EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2283

Rådets genomförandebeslut (EU) 2022/2283 av den 21 november 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1351 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Lettland för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

ST/13941/2022/INIT

EUT L 301, 22.11.2022, p. 119–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2283/oj

22.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 301/119


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/2283

av den 21 november 2022

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1351 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Lettland för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/672 av den 19 maj 2020 om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av covid-19-utbrottet (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Efter en ansökan från Lettland den 7 augusti 2020 beviljade rådet, genom genomförandebeslut (EU) 2020/1351 (2), Lettland ekonomiskt stöd i form av ett lån på högst 192 700 000 EUR med en längsta genomsnittlig löptid på 15 år och med en tillgänglighetsperiod på 18 månader, i syfte att komplettera Lettlands nationella ansträngningar att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och dess socioekonomiska konsekvenser för arbetstagare och egenföretagare.

(2)

Lånet skulle användas av Lettland för att finansiera de system för korttidsarbete, liknande åtgärder och hälsorelaterade åtgärder som avses i artikel 3 i genomförandebeslut (EU) 2020/1351.

(3)

Efter en andra ansökan från Lettland den 11 mars 2021 beviljade rådet, genom genomförandebeslut (EU) 2021/677 (3) om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1351, Lettland 112 500 000 EUR i ytterligare ekonomiskt stöd genom att höja det högsta lånebeloppet till 305 200 000 EUR med en längsta genomsnittlig löptid på 15 år och med en tillgänglighetsperiod på 18 månader, i syfte att komplettera Lettlands nationella ansträngningar att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och dess socioekonomiska konsekvenser för arbetstagare och egenföretagare.

(4)

Det ytterligare lånet skulle användas av Lettland för att finansiera de system för korttidsarbete, liknande åtgärder och hälsorelaterade åtgärder som avses i artikel 3 i genomförandebeslut (EU) 2020/1351.

(5)

Covid-19-utbrottet har immobiliserat en stor del av arbetskraften i Lettland. Detta har lett till upprepade och kraftiga ökningar av Lettlands offentliga utgifter för de åtgärder som anges i artikel 3 a, c, d, g, h, f och i) i genomförandebeslut (EU) 2020/1351.

(6)

Covid-19-utbrottet och de extraordinära åtgärder som Lettland har vidtagit under 2020, 2021 och 2022 för att begränsa utbrottet och dess socioekonomiska och hälsorelaterade effekter har haft, och har fortfarande, en mycket stor inverkan på landets offentliga finanser. År 2020 hade Lettland ett offentligt underskott på 4,5 % och en offentlig skuld på 43,3 % av bruttonationalprodukten (BNP), vilket ökade till 7,3 % respektive 44,8 % i slutet av 2021. I kommissionens vårprognos 2022 förväntas Lettlands offentliga underskott uppgå till 7,2 % av BNP och den offentliga skulden till 47,0 % av BNP i slutet av 2022. I kommissionens interimsprognos sommaren 2022 beräknas Lettlands BNP öka med 3,9 % 2022.

(7)

Den 6 oktober 2022 ansökte Lettland om 167 607 000 EUR i ytterligare ekonomiskt stöd från unionen som ett fortsatt komplement till landets nationella ansträngningar under 2020, 2021 och 2022 att hantera effekterna av covid-19-utbrottet och de socioekonomiska konsekvenserna av utbrottet för arbetstagare och egenföretagare. Lettland förlängde eller ändrade i synnerhet de system för korttidsarbete och liknande åtgärder som anges i skälen 8–12.

(8)

Systemet för ersättning till permitterade gäller företag, egenföretagare och betalare av licensavgiften vars inkomster från ekonomisk verksamhet har minskat med minst 20 % jämfört med genomsnittet för augusti–oktober 2020. Genom systemet betalas ersättning ut till permitterade eller egenföretagare på 50 % eller 70 % av deras löner eller inkomster, beroende på vilket skattesystem de omfattas av. Den lägsta stödnivån är fastställd till 500 EUR och den högsta till 1 000 EUR per anställd och kalendermånad. Systemet inrättades genom Regeringsförordning nr 709 ”Regler om ersättning vid driftstopp för skattebetalare för fortsatt verksamhet i samband med covid-19-krisen” (antagen den 24 november 2020 (4) och ändrad den 12 januari 2021 (5), 19 januari 2021 (6), 4 februari 2021 (7) och den 26 februari 2021 (8)). Genom åtgärden utvidgas det system som anges i artikel 3 a i genomförandebeslut (EU) 2020/1351 till att omfatta personer sysselsatta inom skönhetsbranschen, personer vars skattebehandling har ändrats från och med 2021 blir berättigade till stöd, villkoren för stödberättigande förbättras avseende patentbetalare, och stödmottagarna kan välja mellan två kriterier för stödberättigande när de ansöker om stöd.

