EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0577

Rådets förordning (EU) 2022/577 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i den ryska aggressionen mot Ukraina

ST/8057/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/577/oj

8.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/67


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/577

av den 8 april 2022

om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i den ryska aggressionen mot Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i den ryska aggressionen mot Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 maj 2006 antog rådet förordning (EG) nr 765/2006 (2).

(2)

Förordning (EG) nr 765/2006 ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2012/642/Gusp.

(3)

Genom rådets beslut (Gusp) 2022/579 (3) införs ytterligare restriktiva åtgärder som förbjuder försäljning till Belarus av överlåtbara värdepapper denominerade i någon av medlemsstaternas officiella valutor, och förbjuder försäljning, leverans, överföring eller export till Belarus av sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor.

(4)

Genom det beslutet införs även ytterligare restriktiva åtgärder som förbjuder vägtransportföretag som är etablerade i Belarus från att utföra godstransport på väg inom Europeiska unionens territorium.

(5)

Förordning (EG) nr 765/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska följande led läggas till:

”25.

vägtransportföretag: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som i kommersiellt syfte bedriver godstransport med motorfordon eller kombinationer av fordon.”

2.

Artikel 1y.1 ska ersättas med följande:

”1.   Det ska vara förbjudet att sälja överlåtbara värdepapper denominerade i någon av medlemsstaternas officiella valutor som utfärdats efter den 12 april 2022, eller andelar i företag för kollektiva investeringar som medför exponering mot sådana värdepapper, till belarusiska medborgare eller fysiska personer bosatta i Belarus eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Belarus.”

3.

Artikel 1za ska ersättas med följande:

”Artikel 1za

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor till Belarus eller till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Belarus, inbegripet Belarus regering och centralbank, eller för användning i Belarus.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor om försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten är nödvändig för

a)

personligt bruk för fysiska personer som reser till Belarus eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, eller

b)

officiella ändamål vid diplomatiska beskickningar, konsulära myndigheter eller internationella organisationer i Belarus som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 1zc

1.   Det ska vara förbjudet för vägtransportföretag som är etablerade i Belarus att transportera gods på väg inom unionens territorium, inbegripet i transit.

2.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på vägtransportföretag som transporterar post inom ramen för en samhällsomfattande tjänst.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas före den 16 april 2022 på godstransporter som inleddes före den 9 april 2022, förutsatt att vägtransportföretagets fordon

a)

redan befann sig på unionens territorium den 9 april 2022, eller

b)

behöver transitera genom unionen för att återvända till Belarus.

4.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat ge tillstånd till godstransport som utförs av ett vägtransportföretag som är etablerat i Belarus, om de behöriga myndigheterna har fastställt att sådan transport är nödvändig för

a)

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm,

b)

inköp, import eller transport av läkemedel, medicinska produkter, jordbruksprodukter och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel som får importeras, inköpas och transporteras enligt detta beslut,

c)

humanitära ändamål, eller

d)

drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska och konsulära representationer i Belarus, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Belarus som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt.

5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 4 inom två veckor från beviljandet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 april 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i den ryska aggressionen mot Ukraina (EUT L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rådets beslut (Gusp) 2022/579 av den 8 april 2022 om ändring av beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina (EUT L 111, 8.4.2022 81).


Top