EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0892

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/892 av den 1 april 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

C/2022/1970

OJ L 155, 8.6.2022, p. 8–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/892/oj

8.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 155/8


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/892

av den 1 april 2022

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 49.7 andra stycket, och artikel 53.3 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2117 (2) ändrades artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller systemet för ändring av en produktspecifikation. Från och med den 8 juni 2022 ska ändringar som inte är mindre ändringar och mindre ändringar ersättas med unionsändringar respektive standardändringar med olika tillämpningsområde och förfaranden.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3) fastställs enhetliga tillämpningsvillkor för ändringar som inte är mindre ändringar och mindre ändringar. För att säkerställa att det nya systemet med ändringar fungerar, bör de befintliga reglerna om andra ändringar än mindre ändringar och mindre ändringar i den förordningen ersättas med nya regler.

(3)

För att skapa rättslig säkerhet och effektiv förvaltning av systemet bör närmare bestämmelser om krav, utformning och tidsfrister för ansökningar om godkännande av unionsändringar, meddelanden om godkända standardändringar eller tillfälliga ändringar föreskrivas.

(4)

I enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 ska förfarandena för ändringar av produktspecifikationer för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar inom livsmedelssektorn, liksom garanterade traditionella specialiteter, genomföras av kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen och medlemsstaterna ansvarar för olika steg i varje typ av förfarande. Medlemsstaterna behandlar ansökningar om godkännande av en unionsändring av en produktspecifikation och lämnar in dem till kommissionen. Kommissionen ansvarar för att granska dessa ansökningar och fatta beslut om unionsändringen. Vid godkännande av en standardändring eller en tillfällig ändring ligger ansvaret för godkännandet hos medlemsstaterna. Godkännandet av dessa ändringar meddelas kommissionen, som är skyldig att offentliggöra dem i unionen.

(5)

För en korrekt hantering av förfarandena för kommissionens godkännande av en unionsändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar samt för garanterade traditionella specialiteter är det nödvändigt att behandla hänvisningarna avseende dem som ansöker om godkännande av unionsändringar. Detsamma gäller hanteringen av förfarandena för meddelande till kommissionen om en standardändring eller en tillfällig ändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar när det gäller den myndighet eller de fysiska eller juridiska personer som meddelar den godkända standarden eller tillfälliga ändringen. Dessa förfaranden är av offentlig karaktär. Öppenhet är nödvändig för att möjliggöra rättvis konkurrens mellan aktörerna och för att offentligt fastställa privata och offentliga ekonomiska intressen i samband med dessa förfaranden. Namnet på den grupp som lämnar in en ansökan om godkännande av en unionsändring i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) nr 1151/2012 bör offentliggöras för att identifiera det organ som har inlett förfarandet för ändring och för att ge potentiella invändare möjlighet att bestrida dess berättigade intresse. Namnet på den myndighet eller fysiska eller juridiska person som meddelar en godkänd standardändring eller en tillfällig ändring bör offentliggöras för att fastställa ansvaret för att anmäla denna ändring till kommissionen och därmed göra den offentlig i unionen. För att minimera exponeringen av personuppgifter bör de handlingar som ska lämnas in under dessa förfaranden i möjligaste mån undvika krav på inlämning av personuppgifter. Kommissionen och medlemsstaterna kan dock behöva behandla information som innehåller personuppgifter såsom personnamn och kontaktuppgifter. I vederbörligen motiverade fall kan sådana uppgifter behöva lämnas ut eller offentliggöras.

(6)

För att säkerställa effektiv förvaltning och mot bakgrund av de erfarenheter som dragits av de informationssystem som kommissionen har inrättat, bör kommunikationen mellan medlemsstaterna och kommissionen förenklas, och informationen bör utbytas i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (5).

