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor (exkl. preparat för motverkande av knackning samt tillsatsmedel för smörjoljor)

3812 20

Mjukningsmedel, sammansatta för gummi eller plast, i.a.n.

3813 00

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber (exkl. brandsläckare, fyllda eller tomma, även portabla samt oblandade kemiska produkter med brandsläckande egenskaper när de inte föreligger i form av brandsläckningsbomber)

3814 00

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, i.a.n. beredda färg- eller lackborttagningsmedel (exkl. nagellackborttagningsmedel)

3815 11

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel, i.a.n.

3815 12

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med ädelmetall eller en förening av ädelmetall som aktiv beståndsdel, i.a.n.

3815 19

Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, inte nämnda någon annanstans (utom med ädel metall, föreningar av ädel metall, nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel)

3815 90

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda någon annanstans (utom vulkaniseringsaccelatorer och katalysatorer utfällda på en bärsubstans)

3816 00 10

Stampmassa av dolomit

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, framställda vid alkylering av bensen och naftalen (utom blandningar av isomerer av cykliska karbonhydrider)

3819 00

Bromsvätskor, hydrauliska och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

3820 00

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel (utom beredda tillsatsmedel för mineraloljor eller för andra flytande medel som används för samma ändamål som mineraloljor)

3823 13

Tallfettsyra, teknisk

3827 90

Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan (utom de enligt undernummer 3824.71.00–3824.78.00)

3824 81

Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid)

3824 84

Blandningar och preparat innehållande aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) eller mirex (ISO)

3824 99

Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier, inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter, inte nämnda någon annanstans

3825 90

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, i.a.n. (utom avfall)

3826 00

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

3901 40

Sampolymerer av eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av mindre än 0,94, i obearbetad form

3902 20

Polyisobuten, i obearbetad form

3902 30

Sampolymerer med propen, i obearbetad form

3902 90

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form (utom polypropen, polyisobuten och sampolymerer med propen)

3903 19

Polystyren, i obearbetad form (utom expanderbar)

3903 90

Polymerer av styren, i obearbetad form (utom polystyren, sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS))

3904 10

Polyvinylklorid, i obearbetad form, inte blandad med andra ämnen

3904 50

Polymerer av vinylidenklorid, i obearbetad form

3905 12

Polyvinylacetat, i vattendispersion

3905 19

Polyvinylacetat, i obearbetad form (utom i vattendispersion)

3905 21

Sampolymerer av vinylacetat, i vattendispersion

3905 29

Sampolymerer av vinylacetat, i obearbetad form (utom i vattendispersion)

3905 91

Sampolymerer av vinyl, i obearbetad form (utom sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat och andra sampolymerer med vinylklorid samt sampolymerer av vinylacetat)

3906 10

Polymetylmetakrylat, i obearbetad form

3906 90

Akrylpolymerer, i obearbetad form (utom polymetylmetakrylat)

3907 21

Polyetrar, i obearbetad form (utom polyacetaler och varor enligt nr 3002 10 )

3907 40

Polykarbonater, i obearbetad form

3907 70

Polymjölksyra, i obearbetad form

3907 91

Polyallylestrar och andra polyestrar, omättade, i obearbetad form (utom polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat och polymjölksyra)

3908 10

Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form

3908 90

Polyamid, i obearbetad form (utom polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 och -6,12)

3909 20

Melaminplaster, i obearbetad form

3909 39

Aminoplaster, i obearbetad form (utom karbamidplaster, tiokarbamidplaster, melaminplaster och MDI)

3909 40

Fenoplaster, i obearbetad form

3909 50

Polyuretaner, i obearbetad form

3912 11

Cellulosaacetater, inte mjukgjorda, i obearbetad form

3912 90

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda någon annanstans, i obearbetad form (utom cellulosaacetater, cellulosanitrater och cellulosaetrar)

3915 20

Avklipp, avfall och skrot av polymerer av styren

3917 10

Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast

3917 23

Styva rör av polymerer av vinylklorid

3917 31

Böjliga slangar och rör av plast, med ett bristningstryck av minst 27,6 MPa

3917 32

Böjliga slangar och rör av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

3917 33

Böjliga slangar och rör av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, men försedda med kopplingsanordningar e.d.

