EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0110

Rådets förordning (EU) 2022/110 av den 27 januari 2022 om fastställande för 2022 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

ST/15090/2021/INIT

OJ L 21, 31.1.2022, p. 165–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj

31.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/165


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/110

av den 27 januari 2022

om fastställande för 2022 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) ska bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, inbegripet i förekommande fall de rapporter som utarbetas av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), råd som lämnas av de rådgivande nämnder som inrättats för de relevanta geografiska områdena eller kompetensområdena och gemensamma rekommendationer från medlemsstaterna.

(2)

Det åligger rådet att anta åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa, i förekommande fall. Enligt artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fisket för var och en av medlemsstaterna för vart och ett av bestånden eller fiskena.

(3)

I artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 fastställs att målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att nyttjandetakten för maximal hållbar avkastning där så är möjligt ska ha uppnåtts senast 2015 och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla bestånd.

(4)

De totala tillåtna fångstmängderna (TAC:erna) bör därför, i enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013, fastställas på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis inbördes behandling, och med hänsyn till de synpunkter som framförts under samrådet med berörda parter.

(5)

Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna för bestånd som omfattas av specifika fleråriga planer fastställas i enlighet med reglerna i dessa planer.

(6)

Den fleråriga planen för de fisken som nyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet (planen) upprättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1022 (2) och trädde i kraft den 16 juli 2019. Planen syftar till att säkerställa att nyttjandet av levande marina biologiska resurser sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning.

(7)

I enlighet med artikel 4.1 i förordning (EU) 2019/1022 bör fiskemöjligheterna för bestånd som förtecknas i artikel 1 i den förordningen fastställas för att uppnå fiskeridödlighet med maximal hållbar avkastning genom en successiv och stegvis anpassning senast 2020 om så är möjligt, dock senast den 1 januari 2025. Fiskemöjligheterna bör uttryckas som högsta tillåtna fiskeansträngning för trålare och långrevsfartyg och fastställas i enlighet med fiskeansträngningsordningen i artikel 7 i förordning (EU) 2019/1022, och högsta fångstbegränsningar för blåröd räka (Aristeus antennatus) och djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea bör fastställas i enlighet med vetenskaplig rådgivning.

(8)

STECF har meddelat att ytterligare brådskande insatser behövs för att målen för maximal hållbar avkastning ska kunna nås för fiskbestånden i västra Medelhavet och att det krävs betydande minskningar av fiskeridödligheten för trålare. För 2022 bör därför den högsta tillåtna fiskeansträngningen för trålare, i enlighet med artikel 7.3 b i planen, minskas med 6 % jämfört med referensvärdet för 2015–2017, vilket ska dras av från den högsta tillåtna fiskeansträngning som genom rådets förordning (EU) 2021/90 (3) fastställs för 2021 och den ytterligare minskning av fiskeansträngningen som fastställts av de italienska myndigheterna.

(9)

STECF har meddelat att ytterligare brådskande insatser behövs för att målen för maximal hållbar avkastning ska kunna nås för fiskbestånden i västra Medelhavet, i synnerhet för att hantera fiskeridödligheten för demersala långrevsfartyg. För 2022 är det nödvändigt att fastställa den högsta tillåtna fiskeansträngningen för långrevsfartyg, i enlighet med artikel 7.5 i planen, på grundval av fiskeansträngningen uttryckt i antalet fiskedagar mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2017. Denna högsta tillåtna fiskeansträngning för långrevsfartyg bör inte föregripa den högsta tillåtna fiskeansträngning som ska fastställas för 2023.

(10)

STECF meddelade 2020 att fiskeridödligheten för blåröd räka i de geografiska delområdena 1–5-6-7 och de geografiska delområdena 8–9-10-11 måste minska avsevärt för att maximalt hållbar avkastning ska kunna uppnås senast 2025. Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavets (AKFM) vetenskapliga rådgivande kommitté för fiskerinäringen utfärdade också samma råd för fiskeridödlighet för blåröd räka i geografiskt delområde 2. Enligt STECF:s uppskattningar minskade dessutom biomassan av blåröd räka. STECF meddelade 2021 att fiskeridödligheten för denna art inte har förändrats och att ytterligare förvaltningsåtgärder därför krävs. Mot bakgrund av den vetenskapliga rådgivningen och beståndens oförändrade situation är det, i enlighet med artikel 7.3 b i planen, lämpligt att komplettera fiskeansträngningsordningen med högsta fångstbegränsningar och fastställa en specifik högsta fångstbegränsning för blåröd räka i de geografiska delområdena 1–2-5-6-7 och en högsta fångstbegränsning för blåröd räka i de geografiska delområdena 8–9-10-11.

(11)

STECF meddelade 2020 att biomassan av djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i de geografiska delområdena 8–9-10-11 minskade. STECF meddelade 2021 att fiskeridödligheten för denna art inte har förändrats och att biomassan fortfarande minskar. Mot bakgrund av den vetenskapliga rådgivningen och beståndens oförändrade situation är det, i enlighet med artikel 7.3 b i planen, lämpligt att komplettera fiskeansträngningsordningen med högsta fångstbegränsningar och fastställa en specifik högsta fångstbegränsning för djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i de geografiska delområdena 8–9-10-11.

