EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0880

Rådets förordning (EU) 2022/880 av den 3 juni 2022 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ST/8836/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/880/oj

3.6.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/75


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/880

av den 3 juni 2022

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt de restriktiva åtgärder som föreskrivs i beslut 2014/145/Gusp.

(2)

Den 3 juni 2022 antog rådet beslut (Gusp) 2022/885 (3) om ändring av beslut 2014/145/Gusp, genom vilket det infördes ytterligare möjligheter till undantag från frysningen av tillgångar och från förbudet mot att göra penningmedel och ekonomiska resurser tillgängliga för personer och enheter som är uppförda på förteckningen. Det är även lämpligt att förtydliga och skärpa bestämmelserna om nationella påföljder för överträdelser av åtgärderna i den förordningen.

(3)

Dessa ändringar omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att säkerställa att de genomförs på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater.

(4)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 269/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6c

Artikel 2 ska inte tillämpas på penningmedel eller ekonomiska resurser som är absolut nödvändiga för att teleoperatörer i unionen ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster, för tillhandahållande av tillhörande faciliteter och tjänster som krävs för driften av, underhållet av och säkerheten för sådana elektroniska kommunikationstjänster, i Ryssland, i Ukraina, i unionen, mellan Ryssland och unionen samt mellan Ukraina och unionen, och för datacentraltjänster i unionen.”

2.

I artikel 15 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder, däribland när så är lämpligt straffrättsliga påföljder, vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska också föreskriva lämpliga åtgärder för förverkande av vinning från sådana överträdelser.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2022.

På rådets vägnar

C. COLONNA

Ordförande


(1)  EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2022/885 av den 3 juni 2022 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 153, 3.6.2022).


Top