3920 10

Plattor, duk, film, folier och remsor av polymerer av eten, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 )

3920 61

Plattor, duk, film, folier och remsor av polykarbonater, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom sådana av polymetylmetakrylat, självhäftande produkter, golvbeläggningsmaterial samt vägg- och takbeklädnad enligt nr 3918 )

3920 69

Plattor, duk, film, folier och remsor av polyestrar, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 , samt av polykarbonater, polyetentereftalat och av omättade polyestrar)

3920 73

Plattor, duk, film, folier och remsor av cellulosaacetat, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 )

3920 91

Plattor, duk, film, folier och remsor av polyvinylbutyral, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 )

3921 19

Plattor, duk, film, folier och remsor av plast, porösa produkter, obearbetade eller endast ytbehandlade, oskurna eller endast nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form (utom självhäftande och golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt nr 3918 , samt av polymerer av styren eller vinylklorid, polyuretaner och cellulosaregenerat samt sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt undernummer 3006.10.30)

3922 90

Bidéer, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast (utom badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ samt sitsar och lock till toalettstolar)

3925 20

Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av plast

4002 11

Latex av styren-butadiengummi (SBR); latex av karboxylstyren-butadiengummi (XSBR)

4002 20

Butadiengummi (BR), i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 31

Isobuten-isoprengummi (IIR), i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 39

Halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR) och (BIIR), i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 41

Latex av kloroprengummi (CR)

4002 51

Latex av nitril-butadiengummi (NBR)

4002 80

Blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter med syntetgummi eller faktis, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4002 91

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor (utom styren-butadiengummi (SBR), karboxylstyren-butadiengummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobuten-isoprengummi (IIR), halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR) och (BIIR), kloroprengummi (CR), nitril-butadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) samt okonjugerat etenpropengummi (EPDM))

4002 99

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor (utom latex, styren-butadiengummi (SBR), karboxylstyren-butadiengummi (XSBR), butadiengummi (BR), isobuten-isoprengummi (IIR), halogenerat isobuten-isoprengummi (CIIR) och (BIIR), kloroprengummi (CR), nitril-butadiengummi (NBR), isoprengummi (IR) samt okonjugerat etenpropengummi (EPDM))

4005 10

Ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

4005 20

Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i form av lösningar eller dispersioner (utom ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor)

4005 91

Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i form av plattor duk eller remsor (utom ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga gummisorter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor)

4005 99

Ovulkat gummi, med inblandning av tillsatsämnen, i obearabetad form (utom ovulkat gummi med inblandning av kimrök eller kiseldioxid, ovulkat gummi i form av lösningar och dispersioner, blandningar av naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga gummisorter med syntetgummi eller faktis framställt ur oljor, samt i form av plattor, duk eller remsor)

4006 10

Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck

4008 21

Plattor, duk och remsor, av icke-poröst gummi

4009 12

Rör och slangar av mjukgummi, försedda med kopplingsanordningar, t.ex. skarvrör, knärör och flänsar, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material

4009 41

Rör och slangar av mjukgummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material än metall och textilmaterial, inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

4010 31

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 180 cm

4010 33

Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 180 cm men högst 240 cm

4010 35

Remmar av mjukgummi, synkrona, ändlösa, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 150 cm

4010 36

Remmar av mjukgummi, synkrona, ändlösa, med en utvändig omkrets av mer än 150 cm men högst 198 cm

4010 39

Drivremmar av mjukgummi (utom ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 240 cm samt ändlösa synkrona remmar med en utvändig omkrets av mer än 60 cm men högst 198 cm)

4012 11

Däck av gummi, regummerade, av sådana slag som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar

4012 13

Däck av gummi, regummerade, som används på luftfartyg

4012 19

Däck av gummi, regummerade (utom av sådana slag som används på personbilar, stationsvagnar, tävlingsbilar, bussar, lastbilar och luftfartyg)

4012 20

Begagnade däck, andra än massivdäck

4016 93

Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi (utom varor av poröst gummi)

4407 19

Barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom tall (Pinus spp.), ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.))

4407 92

Virke av bok (Fagus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 94

Virke av körsbärsträd (Prunus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 97

Virke av poppel och asp (Populus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 99

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom tropiska träslag, barrträ, ek (Quercus spp.), bok (Fagus spp.), lönn (Acer spp.), körsbär (Prunus spp.), ask (Fraxinus spp.), björk (Betula spp.) och poppel och asp (Populus spp.)