(9)

Till systemet för ersättning till permitterade är kopplat ett bidrag till arbetstagare med barn som anges i artikel 3 c i genomförandebeslut (EU) 2020/1351 och för vilket Lettland ansöker om ytterligare stöd. Bidraget på 50 EUR per månad per barn utgör ett ytterligare stöd till permitterade som har rätt till inkomstskattelättnad för personer som är beroende av dem för sin försörjning. Stödåtgärden förlängdes genom Regeringsbeslut nr 706 av den 1 december 2020 om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ”Medel avsedda för oförutsedda händelser” (9) och Regeringsbeslut nr 15 av den 11 januari 2021 om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ”Medel för oförutsedda händelser” (10). Åtgärden kan betraktas som en åtgärd som liknar system för korttidsarbete enligt förordning (EU) 2020/672, eftersom den innebär att anställda och egenföretagare får inkomststöd, vilket bidrar till att täcka kostnaderna för barnomsorg i samband med skolstängningar och därmed hjälper föräldrar att fortsätta sitt arbete, vilket förhindrar att anställningsförhållandet äventyras.

(10)

Genom systemet för lönesubventioner stöds arbetsgivare vars intäkter från ekonomisk verksamhet har minskat med minst 20 %. Stödet enligt systemet uppgår till 50 % av den genomsnittliga bruttomånadslönen, dock högst 500 EUR per kalendermånad. De stödmottagande arbetsgivarna är skyldiga att upprätthålla sysselsättningen för de arbetstagare som får stöd och att komplettera lönesubventionen så att arbetstagaren erhåller hela den normala lönen. Systemet inrättades genom Regeringsförordning nr 675 om ”regler om tillhandahållande av stöd till skattebetalare för fortsatt verksamhet i samband med covid-19-krisen” (antagen den 10 november 2020 (11) och ändrad den 12 januari 2021 (12), 1 april 2021 (13), 26 oktober 2021 (14), 9 november 2021 (15), 30 november 2021 (16), 7 december 2021 (17), 23 december 2021 (18) och den 11 januari 2022 (19)) och Regeringsbeslut nr 128 ”om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’” (20). Åtgärden innebär att stödperioden för det system som anges i artikel 3 d i genomförandebeslut (EU) 2020/1351 förlängs, att möjligheterna att få stöd utvidgas genom att det blir möjligt för stödmottagarna att välja mellan två kriterier för stödberättigande, att risken att för mycket ersättning betalas ut undanröjs, att begränsningarna av stödberättigande för patentbetalare förtydligas samt att möjligheterna att få stöd från oktober 2021 till februari 2022 begränsas till personer som har ett vaccinationsintyg för covid-19 eller ett intyg om konstaterad smitta med covid-19.

(11)

Genom systemet med covid-19-relaterade sjukförmåner utbetalas statligt finansierade sjukförmåner till personer som tvingats stanna hemma från arbetet på grund av krav på självisolering eller självkarantän, till skillnad från i normala fall då en del av sjukförmånen betalas av arbetsgivaren. Systemet inrättades genom Ändring av lagen ”om moderskaps- och sjukförsäkring” (antagen den 20 mars 2020 (21) och ändrad den 12 november 2020 (22), 4 november 2021 (23) och den 13 januari 2022 (24)). Genom åtgärden förlängs stödperioden för de covid-19-relaterade sjukförmåner som anges i artikel 3 g i genomförandebeslut (EU) 2020/1351 samtidigt som möjligheterna att få stöd begränsas till personer med vaccinationsintyg för covid-19 eller intyg om konstaterad smitta med covid-19, eller som har fått ett utlåtande om att de måste skjuta upp vaccinering mot covid-19, och det specificeras i vilka fall och under vilka förhållanden arbetsgivare bör träda in och betala ut sjukförmåner till anställda utan att få statligt stöd.