(12)

Vid sitt 42:a årsmöte, 2018, antog AKFM rekommendation GFCM/42/2018/1 om fastställande av förvaltningsåtgärder för ål (Anguilla anguilla) i Medelhavet (AKFM:s geografiska delområden 1–27). Dessa åtgärder omfattar fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen och en årlig tre månader lång sammanhängande fredningstid som fastställs av varje medlemsstat i enlighet med bevarandemålen i rådets förordning (EG) nr 1100/2007 (4), den eller de nationella förvaltningsplanerna för ål och ålens tidsmässiga vandringsmönster i medlemsstaten. I fall där nationella förvaltningsplaner som innebär begränsningar av fiskeansträngningen eller fångstbegränsningar på minst 30 % har införts före den rekommendationens ikraftträdande bör de redan fastställda och genomförda begränsningarna inte överskridas. Fredningstiden bör tillämpas i alla marina vatten i Medelhavet och i bräckt vatten, t.ex. flodmynningar, laguner och vatten i övergångszoner, i enlighet med den rekommendationen. Fredningstiden är funktionellt knuten till fiskemöjligheterna, eftersom fångstnivån eller fiskeansträngningen, utan denna, bör minskas för att säkerställa beståndets återhämtning. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(13)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/20 om en flerårig förvaltningsplan för hållbart nyttjande av små pelagiska bestånd i Adriatiska havet (AKFM:s geografiska delområden 17 och 18), varigenom en högsta fångstnivå och ett därmed sammanhängande tak för flottkapaciteten infördes för snörpvadsfartyg och pelagiska trålare som fiskar efter små pelagiska arter. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(14)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/6 om en flerårig förvaltningsplan för hållbart trålfiske efter djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea och blåröd räka i Levantinska sjön och om ändring av rekommendation GFCM/42/2018/3 (AKFM:s geografiska delområden 24, 25, 26 och 27), varigenom en frysning av fiskeansträngningen, uttryckt i ett högsta antal fiskefartyg, infördes. Genom den rekommendationen förlängdes de gällande åtgärderna med ett år. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(15)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/8 om en flerårig förvaltningsplan för hållbart trålfiske efter djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea och blåröd räka i Joniska havet och om ändring av rekommendation GFCM/42/2018/4 (AKFM:s geografiska delområden 19, 20 och 21), varigenom en frysning av fiskeansträngningen, uttryckt i ett högsta antal fiskefartyg, infördes. Genom den rekommendationen förlängdes de gällande åtgärderna med ett år. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(16)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/7 om förvaltningsåtgärder för hållbart trålfiske efter djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea och blåröd räka i Siciliensundet och om ändring av rekommendation GFCM/43/2019/6 (AKFM:s geografiska delområden 12, 13, 14, 15 och 16), varigenom en frysning av fiskeansträngningen, uttryckt i ett högsta antal fiskefartyg, infördes. Genom den rekommendationen förlängdes de gällande åtgärderna med ett år. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(17)

Vid sitt 43:e årsmöte, 2019, antog AKFM rekommendation GFCM/43/2019/5 om en flerårig förvaltningsplan för hållbart demersalt fiske i Adriatiska havet (AKFM:s geografiska delområden 17 och 18), varigenom en fiskeansträngningsordning och ett därmed sammanhängande tak för flottkapaciteten infördes för vissa demersala bestånd. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(18)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/1 om inrättande av en fiskeansträngningsordning för viktiga demersala bestånd i Adriatiska havet (AKFM:s geografiska delområden 17 och 18), varigenom ett högsta antal tillåtna fiskedagar, efter typ av trålfiske och flottsegment, infördes för vissa demersala bestånd. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(19)

Med beaktande av den slovenska flottans särdrag och deras marginella inverkan på bestånden av små pelagiska arter och demersala arter, är det lämpligt att bevara de befintliga fiskemönstren och att säkerställa den slovenska flottans tillgång till en minsta mängd små pelagiska arter och en minsta ansträngningskvot för demersala arter.

(20)

Vid sitt 43:e årsmöte, 2019, antog AKFM även rekommendation GFCM/43/2019/4 om en förvaltningsplan för hållbart nyttjande av ädelkorall (Corallium rubrum) i Medelhavet (AKFM:s geografiska delområden 1–27), varigenom en frysning av fiskeansträngningen, uttryckt i ett högsta antal fisketillstånd, och begränsningar för skörd av ädelkorall infördes. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(21)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/4 om en förvaltningsplan för hållbart nyttjande av fläckpagell i Alboránsjön och om ändring av rekommendation GFCM/43/2019/2 (AKFM:s geografiska delområden 1, 2 och 3), varigenom en fångstbegränsning och en begränsning av fiskeansträngningen infördes, baserat på den genomsnittliga tillåtna och uppnådda nivån under perioden 2010–2015. Genom den rekommendationen förlängdes de gällande åtgärderna med ett år. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(22)

