EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0432

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/432 av den 15 mars 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt

ST/6066/2022/INIT

OJ L 88, 16.3.2022, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/432/oj

16.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/15


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/432

av den 15 mars 2022

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 397,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2006/112/EG och rådets direktiv 2008/118/EG (2) ändrades genom rådets direktiv (EU) 2019/2235 (3), genom vilket undantag från mervärdesskatt och punktskatt infördes för försvarsinsatser inom unionen. Medlemsstaterna skulle tillämpa dessa undantag från och med den 1 juli 2022.

(2)

Direktiv 2006/112/EG ändrades ytterligare genom rådets direktiv (EU) 2021/1159 (4), genom vilket nya undantag från mervärdesskatteplikt infördes avseende åtgärder som vidtagits på unionsnivå med anledning av covid-19-pandemin. Med hänsyn till att situationen i samband med covid-19-pandemin är akut skulle medlemsstaterna tillämpa dessa undantag med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2021.

(3)

Intyget om undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt som fastställs i bilaga II till rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (5) (intyget) tjänar som en bekräftelse på att en transaktion är berättigad till undantaget från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt enligt artikel 151 i direktiv 2006/112/EG. För att göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett enhetligt sätt tillämpa det nya undantaget från mervärdesskatteplikt som infördes för försvarsinsatser som vidtas inom unionen och de nya undantagen från mervärdesskatteplikt avseende åtgärder som vidtas på unionsnivå med anledning av covid-19-pandemin, bör intyget ändras.

(4)

När det gäller de nya undantagen från mervärdesskatteplikt avseende åtgärder som vidtagits på unionsnivå med anledning av covid-19-pandemin bör intyget ändras så att det som en berättigad organisation inbegriper kommissionen eller varje byrå eller organ som är inrättat enligt unionsrätten, om kommissionen eller den byrån eller det organet utför sina uppgifter med anledning av covid-19-pandemin. För att undvika onödiga administrativa bördor i fall där undantagna leveranser redan har hanterats med hjälp av den nuvarande versionen av intyget, är det lämpligt att intyget, i dess ändrade lydelse enligt denna förordning, inte tillämpas retroaktivt.

(5)

När det gäller det nya undantaget från mervärdesskatt för försvarsinsatser som görs inom unionen bör intyget ändras så att det som berättigade organisationer inbegriper kommissionen eller varje byrå eller organ som är inrättat enligt unionsrätten om kommissionen eller den byrån eller det organet utför sina uppgifter till följd av covid-19-pandemin, samt de väpnade styrkor i en medlemsstat som deltar i en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). I det syftet, och i överensstämmelse med det tillämpningsdatum för de lagar och andra författningar som krävs för att medlemsstaterna ska följa direktiv (EU) 2019/2235, bör intyget ändras med verkan från och med den 1 juli 2022.

(6)

Med hänsyn till den retroaktiva verkan av de nya undantagen från mervärdesskatteplikt avseende åtgärder som vidtagits på unionsnivå med anledning av covid-19-pandemin, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ersättas med texten som återfinns i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga II ska ersättas med texten som återfinns i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 ska tillämpas till och med den 30 juni 2022.

Artikel 1.2 ska tillämpas från och med den 1 juli 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2022.

På rådets vägnar

B. LE MAIRE

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).

(3)  Rådets direktiv (EU) 2019/2235 av den 16 december 2019 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen (EUT L 336, 30.12.2019, s. 10).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2021/1159 av den 13 juli 2021 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga undantag för import och vissa leveranser, med anledning av covid-19-pandemin (EUT L 250, 15.7.2021, s. 1).

(5)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, 23.3.2011, s. 1).


BILAGA I

”BILAGA II

Artikel 51 i denna förordning

EUROPEISKA UNIONEN

INTYG OM UNDANTAG FRÅN MERVÄRDESSKATTE-OCH/ELLER PUNKTSKATTEPLIKT (*)

(Direktiv 2006/112/EG – artikel 151 – och direktiv 2008/118/EG – artikel 13)


Serienummer (frivilligt):

1.

BERÄTTIGAD ORGANISATION ELLER PERSON

Namn

Gatuadress

Postnummer och ort

(Värd-) Medlemsstat

2.