4408 10

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood av barrträ eller för annat liknande laminerat virke av barrträ, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm

4411 13

Torrtillverkade träfiberskivor (MDF), med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm

4411 94

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av högst 0,5 g per cm3 (utom torrtillverkade träfiberskivor (MDF); spånplattor, även laminerade med en eller flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong samt möbeldelar

4412 31

Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (utom skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar till möbler)

4412 33

Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av lövträ (utom bambu, med ett yttre skikt av tropiska träslag eller av al, ask, bok, björk, körsbär, kastanj, alm, eucalyptus, hickory, hästkastanj, lind, lönn, ek, platan, poppel, asp, robinia (falsk akacia), rosenträ eller valnöt, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar till möbler)

4412 94

Trälaminat i form av blockboard, laminboard och battenboard (utom av bambu, av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, skivor av trä med hög densitet, trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som delar till möbler)

4416 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inkl. tunnstav

4418 40

Formar, formluckor o.d., av trä, för betonggjutning (utom kryssfanerskivor (plywood))

4418 60

Stolpar och bjälkar av trä

4418 79

Sammansatta golvskivor, av trä (utom för mosaikgolv och flerskiktade)

4503 10

Korkar av naturkork av alla slag, inkl. avrundade kanter till korkar

4504 10

Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar av presskork

4701 00

Mekanisk massa av ved, inte kemiskt behandlad

4703 19

Massa, kemisk, av lövträ, soda- och sulfatmassa, oblekt (utom dissolvingmassa)

4703 21

Massa, kemisk, av barrträ, soda- och sulfatmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4703 29

Massa, kemisk, av lövträ, soda- och sulfatmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4704 11

Massa, kemisk, av barrträ, sulfitmassa, oblekt (utom dissolvingmassa)

4704 21

Massa, kemisk, av barrträ, sulfitmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4704 29

Massa, kemisk, av lövträ, sulfitmassa, halvblekt eller blekt (utom dissolvingmassa)

4705 00

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer

4706 30

Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, av bambu

4706 92

Massa av fibrösa cellulosahaltiga material, i form av kemisk massa (utom av bambu, ved och bomullslinters samt av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning [avfall och förbrukade varor])

4707 10

Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor), av oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller av wellpapp

4707 30

Papper eller papp av återvunnet papper (avfall och förbrukade varor), tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)

4802 20

Papper och papp av sådana slag som används för tillverkning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga eller elektrokänsliga, obelagda och obestrukna, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

4802 40

Tapetråpapper, obelagda och obestrukna

4802 58

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark oavsett storlek, inte innehållande fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, vägande mer än 150 g/m2, inte nämnda någon annanstans

4802 61

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vars innehåll av fibrer som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk process utgör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, inte nämnda någon annanstans

4804 11

Kraftliner, obelagd och obestruken, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm

4804 19

Kraftliner, obelagd och obestruken, i rullar med en bredd av mer än 36 cm (utom oblekt samt varor enligt nr 4802 och 4803 )

4804 21

Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm (utom varor enligt nr 4802 , 4803 och 4808 )

4804 29

Kraftsäckspapper, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av mer än 36 cm (utom oblekt och varor enligt nr 4802 , 4803 och 4808 )

4804 31

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan är större än 15 cm, vägande högst 150 g/m2 (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 39

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan är större än 15 cm, vägande högst 150 g/m2 (utom oblekt kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 41

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, oblekt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan är större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2 (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 42

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, likformigt blekta i hela mälden, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 49

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2 (utom likformigt blekta i hela mälden, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 52

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, likformigt blekta i hela mälden, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande minst 225 g/m2, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet (utom kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4804 59

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande minst 225 g/m2 (utom likformigt blekta i hela mälden, med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, kraftliner, kraftsäckspapper och varor enligt nr 4802 , 4803 eller 4808 )

4805 24

Testliner (papper eller papp för återvinning), obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande högst 150 g/m2

4805 25

Testliner (papper eller papp för återvinning), obelagt och obestruket, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2

4805 40

Filtrerpapper och filtrerpapp, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4805 91

Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande högst 150 g/m2, inte nämnda någon annanstans

4805 92

Papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm, vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2, inte nämnda någon annanstans

4806 10

Pergamentpapper och pergamentpapp, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4806 20

Smörpapper, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4806 30

Genomskinligt ritpapper, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4806 40

Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm (utom pergamentpapper, smörpapper, genomskinligt ritpapper)

4807 00

Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, även armerade invändigt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm

