EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2461

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/2461 av den 14 december 2022 om erkännande av systemet ”KZR INiG” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/603 (Text av betydelse för EES)

C/2022/9178

EUT L 321, 15.12.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2461/oj

15.12.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 321/38


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/2461

av den 14 december 2022

om erkännande av systemet ”KZR INiG” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/603

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (1), särskilt artikel 30.4, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastställs krav för vissa bränslen, nämligen biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen. Genom de kraven säkerställs att dessa bränslen endast kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i det direktivet om de har producerats på ett hållbart sätt, och leder till betydande minskningar av växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen. I artikel 29 i direktivet fastställs hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. I artikel 26 i direktivet och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 (2) fastställs dessutom kriterier för att fastställa i) de bränsleråvaror för biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen som medför en hög risk för indirekt ändring av markanvändning, och ii) de biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen med hög risk för indirekt ändring av markanvändning vilka uppfyller vissa villkor och som kan certifieras ha låg risk för indirekt ändring av markanvändning. I artikel 25.2 i direktiv (EU) 2018/2001 fastställs kriterier för minskade växthusgasutsläpp för förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn. I artikel 28.2 i det direktivet föreskrivs att ekonomiska aktörer ska föra in uppgifter i en unionsdatabas om de transaktioner som gjorts och om hållbarhetsegenskaperna hos förnybara bränslen (biodrivmedel, biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung) och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn.

(2)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastställs också regler för beräkningen av bidraget från förnybar el till transportmålen. I artikel 27.3 i det direktivet fastställs regler för att beräkna detta bidrag när elen används direkt för att driva elfordon och när den används för att producera förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

(3)

Frivilliga system har spelat en viktig roll när det gäller att visa efterlevnad av hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen. Enligt direktiv (EU) 2018/2001 kan frivilliga system användas för att i) certifiera att alla bränslen som produceras från biomassa, inbegripet gasformiga och fasta bränslen, uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i det direktivet, ii) tillhandahålla korrekta uppgifter om deras minskade växthusgasutsläpp, iii) certifiera att förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen uppfyller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp, och iv) bevisa överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 27.3 i det direktivet om beräkning av andelen förnybar el inom transportsektorn. Frivilliga system kan också användas för att visa att ekonomiska aktörer för in korrekta uppgifter i unionsdatabasen eller de nationella databaserna avseende vissa förnybara drivmedel och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn, i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2018/2001. Dessutom kan frivilliga system användas för att certifiera biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändring av markanvändning. Kommissionen kan besluta att frivilliga nationella eller internationella system kan tjäna alla eller vissa av dessa syften.

(4)

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis på eller uppgifter om efterlevnad av hållbarhetskriterierna eller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp, vilka erhållits i enlighet med ett frivilligt system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som omfattas av beslutet om erkännande av systemet, ska en medlemsstat, enligt artikel 30.9 i direktiv (EU) 2018/2001, inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis.

(5)

Den 28 augusti 2020 lämnade systemet ”KZR INiG” in en begäran till kommissionen om erkännande i enlighet med artikel 30.4 i direktiv (EU) 2018/2001. Begäran ledde till att kommissionen gjorde en bedömning av systemet, och vissa problem identifierades som hindrade att systemet ansågs vara förenligt med hållbarhetskriterierna enligt artikel 29 i direktiv (EU) 2018/2001. När en förnyad begäran lämnades in den 25 juni 2021 hade problemen åtgärdats på ett korrekt sätt. I sin bedömning drog kommissionen slutsatsen att systemet i) tillräckligt täckte de hållbarhetskriterier för agrobiomassa som fastställs i artikel 29.2–29.5 i direktiv (EU) 2018/2001, i) innehöll korrekta uppgifter om minskade växthusgasutsläpp i den mening som avses i artikel 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001, och iii) tillämpade ett massbalanssystem i enlighet med kraven i artikel 30.1 och 30.2 i direktiv (EU) 2018/2001. Kommissionen ansåg dock inte att systemet i tillräcklig utsträckning täckte hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa som fastställs i artikel 29.6 och 29.7 i direktiv (EU) 2018/2001. Systemet ”KZR INiG” erkändes därför endast för att visa överensstämmelse med kraven i artikel 29.2–29.5 och 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001, genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/603 (3).

(6)

Genom systemet ”KZR INiG” infördes ytterligare ändringar för att säkerställa att hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa som fastställs i artikel 29.6 och 29.7 i direktiv (EU) 2018/2001 också täcktes i tillräcklig utsträckning. Efter ytterligare ändringar åtgärdades alla kvarstående problem, som tidigare hade identifierats, på lämpligt sätt i en förnyad begäran av den 23 september 2022.

