EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0474

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/474 av den 17 januari 2022 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller specifika krav för produktion och användning av icke-ekologiska och ekologiska fröplantor och fröplantor under omställning samt annat växtförökningsmaterial (Text av betydelse för EES)

C/2022/101

OJ L 98, 25.3.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/474/oj

25.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 98/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/474

av den 17 januari 2022

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller specifika krav för produktion och användning av icke-ekologiska och ekologiska fröplantor och fröplantor under omställning samt annat växtförökningsmaterial

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artikel 12.2 b och e, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2018/848, särskilt del I i bilaga II, fastställs vissa krav vad gäller användningen av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial.

(2)

Med tanke på utfasningen av undantagen från användningen av ekologiskt växtförökningsmaterial i artikel 53 i förordning (EU) 2018/848 är det viktigt att öka produktionen och utsläppandet på marknaden av ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning.

(3)

När det gäller vissa trädgårdsarter är den nuvarande tillgången på ekologiska frön och frön under omställning emellertid begränsad, och det är vanligt att icke-ekologiska frön används för produktion av fröplantor som växtförökningsmaterial, vilka odlas under ekologiska förhållanden.

(4)

De databaser och system som avses i artikel 26.1 och 26.2 i förordning (EU) 2018/848, i vilka medlemsstaterna ska offentliggöra information om tillgången på ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning, omfattar inte fröplantor. Med tanke på fröplantornas särart och den varierande längden på deras produktionscykler måste bestämmelserna om deras användning i ekologisk produktion förtydligas. Tillgången på ekologiska frön och frön under omställning för de berörda arterna och sorterna bör beaktas för att fastställa den potentiella tillgången på ekologiska fröplantor och fröplantor under omställning på marknaden.

(5)

I enlighet med artikel 10.4 andra stycket a i förordning (EU) 2018/848 får icke-ekologiskt växtförökningsmaterial också saluföras som material under omställning, förutsatt att sådant material har genomgått en omställningsperiod på minst tolv månader. Användningen av växtförökningsmaterial under omställning bör prioriteras framför användningen av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial. I det sammanhanget är det nödvändigt att förtydliga att fröplantor under omställning får användas om deras produktionscykel har varat minst tolv månader på ett skifte där en omställningsperiod på tolv månader är slutförd eller om de odlats i behållare eller på ett skifte, förutsatt att fröplantorna härrör från frön under omställning som skördats från plantor som odlats på ett skifte där en omställningsperiod på tolv månader är slutförd.

(6)

När det gäller fröplantor är det emellertid nödvändigt att förbjuda användningen av icke-ekologiska fröplantor för grödor som under en odlingssäsong har slutfört en produktscykel från omplantering av fröplantor till den första skörden av slutprodukten i syfte att säkerställa integriteten hos ekologiska produkter som kan undermineras om resthalter förekommer i icke-ekologiska frön som används som utgångsmaterial.

(7)

När det gäller vissa arter eller sorter av frukt, vinrankor och prydnadsväxter är tillgången på moderplantor eller, i förekommande fall, andra växter avsedda för produktion av växtförökningsmaterial som odlats i enlighet med del I punkt 1.8.2 i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 otillräcklig. Dessutom finns det få ekologiska plantskolor för frukt och vinrankor som för närvarande arbetar med moderplantor som odlats i enlighet med punkt 1.8.2 på grund av långsiktiga investeringar och tekniska svårigheter att säkerställa full överensstämmelse med kvalitetscertifierings- och växtskyddskraven.

(8)

I syfte att vidareutveckla denna mycket specialiserade produktionssektor är det ändamålsenligt att införa möjligheten att godkänna användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som odlats under ekologiska förhållanden för produktion av växtförökningsmaterial som ska saluföras och användas för ekologiska grödor, förutsatt att vissa särskilda villkor är uppfyllda.