BEHÖRIG MYNDIGHET SOM ÄR ANSVARIG FÖR STÄMPLING (Namn, adress och telefonnummer)

3.

FÖRKLARING AV DEN BERÄTTIGADE ORGANISATIONEN ELLER PERSONEN

Den berättigade organisationen eller personen (1) förklarar härmed att

a)

de varor och/eller tjänster som anges i fält 5 är avsedda (2)

för officiellt bruk av

för personligt bruk av

 

en utländsk diplomatisk beskickning

 

en medlem av en utländsk diplomatisk beskickning

 

ett utländskt konsulat

 

en medlem av ett utländskt konsulat

 

en europeisk organisation som omfattas av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier

 

 

 

en internationell organisation

 

en anställd vid en internationell organisation

 

väpnade styrkor i en stat som är part i Atlantpakten (Nato-styrka)

 

 

Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cypern

 

för användning av Europeiska kommissionen eller varje byrå eller organ som är inrättat enligt unionsrätten om kommissionen eller den byrån eller det organet utför sina uppgifter för att hantera covid-19-pandemin

 

 

(organisationens namn) (se fält 4)

b)

de varor och/eller tjänster som beskrivs i fält 5 uppfyller de villkor och begränsningar som gäller för undantag från skatteplikt i den värdmedlemsstat som anges i fält 1, och

c)

uppgifterna ovan är lämnade i god tro.

Den berättigade organisationen eller personen förbinder sig härmed att till den medlemsstat från vilken varorna avsänts eller från vilken varorna och/eller tjänsterna levererats eller tillhandahållits betala den mervärdesskatt och/eller punktskatt som skulle utgå om varorna eller tjänsterna inte uppfyller villkoren för undantag från skatteplikt, eller om varorna och/eller tjänsterna inte används på avsett vis.

Ort, datum

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

4.

ORGANISATIONENS STÄMPEL (endast för undantag avseende personligt bruk)

Ort, datum

Stämpel

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

5.

BESKRIVNING AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER FÖR VILKA ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN MERVÄRDESSKATTE- OCH/ELLER PUNKTSKATTEPLIKT LÄMNAS

A.

Uppgifter om leverantören/tillhandahållaren/den godkände upplagshavaren

1.

Namn och adress

2.

Medlemsstat

3.

Registreringsnummer för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer/punktskattenummer

B.

Uppgifter om varorna och/eller tjänsterna

Nr

Detaljerad beskrivning av varorna och/eller tjänsterna (3) (eller hänvisning till bifogad orderblankett)

Kvantitet eller antal

Värde exkl. mervärdesskatt och punktskatt

Valuta

 

 

 

Värde per enhet

Sammanlagt värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt belopp

 

6.

INTYG AV BEHÖRIGA MYNDIGHETER I VÄRDMEDLEMSSTATEN

Försändelsen/den leverans eller det tillhandahållande av varor och/eller tjänster som beskrivs i fält 5 uppfyller

helt

till en kvantitet av

(antal) (4)

villkoren för undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt.

Ort, datum

Stämpel

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

7.

DISPENS FRÅN STÄMPLINGEN SOM KRÄVS ENLIGT FÄLT 6 (endast för undantag avseende officiellt bruk)

Genom skrivelse, dnr:

 

Datum:

 

Den berättigade organisationens namn:

Beviljas av

 

Behörig myndighet i värdmedlemsstaten:

Dispens från skyldigheten att erhålla den stämpel som avses i fält 6

 

Ort, datum

Stämpel

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

(*)

Stryk det som inte är tillämpligt.

Förklarande anmärkningar

1.

För leverantören/tillhandahållaren och/eller den godkände upplagshavaren utgör detta intyg ett dokument till stöd för undantag från skatteplikt för leveranserna eller tillhandahållandena av varor eller tjänster eller försändelsen av varor till de berättigade organisationer eller personer som anges i artikel 151 i direktiv 2006/112/EG och artikel 13 i direktiv 2008/118/EG. I enlighet härmed ska ett intyg upprättas för varje leverantör/tillhandahållare/upplagshavare. Leverantören/tillhandahållaren/upplagshavaren är dessutom skyldig att behålla intyget som en del av sina räkenskaper i enlighet med tillämplig lagstiftning i sin medlemsstat.