Vid sitt 44:e årsmöte, 2021, antog AKFM rekommendation GFCM/44/2021/11 om förvaltningsåtgärder för användning av förankrade anordningar som samlar fisk i fiske efter guldmakrill i Medelhavet och om ändring av rekommendation GFCM/43/2019/1 (AKFM:s geografiska delområden 1–27), varigenom en frysning av fiskeansträngningen, uttryckt i ett högsta antal fiskefartyg som fiskar efter guldmakrill, infördes. Genom den rekommendationen förlängdes de gällande åtgärderna med ett år. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(23)

Vid sitt 43:e årsmöte, 2019, antog AKFM rekommendation GFCM/43/2019/3 om ändring av rekommendation GFCM/41/2017/4 om en flerårig förvaltningsplan för fisket efter piggvar i Svarta havet (AKFM:s geografiska delområde 29). Genom den rekommendationen infördes en aktualiserad regional total tillåten fångstmängd (TAC) och ett kvotfördelningssystem för piggvar samt ytterligare bevarandeåtgärder, i synnerhet en fredningstid på två månader och en begränsning av antalet fiskedagar till 180 dagar per år. Dessa ytterligare åtgärder är funktionellt knutna till fiskemöjligheterna, eftersom TAC-nivån för piggvar, utan dessa åtgärder, bör sänkas för att säkerställa beståndets återhämtning. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(24)

I enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från AKFM är det nödvändigt att bevara den nuvarande fiskeridödlighetsnivån för att säkerställa hållbarhet för beståndet av skarpsill i Svarta havet. Det är därför lämpligt att fortsätta att fastställa en autonom kvot för det beståndet.

(25)

Fiskemöjligheterna bör fastställas på grundval av tillgänglig vetenskaplig rådgivning, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis inbördes behandling, och med hänsyn till de synpunkter som framförts under samrådet med berörda parter.

(26)

Utnyttjandet av fiskemöjligheter för unionsfiskefartyg som fastställs i denna förordning omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (5), särskilt artiklarna 33 och 34 i den förordningen, vad gäller registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning och meddelande av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att specificera de koder som medlemsstaterna ska använda när de översänder uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av den här förordningen.

(27)

Utnyttjandet av fiskemöjligheter för unionsfiskefartyg som fastställs i denna förordning omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 (6) om genomförande av vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde.

(28)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (7) infördes ytterligare villkor för förvaltningen av TAC:er med fördelning mellan åren, däribland, genom artiklarna 3 och 4 i den förordningen, bestämmelser om flexibilitet för försiktighets-TAC:er och analytiska TAC:er. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när TAC:erna fastställs, bestämma för vilka bestånd artikel 3 eller 4 i den förordningen inte ska gälla, särskilt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 mekanismen för flexibilitet mellan åren för alla bestånd som omfattas av landningsskyldigheten. För att motverka en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt nyttjande av marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd, bör det därför fastställas att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast i de fall där den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.

(29)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och säkerställa försörjningen för unionens fiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2022. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

(30)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i full överensstämmelse med unionsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs, för 2022, de fiskemöjligheter som är tillgängliga i Medelhavet och Svarta havet för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig på unionsfiskefartyg som nyttjar följande fiskbestånd:

a)

Ål (Anguilla anguilla), ädelkorall (Corallium rubrum) och guldmakrill (Coryphaena hippurus) i Medelhavet, enligt definitionen i artikel 4 b.

b)

Blåröd räka (Aristeus antennatus), djuphavsräkan Parapenaeus longirostris, djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea, kummel (Merluccius merluccius), havskräfta (Nephrops norvegicus) och rödmulle (Mullus barbatus) i västra Medelhavet, enligt definitionen i artikel 4 c.

c)

Ansjovis (Engraulis encrasicolus) och sardin (Sardina pilchardus) i Adriatiska havet, enligt definitionen i artikel 4 d.

d)

Kummel (Merluccius merluccius), havskräfta (Nephrops norvegicus), tunga (Solea solea), djuphavsräkan Parapenaeus longirostris och rödmulle (Mullus barbatus) i Adriatiska havet, enligt definitionen i artikel 4 d.

e)

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea och blåröd räka (Aristeus antennatus) i Siciliensundet, enligt definitionen i artikel 4 e, i Joniska havet, enligt definitionen i artikel 4 f, och i Levantinska sjön, enligt definitionen i artikel 4 g.

f)

Fläckpagell (Pagellus bogaraveo) i Alboránsjön, enligt definitionen i artikel 4 h.

g)

Skarpsill (Sprattus sprattus) och piggvar (Scophthalmus maximus) i Svarta havet, enligt definitionen i artikel 4 i.

