EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0255

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/255 av den 15 december 2021 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller förlängning av åtgärder för tillfällig lättnad från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider på grund av covid-19-krisen

C/2021/9105

OJ L 42, 23.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/255/oj

23.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/255

av den 15 december 2021

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller förlängning av åtgärder för tillfällig lättnad från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider på grund av covid-19-krisen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 95/93 av den 18 januari 1993 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (1), särskilt artikel 10a.5, och

av följande skäl:

(1)

Flygtrafiken i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har genomgående varit högre under 2021, jämfört med samma veckor 2020 efter covid-19-krisens början, vilket visar att återhämtningen fortsätter. Enligt Eurocontrols prognos väntas den årliga genomsnittliga flygtrafiken nå 89 % under 2022, baserat på det mest realistiska prognosscenariot.

(2)

Flygtrafiken återhämtar sig inte i samma takt i alla regioner i världen och i ett antal länder finns det fortfarande restriktiva sanitära åtgärder som antagits av offentliga myndigheter för att minska spridningen av covid-19, vilket ger en fortsatt låg efterfrågan från konsumenterna. Dessutom är utvecklingen av covid-19 och eventuella nya problematiska varianter fortfarande osäker.

(3)

Dessa omständigheter ligger utanför lufttrafikföretagens kontroll och de frivilliga eller obligatoriska inställningar av lufttrafiken som lufttrafikföretagen därmed beslutar i linje med efterfrågeutvecklingen utgör ett nödvändigt eller legitimt svar på dessa omständigheter.

(4)

Enligt artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 95/93, jämförd med artikel 10.2, måste lufttrafikföretagen använda minst 80 % av en serie av ankomst- och avgångstider som tilldelats dem eller förlora sitt hävdvunna företräde till dessa ankomst- och avgångstider (regeln om att outnyttjade ankomst- och avgångstider går förlorade). Mot bakgrund av covid-19-krisen, och för att värna lufttrafikföretagens ekonomiska situation och undvika de negativa miljöeffekterna av tomma eller till stor del tomma flygningar som endast utförs i syfte att upprätthålla underliggande ankomst- och avgångstider vid flygplatser, upphävdes regeln om att outnyttjade ankomst- och avgångstider går förlorade tillfälligt för perioden 1 mars 2020–27 mars 2021, och regeln begränsades till 50 % för perioden 28 mars 2021–26 mars 2022.

(5)

Trots att flygtrafiken inom EES fortsatte att öka under 2021 ligger den fortfarande under 2019 års trafiknivå. Eurocontrols uppgifter visar att flygtrafiken i oktober 2021 totalt sett låg 27 % under 2019 års nivåer.

(6)

Enligt Eurocontrols sjuårsprognos av den 15 oktober 2021 skulle trafiknivåerna under 2022 enligt det mest sannolika scenariot uppgå till ett årligt genomsnitt på 89 % av motsvarande nivåer för 2019. På grundval av Eurocontrols tillgängliga månatliga prognoser för 2021 och Eurocontrols tillgängliga årliga genomsnitt för 2022 väntas flygtrafiken under tidtabellsperioden för sommaren 2022 uppgå till mellan 85 % och över 89 % av 2019 års nivåer. 2019 års nivåer skulle dock inte uppnås förrän i slutet av 2023. Det är därför rimligt att anta att minskningen jämfört med flygtrafiknivåerna 2019 sannolikt kommer att bestå under tidtabellsperioden för sommaren 2022.

(7)

Uppgifter som sammanställts av Världshälsoorganisationen (WHO) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) visar att den ihållande minskningen av flygtrafiken är ett resultat av covid-19-krisens effekter. Tillgängliga uppgifter visar på ett samband mellan utvecklingen av antalet fall och hur medlemsstaterna och tredjeländer reagerar på detta genom att anta åtgärder som påverkar flygtrafiken och leder till minskad flygtrafik. Sådana åtgärder, som kan införas eller upphävas med mycket kort varsel, bidrar till ett klimat av osäkerhet och inverkar negativt på konsumenternas förtroende och bokningsbeteende. Detta visar att den minskade flygtrafiken är ett resultat av covid-19-krisens effekter.

(8)

Uppgifter från ECDC av den 30 september 2021 visar att 61,1 % av den totala befolkningen i EES har vaccinerats fullt ut, men uppgifter från WHO:s webbplats visar att vaccinationsfrekvensen i ett stort antal länder fortfarande är låg. Det råder dessutom fortfarande osäkerhet om att det kan uppstå nya oroväckande varianter i olika regioner. Flygtrafiknivåerna kommer således inte att återställas i samma takt på global nivå.

(9)

Medlemsstater och tredjeländer kan fortsätta att reagera på nya varianter genom att införa åtgärder som avsevärt skulle kunna påverka flygtrafiken. Det är därför rimligt att förvänta sig ett betydande antal inställda flygningar, särskilt på flyglinjer till länder med mycket stränga sanitära åtgärder eller där vaccinationsnivåerna fortfarande är låga, till följd av covid-19-krisen under den kommande sommartidtabellsperioden. Lufttrafikföretagen kan därför inte förväntas uppfylla den normala utnyttjandegraden på 80 % av ankomst- och avgångstider på alla flyglinjer.