(7)

Kommissionen har inrättat informationssystemet eAmbrosia för handläggning av ansökningar om skydd av geografiska beteckningar för livsmedel, vin, spritdrycker och aromatiserade viner. Medlemsstaterna och kommissionen ska uteslutande använda detta system för kommunikation som rör förfarandena för ansökningar om registrering och för godkännande av ändringar av produktspecifikationen för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar enligt förordning (EU) nr 1151/2012. På grund av ett strikt ackrediteringssystem bör dock detta system inte användas för kommunikation med medlemsstaterna rörande invändningsförfaranden och begäranden om avregistrering, och i väntan på de garantier för digital säkerhet som krävs bör det inte användas för kommunikation med tredjeländer. För invändningsförfaranden och begäranden om avregistrering bör i stället medlemsstaterna, tredjeländers behöriga myndigheter och producenter samt fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse enligt den förordningen kontakta kommissionen via e-post.

(8)

För att öka insynen, effektiviteten och enhetligheten i medlemsstaterna bör registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar upprättas i elektronisk form. Registret bör vara en elektronisk databas som förvaltas inom digitala system som görs tillgängliga av kommissionen, och som bör vara tillgänglig för allmänheten och ständigt uppdateras av kommissionen.

(9)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (6) är tillämplig på den behandling av personuppgifter som kommissionen utför i samband med förfarandena för ändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar inom livsmedelssektorn samt garanterade traditionella specialiteter. Det bör klargöras att kommissionen bör betraktas som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den förordningen när det gäller behandling av personuppgifter i de förfaranden för vilka den är ansvarig enligt förordning (EU) nr 1151/2012.

(10)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (7) är tillämplig på den behandling av personuppgifter som medlemsstaterna utför i samband med de relevanta förfarandena för ändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar inom livsmedelssektorn samt garanterade traditionella specialiteter. Det bör klargöras att medlemsstaternas behöriga myndigheter bör betraktas som personuppgiftsansvariga i den mening som avses i den förordningen när det gäller behandling av personuppgifter i de förfaranden för vilka de är ansvariga enligt förordning (EU) nr 1151/2012.

(11)

Genom förordning (EU) 2021/2117 ändrades tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 1151/2012. Aromatiserade viner, andra alkoholhaltiga drycker med undantag för spritdrycker, vinprodukter och bivax bör därför läggas till bland de produktklasser som omfattas av förordning (EU) nr 1151/2012.

(12)

Bestämmelser bör införas för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för att underlätta en smidig övergång från de bestämmelser om inlämningssätt som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014. Övergångsbestämmelser bör införas för ansökningar om godkännande av ändringar som inte är mindre ändringar eller mindre ändringar av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter som lämnats in före den 8 juni 2022.

(13)

Eftersom de ändringar av produktspecifikationen som infördes genom förordning (EU) 2021/2117 ska tillämpas från och med den 8 juni 2022 bör den här förordningen tillämpas från och med samma dag.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 668/2014

Genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Formföreskrifter för ansökningar om registrering av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter

1.   Det sammanfattande dokument för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som avses i artikel 8.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 ska innehålla den information som anges i bilaga I till den här förordningen.

Hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen som offentliggörs med det sammanfattande dokumentet ska länka till den version av den produktspecifikation som föreslås.

2.   Om ansökan lämnas in till kommissionen av en medlemsstat ska det sammanfattande dokumentet upprättas i enlighet med den förlaga som görs tillgänglig i de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a.

Om ansökan lämnas in till kommissionen av en myndighet i ett tredjeland eller en sökande som är etablerad i ett tredjeland ska det sammanfattande dokumentet upprättas i enlighet med förlagan i bilaga I. Kommissionen får föra in de uppgifter som lämnas på detta sätt i sina digitala system.

3.   Det sammanfattande dokumentet ska vara koncist och får inte innehålla fler än 2 500 ord utom i vederbörligen motiverade fall.

4.   Punkterna 1, 2 och 3 ska också tillämpas på ett sammanfattande dokument som omfattas av en begäran om offentliggörande i enlighet med artikel 8.1 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014.

5.   Den produktspecifikation för en garanterad traditionell specialitet som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska innehålla den information som krävs i bilaga II till den här förordningen. Den ska upprättas i enlighet med förlagan i den bilagan.”

2.

I artikel 8 ska följande stycke läggas till:

”En medlemsstat, en myndighet i ett tredjeland eller en sökande som är etablerad i ett tredjeland som lämnar in en gemensam ansökan till kommissionen enligt första stycket ska vara mottagare av anmälningar eller beslut från kommissionen.”