4808 90

Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm (utom kraftsäckpapper, annat kraftpapper samt varor enligt nr 4803 )

4809 20

Självkopierande papper, även tryckt, i rullar med en bredd av mer än 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 36 cm och den andra sidan större än 15 cm (utom karbonpapper och liknande kopieringspapper)

4810 13

Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar

4810 19

Papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, den ena sidan är större än 435 mm eller högst 435 mm och den andra sidan större än 297 mm

4810 22

Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper), av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med en totalt vikt av högst 72 g/m2, där beläggningens vikt är högst 15 g/m2 per sida, med en halt av träfibrer erhållna genom en mekanisk process på minst 50 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark

4810 31

Kraftpapper och kraftpapp, likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, vägande högst 150 g/m2 (utom sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål)

4810 39

Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)

4810 92

Flerskiktade papper och papp, med alla skikt blekta, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom papper och papp av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, kraftpapper och kraftpapp)

4810 99

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, kraftpapper och kraftpapp, flerskiktade papper och papp och på annat sätt belagda eller bestrukna papper eller papp)

4811 10

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek

4811 51

Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta; belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, blekta och vägande mer än 150 g/m2 (utom klister)

4811 59

Papper och papp, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta; belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom blekta och vägande mer än 150 g/m2 samt klister)

4811 60

Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom varor enligt nr 4803 , 4809 eller 4818 )

4811 90

Papper och papp samt cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (utom varor enligt nr 4803 , 4809 , 4810 och 4818 samt enligt nr 4811.10–4811.60)

4814 90

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper (väggbeklädnad av papper som på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt)

4819 20

Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp

4822 10

Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, även perforerade eller härdade, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn

4823 20

Filtrerpapper och filtrerpapp, i remsor eller rullar med en bredd av högst 36 cm, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är mer än 36 cm, eller tillskurna i annan form än kvadratisk eller rektangulär

4823 40

Tryckta rullar, ark och rondeller, avsedda för registrerande apparater, i rullar med en bredd av högst 36 cm, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka, i ovikt skick, ingen sida är större än 36 cm, eller tillskurna i form av rondeller

4823 70

Formpressade artiklar, av pappersmassa, inte nämnda någon annanstans

4906 00

Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; handskrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i detta nummer

5105 39

Fina djurhår, kardade eller kammade (utom ull samt hår av kashmirget)

5105 40

Grova djurhår, kardade eller kammade

5106 10

Kardgarn innehållande minst 85 viktprocent ull (utom i detaljhandelsuppläggningar)

5106 20

Kardgarn av ull innehållande huvudsakligen ull, men mindre än 85 viktprocent ull (utom i detaljhandelsuppläggningar)

5107 20

Kamgarn av ull innehållande huvudsakligen ull, men mindre än 85 viktprocent ull (utom i detaljhandelsuppläggningar)

5112 11

Kamgarnsvävnader, innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande högst 200 g/m2 (utom vävt material för tekniskt bruk enligt nr 5911 )

5112 19

Kamgarnsvävnader, innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår och vägande mer än 200 g/m2

5205 21

Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5205 28

Garn, enkeltrådigt, av kammade bomullsfibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, med en längdvikt av mindre än 83,33 decitex (mer än metriskt nr 120) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5205 41

Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande minst 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5206 42

Garn, flertrådigt, tvinnat, av kammade bomullsfibrer, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av minst 232,56 men mindre än 714,29 decitex (mer än metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43) (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5209 11

Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande minst 85 viktprocent bomull, vägande mer än 200 g/m2, oblekta

5211 19

Vävnader av bomull, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, oblekta (utom med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

5211 51

Vävnader av bomull med tvåskaftsbindning, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, tryckta

5211 59

Vävnader av bomull, innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konstfibrer, vägande mer än 200 g/m2, tryckta (utom med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, 4-bindig bruten varpkypert samt med tvåskaftsbindning)

5308 20

Garn av hampa

5402 63

Garn av polypropen, inkl. monofilament hos vilket enkeltråden har en längdvikt av mindre än 67 decitex, tvinnat (flertrådigt) (utom sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar, högstyrkegarn samt texturerat garn)

5403 33

Garn av cellulosaacetat, inkl. monofilament med en längdvikt av mindre än 67 decitex, enkelt (utom sytråd, högstyrkegarn samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5403 42