2.

a)

Kraven på det papper som ska användas är fastställda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT C 164, 1.7.1989, s. 3).

Vitt papper med måtten 210 mm × 297 mm ska användas till samtliga exemplar och får ha en högsta avvikelse på längden av minus 5 eller plus 8 mm.

Vid undantag från punktskatteplikt ska intyget upprättas i två exemplar varav

ett ska behållas av avsändaren, och

ett ska medfölja förflyttningen av de punktskattepliktiga varorna.

b)

Varje outnyttjat utrymme i fält 5 B ska korsas över så att inget kan tillfogas.

c)

Dokumentet ska fyllas i så att det är lättläsligt och på ett sådant sätt att de ifyllda uppgifterna är beständiga. Det är inte tillåtet att radera eller att skriva över uppgifter. Det ska fyllas i på ett av värdmedlemsstaten erkänt språk.

d)

Om beskrivningen av varorna och/eller tjänsterna (fält 5 B i intyget) hänvisar till en inköpsorderblankett som upprättats på ett språk som inte erkänts av värdmedlemsstaten, ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning.

e)

Om intyget å andra sidan har upprättats på ett språk som inte erkänts av leverantörens/tillhandahållarens/upplagslagerhavarens medlemsstat ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning av uppgifterna om varorna och/eller tjänsterna i fält 5 B.

f)

Med erkänt språk avses ett officiellt språk i medlemsstaten eller ett av unionens officiella språk som medlemsstaten har godkänt för detta ändamål.

3.

Den berättigade organisationen eller personen lämnar genom sin förklaring i fält 3 i intyget de upplysningar som är nödvändiga för bedömningen av ansökan om undantag från skatteplikt i värdmedlemsstaten.

4.

Organisationen bekräftar genom sin förklaring i fält 4 i intyget uppgifterna i dokumentets fält 1 och 3 a och intygar att den berättigade personen är anställd av organisationen.

5.

a)

Hänvisningen till inköpsorderblanketten (fält 5 B i intyget) ska innehålla åtminstone datum och ordernummer. Orderblanketten bör innehålla alla de uppgifter som anges i fält 5 i intyget. Om intyget måste stämplas av värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska även orderblanketten stämplas.

b)

Angivandet av punktskattenumret enligt artikel 2.12 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 är frivilligt. Registreringsnumret för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnumret ska anges.

c)

Valutorna bör anges med en kod på tre bokstäver i enlighet med standarden ISO-kod 4217, som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (5).

6.

Ovannämnda förklaring av den berättigade organisationen eller personen ska i fält 6 bestyrkas genom värdmedlemsstatens behöriga myndighets stämpel. Den myndigheten får göra sitt godkännande avhängigt ett samtycke av en annan myndighet i värdmedlemsstaten. Det är den behöriga skattemyndighetens sak att inhämta ett sådant samtycke.

7.

För att förenkla förfarandet får den behöriga myndigheten undanta den berättigade organisationen från förpliktelsen att få intyget stämplat, om undantaget från skatteplikt avser officiellt bruk. Den berättigade organisationen bör ange detta undantag i fält 7 i intyget.

(1)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(2)  Kryssa för tillämplig ruta.

(3)  Korsa över det utrymme som inte används. Detta gäller även om orderblanketter bifogas.

(4)  Varor och/eller tjänster som inte kommer i fråga för undantag ska strykas i fält 5, eller på bifogad orderblankett.

(5)  Exempel på valutakoder som används: EUR (euro), BGN (lev), CZK (tjeckiska kronor), DKK (danska kronor), GBP (brittiska pund), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumänska leu), SEK (svenska kronor) och USD (US-dollar).


BILAGA II

”BILAGA II

Artikel 51 i denna förordning

EUROPEISKA UNIONEN

INTYG OM UNDANTAG FRÅN MERVÄRDESSKATTE-OCH/ELLER PUNKTSKATTEPLIKT (*)

(Direktiv 2006/112/EG – artikel 151 – och direktiv 2008/118/EG – artikel 13)


Serienummer (frivilligt):

1.