3.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ansökningar om unionsändringar av en produktspecifikation

1.   En ansökan om godkännande av en unionsändring av en produktspecifikation enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska innehålla följande:

a)

Det skyddade namn som ändringen avser.

b)

Sökandens namn och kontaktuppgifter samt en beskrivning av sökandens berättigade intresse.

c)

Rubrikerna i produktspecifikationen och, när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar, i det sammanfattande dokumentet om de frågor som berörs av ändringen.

d)

När det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar: en förklaring till varför ändringen omfattas av definitionen av en unionsändring enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

e)

En beskrivning av och skälen till varje föreslagen ändring.

f)

När det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar: det konsoliderade sammanfattande dokumentet i dess ändrade lydelse.

g)

När det gäller ansökningar som lämnats in av en medlemsstat om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar: den elektroniska hänvisningen till offentliggörandet av den konsoliderade produktspecifikationen i dess ändrade lydelse.

h)

När det gäller ansökningar som lämnats in av ett tredjeland om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar: den konsoliderade versionen av den offentliggjorda produktspecifikationen eller hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen.

i)

Endast när det gäller ansökningar om skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar från tredjeländer: bevis på att den begärda ändringen är förenlig med den lagstiftning om skydd av geografiska beteckningar som gäller i det tredjelandet.

j)

När det gäller ansökningar som rör garanterade traditionella specialiteter: den konsoliderade produktspecifikationen i dess ändrade lydelse.

k)

När det gäller alla ansökningar som lämnats in av medlemsstaterna: medlemsstatens förklaring om att den anser att ansökan uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet med den.

Den beskrivning och de skäl som avses i första stycket e, och det sammanfattande dokument som avses i första stycket f, får inte överstiga 2 500 ord var, utom i vederbörligen motiverade fall.

2.   En ansökan om godkännande av en unionsändring ska vara koncis och får inte överstiga 5 000 ord, utom i vederbörligen motiverade fall.

3.   En ansökan om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning från en medlemsstat ska upprättas i enlighet med den förlaga som görs tillgänglig i de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a. En ansökan om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationen för en garanterad traditionell specialitet från en medlemsstat ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga VI. Kommissionen får föra in den information som tillhandahålls på detta sätt i sina digitala system.

Sökande från tredjeländer ska använda förlagan i bilaga V för en unionsändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning och förlagan i bilaga VI för en unionsändring av produktspecifikationen för en garanterad traditionell specialitet. Kommissionen får föra in den information som tillhandahålls på detta sätt i sina digitala system.

4.   Det ändrade sammanfattande dokumentet för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning och den ändrade produktspecifikationen för en garanterad traditionell specialitet ska upprättas i enlighet med artikel 6. En ansökan om en unionsändring av en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning från ett tredjeland får innehålla den konsoliderade versionen av produktspecifikationen i stället för den elektroniska hänvisningen till den offentliggjorda produktspecifikationen.

5.   Vid tillämpning av artikel 53.2 femte stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 jämförd med artikel 50.2 i samma förordning ska kommissionen, utöver de handlingar och den information som där avses, i deras ändrade lydelse, offentliggöra ansökan om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationen i Europeiska unionens officiella tidning.

Om personuppgifter ingår i ansökan ska de offentliggöras som en del av den ansökan.”

4.

Följande artiklar 10a och 10b ska införas:

”Artikel 10a

Meddelanden om standardändringar

1.   Ett meddelande om en godkänd standardändring av produktspecifikationen i enlighet med artikel 6b.2 andra stycket och artikel 6b.3, 6b.7 och 6b.8 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 ska innehålla följande:

a)

Hänvisningen till det skyddade namn som standardändringen avser.

b)

En förklaring till varför ändringen omfattas av definitionen av en standardändring enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

c)

En beskrivning av den godkända ändringen, med uppgift om huruvida ändringen leder till en ändring av det sammanfattande dokumentet.

d)

Det beslut om godkännande av standardändringen som avses i artikel 6b.2 första stycket och 6b.3 i förordning (EU) nr 664/2014.

e)

I tillämpliga fall, det konsoliderade sammanfattande dokumentet, i dess ändrade lydelse.

f)

Den elektroniska hänvisningen till offentliggörandet av den konsoliderade produktspecifikationen, i dess ändrade lydelse.