(10)

Det är därför nödvändigt att förlänga den period som anges i artikel 10a.3 i förordning (EEG) nr 95/93 till att gälla tidtabellsperioden för sommaren 2022 som sträcker sig från den 27 mars 2022 till den 29 oktober 2022.

(11)

Uppgifterna om inställda flygningar, beläggningsfaktorer, flottstorlek och utnyttjande varierade mycket kraftigt mellan enskilda lufttrafikföretag beroende på deras affärsmodell och den marknad där de är verksamma. I genomsnitt kunde en förbättrad trend upptäckas från mars 2021 till juli 2021 baserat på uppgifter som lämnats in för 16 EU-lufttrafikföretag och 16 lufttrafikföretag från tredjeländer. Lufttrafikföretag som bedriver verksamhet på långdistanslinjer som drabbats av sanitära åtgärder som allvarligt hindrar passagerartrafiken uppvisade en mindre positiv trend när det gäller de övervakade indikatorerna, vilket ytterligare motiverar förlängningen av den undantagsperiod för ankomst- och avgångstider som föreskrivs i artikel 10a.3.

(12)

De allmänna uppmuntrande tecknen på flygresornas återhämtning på EES-marknaden, återöppnandet av viktiga internationella marknader (t.ex. Förenta staterna från och med november 2021) och de lättade reserestriktionerna i länder som godtar covid-19-intyget motiverar en ökning av andelen utnyttjade ankomst- och avgångstider till 64 %.

(13)

Uppgifter om förbokningar visar att passagerarna fortfarande bokar flyg närmare avresedatumet under 2021 än under 2019. Trenden håller dock gradvis på att förbättras.

(14)

Utnyttjandegraden för ankomst- och avgångstider bör fastställas till en nivå som bidrar till målet att bevilja lufttrafikföretagen lättnader under rådande omständigheter, men även till målet att säkerställa ett effektivt utnyttjande av flygplatskapaciteten. Utnyttjandegraden för ankomst- och avgångstider bör också ta hänsyn till mer långsiktiga strukturella förändringar på marknaden och till konsumenternas beteende, så att marknaden gradvis kan anpassa sig till efterfrågeutvecklingen och frigöra kapacitet för tidtabellsperioden för sommaren 2023. Det möjliga frigörandet av viss flygplatskapacitet till följd av den nya utnyttjandegraden kommer dessutom sannolikt inte att orsaka några allvarliga störningar i lufttrafikföretagens verksamhet och nät, vilket en högre utnyttjandegrad skulle göra.

(15)

Det mest sannolika scenariot i Eurocontrols flygtrafikprognos sätter flygtrafiknivån under tidtabellsperioden sommaren 2022 på en nivå som är högre än 85 % och möjligen överstiger 89 %. Utnyttjandegraden på 64 % ger därför fortfarande lufttrafikföretagen en rimlig marginal för oförutsedda händelser om planerade flygningar måste ställas in med kort varsel.

(16)

De lägre nivåerna för trafik till andra globala regioner behöver inte räknas med i utnyttjandegraden, eftersom lämpliga lättnader från regeln om att outnyttjade ankomst- och avgångstider går förlorade (”use it or lose it”) kan beviljas för sådana berörda flyglinjer enligt artikel 10.4 e i förordning (EEG) nr 95/93.

(17)

Även om det i allmänhet antas att lufttrafikföretag kommer att bedriva trafik så snart efterfrågan återvänder, innebär en lägre utnyttjandetröskel en risk för att vissa lufttrafikföretag skulle kunna begränsa trafiken vid vissa flygplatser till det minimum som krävs för att upprätthålla historiska rättigheter till dessa ankomst- och avgångstider, till nackdel för konkurrenter, flygplatsers ledningsenheter och konsumenter. En utnyttjandegrad på 64 % kommer att minska dessa risker.

(18)

Med hänsyn till rättssäkerheten, särskilt för samordnare av ankomst- och avgångstider och lufttrafikoperatörer, bör denna förordning av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 10a i förordning (EEG) nr 95/93 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   När det gäller ankomst- och avgångstider som inte har ställts till samordnarens förfogande för omfördelning i enlighet med artikel 10.2a under perioden 28 mars 2021–29 oktober 2022 och vid tillämpning av artiklarna 8.2 och 10.2 ska lufttrafikföretaget, om det på ett för samordnaren tillfredsställande sätt visar att det har använt serien av ankomst- och avgångstider enligt samordnarens anvisningar minst 50 % av tiden under tidtabellsperioden 28 mars 2021–30 oktober 2021, 50 % av tiden under tidtabellsperioden 31 oktober 2021–26 mars 2022 och 64 % av tiden under tidtabellsperioden 27 mars 2022–29 oktober 2022, ha rätt till samma serie av ankomst- och avgångstider för nästa motsvarande tidtabellsperiod.

När det gäller den period som avses i första stycket i den här punkten ska de procentvärden som avses i artikel 10.4 och i artikel 14.6 a vara 50 % för tidtabellsperioden 28 mars 2021–30 oktober 2021, 50 % för tidtabellsperioden 31 oktober 2021–26 mars 2022 och 64 % för tidtabellsperioden 27 mars 2022–29 oktober 2022.”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 14, 22.1.1993, s. 1.


Top