2.   Denna förordning tillämpas även på fritidsfiske, om det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013. Dessutom gäller följande definitioner:

a)

internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

b)

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet med nyttjande av levande marina akvatiska resurser för rekreation, turism eller sport.

c)

total tillåten fångstmängd (TAC):

i)

i fisken som omfattas av det undantag från landningsskyldigheten som avses i artikel 15.4–15.7 i förordning (EU) nr 1380/2013: den kvantitet fisk ur varje bestånd som får landas varje år,

ii)

i alla övriga fisken: den kvantitet fisk ur varje bestånd som får fångas under ett år.

d)

kvot: en andel av TAC:en som tilldelas unionen eller en medlemsstat.

e)

unionens autonoma kvot: en fångstbegränsning som, i avsaknad av en överenskommen TAC, tilldelas unionsfiskefartyg autonomt.

f)

analytisk kvot: unionens autonoma kvot, för vilken det gjorts en analytisk bedömning.

g)

analytisk bedömning: en kvantitativ bedömning av trenderna inom ett visst bestånd, baserad på uppgifter om beståndets biologi och nyttjandegrad, som efter vetenskaplig undersökning anses vara av tillräcklig kvalitet för att kunna ge vetenskaplig vägledning om framtida fångstalternativ.

h)

anordning som samlar fisk: förankrad utrustning som flyter på havsytan och som har till syfte att dra till sig fisk.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande definitioner av zoner:

a)

AKFM:s geografiska delområden: de områden som definieras i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

b)

Medelhavet: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 1–27, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

c)

västra Medelhavet: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

d)

Adriatiska havet: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 17 och 18, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

e)

Siciliensundet: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 12, 13, 14, 15 och 16, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

f)

Joniska havet: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 19, 20 och 21, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

g)

Levantinska sjön: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 24, 25, 26 och 27, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

h)

Alboránsjön: vattnen i AKFM:s geografiska delområden 1–3, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

i)

Svarta havet: vattnen i AKFM:s geografiska delområde 29, enligt definitionen i bilaga I till förordning (EU) nr 1343/2011.

AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER

KAPITEL I

Medelhavet

Artikel 5

Ål

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av ål (Anguilla anguilla), dvs. riktat och oavsiktligt fiske och fritidsfiske, i alla marina vatten i Medelhavet, inbegripet sötvatten och övergångszoner med bräckt vatten, såsom laguner och flodmynningar.

2.   Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska efter ål i unionens vatten och i internationella vatten i Medelhavet under en sammanhängande tremånadersperiod som ska fastställas av varje medlemsstat. Fredningstiden ska vara förenlig med de bevarandemål som anges i förordning (EG) nr 1100/2007, med de nationella förvaltningsplaner som inrättats och med ålens tidsmässiga vandringsmönster i de berörda medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska senast en månad före fredningens ikraftträdande, dock senast den 31 januari 2022, meddela kommissionen vilken period som fastställts.

3.   Medlemsstaterna får inte överskrida de högsta fångst- eller fiskeansträngningsnivåer för ål som fastställs och genomförs genom deras nationella förvaltningsplaner, som antagits i enlighet med artiklarna 2 och 4 i förordning (EG) nr 1100/2007.

Artikel 6

Ädelkorall

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser skörd av ädelkorall (Corallium rubrum), dvs. riktat fiske och fritidsfiske i Medelhavet.

2.   För riktat fiske får det högsta antalet fisketillstånd och de maximala mängder av ädelkorall som skördas av unionsfiskefartyg och genom unionens skördeverksamhet inte överskrida de nivåer som fastställs i bilaga I.

3.   Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg som omfattas av punkt 2 att omlasta ädelkorall till havs.

4.   För fritidsfiske ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda fångst, behållande ombord, omlastning eller landning av ädelkorall.

Artikel 7

Guldmakrill

1.   Denna artikel är tillämplig på all kommersiell verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av guldmakrill (Coryphaena hippurus) med användning av anordningar som samlar fisk, i internationella vatten i Medelhavet.

2.   Det högsta antal fartyg som får fiska efter guldmakrill fastställs i bilaga II.

KAPITEL II

Västra Medelhavet

Artikel 8

Demersala bestånd

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av sådana demersala bestånd som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) 2019/1022 i västra Medelhavet.

2.   Den högsta tillåtna fiskeansträngningen för trålare och långrevsfartyg fastställs i bilaga III till denna förordning. Medlemsstaterna ska förvalta den högsta tillåtna fiskeansträngningen i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2019/1022.

3.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av högsta fångstbegränsningar för unionsfiskefartyg i unionens vatten i västra Medelhavet fastställs i bilaga III.

4.   Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter:

a)

Medlemsstaternas fördelning av fiskemöjligheter enligt denna förordning ska ske i enlighet med kriterierna i artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013.

b)

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

utbyten i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

reduceringar och omfördelningar i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 eller artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 eller överförs i enlighet med artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

avdrag i enlighet med artiklarna 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 9

Överföring av uppgifter

Medlemsstaterna ska registrera fiskeansträngningsdata och överföra dem till kommissionen i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 2019/1022.

När medlemsstaterna lämnar ansträngningsdata till kommissionen i enlighet med denna artikel ska de använda de koder för fiskeansträngningsgrupp som fastställs i bilaga III.

KAPITEL III

Adriatiska havet

Artikel 10

Små pelagiska bestånd

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av sardin (Sardina pilchardus) och ansjovis (Engraulis encrasicolus) i Adriatiska havet.

2.   Den högsta fångstnivån får inte överstiga de nivåer som fastställs i bilaga IV.

3.   Den maximala flottkapaciteten, uttryckt i kilowatt, bruttodräktighet och antal, vad avser unionsfiskefartyg som får fiska efter små pelagiska bestånd, fastställs i bilaga IV.