2.   Om meddelandet lämnas in av en medlemsstat ska det innefatta en förklaring från den medlemsstaten att den anser att den godkända ändringen uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

3.   När det gäller ansökningar som rör produkter med ursprung i tredjeländer ska meddelandet från myndigheterna i tredjelandet eller från en sökande i ett tredjeland som har ett berättigat intresse innehålla namnet på det tredjeland eller den sökande som lämnat meddelandet och innehålla bevis på att ändringen är tillämplig i tredjelandet. Meddelandet får innehålla produktspecifikationen i sin offentliggjorda form i stället för den elektroniska hänvisningen till offentliggörandet av den.

4.   Ett meddelande om en godkänd standardändring från en medlemsstat ska upprättas i enlighet med den förlaga som görs tillgänglig i de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a. Förlagan i bilaga VI ska användas för meddelanden från tredjeländer. Kommissionen ska föra in den information som tillhandahålls på detta sätt i sina digitala system.

5.   Vid tillämpning av artikel 6b.5 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 ska namnet på den medlemsstat, det tredjeland eller den fysiska eller juridiska person som lämnar in ett meddelande om en godkänd standardändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning offentliggöras som en del av meddelandet.

Artikel 10b

Meddelanden om tillfälliga ändringar

1.   Ett meddelande om en godkänd tillfällig ändring av produktspecifikationen i enlighet med artikel 6d.1–4 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 ska innehålla följande:

a)

Hänvisningen till det skyddade namn som ändringen avser.

b)

En beskrivning av den godkända tillfälliga ändringen samt de skäl till ändringen som avses i artikel 53.2 i förordning (EU) 1151/2012.

c)

De behöriga myndigheternas beslut om formellt erkännande av naturkatastrofen eller om införande av obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder eller de respektive hänvisningarna till de elektroniska offentliggörandena.

d)

Beslutet om godkännande av den tillfälliga ändringen eller hänvisningen till det elektroniska offentliggörandet.

2.   Om meddelandet lämnas in av en medlemsstat ska det innefatta en förklaring från den medlemsstaten att den anser att den godkända ändringen uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

3.   När det gäller ansökningar som rör produkter med ursprung i tredjeländer ska meddelandet från myndigheterna i tredjelandet eller från en sökande i ett tredjeland som har ett berättigat intresse innehålla namnet på det tredjeland eller den sökande som lämnat meddelandet och innehålla bevis på att ändringen är tillämplig i tredjelandet. Meddelandet får innehålla det nationella beslut som godkänner den tillfälliga ändringen i dess offentliggjorda form i stället för den elektroniska hänvisningen till offentliggörandet av den.

4.   Ett meddelande om en godkänd tillfällig ändring från en medlemsstat ska upprättas i enlighet med den förlaga som görs tillgänglig i de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a. För meddelanden från tredjeländer ska förlagan i bilaga VII användas. Kommissionen ska föra in den information som tillhandahålls på detta sätt i sina digitala system.

5.   Vid tillämpning av artikel 6d.5 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 ska namnet på den medlemsstat, det tredjeland eller den fysiska eller juridiska person som lämnar in ett meddelande om en godkänd tillfällig ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning offentliggöras som en del av meddelandet.”

5.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Meddelanden mellan kommissionen, medlemsstaterna, tredjeländer och andra aktörer

1.   De handlingar och den information som krävs för genomförandet av avdelningarna II och III i förordning (EU) nr 1151/2012 och därmed sammanhängande bestämmelser ska meddelas kommissionen enligt följande:

a)

När det gäller medlemsstaternas behöriga myndigheter: via de digitala system som görs tillgängliga av kommissionen, med förbehåll för punkt 2 i denna artikel.

b)

När det gäller behöriga myndigheter och producenter i tredjeländer samt fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse enligt förordning (EU) nr 1151/2012: via e-post, med hjälp av förlagorna i bilagorna I–IX till den här förordningen.

