EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

Rådets förordning (EU) 2022/625 av den 13 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ST/8103/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

13.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/625

av den 13 april 2022

om ändring av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2022/627 av den 13 april 2022 om ändring av rådets beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 (2) ger verkan åt vissa åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/145/Gusp (3), inbegripet frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem.

(2)

Mot bakgrund av den humanitära kris som orsakats av Ryska federationens väpnade styrkors oprovocerade invasion av Ukraina antog rådet den 13 april 2022 beslut (Gusp) 2022/627, om ändring av beslut 2014/145/Gusp i syfte att införa undantag från frysningen av tillgångar och restriktionerna avseende tillgängliggörande av penningmedel och ekonomiska resurser för personer, enheter och organ som är uppförda på förteckningen för vissa tydligt definierade kategorier av organ, personer, enheter, organisationer och byråer för uteslutande humanitära ändamål i Ukraina.

(3)

Förordning (EU) nr 269/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I förordning (EU) nr 269/2014 ska följande artikel införas:

”Artikel 2a

1.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på penningmedel eller ekonomiska resurser som görs tillgängliga av organisationer och byråer som är pelarbedömda av unionen och med vilka unionen har undertecknat ett ramavtal om ekonomiskt partnerskap på grundval av vilket organisationerna och byråerna agerar som unionens humanitära partner, förutsatt att tillhandahållandet av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändigt för uteslutande humanitära ändamål i Ukraina.

2.   I fall som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel och genom undantag från artikel 2 får de behöriga myndigheterna, på sådana allmänna eller särskilda villkor som de finner lämpliga, bevilja särskilda eller allmänna tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller till att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, förutsatt att tillhandahållandet av sådana penningmedel eller ekonomiska resurser är nödvändigt uteslutande för humanitära ändamål i Ukraina.

3.   Om den behöriga myndigheten inte har fattat ett negativt beslut, begärt information eller ingett en anmälan om ytterligare tid inom fem arbetsdagar från dagen för mottagandet av en ansökan om tillstånd enligt punkt 2, ska tillståndet anses beviljat.

4.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkterna 2 och 3 inom två veckor från det att tillståndet beviljades.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 april 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 116, 13.4.2022.

(2)  Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rådets beslut 2014/145/GUSP av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


Top