(7)

Systemet ”KZR INiG” omfattar följande råvaror: Agrobiomassa, skogsbiomassa samt avfall och restprodukter. Systemet omfattar också alla typer av bränslen. Det har en global geografisk täckning och omfattar hela spårbarhetskedjan (för biometan fram till produktionsenheten). Kommissionen har gjort en ny bedömning av systemet ”KZR INiG” efter den nya begäran av den 23 september 2022 och har konstaterat att det i) i tillräcklig utsträckning täcker de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 29.2–29.7 i direktiv (EU) 2018/2001, ii) innehåller korrekta uppgifter om minskade växthusgasutsläpp i den mening som avses i artikel 29.10 i det direktivet, och iii) tillämpar ett massbalanssystem i enlighet med kraven i artikel 30.1 och 30.2 i det direktivet.

(8)

Kommissionens bedömning tar inte hänsyn till den genomförandeakt om vägledning för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i artikel 29.6 och 29.7 i direktiv (EU) 2018/2001 som kommer att antas i enlighet med artikel 29.8 i det direktivet (4). Systemet ”KZR INiG” kommer därför att bedömas på nytt i detta avseende.

(9)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/996 (5) är tillämplig först från och med den 30 december 2023. Systemet ”KZR INiG” bör bedömas på nytt mot bakgrund av den nya genomförandeförordningen.

(10)

Bedömningen av systemet ”KZR INiG” visade att det håller godtagbar standard vad gäller tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och uppfyller metodkraven i bilaga VI till direktiv (EU) 2018/2001.

(11)

Av öppenhets- och rättssäkerhetsskäl är det lämpligt att en enda kommissionsakt på ett heltäckande sätt fastställer alla hållbarhetskriterier och kriterier för växthusgasutsläpp som systemet ”KZR INiG” anses omfatta i tillräcklig utsträckning. Genomförandebeslut (EU) 2022/603 bör därför ersättas.

(12)

Det erkända systemet ”KZR INiG” bör göras tillgängligt på avdelningen om frivilliga system på kommissionens Europa-webbplats.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga systemet ”KZR INiG” (systemet), som lämnades in för erkännande till kommissionen den 23 september 2022, visar följande för de bränslen som granskas inom ramen för systemet:

a)

Partierna av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 29.2–29.7 och 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001.

b)

De ekonomiska aktörerna efterlever skyldigheten att föra in korrekta uppgifter i unionsdatabasen eller de nationella databaserna om förnybara drivmedel och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2018/2001.

Systemet innehåller också korrekta uppgifter om minskade växthusgasutsläpp för de syften som anges i artikel 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001 eftersom det garanterar att alla relevanta uppgifter från de ekonomiska aktörerna i tidigare led i försörjningskedjan överförs till de ekonomiska aktörerna i senare led i försörjningskedjan.

Eventuella ändringar av innehållet i det frivilliga systemet ”KZR INiG”, så som det lämnats in för erkännande till kommissionen den 23 september 2022, som kan påverka grunden för detta beslut, ska utan dröjsmål anmälas till kommissionen. Kommissionen ska bedöma de anmälda ändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad uppfyller de hållbarhetskriterier för vilka det har erkänts.

Artikel 2

Beslutet ska tillämpas till och med den 16 december 2027.

Artikel 3

Detta beslut ska upphöra att gälla om

a)

det tydligt har visats att det frivilliga systemet ”KZR INiG” inte har tillämpat aspekter som anses vara viktiga för detta beslut eller om dessa aspekter har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt,

b)

det frivilliga systemet ”KZR INiG” inte lämnar in årliga rapporter till kommissionen i enlighet med artikel 30.5 i direktiv (EU) 2018/2001,

c)

det frivilliga systemet ”KZR INiG” inte tillämpar standarder för oberoende revision och andra krav som anges i de genomförandeakter som avses i artiklarna 29.8 och 30.8 i direktiv (EU) 2018/2001, eller inte genomför förbättringar av andra aspekter av systemet som anses viktiga för ett fortsatt erkännande.

Artikel 4

Genomförandebeslut (EU) 2022/603 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 16 december 2022.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning (EUT L 133, 21.5.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/603 av den 8 april 2022 om erkännande av det frivilliga systemet ”KZR INiG” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 för biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen (EUT L 114, 12.4.2022, s. 185).

(4)  Genomförandeförordningen om vägledning för att visa överensstämmelse med hållbarhetskriterierna i artikel 29.6 och 29.7 i direktiv (EU) 2018/2001 fick ett positivt yttrande från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen den 14 september 2022, men har ännu inte antagits officiellt.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/996 av den 14 juni 2022 om regler för att verifiera hållbarhet och kriterier för minskade växthusgasutsläpp och kriterier för låg risk för indirekt ändring av markanvändning (EUT L 168, 27.6.2022, s. 1).


Top