De principer och krav som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (*1) och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (*2) ska vara tillämpliga på de meddelanden som lämnas in enligt första stycket a.

2.   Genom undantag från punkt 1 första stycket a ska följande handlingar lämnas in via e-post av medlemsstaternas behöriga myndigheter:

a)

Den motiverade invändning som avses i artikel 9.1.

b)

Den anmälan om resultatet av de samråd som avses i artikel 9.3.

c)

Den ansökan om avregistrering som avses i artikel 11.

d)

Den ansökan om registrering av en garanterad traditionell specialitet som avses i artikel 6.5.

e)

Den ansökan om godkännande av en unionsändring av produktspecifikationen för en garanterad traditionell specialitet som avses i artikel 10.

3.   Kommissionen ska meddela och tillgängliggöra informationen för medlemsstaternas behöriga myndigheter genom de digitala system som tillgängliggörs av kommissionen i enlighet med punkt 1 första stycket a. Kommissionen ska via e-post meddela information i samband med de förfaranden som avses i punkt 1 första stycket b och i punkt 2 till medlemsstaterna, de behöriga myndigheterna och ansökande grupper i tredjeländer samt fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse enligt förordning (EU) nr 1151/2012.

4.   För officiella tekniska meddelanden om skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter ska varje medlemsstat meddela kommissionen en kontaktpunkt bestående av en avdelnings- och postadress, en e-postadress till en funktionsbrevlåda och ett telefonnummer till avdelningen. Medlemsstaterna ska hålla dessa kontaktpunkter uppdaterade. Dessa uppgifter ska endast identifiera officiella tjänster, kontor och avdelningar. Ingen av uppgifterna får identifiera fysiska personer eller personuppgifter som annars finns i adresserna, kontaktnummer eller andra delar av uppgifterna.

Kommissionen får föra, lagra, dela, offentliggöra och regelbundet sprida den fullständiga förteckningen över sådana kontaktpunkter, inbegripet till sina egna avdelningar, andra unionsinstitutioner och unionsorgan samt till alla kontaktpunkter på förteckningen. Kommissionen får kräva att dessa uppgifter lämnas in via digitala system som kommissionen tillgängliggör.

(*1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100)."

(*2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).”"

6.

Följande artikel 12a ska införas:

”Artikel 12a

Inlämnande och mottagande av meddelanden

1.   De meddelanden och dokument som avses i artikel 12 ska anses ha lämnats in den dag då de tas emot av kommissionen.

2.   Kommissionen ska bekräfta mottagandet av alla meddelanden som mottagits och dokument som lämnats in via de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a till medlemsstaternas behöriga myndigheter genom dessa digitala system.

Kommissionen ska tilldela ett ärendenummer till alla nya ansökningar om registrering, ansökningar om godkännande av en unionsändring, meddelanden om godkända standardändringar och meddelanden om godkända tillfälliga ändringar.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Ärendenumret.

b)

Det produktnamn som berörs.

c)

Datumet för mottagandet.

Kommissionen ska anmäla och tillgängliggöra information och anmärkningar rörande sådana meddelanden och dokument som lämnats in via de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a.

3.   När det gäller meddelanden och dokument som lämnats in via e-post ska kommissionen bekräfta mottagandet av dessa via e-post.

Kommissionen ska tilldela ett ärendenummer till alla nya ansökningar om registrering, ansökningar om godkännande av en unionsändring, meddelanden om godkända standardändringar och meddelanden om godkända tillfälliga ändringar.

Mottagningsbeviset ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Ärendenumret.

b)

Det produktnamn som berörs.

c)

Datumet för mottagandet.

Kommissionen ska anmäla och tillhandahålla information och anmärkningar rörande sådana meddelanden och dokument som lämnas in via e-post.

4.   Artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2017/1183 och artiklarna 1–5 i genomförandeförordning (EU) 2017/1185 ska gälla i tillämpliga delar för anmälan och tillhandahållandet av information i enlighet med punkterna 1 och 2 i den här artikeln.”

7.

