EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2478

Rådets beslut (Gusp) 2022/2478 av den 16 december 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ST/15382/2022/INIT

EUT L 322I, 16.12.2022, p. 614–686 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2478/oj

16.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 322/614


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/2478

av den 16 december 2022

om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

I sina slutsatser av den 20 och 21 oktober 2022 fördömde Europeiska rådet i starkast möjliga ordalag Rysslands urskillningslösa missil- och drönarattacker mot civilpersoner och civila objekt och civil infrastruktur i Kiev och över hela Ukraina. Europeiska rådet erinrade om uttalandet av den 30 september 2022 och bekräftade också i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution av den 12 oktober 2022 att det med kraft fördömer och med bestämdhet förkastar Rysslands olagliga annektering av länen Donetsk, Cherson, Luhansk och Zaporizjzja i Ukraina och att unionen, såsom i fallet med Krim och Sevastopol, aldrig kommer att erkänna denna olagliga annektering. Europeiska rådet konstaterade att Rysslands ensidiga beslut utgör ett avsiktligt brott mot FN-stadgan och ett flagrant åsidosättande av den regelbaserade världsordningen och att unionen är redo att fortsätta att skärpa sina restriktiva åtgärder mot Ryssland.

(4)

Med tanke på den allvarliga situationen i Ukraina är det lämpligt att införa ytterligare restriktiva åtgärder.

(5)

I synnerhet är det lämpligt att lägga till vissa poster i förteckningen över juridiska personer, enheter och organ i bilaga IV till beslut 2014/512/Gusp, dvs. förteckningen över enheter med anknytning till Rysslands militärindustriella komplex, vilka åläggs strängare exportrestriktioner avseende varor och teknik med dubbla användningsområden samt varor och teknik som kan bidra till tekniska förstärkningar av Rysslands försvars- och säkerhetssektor. Med tanke på den konkreta risken för att vissa varor eller viss teknik omdirigeras från Krim eller Sevastopol till Ryska federationen är det också lämpligt att föra upp vissa ryskkontrollerade enheter baserade i Krim eller Sevastopol på denna förteckning över slutanvändare. Uppförandet på förteckningen påverkar inte det faktum att unionen inte erkänner, och fortsätter att kraftfullt fördöma, Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol.

(6)

Det är också lämpligt att lägga till den ryska regionala utvecklingsbanken på förteckningen över ryska statsägda eller statligt kontrollerade enheter som omfattas av transaktionsförbudet.

(7)

Dessutom är det lämpligt att införa ett förbud för unionsmedborgare att inneha befattningar i de styrande organen i alla ryska statsägda eller statligt kontrollerade juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland. Det är också lämpligt att föreskriva en möjlighet för behöriga myndigheter att bevilja sina medborgare tillstånd att inneha sådana befattningar i befintliga samriskföretag eller liknande rättsliga arrangemang samt EU-dotterbolag som är etablerade i Ryssland, och när innehavet av en sådan befattning är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning, eller när den juridiska personen, enheten eller organet medverkar i transiteringen genom Ryssland av olja med ursprung i ett tredjeland och innehavet av en sådan befattning är avsett för verksamhet som inte är förbjuden på annat sätt.

(8)

Det är också lämpligt att utvidga det befintliga förbudet mot tillhandahållande av vissa tjänster till Ryska federationen och till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland genom att förbjuda tillhandahållande av reklam-, marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster samt produktprovningstjänster och tekniska inspektionstjänster. I linje med den centrala produktindelningen enligt Förenta nationernas statistikkontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov., 1991) omfattar marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster. Teknisk provning och analys omfattar tjänster avseende provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad, tjänster avseende provtagning och analys av fysiska egenskaper, tjänster avseende provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system, tekniska inspektionstjänster samt andra tjänster avseende teknisk provning och analys. Tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör varor som exporteras till Ryssland förblir tillåtet, förutsatt att försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor inte är förbjudet enligt detta beslut vid tidpunkten för tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd. Reklamtjänster omfattar tjänster för försäljning eller uthyrning av reklamutrymme eller reklamtid och planering, utformning och placering av reklam, samt andra reklamtjänster.

(9)

Det är även lämpligt att utvidga förbudet mot nya investeringar i den ryska energisektorn genom att dessutom förbjuda nya investeringar i den ryska sektorn för mineralutvinning, med undantag för utvinning av vissa kritiska råvaror.