BERÄTTIGAD ORGANISATION ELLER PERSON

Namn

Gatuadress

Postnummer och ort

(Värd-) Medlemsstat

2.

BEHÖRIG MYNDIGHET SOM ÄR ANSVARIG FÖR STÄMPLING (Namn, adress och telefonnummer)

3.

FÖRKLARING AV DEN BERÄTTIGADE ORGANISATIONEN ELLER PERSONEN

Den berättigade organisationen eller personen (1) förklarar härmed att

a)

de varor och/eller tjänster som anges i fält 5 är avsedda  (2)

för officiellt bruk av

för personligt bruk av

 

en utländsk diplomatisk beskickning

 

en medlem av en utländsk diplomatisk beskickning

 

ett utländskt konsulat

 

en medlem av ett utländskt konsulat

 

en europeisk organisation som omfattas av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier

 

 

 

en internationell organisation

 

en anställd vid en internationell organisation

 

väpnade styrkor i en stat som är part i Atlantpakten (Nato-styrka)

 

 

en medlemsstats väpnade styrkor som deltar i en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP)

 

 

Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cypern

 

För användning av Europeiska kommissionen eller varje byrå eller organ som är inrättat enligt unionsrätten, om kommissionen eller den byrån eller det organet utför sina uppgifter för att hantera covid-19-pandemin

 

 

(organisationens namn) (se fält 4)

b)

de varor och/eller tjänster som beskrivs i fält 5 uppfyller de villkor och begränsningar som gäller för undantag från skatteplikt i den värdmedlemsstat som anges i fält 1, och

c)

uppgifterna ovan är lämnade i god tro.

Den berättigade organisationen eller personen förbinder sig härmed att till den medlemsstat från vilken varorna avsänts eller från vilken varorna och/eller tjänsterna levererats eller tillhandahållits betala den mervärdesskatt och/eller punktskatt som skulle utgå om varorna eller tjänsterna inte uppfyller villkoren för undantag från skatteplikt, eller om varorna och/eller tjänsterna inte används på avsett vis.

Ort, datum

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

4.

ORGANISATIONENS STÄMPEL (endast för undantag avseende personligt bruk)

Ort, datum

Stämpel

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

5.

BESKRIVNING AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER FÖR VILKA ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN MERVÄRDESSKATTE- OCH/ELLER PUNKTSKATTEPLIKT LÄMNAS

A.

Uppgifter om leverantören/tillhandahållaren/den godkände upplagshavaren

1.

Namn och adress

2.

Medlemsstat

3.

Registreringsnummer för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnummer /Punktskattenummer

B.

Uppgifter om varorna och/eller tjänsterna

Nr

Detaljerad beskrivning av varorna och/eller tjänsterna (3) (eller hänvisning till bifogad orderblankett)

Kvantitet eller antal

Värde exkl. mervärdesskatt och punktskatt

Valuta

 

 

 

Värde per enhet

Sammanlagt värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt belopp

 

6.

INTYG AV BEHÖRIGA MYNDIGHETER I VÄRDMEDLEMSSTATEN

Försändelsen/den leverans eller det tillhandahållande av varor och/eller tjänster som beskrivs i fält 5 uppfyller

helt

till en kvantitet av

(antal) (4)

villkoren för undantag från mervärdesskatte- och/eller punktskatteplikt.

Ort, datum

Stämpel

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

7.

DISPENS FRÅN STÄMPLINGEN SOM KRÄVS ENLIGT FÄLT 6 (endast för undantag avseende officiellt bruk)

Genom skrivelse, dnr:

 

Datum:

 

Den berättigade organisationens namn:

Beviljas av

 

Behörig myndighet i värdmedlemsstaten:

Dispens från skyldigheten att erhålla den stämpel som avses i fält 6

 

Ort, datum

Stämpel

Undertecknarens namn och ställning

Underskrift

(*)

Stryk det som inte är tillämpligt.

Förklarande anmärkningar

1.