(9)

Aktörer som producerar sådant växtförökningsmaterial bör tillåtas att på frivillig basis offentliggöra information om tillgång på sådant material i de nationella system som inrättats i enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) 2018/848. På så sätt kan aktörer välja ekologiskt odlat växtförökningsmaterial om ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning inte finns tillgängligt.

(10)

För att skapa samstämmighet bör godkännandena för användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som odlats under ekologiska förhållanden för produktion av växtförökningsmaterial löpa ut samtidigt som undantagen för användning av ekologiskt växtförökningsmaterial. Kommissionen bör övervaka tillgången på ekologiskt växtförökningsmaterial och återkalla eller förlänga sådana godkännanden mot bakgrund av slutsatserna om tillgång på ekologiskt växtförökningsmaterial som läggs fram i den rapport som avses i artikel 53.7 i förordning (EU) 2018/848 och i enlighet med artikel 53.2 i samma förordning.

(11)

Bilaga II till förordning (EU) 2018/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

För att undvika ett rättsligt vakuum bör denna förordning tillämpas retroaktivt från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 började tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) 2018/848 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.


BILAGA

Del I i bilaga II till förordning (EU) 2018/848 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.8.5.1 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Genom undantag från punkt 1.8.1 får aktören använda växtförökningsmaterial under omställning i enlighet med artikel 10.4 andra stycket a eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6, om de insamlade uppgifterna i den databas som avses i artikel 26.1 eller de system som avses i artikel 26.2 visar att aktörens kvalitativa eller kvantitativa behov av relevant ekologiskt växtförökningsmaterial inte är tillgodosedda.”

ii)

Följande stycke ska införas efter första stycket:

”Om det inte finns tillgång till ekologiska fröplantor får också fröplantor under omställning som saluförs enligt artikel 10.4 andra stycket a användas om de odlats

a)

under en produktionscykel från frö till slutlig fröplanta på minst tolv månader på ett skifte där en omställningsperiod på minst tolv månader har slutförts under samma period, eller

b)

på ett ekologiskt skifte eller ett skifte under omställning eller i behållare om de omfattas av undantaget i punkt 1.4, förutsatt att fröplantorna härrör från frön under omställning som har skördats från en växt som odlats på ett skifte där en omställningsperiod på minst tolv månader har slutförts.”

iii)

Andra, tredje och fjärde styckena ska ersättas med följande:

”Om ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet för att tillgodose aktörens behov får de behöriga myndigheterna godkänna användningen av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial enligt punkterna 1.8.5.3–1.8.5.8.

Ett sådant enskilt godkännande ska endast utfärdas i någon av följande situationer:

a)

Om ingen sort av arterna som aktören vill införskaffa är registrerad i den databas som avses i artikel 26.1 eller i de system som avses i artikel 26.2.

b)

Om ingen aktör som saluför växtförökningsmaterial kan leverera det relevanta ekologiska växtförökningsmaterialet eller växtförökningsmaterialet under omställning eller det växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 i tid för sådd eller plantering i situationer där användaren har beställt växtförökningsmaterialet i rimlig tid för att bereda och tillhandahålla det ekologiska växtförökningsmaterialet, växtförökningsmaterialet under omställning eller det växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6.

c)

Om den sort som aktören vill införskaffa inte är registrerad som ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 i den databas som avses i artikel 26.1 eller i de system som avses i artikel 26.2 och om aktören kan visa att inget av de registrerade alternativen av samma arter är lämpliga, framför allt med tanke på de agronomiska förhållandena och mark- och klimatförhållandena och de nödvändiga tekniska egenskaper som man vill uppnå med produktionen.

d)

Om det är motiverat att använda inom forskning, i tester i småskaliga fältförsök, för produktinnovation eller i syfte att bevara sorter och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten har godkänt det.