(10)

Ryska federationen har ägnat sig åt en systematisk internationell kampanj i form av mediemanipulation och förvrängning av fakta för att stärka sin strategi för att destabilisera sina grannländer och unionen och dess medlemsstater. Propagandan har i synnerhet upprepat och konsekvent riktats mot europeiska politiska partier, särskilt under valperioder, samt mot det civila samhället, asylsökande, ryska etniska minoriteter, könsminoriteter och funktionen hos demokratiska institutioner i unionen och dess medlemsstater.

(11)

Ryska federationen har i syfte att rättfärdiga och stödja sin aggression mot Ukraina ägnat sig åt fortlöpande och samordnad propaganda riktad mot det civila samhället i unionen och grannländerna, och därvid allvarligt förvrängt och manipulerat fakta.

(12)

Dessa propagandaåtgärder har kanaliserats genom ett antal mediekanaler som står under ständig direkt eller indirekt kontroll av Ryska federationens ledning. Sådana åtgärder utgör ett betydande och direkt hot mot unionens allmänna ordning och säkerhet. Dessa mediekanaler är mycket viktiga och avgörande för att föra fram och stödja aggressionen mot Ukraina och för att destabilisera dess grannländer.

(13)

Mot bakgrund av situationens allvar, och som svar på Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, är det nödvändigt och i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som erkänns i artikel 11 däri, att införa ytterligare restriktiva åtgärder för att tillfälligt upphäva sändningsverksamheten för sådana mediekanaler i unionen, eller som riktar sig mot unionen. Åtgärderna bör bibehållas tills aggressionen mot Ukraina har upphört, och tills Ryska federationen, och dess associerade mediekanaler, upphör att genomföra propagandaåtgärder mot unionen och dess medlemsstater.

(14)

De åtgärderna står i överensstämmelse med de grundläggande fri- och rättigheter som erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med rätten till yttrandefrihet och informationsfriheten, näringsfriheten och rätten till egendom som erkänns i artiklarna 11, 16 och 17 däri, och hindrar inte mediekanalerna och deras personal från att utföra annan verksamhet i unionen än sändning, såsom forskning och intervjuer. De åtgärderna påverkar i synnerhet inte skyldigheten att respektera de rättigheter, friheter och principer som avses i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen, inbegripet i stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i medlemsstaternas konstitutioner, inom deras respektive tillämpningsområden.

(15)

Beslut 2014/512/Gusp innehåller ett förbud mot import av råolja från Ryssland via rörledning eller sjövägen. I beslut 2014/512/Gusp föreskrivs också tillfälliga undantag för import via rörledning, och för import sjövägen vad gäller Bulgarien. Avsikten med dessa undantag var uteslutande att säkerställa försörjningstryggheten i medlemsstaterna och samtidigt upprätthålla lika villkor mellan dem. Det är därför lämpligt att klargöra att Bulgarien, på samma sätt som de medlemsstater som importerar rysk råolja via rörledning, inte kan sälja petroleumprodukter som erhålls från rysk råolja som importerats på grundval av ovannämnda undantag till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer. Bunkring eller tankning av ett fordon eller ett luftfartyg i medlemsstaterna som omfattas av de undantagen omfattas inte av det förbudet. I en anda av solidaritet med Ukraina är det dock lämpligt att tillåta Ungern, Slovakien och Bulgarien att till Ukraina exportera vissa raffinerade petroleumprodukter som erhålls från rysk råolja som importerats på grundval av de berörda undantagen, inbegripet, i nödvändiga fall, genom transitering genom andra medlemsstater. Det är även lämpligt att tillåta Bulgarien att till tredjeländer exportera vissa raffinerade petroleumprodukter som erhålls från rysk råolja som importerats på grundval av de berörda undantagen. Detta är nödvändigt för att minska miljö- och säkerhetsriskerna eftersom sådana produkter inte kan lagras på ett säkert sätt i Bulgarien. Den årliga exporten bör inte överstiga den genomsnittliga årliga exporten av sådana produkter under de senaste fem åren.

(16)

Det är lämpligt att ytterligare förtydliga och ändra undantagen från importförbudet för stålprodukter som antingen har sitt ursprung i Ryssland eller har exporterats från Ryssland.

(17)

Det är också lämpligt att införa eller förlänga vissa undantag eller undantag som rör vissa åtgärder samt att göra vissa tekniska korrigeringar i den normativa delen av texten.

(18)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(19)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/512/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.5 ska ersättas med följande:

”5.   Det ska vara förbjudet att från och med den 12 april 2022 notera och tillhandahålla tjänster för, och att från och med den 29 januari 2023 ta upp till handel, på handelsplatser som är registrerade eller erkända i unionen, överlåtbara värdepapper som tillhör juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som till mer än 50 % är offentligägda.”