I artikel 14 ska följande punkt 5 läggas till:

”5.   Det register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 1 ska vara tillgängligt för allmänheten och upprättas i elektronisk form. Det ska baseras på digitala system som förvaltas av kommissionen och ska uppdateras i enlighet med denna artikel.”

8.

Följande artikel 14a ska införas:

”Artikel 14a

Skydd av personuppgifter

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska behandla och offentliggöra de personuppgifter som mottagits i med förfarandena för godkännande av unionsändringar och för meddelande av standardändringar och tillfälliga ändringar, enligt denna förordning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1725 (*3) och (EU) 2016/679 (*4).

2.   Kommissionen ska anses vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 i samband med behandling av personuppgifter i det förfarande för vilket den är behörig i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012, delegerad förordning (EU) nr 664/2014 och den här förordningen.

3.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska anses vara personuppgiftsansvariga i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 i samband med behandling av personuppgifter i de förfaranden för vilka de är behöriga i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012, delegerad förordning (EU) nr 664/2014 och den här förordningen.

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).”"

9.

Bilagorna V–VIII och XI ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1.   Artikel 10 i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 i den lydelse som gäller innan denna förordning börjar tillämpas ska fortsätta att tillämpas på ansökningar om ändringar som inte är mindre ändringar och mindre ändringar samt på meddelanden om tillfälliga ändringar av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter som är under behandling hos kommissionen före den 8 juni 2022.

2.   Artikel 12 i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 i den lydelse som gäller innan denna förordning börjar tillämpas ska fortsätta att gälla för medlemsstaterna till och med den 7 december 2022 för ansökningar om registrering och godkännande av unionsändringar samt för meddelanden om standardändringar och tillfälliga ändringar av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

3.   De medlemsstater som fortsätter att lämna in meddelanden i enlighet med artikel 12 i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014, i den lydelse som gäller innan denna förordning börjar tillämpas, ska fram till den 7 december 2022 använda:

a)

Bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 för ansökningar om registrering av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

b)

Bilaga II till denna förordning för ansökningar om godkännande av unionsändringar av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

c)

Bilaga III till denna förordning för meddelanden om standardändringar av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

d)

Bilaga IV till denna förordning för tillfällig ändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 juni 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2117 av den 2 december 2021 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (EUT L 435, 6.12.2021, s. 262).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1)


BILAGA I

Bilagorna V–VIII och XI till genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilagorna V–VIII ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Ansökan om en unionsändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning

(förordning (EU) nr 1151/2012)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Typ av geografisk beteckning

[Kryssa i tillämplig ruta:] SUB ☐ SGB ☐

3.   Sökande och berättigat intresse

[Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för sökanden som föreslår ändringen. Om adressen, telefonnumret och e-postadressen avser en fysisk person får dessa uppgifter inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.

Bifoga också en förklaring som visar på den ansökande gruppens berättigade intresse.]

4.   Tredjeland till vilket det geografiska området hör

...

5.   Rubrik i produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet som berörs av ändringen eller ändringarna

Produktens namn

Samband

Saluföringsbegränsningar

6.   Typ av ändring(ar)

[Bifoga en förklaring till varför ändringen eller ändringarna omfattas av definitionen av ”unionsändring” enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.]

7.   Ändring(ar)

[Bifoga en beskrivning av och skälen till varje ändring i enlighet med artikel 6a.1 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 och artikel 10 i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.]

8.   Bilagor

8.1

Det konsoliderade sammanfattande dokumentet i dess ändrade lydelse, som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.

8.2

Den konsoliderade versionen av den offentliggjorda produktspecifikationen eller hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen.

8.3

Bevis på att de ändrade dokumenten överensstämmer med den gällande geografiska beteckningen i tredjelandet.

BILAGA VI

Ansökan om en unionsändring av produktspecifikationen för en garanterad traditionell specialitet

(förordning (EU) nr 1151/2012)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Sökande och berättigat intresse

[Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för sökanden som föreslår ändringen. Om adressen, telefonnumret och e-postadressen avser en fysisk person får dessa uppgifter inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.

Bifoga också en förklaring som visar på den ansökande gruppens berättigade intresse.]