Innan aktörer begär ett sådant godkännande ska de konsultera den databas som avses i artikel 26.1 eller de system som avses i artikel 26.2 för att verifiera om relevant ekologiskt växtförökningsmaterial eller växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 är tillgängligt och om begäran sålunda är motiverad.”

b)

Punkt 1.8.5.2 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Genom undantag från punkt 1.8.1 får aktörer i tredjeländer använda växtförökningsmaterial under omställning i enlighet med artikel 10.4 andra stycket a eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 om det bedöms att ekologiskt växtförökningsmaterial inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det tredjeland där aktören är etablerad.”

ii)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 får godkänna att aktörer i tredjeländer använder icke-ekologiskt växtförökningsmaterial i en ekologisk produktionsenhet, om ekologiskt växtförökningsmaterial, växtförökningsmaterial under omställning eller växtförökningsmaterial som godkänts i enlighet med punkt 1.8.6 inte finns tillgängligt i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det tredjeland där aktören är etablerad, på de villkor som fastställs i punkterna 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 och 1.8.5.8.”

c)

Följande punkter ska införas som punkterna 1.8.5.8 och 1.8.6:

”1.8.5.8

Behöriga myndigheter får inte godkänna användning av icke-ekologiska fröplantor när det är fråga om fröplantor av arter som har en produktionscykel som avslutas under en odlingssäsong och som omfattar allt från omplanteringen av fröplantan till den första skörden av produkten.

1.8.6

Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 får godkänna att aktörer som producerar växtförökningsmaterial för användning i ekologisk produktion får använda icke-ekologiskt växtförökningsmaterial om moderplantor eller, i förekommande fall, andra växter avsedda för produktion av växtförökningsmaterial som producerats i enlighet med punkt 1.8.2 inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet och att de får släppa ut sådant material på marknaden för användning i ekologisk produktion förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Det icke-ekologiska växtförökningsmaterial som används har inte efter skörd behandlats med andra växtskyddsmedel än sådana som är godkända i enlighet med artikel 24.1 i denna förordning, om inte de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten av växtskyddsskäl i enlighet med förordning (EU) 2016/2031 föreskrivit kemisk behandling för alla sorter och heterogent material av en viss art i det område där växtförökningsmaterialet kommer att användas. Om icke-ekologiskt växtförökningsmaterial som genomgått sådan kemisk behandling används ska det skifte där det behandlade växtförökningsmaterialet odlas i förekommande fall genomgå en sådan omställningsperiod som avses i punkterna 1.7.3 och 1.7.4.

b)

Det icke-ekologiska växtförökningsmaterial som används är inte en fröplanta av arter som har en produktionscykel som avslutas under en odlingssäsong och som omfattar allt från omplanteringen av fröplantan till den första skörden av produkten.

c)

Växtförökningsmaterialet är odlat i enlighet med alla andra relevanta krav för ekologisk växtproduktion.

d)

Godkännandet av användning av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial ska ges innan materialet sås eller planteras.

e)

Den behöriga myndigheten, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som är ansvariga för godkännandet ska endast bevilja godkännandet till enskilda användare för en säsong i taget och förteckna mängden godkänt växtförökningsmaterial.

f)

Genom undantag från led e får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna årligen bevilja ett allmänt godkännande för användning av en viss art, underart eller sort av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial och offentliggöra förteckningen över arter, underarter eller sorter och årligen uppdatera den. I det fallet ska dessa behöriga myndigheter förteckna mängden av godkänt icke-ekologiskt växtförökningsmaterial.

g)

De godkännanden som beviljats i enlighet med detta stycke ska upphöra att gälla den 31 december 2036.

Senast den 30 juni varje år och första gången senast den 30 juni 2023 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om godkännanden som beviljats i enlighet med det första stycket.

Aktörer som producerar och saluför växtförökningsmaterial i enlighet med det första stycket ska tillåtas att på frivillig basis offentliggöra relevant specifik information om tillgång på sådant växtförökningsmaterial i de nationella system som inrättats i enlighet med artikel 26.2. Aktörer som väljer att föra in sådan information ska säkerställa att informationen uppdateras regelbundet och tas bort från de nationella systemen så snart växtförökningsmaterialet inte längre är tillgängligt. Om aktörerna förlitar sig på det allmänna godkännande som avses i led f ska de dokumentera den mängd som används.”


Top