Garn av cellulosaacetat, inkl. monofilament med en längdvikt av mindre än 67 decitex, tvinnat (flertrådigt) (utom sytråd, högstyrkegarn samt garn i detaljhandelsuppläggningar)

5404 12

Monofilament av polypropen med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm (utom töjfibergarn)

5404 19

Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm (utom töjfibergarn och garn av polypropen)

5404 90

Remsor o.d., t.ex. konstbast, av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm

5407 30

Vävnader av garn av syntetfilament, inkl. monofilamentgarn med en längdvikt av minst 67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm, bestående av lager av parallella trådar av textilmaterial, lagda på varandra på så sätt att trådarna i ett lager bildar spetsig eller rät vinkel med trådarna i ett annat lager, lagren är sammanfogade i bindpunkterna med bindemedel eller genom sammansmältning

5501 90

Fiberkabel av syntetfilament enligt anmärkning 1 till kapitel 55 (utom filament av akryl, modakryl, polyestrar, polypropen, nylon eller andra polyamider)

5502 10

Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kapitel 55, av acetat

5503 19

Syntetstapelfibrer av nylon eller andra polyamider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning (utom av aramider)

5503 40

Syntetstapelfibrer av polypropen, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5504 90

Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning (utom av viskos)

5506 40

Syntetstapelfibrer av polypropen, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5507 00

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

5512 21

Vävnader innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylstapelfibrer, oblekta eller blekta

5512 99

Vävnader innehållande minst 85 viktprocent syntetstapelfibrer, färgade, av olikfärgade garner eller tryckta (utom av akryl-, modakryl- eller polyesterstapelfibrer)

5516 44

Vävnader innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, tryckta

5516 94

Vävnader innehållande övervägande, men mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer, andra än med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull, ull, fina djurhår eller konstfilament, tryckta

5601 29

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd (utom vadd av bomull eller konstfibrer; sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, vadd eller varor av sådan vadd som är impregnerade, överdragna eller belagda med substanser med läkemedel, eller i detaljhandelsuppläggningar för medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinär användning samt produkter som är impregnerade, överdragna eller belagda med parfymer, kosmetika, tvålar, rengöringsmedel o.d.)

5601 30

Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial

5604 90

Textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast (katgutimitation, tråd och rep med fastsittande fiskkrokar eller på annat sätt salufört som fiskelina)

5605 00

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall (utom textilgarner bestående av en blandning av textilfibrer och metallfibrer, som motverkar statisk elektricitet, garn förstärkt med metalltråd samt varor som har karaktär av snörmakeriarbeten)

5607 41

Skördegarn, av polyeten eller polypropen

5801 27

Varpsammet, av bomull (utom handduksfrotté och liknande frottévävnader, tuftade dukvaror av textilmaterial och vävda band enligt nr 5806 )

5803 00

Slingervävnader (utom vävda band enligt nr 5806 )

5806 40

Band av textilmaterial, bestående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer, med en bredd av högst 30 cm

5901 10

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar, för tillverkning av askar och artiklar av papp o.d.

5905 00

Textiltapeter

5908 00

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade (utom vaxade vekar, stubin och vekar av glasfiber)

5910 00

Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, eller förstärkta med metall eller annat material (utom drivremmar och transportband av textilvävnader eller textilgarn med en tjocklek av mindre än 3 mm och av obestämd längd eller endast skurna till längd och sådana som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi eller tillverkade av garn eller rep som impregnerats eller överdragits med gummi)

5911 10

Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material, av sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi för överdragning av vävspolar (vävbommar)

5911 31

Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. maskiner för massa eller asbestcement), vägande mindre än 650 g/m2

5911 32

Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. maskiner för massa eller asbestcement), vägande minst 650 g/m2

5911 40

Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar o.d., inkl. filterdukar av människohår

6001 99

Luggvaror av trikå (utom av bomull eller konstfibrer samt varor med lång lugg)

6003 40

Dukvaror av trikå, av regenatfibrer, med en bredd av högst 30 cm (utom sådana som innehåller minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå; sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt undernummer 3006.10.30)

6005 36

Oblekt eller blekt varptrikå av syntetfibrer (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), med en bredd av mer än 30 cm (utom dukvaror av trikå innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

6005 44

Tryckt varptrikå av syntetfibrer (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), med en bredd av mer än 30 cm (utom dukvaror av trikå innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