3.   Medlemsstat eller tredjeland till vilken eller vilket det geografiska området hör

...

4.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen eller ändringarna

Produktens namn

Produktbeskrivning

Produktionsmetod

Annat [specificera]

5.   Ändring(ar)

[Bifoga en beskrivning av och skälen till varje ändring i enlighet med artikel 6a.1 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 och artikel 10 i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.]

6.   Bilagor

6.1   (Medlemsstater)

a)

Den konsoliderade versionen av den offentliggjorda produktspecifikationen, som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.

b)

Förklaringen om att ansökan uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

6.2   (Tredjeländer)

Den konsoliderade versionen av den offentliggjorda produktspecifikationen, som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.

BILAGA VII

Meddelande om godkännande av en standardändring

(förordning (EU) nr 1151/2012)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Tredjeland till vilket det geografiska området hör

...

3.   Nationell myndighet eller ansökande grupp som meddelar standardändringen

[Namn och kontaktuppgifter för den enskilda producent eller den producentgrupp med ett berättigat intresse eller de myndigheter i det tredjeland till vilket det geografiska området hör som meddelar ändringen (se artikel 49.5 i förordning (EU) nr 1151/2012). Namn och kontaktuppgifter som rör fysiska personer får inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.]

4.   Beskrivning av den eller de ändringar som godkänts

[Bifoga en beskrivning av standardändringen eller standardändringarna och förklara varför ändringen eller ändringarna omfattas av definitionen av ”standardändring” enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012. Ange huruvida ändringen leder till en ändring av det sammanfattande dokumentet eller inte.]

5.   Bilagor

5.1

Beslutet om godkännande av standardändringen.

5.2

Bevis på att ändringen är tillämplig i tredjelandet.

5.3

Det konsoliderade sammanfattande dokumentet i dess ändrade lydelse, i tillämpliga fall.

5.4

En kopia av den konsoliderade versionen av den offentliggjorda produktspecifikationen eller hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen.

BILAGA VIII

Meddelande om godkännande av en tillfällig ändring

(förordning (EU) nr 1151/2012)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Tredjeland till vilket det geografiska området hör

...

3.   Nationell myndighet eller ansökande grupp som meddelar den tillfälliga ändringen

[Namn och kontaktuppgifter för den enskilda producent eller den producentgrupp med ett berättigat intresse eller de myndigheter i det tredjeland till vilket det geografiska området hör som meddelar ändringen (se artikel 49.5 i förordning (EU) nr 1151/2012). Namn och kontaktuppgifter som rör fysiska personer får inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.]

4.   Beskrivning av den eller de ändringar som godkänts

[Bifoga en beskrivning av och ange de särskilda skälen till den tillfälliga ändringen eller de tillfälliga ändringarna, inbegripet hänvisningen till de behöriga myndigheternas formella erkännande av naturkatastrofen eller de svåra väderförhållandena eller till de obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder som införts. Bifoga också en förklaring till varför ändringen eller ändringarna omfattas av definitionen av ”tillfällig ändring” enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012).]

5.   Bilagor

5.1

De behöriga myndigheternas beslut om formellt erkännande av naturkatastrofen eller om införande av obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder eller de respektive hänvisningarna till de elektroniska offentliggörandena.

5.2

Beslutet om godkännande av den tillfälliga ändringen eller hänvisningen till det elektroniska offentliggörandet.

5.3

Bevis på att ändringen är tillämplig i tredjelandet.

2.

Avsnitt 2 i bilaga XI ska ändras på följande sätt:

a)

I del I ska följande strecksatser läggas till:

”—

Klass 2.21 Aromatiserade viner enligt definitionen i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 (*1)

Klass 2.22 Andra alkoholhaltiga drycker

Klass 2.23 Bivax

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).”"

b)

Del II ska ersättas med följande:

”II.

Garanterade traditionella specialiteter

Klass 2.24 Färdiglagade rätter

Klass 2.25 Öl

Klass 2.26 Choklad och härledda produkter

Klass 2.27 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.28 Drycker framställda av växtextrakt

Klass 2.29 Pastaprodukter

Klass 2.30 Salt”


(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).””