Artikel 11

Demersala bestånd

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av kummel (Merluccius merluccius), havskräfta (Nephrops norvegicus), tunga (Solea solea), djuphavsräkan Parapenaeus longirostris och rödmulle (Mullus barbatus) i Adriatiska havet.

2.   Den högsta tillåtna fiskeansträngningen och den maximala flottkapaciteten för demersala bestånd som omfattas av tillämpningsområdet för denna artikel fastställs i bilaga IV.

3.   En medlemsstat får ändra den tilldelning av fiskeansträngningar som fastställs i bilaga IV genom att överföra fiskedagar mellan fiskeansträngningsgrupper i samma geografiska område och/eller redskap, förutsatt att den tillämpar en nationell omräkningsfaktor som har stöd i bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.

4.   Medlemsstaterna ska förvalta den högsta tillåtna fiskeansträngningen i enlighet med artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 12

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna enligt artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 lämnar uppgifter till kommissionen om de fångstkvantiteter ur varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som fastställs i bilaga IV.

KAPITEL IV

Joniska havet, Levantinska sjön och Siciliensundet

Artikel 13

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea och blåröd räka (Aristeus antennatus) i Joniska havet, Levantinska sjön och Siciliensundet.

2.   Det högsta antal bottentrålare som får fiska efter demersala bestånd fastställs i bilaga V.

KAPITEL V

Alboránsjön

Artikel 14

1.   Denna artikel är tillämplig på kommersiellt fiske med långrevar och handlinor efter fläckpagell (Pagellus bogaraveo) som bedrivs av unionsfiskefartyg i Alboránsjön.

2.   Den högsta fångstnivån får inte överstiga de nivåer som fastställs i bilaga VI.

KAPITEL VI

Svarta havet

Artikel 15

Fördelning av fiskemöjligheter avseende skarpsill

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av skarpsill (Sprattus sprattus) i Svarta havet.

2.   I bilaga VII fastställs unionens autonoma kvot för skarpsill, fördelningen av denna kvot mellan medlemsstaterna samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till den.

Artikel 16

Fördelning av fiskemöjligheter avseende piggvar

1.   Denna artikel är tillämplig på all verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg och övrig unionsfiskeverksamhet som avser fångst av piggvar (Scophthalmus maximus) i Svarta havet.

2.   I bilaga VII fastställs den TAC för piggvar som är tillämplig i unionens vatten i Svarta havet och fördelningen av TAC:en mellan medlemsstaterna samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till den.

Artikel 17

Förvaltning av fiskeansträngningen avseende piggvar

Unionsfiskefartyg som har tillstånd att fiska efter piggvar inom tillämpningsområdet för artikel 16 får, oberoende av fartygens längd över allt, inte fiska under mer än 180 fiskedagar per år.

Artikel 18

Fredningstid för piggvar

Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att bedriva någon form av fiskeverksamhet, inbegripet omlastning, behållande ombord, landning och första försäljning, när det gäller piggvar i unionens vatten i Svarta havet från och med den 15 april till och med den 15 juni.

Artikel 19

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter i Svarta havet

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheter enligt artiklarna 15 och 16 i denna förordning ska inte påverka

a)

utbyten i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009, och

c)

avdrag i enlighet med artiklarna 105 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas om en medlemsstat utnyttjar den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 20

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna enligt artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 lämnar uppgifter till kommissionen om de fångstkvantiteter ur varje bestånd av skarpsill och piggvar som landats i unionens vatten i Svarta havet, ska de använda de beståndskoder som fastställs i bilaga VII.

AVDELNING III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1022 av den 20 juni 2019 om upprättande av en flerårig plan för de fisken som nyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet och om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 (EUT L 172, 26.6.2019, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EU) 2021/90 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 31, 29.1.2021, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (EUT L 248, 22.9.2007, s. 17).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).


BILAGA I

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR ALLMÄNNA KOMMISSIONEN FÖR FISKE I MEDELHAVETS FLERÅRIGA FÖRVALTNINGSPLAN FÖR ÄDELKORALL I MEDELHAVET

I tabellerna i denna bilaga fastställs högsta tillåtna antal fisketillstånd och största skördemängd när det gäller ädelkorall i Medelhavet.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavets (AKFM) geografiska delområden.

Vid tillämpningen av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på fiskbestånd:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Corallium rubrum

COL

Ädelkorall


Tabell 1.

Högsta antal fisketillstånd (1)

Medlemsstat

Ädelkorall COL

Grekland

12

Spanien

0 (2)

Frankrike

32

Kroatien

28

Italien

40


Tabell 2.

Största skördemängd uttryckt i ton levande vikt

Art:

Ädelkorall

Corallium rubrum

Zon:

Unionens vatten i Medelhavet – de geografiska delområdena 1–27

COL/GF1-27

Grekland

1,844

 

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Spanien

0  (2)

 

Frankrike

1,400

 

Kroatien

1,226

 

Italien

1,378

 

Unionen

5,848

 

TAC

Ej relevant/Ej fastställd


(1)  Motsvarar antal fartyg och/eller dykare eller ett par bestående av en dykare och ett fartyg som får skörda ädelkorall.