2.

Artikel 1aa ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas:

”1b.   Det ska vara förbjudet från och med den 16 januari 2023 att inneha tjänster i de styrande organen i

a)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 % är offentligt ägda eller i vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har rätt att delta i vinster eller med vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser,

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

Detta förbud ska inte vara tillämpligt på sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 och för vilka punkt 1a är tillämplig.

1c.   Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet för en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att den juridiska personen, enheten eller organet är

a)

ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b och som ingåtts av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den 17 december 2022 eller

b)

en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b och som etablerats i Ryssland före den 17 december 2022 och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

1d.   Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet i en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att det är nödvändigt att inneha en sådan befattning för att säkerställa kritisk energiförsörjning.

1e.   Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet för en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att den juridiska personen, enheten eller organet medverkar i transiteringen genom Ryssland av olja med ursprung i ett tredjeland och att innehavet av en sådan befattning är avsett för verksamhet som inte är förbjuden enligt artiklarna 4o och 4p.”

b)

Följande punkter ska införas:

”2d.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 18 mars 2023 av avtal som ingåtts med en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i del C i bilaga X före den 17 december 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

2e.   Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar från de juridiska personer, enheter eller organ som avses i del C i bilaga X enligt avtal som fullgjorts före den 18 mars 2023.”

c)

Punkt 3 d ska ersättas med följande:

”d)

transaktioner, inbegripet försäljning, som är absolut nödvändiga för att senast den 30 juni 2023 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022 och inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,”.

d)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta transaktioner som är absolut nödvändiga för avinvestering och tillbakadragande senast den 30 juni 2023 av de enheter som avses i punkt 1 eller deras dotterbolag i unionen från juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i unionen.”

e)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt punkterna 1c, 1d, 1e och 3a inom två veckor från beviljandet.”

3.

Artikel 1k ska ersättas med följande:

”Artikel 1k

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tjänster avseende redovisning, revision, inbegripet lagstadgad revision, bokföring eller skatterådgivning, eller företags- och organisationskonsulttjänster eller marknadsföringstjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla arkitekt- och ingenjörstjänster, juridisk rådgivning och it-konsulttjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2a.   Det ska vara förbjudet att tillhandahålla marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster, tjänster avseende teknisk provning och analys samt reklamtjänster till

a)

Rysslands regering, eller

b)

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

3.   Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4.   Punkt 2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 8 januari 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

4a.   Punkt 2a ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 16 januari 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

5.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.

6.   Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat eller för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som meddelats i en medlemsstat förutsatt att sådant tillhandahållande av tjänster är förenligt med målen i detta beslut och i beslut 2014/145/Gusp.

7.   Punkterna 1, 2 och 2a ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller ett partnerland enligt förteckningen i bilaga VII.

8.   Punkterna 2 och 2a ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är nödvändiga vid hot mot folkhälsan, för brådskande förebyggande av eller för lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer.

9.   Punkt 2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är nödvändiga för programvaruuppdateringar för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som tillåts enligt artiklarna 3.3 d och 3a.3 d.

10.   Genom undantag från punkterna 1, 2 och 2a får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges däri, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a)

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b)

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatens principer i Ryssland,

c)

för drift av unionens och medlemsstaternas eller partnerländernas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt,

d)

för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen och inköp, import eller transport till unionen av titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm,

e)

för att säkerställa kontinuerlig drift av infrastruktur, hårdvara och programvara som är av avgörande betydelse för människors hälsa och säkerhet eller för miljösäkerheten,

f)

för upprättande, drift, underhåll, bränsleförsörjning, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar, leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, eller kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön liksom för civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling, eller

g)

för att teleoperatörer i unionen ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som krävs för elektroniska kommunikationstjänsters drift, underhåll och säkerhet, inbegripet cybersäkerhet, i Ryssland, Ukraina, unionen, mellan Ryssland och unionen, och mellan Ukraina och unionen, samt för datacentraltjänster i unionen.

11.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 10, inom två veckor från beviljandet.”

4.

Artikel 4a ska ersättas med följande:

”Artikel 4a

1.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

b)

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c)

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

d)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

2.   Det ska vara förbjudet att

a)

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland,

b)

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c)

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland,

d)

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

3.   Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta sådan verksamhet som avses i punkt 1 efter att ha fastställt att

a)

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, liksom transport av fossila bränslen, naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 4o eller 4p, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b)

den uteslutande avser en juridisk person, en enhet eller ett organ som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland och som ägs av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

4.   Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 3, inom två veckor från beviljandet.