6006 10

Dukvaror av trikå, med en bredd av mer än 30 cm, av ull eller fina djurhår (utom varptrikå, inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin, dukvaror av trikå innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, etiketter, märken och liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

6309 00

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar, res- och sängfiltar, hemtextil och inredningsartiklar, av alla slags textilmaterial, inkl. alla typer av skodon och huvudbonader, som är synbart begagnade och som ligger löst eller i balar, säckar eller liknande förpackningar (utom mattor och andra golvbeläggningar och tapisserier)

6802 92

Kalksten i alla former (utom marmor, travertin och alabaster, plattor, kuber o.d. artiklar enligt undernummer 6802.10; bijouterier, klockor, lampor och belysningsarmaturer och delar därav, knappar och originalskulpturer; gatsten, kantsten och trottoarsten)

6804 23

Slipstenar o.d. varor, utan ställning, för slipning, polering, riktning eller skärning, av naturlig sten (utom av agglomererade naturliga slipmedel eller keramiska material och parfymerad pimpsten, slip- och polersten för bruk i handen samt slipskivor o.d. speciellt för tandläkarborrmaskiner)

6806 10

Slaggull, stenull o.d. mineralull, även blandade med varandra, i lös form eller i form av skivor eller rullar

6806 90

Blandningar och varor av värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande mineraliska material (utom slaggull, stenull o.d. mineralull; expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg o.d. expanderade mineraliska material; varor av lättbetong, asbestcement, cellulosacement o.d.; blandningar och andra varor av eller på basis av asbest; keramiska varor)

6807 10

Asfalt, varor av och varor av liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck, i rullar

6807 90

Asfalt, varor av och varor av liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck (utom varor i rullar)

6809 19

Skivor, plattor o.d. varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, odekorerade (utom överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp samt värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande varor med gips som bindemedel)

6810 91

Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten, av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade

6811 81

Plattor, korrugerade, cellulosacement e.d., ej innehållande asbest

6811 82

Plattor, paneler, trottoarstenar, takpannor och liknande varor (av cellulosacement o.d. som inte innehåller asbest (utom korrugerade plattor)

6811 89

Varor av cellulosacement e.d. som inte innehåller asbest (utom korrugerade plattor och andra plattor, skivor och liknande varor)

6813 89

Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor, rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar, omonterade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av mineraliska ämnen, även i förening med textilmaterial eller annat material (utom innehållande asbest samt bromsbelägg och bromsklossar)

6814 90

Glimmer, bearbetad och varor av glimmer (utom elektriska isolatorer, isolationsdelar, reläer och kondensatorer samt skyddsglasögon av glimmer och glas till dessa, julgranspynt av glimmer och plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag)

6901 00

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

6904 10

Murtegel (utom sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt eldfast tegel enligt nr 6902 )

6905 10

Takpannor

6905 90

Skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material (utom varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska byggvaror, rör o.d. föremål samt takpannor av keramiskt material)

6906 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material (utom sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska varor, rörformade delar till skorstenar, speciellt framställda rör för laboratoriebruk, elektriska installationsrör och förbindelsedelar till dessa samt alla rörformade ämnen för elektriskt bruk)

6907 22

”Gatstenar”, trottoarplattor, plattor för eldstäder samt väggplattor, med en vattenabsorptionskoefficient på mer än 0,5 viktprocent men högst 10 viktprocent (utom mosaikbitar och lister, kant- och sockelplattor o.d. av keramiskt material)

6907 40

Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material

6909 90

Hoar, kar o.d. behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar o.d. artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor (utom laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, hushållsartiklar)

7002 20

Glas i form av stänger och stavar, obearbetat

7002 31

Rör av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid, obearbetade

7002 32

Rör av glas, med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C, obearbetade (utom rör av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C)

7002 39

Rör av glas, obearbetade (utom rör av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10-6 per Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C eller av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid)

7003 30

Glasprofiler även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7004 20

Planglas, draget eller blåst, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7005 10

Flytglas och annat planglas utan trådinlägg, ytslipat eller ytpolerat, med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt (utom glas med trådinlägg)

7005 30

Flytglas och annat planglas med trådinlägg trådglas, ytslipat eller ytpolerat även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt

7007 11

Säkerhetsglas, härdat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg

7007 29

Säkerhetsglas, laminerat (utom av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg samt flerväggiga isolerrutor)

7011 10

Glashöljen, öppna, inkl. kolvar och rör, till elektriska lampor samt delar av glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer

7202 92

Ferrovanadin

7207 12

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd på minst två gånger tjockleken

7208 25

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm, betade, utan reliefmönster

7208 90

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och vidare bearbetade men ej pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade

7209 25

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 3 mm

7209 28

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, inte i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm

7210 90

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade eller överdragna (utom förtenta, pläterade eller överdragna med bly, zink, krom och kromoxid och aluminium, samt målade, lackerade eller överdragna med plast)

7211 13

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsade på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och en tjocklek av minst 4 mm, ej i ringar eller rullar, utan reliefmönster (s.k. universalstål)

7211 14

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom universalstål)

7211 29

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol

7212 10

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, förtenta

7212 60

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, pläterade

7213 20

Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen armeringsjärn)

7213 99

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar (utom med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm, stång av automatstål samt stång med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen)

7215 50

Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom av automatstål)

7216 10

U-, I- eller H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm

7216 22

T-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre än 80 mm

7216 33

H-profiler av järn eller olegerat stål, varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade, men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst 80 mm

7216 69

Profiler av järn eller olegerat stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare bearbetade (utom profilerad plåt)

7218 91

Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt, annat än kvadratiskt tvärsnitt

7219 24

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm

7222 30

Annan stång av rostfritt stål, behandlade i kallt tillstånd och ytterligare bearbetade, enbart smidda, eller smidda eller på annat sätt värmebehandlade och ytterligare bearbetade

7224 10

Stål, legerat i form av göt eller i andra obearbetade former (utom göt av omsmält stålavfall)

7225 19

Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, inte kornorienterade

7225 30

Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade, inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom produkter av kisellegerat stål)

7225 99

Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

7226 91

Valsade platta produkter av legerat stål (utom rostfritt), med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål och kisellegerat stål för elektriskt ändamål)

7228 30

Stång av legerat stål (utom rostfritt), varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, produkter av kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar)

7228 60

Stång av legerat stål (utom rostfritt), tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmformade och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans (utom produkter av snabbstål, produkter av kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar)

7228 70

Profiler av legerat stål (utom rostfritt), inte nämnda någon annanstans.

7228 80

Borrstål, ihåligt av legerat eller olegerat stål

7229 90

Tråd av legerat stål (utom rostfritt), i ringar eller rullar (utom stång och tråd av kiselmanganstål)

7301 20

Profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål

7304 24

Foderrör, borrör och andra rör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas

7305 39

Rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, svetsade (utom längssvetsade samt rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller vid borrning efter olja eller gas)

7306 50

Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)

7307 22

Gängade knärör, böjar och muffar

7309 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning

7314 12

Band, ändlösa, för maskiner, av rostfritt stål

7318 24

Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål

7320 20

Skruvfjädrar av järn eller stål (utom flata spiralfjädrar, urfjädrar och fjädrar till paraplyer och parasoller samt stötdämpare och torsionsstänger enligt avdelning 17)

7322 90

Luftvärmare och varmluftsfördelare, inbegripet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, men utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin samt delar till sådana apparater, av järn eller stål

7324 29

Badkar av stålplåt

7407 10

Stång och profiler av raffinerad koppar

7408 11

Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av mer än 6 mm

7408 19

Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av högst 6 mm

7409 11

Plåt och band av raffinerad koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm, i ringar eller rullar (utom klippnät av koppar samt band med elektrisk isolering)

7409 19

Plåt och band av raffinerad koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm (utom i ringar eller rullar samt klippnät av koppar och band med elektrisk isolering)

7409 40

Plåt och band av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (nysilver) med en tjocklek av mer än 0,15 mm (utom klippnät och band av koppar och band med elektrisk isolering)

7411 29

Rör av kopparlegering (utom av kopparzinklegering [mässing], kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering [nysilver])

7415 21

Underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor, av koppar

7505 11

Stång och profiler av olegerad nickel (utom stång och profiler förarbetade för användning i konstruktioner samt varor med elektrisk isolering)

7505 21

Tråd av olegerad nickel (utom metalliserat garn och varor med elektrisk isolering)

7506 10

Plåt, band och folier av olegerad nickel (utom klippnät av nickel)

7507 11

Rör av olegerad nickel

7508 90

Varor av nickel

7605 19

Tråd av olegerat aluminium, med ett största tvärmått av högst 7 mm (utom tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande artiklar enligt nr 7614 , tråd med elektrisk isolering och strängar till musikinstrument)