(2)  I enlighet med det tillfälliga förbudet mot skörd av ädelkorall i spanska vatten.


BILAGA II

FISKEANSTRÄNGNING FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV BESTÅND AV GULDMAKRILL I MEDELHAVET

I tabellen i denna bilaga fastställs det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter guldmakrill i internationella vatten i Medelhavet.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till internationella vatten i Medelhavet.

Vid tillämpningen av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på fiskbestånd:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Coryphaena hippurus

DOL

Guldmakrill

Högsta antal fisketillstånd för fartyg som fiskar i internationella vatten (1)

Medlemsstat

Guldmakrill DOL

Italien

797

Malta

130


(1)  Denna kvot får endast fiskas mellan den 15 augusti och den 31 december 2022 i enlighet med förordning (EU) nr 1343/2011.


BILAGA III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG INOM RAMEN FÖR FÖRVALTNINGEN AV DEMERSALA BESTÅND I VÄSTRA MEDELHAVET

I tabellerna i denna bilaga fastställs den högsta tillåtna fiskeansträngningen (i fiskedagar) per beståndsgrupp, enligt definitionen i artikel 1 i förordning (EU) 2019/1022, de högsta fångstbegränsningarna och fartygens längd över allt för alla typer av trålar (1) och demersala långrevsfartyg som används för fiske efter demersala bestånd i västra Medelhavet.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av reglerna i förordning (EU) 2019/1022 och artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpningen av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på fiskbestånd:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea

Aristeus antennatus

ARA

Blåröd räka

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Mullus barbatus

MUT

Rödmulle

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Parapenaeus longirostris

DPS

Djuphavsräkan Parapenaeus longirostris

Högsta tillåtna fiskeansträngning i fiskedagar

a)

Trålare i Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1-2-5-6-7) (2)

Beståndsgrupp

Fartygets längd över allt

Spanien

Frankrike

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

Rödmulle i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; kummel i de geografiska delområdena 1, 5, 6 och 7; djuphavsräkan Parapenaeus longirostris i de geografiska delområdena 1, 5 och 6; havskräfta i de geografiska delområdena 5 och 6

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m och < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m och < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Beståndsgrupp

Fartygets längd över allt

Spanien

Frankrike

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

Blåröd räka i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m och < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m och < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

b)

Trålare i Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8–9-10-11) (3)

Beståndsgrupp

Fartygets längd över allt

Spanien

Frankrike

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

Rödmulle i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; djuphavsräkan Parapenaeus longirostris i de geografiska delområdena 9, 10 och 11; havskräfta i de geografiska delområdena 9 och 10

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m och < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m och < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Beståndsgrupp

Fartygets längd över allt

Spanien

Frankrike

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m och < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m och < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

c)

Demersala långrevsfartyg i Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1–2-5-6-7)

Beståndsgrupp

Fartygets längd över allt

Spanien

Frankrike

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

Rödmulle i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7; kummel i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6 och 7

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m och < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m och < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

Demersala långrevsfartyg i Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8–9-10-11)

Beståndsgrupp

Fartygets längd över allt

Spanien

Frankrike

Italien

Kod för fiskeansträngningsgrupp

Rödmulle i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11; kummel i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m och < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m och < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Högsta fångstbegränsning

e)

Fiskemöjligheter för blåröd räka (Aristeus antennatus) i Alboránsjön, Balearerna, norra Spanien och Lionbukten (de geografiska delområdena 1-2-5-6-7), uttryckt i högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:

Blåröd räka

Aristeus antennatus

Zon:

De geografiska delområdena 1-2-5-6-7

(ARA/GF1-7)

Spanien

872

 

 

Frankrike

56

 

 

Italien

0

 

 

Unionen

928

 

 

TAC

Ej relevant

 

Högsta fångstnivå

f)

Fiskemöjligheter för blåröd räka (Aristeus antennatus) och djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i Korsika, Liguriska havet, Tyrrenska havet och Sardinien (de geografiska delområdena 8–9-10-11), uttryckt i högsta fångstnivå i ton levande vikt

Art:

Blåröd räka

Aristeus antennatus

Zon:

De geografiska delområdena 9-10-11

(ARA/GF9-11)

Spanien

0

 

 

Frankrike

9

 

 

Italien

250

 

 

Unionen

259

 

 

TAC

Ej relevant

 

Högsta fångstnivå

Art:

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea

(Aristaeomorpha foliacea)

Zon:

De geografiska delområdena 8-9-10-11

(ARS/GF9-11)

Spanien

0

 

 

Frankrike

5

 

 

Italien

365

 

 

Unionen

370

 

 

TAC

Ej relevant

 