5.   Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på mineralutvinning som ger högst avkastning genom, eller vars huvudsakliga syfte är, produktion av vissa material. Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av denna punkt.”

5.

Artikel 4d ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”5b.   Vad gäller varor som förtecknas i del C i bilaga XI till förordning (EU) nr 833/2014 ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 16 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 17 december 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

b)

Följande punkter ska införas:

”6b.   Genom undantag från punkt 4 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör användningen av de varor och den teknik som avses i punkt 1, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd är nödvändigt för att undvika att satelliter kolliderar med varandra eller oavsiktligt återinträder i atmosfären.

6c.   Genom undantag från punkterna 1 och 4 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-numren 8517 71 00, 8517 79 00 och 9026 00 00 som förtecknas i del B i bilaga XI till förordning (EU) nr 833/2014, eller därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att det är nödvändigt av medicinska eller farmaceutiska skäl, eller av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar.

Vid beslut om ansökningar om tillstånd för medicinska, farmaceutiska eller humanitära ändamål i enlighet med den här punkten får de nationella behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.”

6.

Artikel 4ha.6 ska ersättas med följande:

”6.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt punkterna 5, 5a och 5b, inom två veckor från beviljandet.”

7.

Artikel 4i ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 d ska ersättas med följande:

”d)

importera eller köpa in, från och med den 30 september 2023, direkt eller indirekt, järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII till förordning (EU) nr 833/2014 som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt förteckningen i bilaga XVII till förordning (EU) nr 833/2014; vad gäller varor som förtecknas i bilaga XVII till förordning (EU) nr 833/2014 som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt KN-nummer 7207 11 eller 7207 12 10 eller 7224 90, ska detta förbud tillämpas från och med den 1 april 2024 för KN-nummer 7207 11 och från och med den 1 oktober 2024 för KN-numren 7207 12 10 och 7224 90.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vad gäller varor som förtecknas i del B i bilaga XVII till förordning (EU) nr 833/2014 och som inte förtecknas i del A i den bilagan, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, ska förbuden i punkt 1 inte tillämpas på fullgörandet till och med 8 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig på varor som omfattas av KN-numren 7207 11, 7207 12 10 och 7224 90, för vilka punkterna 4, 5 och 5a tillämpas.”

c)

Följande punkt ska införas:

”5a.   Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, av följande mängder av varor som omfattas av KN-nummer 7224 90:

a)

147 007 ton mellan den 17 december 2022 och den 31 december 2023.

b)

110 255 ton mellan den 1 januari 2024 och den 30 september 2024.”

d)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   De kvoter för importvolymer som anges i punkterna 4, 5 och 5a ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som föreskrivs i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (*1).

(*1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).”"

8.

Artikel 4k ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3b ska ersättas med följande:

”3b.   Vad gäller varor som förtecknas i del B i bilaga XXI till förordning (EU) nr 833/2014 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 8 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

Denna bestämmelse är inte tillämplig på varor som omfattas av KN-nummer 2905 11 enligt förteckningen i del B i bilaga XXI till förordning (EU) nr 833/2014, för vilka punkt 3ba är tillämplig.”

b)

Följande punkt ska införas:

”3ba.   Vad gäller varor som omfattas av KN-nummer 2905 11 enligt förteckningen i del B i bilaga XXI till förordning (EU) nr 833/2014 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 18 juni 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

9.

Artikel 4m ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Vad gäller varor som förtecknas i del A i bilaga XXIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 juli 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

b)

Punkt 3a ska ersättas med följande:

”3a.   Vad gäller varor som omfattas av KN-numren 2701, 2702, 2703 och 2704 enligt förteckningen i del A i bilaga XXIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 8 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

c)

Följande punkt ska införas:

”3b.   Vad gäller varor som förtecknas i del B i bilaga XXIII till förordning (EU) nr 833/2014 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 16 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.”

d)

Följande punkt ska införas:

”4a.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på de villkor de anser lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-numren 8417 20, 8419 81 80 och 8438 10 10, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att sådana varor eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt för fysiska personers personliga bruk.”

e)

Punkt 5a ska ersättas med följande:

‘5a.   När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 4a och 5, ska de inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.”

10.

Artikel 4o ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 7 ska följande stycken läggas till:

”Från och med den 5 februari 2023 ska det vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och erhålls från råolja som importeras på grundval av ett undantag som beviljats av den behöriga myndigheterna i Bulgarien i enlighet med punkt 5, till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom undantag från förbudet i andra stycket får de behöriga myndigheterna i Bulgarien, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Ukraina av vissa petroleumprodukter som erhållits från råolja som importerats enligt punkt 5, efter att ha fastställt att

a)

produkterna är avsedda att användas uteslutande i Ukraina,

b)

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i andra stycket.