7605 29

Tråd av aluminiumlegering, med ett största tvärmått av högst 7 mm (utom tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande artiklar enligt nr 7614 , och tråd med elektrisk isolering och strängar av aluminium till musikinstrument)

7606 92

Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av mer än 0,2 mm (utom i kvadratisk eller rektangulär form)

7607 20

Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat, av högst 0,2 mm (utom brons- och färgfolier enligt nr 3212 , samt folier i form av julgranspynt)

7611 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen, andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas, med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerande men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning (utom godsbehållare containrar, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel)

7612 90

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte nämnda någon annanstans

7613 00

Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas

7616 10

Spik, stift, märlor (andra än enligt nr 8305 ), skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar …

7804 11

Plåt, band och folier av bly; Pulver och fjäll av bly – Plåt band och folier – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm

7804 19

Plåt, band och folier av bly; Pulver och fjäll av bly – Plåt band och folier – Andra

7905 00

Plåt, band och folier av zink

8001 20

Tennlegeringar i obearbetade former

8003 00

Stång, profiler och tråd av tenn

8007 00

Varor av tenn

8101 10

Pulver av volfram

8102 97

Avfall och skrot av molybden (utom aska och andra återstoder innehållande molybden)

8105 90

Varor av kobolt

8109 31

Avfall och skrot av zirkonium – Innehållande mindre än 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium

8109 39

Avfall och skrot av zirkonium – Annat

8109 91

Varor av zirkonium – Innehållande mindre än 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar zirkonium

8109 99

Varor av zirkonium – Andra

8202 20

Bandsågblad av oädel metall

8207 60

Verktyg för arborrning o.d. eller driftning

8208 10

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för metallbearbetning

8208 20

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för träbearbetning

8208 30

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – för köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrin

8208 90

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater – andra slag

8301 20

Lås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall

8301 70

Separat föreliggande nycklar

8302 30

Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfordon

8307 10

Slangar och rör, böjliga, av järn eller stål, även med kopplingsanordningar

8309 90

Proppar, kapsyler och lock, inbegripet skruvkapsyler och proppar med pip, sprundtappar med gängning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar, av oädel metall (utom kronkorkar)

8402 12

Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst 45 ton per timme

8402 19

Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hybridpannor

8402 20

Hetvattenpannor

8402 90

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); Hetvattenpannor – Delar

8404 10

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 , t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring

8404 20

Kondensorer för ångmaskiner

8404 90

Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare – Delar

8405 90

Delar till gengas- och vattengasgeneratorer samt till generatorer för framställning av acetylengas eller liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, inte nämnda någon annanstans

8406 90

Ångturbiner – Delar

8412 10

Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer

8412 21

Motorer – linjärt arbetande (cylindrar)

8412 29

Hydrauliska motorer – Andra

8412 39

Tryckluftsmotorer – Andra

8414 90

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter; gastäta biosäkerhetsskåp, även med filter – Delar

8415 83

Andra luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat, utan kylenhet

8416 10

Brännare för flytande bränsle

8416 20

Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas, inbegripet kombinationsbrännare

8416 30

Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana apparater (utom brännare)

8416 90

Delar till brännare till eldstäder, t.ex. mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana apparater

8417 20

Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska

8419 19

Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke-elektriska (utom gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare och centralvärmepannor)

8420 99

Delar av kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner – Andra

8421 19

Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger – andra

8421 91

Delar till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger

8424 89 40

Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort

8424 90 20

Delar till mekaniska apparater enligt undernummer 8424 89 40

8425 11

Taljor och lyftblock, elmotordrivna utom skiphissar och sådana avsedda för fordon

8426 12

Mobila portallyftare på gummihjul samt gränsletruckar

8426 99

Lyftkranar; inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; gränsletruckar och krantruckar – Andra

8428 20

Pneumatiska elevatorer och transportörer

8428 32

Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer – Andra, försedda med skopor

8428 33

Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer – Andra, försedda med transportband

8428 90

Andra maskiner och apparater

8429 19

Bladschaktmaskiner – Andra

8429 59

Grävmaskiner och lastare – Andra

8430 10

Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner

8430 39

Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunneldrivning – Andra

8439 10

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material

8439 30

Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller papp

8440 90

Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet trådhäftmaskiner – Delar

8441 30

Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än genom formpressning

8442 40

Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater eller redskap