Högsta fångstnivå


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

(2)  Utöver den ovannämnda högsta tillåtna fiskeansträngningen för trålare får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg ytterligare fiskedagar upp till sammanlagt 2 % av fiskeansträngningen för den medlemsstaten i det berörda flottsegmentet. En medlemsstat får göra detta, förutsatt att

a)

dessa fartyg använder ett trålnät med en strut med 45 mm fyrkantsmaska i syfte att med minst 25 % minska fångsterna av ungfisk av kummel, eller

b)

dessa fartyg använder ett trålnät med 50 mm fyrkantsmaska i struten för djuphavsfiske i syfte att med minst 25 % minska fångsterna av blåröd räka med en ryggsköldslängd under 25 mm i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 och för att med minst 25 % minska fångsterna av djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea med en ryggsköldslängd under 35 mm i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11, eller

c)

dessa fartyg använder ett reglerat mycket selektivt redskap vars tekniska egenskaper, enligt en vetenskaplig studie av STECF, resulterar i en minskning på åtminstone 25 % av fångsterna av ungfisk eller på åtminstone 20 % av fångsterna av lekmogna fiskhonor av alla demersala arter jämfört med 2020, eller

d)

den berörda medlemsstaten har infört tillfälliga fredningsområden i syfte att med minst 25 % minska fångsterna av ungfisk av demersala arter eller med minst 20 % minska fångsterna av lekmogna fiskhonor av alla demersala arter.

Den berörda medlemsstaten ska lämna in förteckningen över de fiskefartyg som berörs av en sådan ytterligare tilldelning av fiskedagar till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska också varje månad separat underrätta kommissionen om den ytterligare tilldelningen.

Den berörda medlemsstaten ska senast den 15 oktober till kommissionen lämna all tillgänglig information om genomförandet av de åtgärder som avses i led a, b, c eller d.

Det värde som motsvarar sammanlagt 2 % av fiskeansträngningen ska beräknas med utgångspunkt i tilldelningen av fiskeansträngningar för flottsegmentet i fråga från och med dagen för den berörda medlemsstatens underrättelse.

(3)  Utöver den ovannämnda högsta tillåtna fiskeansträngningen för trålare får en medlemsstat tilldela fartyg som för dess flagg ytterligare fiskedagar upp till sammanlagt 2 % av fiskeansträngningen för den medlemsstaten i det berörda flottsegmentet. En medlemsstat får göra detta, förutsatt att

a)

dessa fartyg använder ett trålnät med en strut med 45 mm fyrkantsmaska i syfte att med minst 25 % minska fångsterna av ungfisk av kummel, eller

b)

dessa fartyg använder ett trålnät med 50 mm fyrkantsmaska i struten för djuphavsfiske i syfte att med minst 25 % minska fångsterna av blåröd räka med en ryggsköldslängd under 25 mm i de geografiska delområdena 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 och för att med minst 25 % minska fångsterna av djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea med en ryggsköldslängd under 35 mm i de geografiska delområdena 8, 9, 10 och 11, eller

c)

dessa fartyg använder ett reglerat mycket selektivt redskap vars tekniska egenskaper, enligt en vetenskaplig studie av STECF, resulterar i en minskning på åtminstone 25 % av fångsterna av ungfisk eller på åtminstone 20 % av fångsterna av lekmogna fiskhonor av alla demersala arter jämfört med 2020, eller

d)

den berörda medlemsstaten har infört tillfälliga fredningsområden i syfte att med minst 25 % minska fångsterna av ungfisk av demersala arter eller med minst 20 % minska fångsterna av lekmogna fiskhonor av alla demersala arter.

Den berörda medlemsstaten ska lämna in förteckningen över de fiskefartyg som berörs av en sådan ytterligare tilldelning av fiskedagar till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska också varje månad separat underrätta kommissionen om den ytterligare tilldelningen.

Den berörda medlemsstaten ska senast den 15 oktober till kommissionen lämna all tillgänglig information om genomförandet av de åtgärder som avses i led a, b, c eller d.

Det värde som motsvarar sammanlagt 2 % av fiskeansträngningen ska beräknas med utgångspunkt i tilldelningen av fiskeansträngningar för flottsegmentet i fråga från och med dagen för den berörda medlemsstatens underrättelse.


BILAGA IV

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ADRIATISKA HAVET

I tabellerna i denna bilaga fastställs fiskemöjligheterna per bestånd eller fartygsansträngningsgrupp och, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dessa, inbegripet det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter små pelagiska arter.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpningen av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Mullus barbatus

MUT

Rödmulle

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Parapenaeus longirostris

DPS

Djuphavsräkan Parapenaeus longirostris

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Solea solea

SOL

Tunga

1.   Små pelagiska bestånd – de geografiska delområdena 17 och 18

Högsta fångstnivå uttryckt i ton levande vikt

Art:

Små pelagiska arter (ansjovis och sardin)

Engraulis encrasicolus och Sardina pilchardus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i AKFM:s geografiska delområden 17 och 18

(SP1/GF1718)

Italien

35 394

 (1)

Högsta fångstnivå

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Kroatien

56 304

TAC

Ej relevant

Maximal flottkapacitet för trålare och snörpvadsfartyg som aktivt fiskar efter små pelagiska arter

Medlemsstat

Redskap

Antal fartyg

kW

Bruttodräktighet

Kroatien

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italien

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenien (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Demersala bestånd – de geografiska delområdena 17 och 18