För leverantören/tillhandahållaren och/eller den godkände upplagshavaren utgör detta intyg ett dokument till stöd för undantag från skatteplikt för leveranserna eller tillhandahållandena av varor eller tjänster eller försändelsen av varor till de berättigade organisationer eller personer som anges i artikel 151 i direktiv 2006/112/EG och artikel 13 i direktiv 2008/118/EG. I enlighet härmed ska ett intyg upprättas för varje leverantör/tillhandahållare/upplagshavare. Leverantören/tillhandahållaren/upplagshavaren är dessutom skyldig att behålla intyget som en del av sina räkenskaper i enlighet med tillämplig lagstiftning i sin medlemsstat.

2.

a)

Kraven på det papper som ska användas är fastställda i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (C 164, 1.7.1989, s. 3).

Vitt papper med måtten 210 mm × 297 mm ska användas till samtliga exemplar och får ha en högsta avvikelse på längden av minus 5 eller plus 8 mm.

Vid undantag från punktskatteplikt ska intyget upprättas i två exemplar varav

ett ska behållas av avsändaren, och

ett ska medfölja förflyttningen av de punktskattepliktiga varorna.

b)

Varje outnyttjat utrymme i fält 5 B ska korsas över så att inget kan tillfogas.

c)

Dokumentet ska fyllas i så att det är lättläsligt och på ett sådant sätt att de ifyllda uppgifterna är beständiga. Det är inte tillåtet att radera eller att skriva över uppgifter. Det ska fyllas i på ett av värdmedlemsstaten erkänt språk.

d)

Om beskrivningen av varorna och/eller tjänsterna (fält 5 B i intyget) hänvisar till en inköpsorderblankett som upprättats på ett språk som inte erkänts av värdmedlemsstaten, ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning.

e)

Om intyget å andra sidan har upprättats på ett språk som inte erkänts av leverantörens/tillhandahållarens/upplagslagerhavarens medlemsstat ska den berättigade organisationen eller personen bifoga en översättning av uppgifterna om varorna och/eller tjänsterna i fält 5 B.

f)

Med erkänt språk avses ett officiellt språk i medlemsstaten eller ett av unionens officiella språk som medlemsstaten har godkänt för detta ändamål.

3.

Den berättigade organisationen eller personen lämnar genom sin förklaring i fält 3 i intyget de upplysningar som är nödvändiga för bedömningen av ansökan om undantag från skatteplikt i värdmedlemsstaten.

4.

Organisationen bekräftar genom sin förklaring i fält 4 i intyget uppgifterna i dokumentets fält 1 och 3 a och intygar att den berättigade personen är anställd av organisationen.

5.

a)

Hänvisningen till inköpsorderblanketten (fält 5 B i intyget) ska innehålla åtminstone datum och ordernummer. Orderblanketten bör innehålla alla de uppgifter som anges i fält 5 i intyget. Om intyget måste stämplas av värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska även orderblanketten stämplas.

b)

Angivandet av punktskattenumret enligt artikel 2.12 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 är frivilligt. Registreringsnumret för mervärdesskatt eller skatteregistreringsnumret ska anges.

c)

Valutorna bör anges med en kod på tre bokstäver i enlighet med standarden ISO-kod 4217, som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (5).

6.

Ovannämnda förklaring av den berättigade organisationen eller personen ska i fält 6 bestyrkas genom värdmedlemsstatens behöriga myndighets stämpel. Den myndigheten får göra sitt godkännande avhängigt ett samtycke av en annan myndighet i värdmedlemsstaten. Det är den behöriga skattemyndighetens sak att inhämta ett sådant samtycke.

7.

För att förenkla förfarandet får den behöriga myndigheten undanta den berättigade organisationen från förpliktelsen att få intyget stämplat, om undantaget från skatteplikt avser officiellt bruk. Den berättigade organisationen bör ange detta undantag i fält 7 i intyget.

(1)  Stryk det som inte är tillämpligt.

(2)  Kryssa för tillämplig ruta.

(3)  Korsa över det utrymme som inte används. Detta gäller även om orderblanketter bifogas.

(4)  Varor och/eller tjänster som inte kommer i fråga för undantag ska strykas i fält 5, eller på bifogad orderblankett.

(5)  Exempel på valutakoder som används: EUR (euro), BGN (lev), CZK (tjeckiska kronor), DKK (danska kronor), GBP (brittiska pund), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (rumänska leu), SEK (svenska kronor) och USD (US-dollar).


Top