BILAGA II

Ansökan om en unionsändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning med ursprung i en medlemsstat

(förordning (EU) nr 1151/2012)

(ska endast användas mellan den 8 juni 2022 och den 7 december 2022)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Typ av geografisk beteckning

[Kryssa i tillämplig ruta:] SUB ☐ SGB ☐

3.   Ansökande grupp och berättigat intresse

[Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den ansökande grupp som föreslår ändringen. Om adressen, telefonnumret och e-postadressen avser en fysisk person får dessa uppgifter inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.

Bifoga också en förklaring som visar på den ansökande gruppens berättigade intresse.]

4.   Medlemsstat till vilken det geografiska området hör

...

5.   Rubrik i produktspecifikationen och det sammanfattande dokumentet som berörs av ändringen eller ändringarna

Produktens namn

Samband

Saluföringsbegränsningar

6.   Typ av ändring(ar)

[Bifoga en förklaring till varför ändringen eller ändringarna omfattas av definitionen av ”unionsändring” enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.]

7.   Ändring(ar)

[Bifoga en beskrivning av och skälen till varje ändring i enlighet med artikel 6a.1 i delegerad förordning (EU) nr 664/2014 och artikel 10 i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.]

8.   Bilagor

8.1

Det konsoliderade sammanfattande dokumentet i dess ändrade lydelse, som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.

8.2

Den elektroniska hänvisningen till den konsoliderade versionen av den offentliggjorda produktspecifikationen.

8.3

Förklaringen om att ansökan uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

BILAGA III

Meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning med ursprung i en medlemsstat

(förordning (EU) nr 1151/2012)

(ska endast användas mellan den 8 juni 2022 och den 7 december 2022)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Medlemsstat till vilken det geografiska området hör

...

3.   Myndighet i medlemsstaten som meddelar standardändringen

[Namn och kontaktuppgifter som rör fysiska personer får inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.]

4.   Beskrivning av den eller de ändringar som godkänts

[Bifoga en beskrivning av standardändringen eller standardändringarna och förklara varför ändringen eller ändringarna omfattas av definitionen av ”standardändring” enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012. Ange huruvida ändringen leder till en ändring av det sammanfattande dokumentet eller inte.]

5.   Bilagor

5.1

Beslutet om godkännande av standardändringen.

5.2

Det konsoliderade sammanfattande dokumentet i dess ändrade lydelse, i tillämpliga fall.

5.3

Den elektroniska hänvisningen till offentliggörandet av den konsoliderade produktspecifikationen i dess ändrade lydelse.

5.4

Förklaringen om att den godkända standardändringen uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

BILAGA IV

Meddelande om godkännande av en tillfällig ändring av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning med ursprung i en medlemsstat

(förordning (EU) nr 1151/2012)

(ska endast användas mellan den 8 juni 2022 och den 7 december 2022)

1.   Produktens namn

[såsom det registrerats]

2.   Medlemsstat till vilken det geografiska området hör

...

3.   Myndighet i medlemsstaten som meddelar den tillfälliga ändringen

[Namn och kontaktuppgifter som rör fysiska personer får inte tas med i detta formulär och ska skickas till kommissionen separat.]

4.   Beskrivning av den eller de ändringar som godkänts

[Bifoga en beskrivning av och ange de särskilda skälen till den tillfälliga ändringen eller de tillfälliga ändringarna, inbegripet hänvisningen till de behöriga myndigheternas formella erkännande av naturkatastrofen eller de svåra väderförhållandena eller till de obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder som införts. Bifoga också en förklaring till varför ändringen eller ändringarna omfattas av definitionen av ”tillfällig ändring” enligt artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012).]

5.   Bilagor

5.1

De behöriga myndigheternas beslut om formellt erkännande av naturkatastrofen eller om införande av obligatoriska sanitära och fytosanitära åtgärder eller de respektive hänvisningarna till de elektroniska offentliggörandena.

5.2

Beslutet om godkännande av den tillfälliga ändringen eller hänvisningen till det elektroniska offentliggörandet.

5.3

Förklaringen om att den godkända tillfälliga ändringen uppfyller kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

Top