EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0211

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/211 av den 16 februari 2022 om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till unionens regler om skydd av personuppgifter

PE/77/2021/REV/1

EUT L 37, 18.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/211/oj

18.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 37/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/211

av den 16 februari 2022

om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till unionens regler om skydd av personuppgifter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 62.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (2) ska kommissionen se över andra rättsakter än det direktivet som antagits av unionen och som reglerar de behöriga myndigheternas behandling av personuppgifter för de mål som anges i artikel 1.1 i det direktivet. Syftet med den översynen är att bedöma om dessa rättsakter behöver anpassas till det direktivet och, när så är lämpligt, lägga fram förslag till ändring av dem för att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt för skydd av personuppgifter inom tillämpningsområdet för det direktivet. Den översynen har lett till att rådets rambeslut 2002/465/RIF (3) har identifierats som en av de rättsakter som bör ändras.

(2)

Behandlingen av personuppgifter enligt rambeslut 2002/465/RIF inbegriper behandling, utbyte och senare användning av relevant information för de mål som anges i artikel 82 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). För att uppnå enhetlighet och ett effektivt skydd av personuppgifter bör behandlingen av personuppgifter enligt rambeslut 2002/465/RIF följa direktiv (EU) 2016/680. Det bör vara möjligt att behandla personuppgifter som ingår i de uppgifter som en gemensam utredningsgrupp lagligen erhållit för andra ändamål än de ändamål för vilka gruppen inrättades, till exempel senare straffrättsliga eller relaterade administrativa eller civilrättsliga förfaranden eller parlamentarisk granskning, dock endast i enlighet med de villkor som fastställs i direktiv (EU) 2016/680. Sådan behandling av personuppgifter bör endast ske i enlighet med de villkor som fastställs i direktiv (EU) 2016/680, vilket inbegriper att den ska ske i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt och vara nödvändig och proportionerlig i förhållande till sitt syfte.

(3)

I enlighet med artikel 6a i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget)och EUF-fördraget, är Irland bundet av rambeslut 2002/465/RIF och deltar därför i antagandet av detta direktiv.

(4)

I enlighet med artiklarna 1, 2 och 2a i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

(5)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (4) och avgav ett yttrande den 10 mars 2021.

(6)

Rambeslut 2002/465/RIF bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av rambeslut 2002/465/RIF

I artikel 1.10 i rambeslut 2002/465/RIF ska följande stycke läggas till:

”I den mån de uppgifter som används för ändamål som avses i första stycket b, c och d inbegriper personuppgifter, ska de endast behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (*), särskilt artiklarna 4.2, 9.1 och 9.3.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 11 mars 2023. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Strasbourg den 16 februari 2022.

På Europaparlamentets vägnar

R. METSOLA

Ordförande

På rådets vägnar

C. BEAUNE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 25 januari 2022.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

(3)  Rådets rambeslut 2002/465/RIF av den 13 juni 2002 om gemensamma utredningsgrupper (EGT L 162, 20.6.2002, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top