EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1037

Kommissionens förordning (EU) 2022/1037 av den 29 juni 2022 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av glykolipider som konserveringsmedel i drycker (Text av betydelse för EES)

C/2022/4337

EUT L 173, 30.6.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1037/oj

30.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/52


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/1037

av den 29 juni 2022

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av glykolipider som konserveringsmedel i drycker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artiklarna 10.3 och 14,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 fastställs en unionsförteckning över livsmedelstillsatser som godkänts för användning i livsmedel samt villkoren för användningen.

(2)

I bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(3)

Unionsförteckningen över livsmedelstillsatser och specifikationerna för livsmedelstillsatser får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en medlemsstat eller en berörd part.

(4)

I december 2019 lämnades en ansökan till kommissionen om godkännande av användningen av glykolipider som konserveringsmedel i smaksatta drycker, vissa andra produkter som omfattas av livsmedelskategori 14.1 ”Alkoholfria drycker” och alkoholfritt öl och maltdrycker.

(5)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (livsmedelsmyndigheten) utvärderade säkerheten hos den föreslagna användningen av glykolipider som livsmedelstillsats. I livsmedelsmyndighetens yttrande (4) som antogs den 4 maj 2021 fastställdes ett acceptabelt dagligt intag (ADI) på 10 mg/kg kroppsvikt/dag. Livsmedelsmyndigheten konstaterade att den högsta uppskattade exponeringen på 3,1 mg/kg kroppsvikt/dag hos småbarn ligger inom det fastställda ADI-värdet och att exponeringen för glykolipider inte utgör någon säkerhetsrisk vid de användningar och mängder som sökanden föreslog.

(6)

Glykolipider produceras av svamparten Dacryopinax spathularia under en fermenteringsprocess. När glykolipider används som konserveringsmedel förlänger de hållbarheten hos drycker genom att skydda dem mot nedbrytning orsakad av mikroorganismer och hämmar tillväxten av patogena mikroorganismer. Glykolipider är aktiva mot jäst, mögel och grampositiva bakterier och kan utgöra ett alternativ till andra konserveringsmedel som för närvarande används i drycker.

(7)

Det är därför lämpligt att godkänna användningen av glykolipider som konserveringsmedel i de drycker som omfattas av ansökan, och att tilldela tillsatsen E-numret E 246.

(8)

Specifikationerna för glykolipider (E 246) bör införas i bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 eftersom denna tillsats för första gången upptas i unionsförteckningen över livsmedelstillsatser i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008.

(9)

Förordningarna (EG) nr 1333/2008 och (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal vol. 19(2021): 6, artikelnr 6609.


BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

a)

I del B i punkt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsats E 243:

”E 246

Glykolipider”

b)

Del E ska ändras på följande sätt:

1.

I kategori 14.1.4 (Smaksatta drycker) ska posten för E 246 (Glykolipider) införas efter posten för E 242:

 

”E 246

Glykolipider

50

 

Utom drycker baserade på mjölkprodukter”

2.

I kategori 14.1.5.2 (Övriga) ska posten för E 246 (Glykolipider) införas efter posten för E 242:

 

”E 246

Glykolipider

20

(93)

Endast flytande tekoncentrat och flytande frukt-, bär- och örttekoncentrat”

3.

I kategori 14.2.1 (Öl och maltdrycker) ska posten för E 246 (Glykolipider) införas efter posten för E 220–228:

 

”E 246

Glykolipider

50

 

Endast alkoholfritt öl och maltdrycker”


BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsatsen E 243:

E 246 glykolipider

Synonymer

 

Definition

Naturligt förekommande glykolipider erhålls genom en fermenteringsprocess med vildtypen MUCL 53181 av svamparten Dacryopinax spathularia. Glukos används som kolkälla. Den lösningsmedelsfria nedströmsprocessen omfattar filtrering och mikrofiltrering för att avlägsna mikrobceller, fällning samt tvättning med buffrat vatten för rening. Produkten pastöriseras och spraytorkas. Produktionsprocessen förändrar inte glykolipiderna kemiskt eller deras naturliga sammansättning.

CAS-nr

2205009-17-0

Kemiskt namn

Glykolipider av Dacryopinax spathularia

Innehåll

Minst 93 % av den totala glykolipidhalten i torkad substans.

Beskrivning

Beigefärgat till lätt brunfärgat pulver, svag karakteristisk doft

Identifiering

 

Löslighet

Uppfyller kraven (10 g/l i vatten)

pH

Mellan 5,0 och 7,0 (10 g/l i vatten)

Grumlighet

Högst 28 NTU (10 g/l i vatten)

Renhetsgrad

 

Vatteninnehåll

Högst 5 % (Karl Fischer-metoden)

Protein

Högst 3 % (N-faktor x 6,25)

Fett

Högst 2 % (gravimetrisk analys)

Natrium

Högst 3,3 %

Arsenik

Högst 1 mg/kg

Bly

Högst 0,7 mg/kg

Kadmium

Högst 0,1 mg/kg

Kvicksilver

Högst 0,1 mg/kg

Nickel

Högst 2 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

 

Totalt antal aeroba bakterier

Högst 100 kolonier/g

Jäst och mögel

Högst 10 kolonier/g

Koliforma bakterier

Högst 3 MPN/g

Salmonella spp.

Ej påvisade i 25 g”


Top