Högsta tillåtna fiskeansträngning (i fiskedagar) per typ av trål och flottsegment som fiskar efter demersala bestånd i de geografiska delområdena 17 och 18 (Adriatiska havet)

 

 

 

 

 

Fiskedagar 2022

Redskapstyp

Geografiskt område

Berörda bestånd

Fartygets längd över allt

Kod för ansträngningsgrupp

ITALIEN

KROATIEN

SLOVENIEN (3)

Trålar (OTB)

AKFM:s delområden 17–18

Rödmulle, kummel, djuphavsräkan Parapenaeus longirostris och havskräfta

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 521

10 388

 

≥ 12 m och < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

79 139

24 202

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 934

2 173

 

Bomtrålar (TBB)

AKFM:s delområde 17

Tunga

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m och < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Maximal flottkapacitet för bottentrålare och bomtrålare som får fiska efter demersala bestånd

Medlemsstat

Redskap

Antal fartyg

kW

Bruttodräktighet

Kroatien

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italien

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenien (*1)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  När det gäller Slovenien grundar sig kvantiteterna på den fångstnivå som uppnåddes 2014, upp till en nivå som inte bör överstiga 300 ton.

(2)  Bestämmelsen i punkt 28 i GFCM/44/2020/20 ska inte tillämpas på nationella flottor bestående av färre än tio snörpvadsfartyg och/eller pelagiska trålare som aktivt fiskar efter små pelagiska bestånd, enligt vad deklarerats i både nationella register och AKFM:s register 2014. I sådana fall får den aktiva flottans kapacitet ökas med högst 50 % i antal fartyg och med avseende på bruttodräktighet och/eller bruttoregisterton och kilowatt.

(3)  Slovenien får inte överskrida begränsningen av fiskeansträngningen på 3 000 fiskedagar per år i enlighet med punkt 13 i GFCM/43/2019/5.

(*1)  Bestämmelserna i punkterna 9 c och 28 i GFCM/43/2019/5 ska inte tillämpas på nationella flottor som använder OTB-redskap och fiskar färre än 1 000 dagar under den referensperiod som nämns i punkt 9 c. Fiskekapaciteten för den aktiva flottan som använder OTB-redskap får öka med högst 50 % med avseende på referensperioden.


BILAGA V

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I JONISKA HAVET, LEVANTINSKA SJÖN OCH SICILIENSUNDET

I tabellerna i denna bilaga fastställs det högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter demersala bestånd i Joniska havet, Levantinska sjön och Siciliensundet.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpningen av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn på fiskbestånd:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea

Aristeus antennatus

ARA

Blåröd räka

a)

Högsta antal bottentrålare som får fiska i Joniska havet (de geografiska delområdena 19-20-21)

Medlemsstat

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i unionens vatten i de geografiska delområdena 19, 20 och 21

Blåröd räka i unionens vatten i de geografiska delområdena 19, 20 och 21

Grekland

263

263

Italien

410

410

Malta

15

15

b)

Högsta antal bottentrålare som får fiska i Levantinska sjön (de geografiska delområdena 24-25-26–27)

Medlemsstat

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i unionens vatten i de geografiska delområdena 24-25-26–27

Blåröd räka i unionens vatten i de geografiska delområdena 24-25-26–27

Italien

80

80

Cypern

6

6

c)

Högsta antal bottentrålare som får fiska i Siciliensundet (de geografiska delområdena 12-13-14-15-16)

Medlemsstat

Djuphavsräkan Aristaeomorpha foliacea i unionens vatten i de geografiska delområdena 12-13-14-15-16

Blåröd räka i unionens vatten i de geografiska delområdena 12-13-14-15-16

Spanien

2

2

Italien

320

320

Cypern

1

1

Malta

15

15


BILAGA VI

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I ALBORÁNSJÖN

Högsta fångstnivå för fångster gjorda med långrevar och handlinor uttryckt i ton levande vikt

Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

Zon:

Unionens vatten i Alboránsjön – de geografiska delområdena 1-3

SBR/GF1-3

Spanien

225

 

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

225

 

TAC

Ej relevant/Ej fastställd


BILAGA VII

FISKEMÖJLIGHETETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG I SVARTA HAVET

I tabellerna i denna bilaga fastställs TAC:er och kvoter i ton levande vikt per bestånd samt, i tillämpliga fall, de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i artiklarna 26–35 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Hänvisningar till fiskezoner utgör hänvisningar till AKFM:s geografiska delområden.

Vid tillämpningen av denna bilaga gäller följande jämförelsetabell över latinska namn och svenska namn:

Vetenskapligt namn

Trebokstavskod

Svenskt namn

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Scophthalmus maximus

TUR

Piggvar


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29

(SPR/F3742C)

Bulgarien

8 032,50

 

Analytisk kvot

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Rumänien

3 442,50

 

Unionen

11 475

 

TAC

Ej relevant/Ej fastställd


Art:

Piggvar

Scophthalmus maximus

Zon:

Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29

(TUR/F3742C)

Bulgarien

75

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Rumänien

75

 

Unionen

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Ingen fiskeverksamhet, inbegripet omlastning, behållande ombord, landning och första försäljning, ska vara tillåten under perioden 15 april–15 juni 2022.


Top