Genom undantag från förbudet i andra stycket får de behöriga myndigheterna i Bulgarien, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till tredjeländer av vissa petroleumprodukter som erhållits från råolja som importerats enligt punkt 5, inom ramen för de exportkvoter som nämns i bilaga XXXII till förordning (EU) nr 833/2014, efter att ha fastställt att

a)

produkterna inte kan lagras i Bulgarien på grund av miljö- och säkerhetsrisker,

b)

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i andra stycket.

Bulgarien ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt tredje och fjärde styckena, inom två veckor från beviljandet.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av undantagen i tredje och fjärde styckena.”

b)

I punkt 8 ska följande stycken läggas till:

”Från och med den 5 februari 2023 får de behöriga myndigheterna i Ungern och Slovakien genom undantag från förbudet i tredje stycket, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Ukraina av vissa petroleumprodukter som erhållits från råolja som importerats enligt punkt 3 d, efter att ha fastställt att

a)

produkterna är avsedda att användas uteslutande i Ukraina,

b)

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i tredje stycket.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt denna punkt, inom två veckor från beviljandet.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta produkter som ska omfattas av undantaget i femte stycket.”

11.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4r

1.   Genom undantag från artiklarna 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j och 4m får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans eller överföring av varor och teknik som förtecknas i bilagorna II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX och XXIII till förordning (EU) nr 833/2014, liksom i bilaga I till förordning (EU) 2021/821, till och med den 30 september 2023, om sådan försäljning, leverans eller överföring är absolut nödvändig för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Varorna och tekniken ägs av en medborgare i en medlemsstat eller av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

b)

De behöriga myndigheter som fattar beslut om ansökningar om tillstånd saknar rimliga skäl att anta att varorna kan vara avsedda för en militär slutanvändare eller ha militär slutanvändning i Ryssland.

c)

De berörda varorna och den berörda tekniken befann sig fysiskt i Ryssland innan de relevanta förbuden i artikel 3, 3a, 4, 4c, 4d, 4g, 4j eller 4m trädde i kraft med avseende på de varorna och den tekniken.

2.   Genom undantag från artiklarna 4i och 4k får de behöriga myndigheterna tillåta, till och med den 30 september 2023, import eller överföring av varor som förtecknas i bilagorna XVII och XXI till förordning (EU) nr 833/2014, om sådan import eller överföring är absolut nödvändig för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Varorna ägs av en medborgare i en medlemsstat eller av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

b)

De berörda varorna befann sig fysiskt i Ryssland innan de relevanta förbuden i artiklarna 4i och 4k trädde i kraft med avseende på de varorna.

3.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt punkterna 1 och 2, inom två veckor från beviljandet.”

12.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Punkt 12 ska vara tillämplig med avseende på en eller flera av de enheter som anges i punkt 2 i bilagan till detta beslut från och med den 1 februari 2023 och förutsatt att rådet, efter att ha prövat respektive fall, enhälligt beslutar detta.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).


BILAGA

1.

Bilaga IV till beslut 2014/512/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Förteckning över juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 3.7, 3a.7 och 3b.1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Communication Center of the Ministry of Defense

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Foreign Intelligence Service (SVR)

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding Yard)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministry of Defence RF

Moscow Institute of Physics and Technology

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC ’35th Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Astrakhan Shipyard’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Aysberg Central Design Bureau’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Baltic Shipbuilding Factory’

United Shipbuilding Corporation JSC ’Krasnoye Sormovo Plant OJSC’

United Shipbuilding Corporation JSC SC ’Zvyozdochka’

United Shipbuilding Corporation ’Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’

United Shipbuilding Corporation ’Scientific Research Design Technological Bureau Onega’

United Shipbuilding Corporation ’Sredne-Nevsky Shipyard’

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ’Kant’

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ’Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ”Vympel” By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ’MBDB ”ISKRA”’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ’October’

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise ’State Scientific-Research Institute for Aviation Systems’ (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering ’Rubin’, JSC

’Aeropribor-Voskhod’, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company ’Head Special Design Bureau Prozhektor’

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP ’Avitec’, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC ’I.S. Brook’ INEUM

SPE ’Krasnoznamenets’, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA ’Impuls’, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB ’Technika’

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”.

2.

I bilaga IX till beslut 2014/512/Gusp ska följande poster läggas till:

 

”NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal”.

3.

Bilaga X till beslut 2014/512/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA X

Förteckning över juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 1aa

DEL A

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

DEL B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

DEL C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK”.


Top