(12)

Sjukförmåner för föräldrar och vårdnadshavare tillhandahåller stöd till anställda som inte kan arbeta på distans och måste ta hand om barn under 10 år eller personer med funktionsnedsättning, när skolor och centrum för dagverksamhet stängs på grund av covid-19-utbrottet. Åtgärden kan betraktas som en sådan åtgärd som liknar system för korttidsarbete som avses i förordning (EU) 2020/672, eftersom den tillhandahåller stöd till föräldrar och vårdnadshavare och bidrar till att skydda sysselsättningen genom att föräldrar och vårdnadshavare som måste ta hand om barn eller personer med funktionsnedsättning när skolor och centrum för dagverksamhet är stängda inte behöver avsluta sitt anställningsförhållande. Sjukförmånerna föreskrivs i Ändring av lagen ”om moderskaps- och sjukförsäkring” av den 26 november 2020 (25) och Regeringsbeslut nr 707 av den 1 december 2020”om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’” (26) och Regeringsbeslut nr 13 av den 11 januari 2021”om tilldelning av ekonomiska medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’” (27).Lettland ansöker om ytterligare stöd för den befintliga åtgärd som anges i artikel 3 h i genomförandebeslut (EU) 2021/677.

(13)

Lettland har också ytterligare förlängt eller ändrat en rad hälsorelaterade åtgärder för att hantera covid-19-utbrottet. Det gäller särskilt de åtgärder som anges i skälen 14–15.

(14)

Hälsorelaterade utgifter förutses för personlig skyddsutrustning för anställda inom den offentliga sektorn för att säkerställa en säker arbetsmiljö för dem som exponeras för covid-19-smitta. Systemet inrättades genom Regeringsförordning nr 380 om ”Regler om resurser för att säkerställa nödvändig epidemiologisk säkerhet för institutioner upptagna i förteckningen över prioriterade institutioner och behov” (antagen den 9 juni 2020 (28)). Lettland ansöker om ytterligare stöd för den befintliga åtgärd som anges i artikel 3 f i genomförandebeslut (EU) 2020/1351.

(15)

Bonusar för läkare och anställda som hanterar covid-19-krisen på mellan 20 % och 100 % av månadslönerna för att ersätta dem för deras arbete under förhållanden med ökad risk och ökad arbetsbörda, i enlighet med Regeringsbesluten nr 136 av den 27 mars 2020 (29) och nr 656 av den 6 november 2020”om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’” (30), Regeringsbeslut nr 743 av den 8 december 2020”Ändringar av Regeringsbeslut nr 655 av den 6 november 2020’om förklaring av undantagstillstånd’” (31) och Regeringsbeslut nr 37 av den 21 januari 2021”om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’” (32). Dessa bonusar tillkommer utöver den högsta bonus som fastställs i Lag om löner till tjänstemän och anställda vid statliga och lokala myndigheter. Åtgärden stöder sysselsättningen genom att säkerställa arbetstagarnas hälsa och kontinuiteten i viktiga offentliga tjänster. Lettland ansöker om ytterligare stöd för den befintliga åtgärd som anges i artikel 3 i) i genomförandebeslut (EU) 2020/1351.

(16)

Lettland uppfyller de villkor för att få ansöka om ekonomiskt stöd som anges i artikel 3 i förordning (EU) 2020/672. Lettland har tillhandahållit kommissionen lämplig bevisning för att de faktiska och planerade offentliga utgifterna har ökat med 508 124 069 EUR sedan den 1 februari 2020 till följd av de nationella åtgärder som har vidtagits för att hantera de socioekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet. Detta utgör en plötslig och kraftig ökning eftersom den dessutom beror på en förlängning eller ändring av befintliga nationella åtgärder med direkt anknytning till system för korttidsarbete och liknande åtgärder som omfattar en betydande andel av företagen och arbetskraften i Lettland. Lettland avser att finansiera 35 317 069 EUR på egen hand.

(17)

Kommissionen har i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2020/672 samrått med Lettland och kontrollerat den plötsliga och kraftiga ökning av de faktiska och planerade offentliga utgifterna med direkt anknytning till system för korttidsarbete och liknande åtgärder samt till relevanta hälsorelaterade åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet som det hänvisas till i ansökan av den 6 oktober 2022.

(18)

Utgifterna för de hälsorelaterade åtgärder som anges i Lettlands ansökan av den 6 oktober 2022 och i skälen 14–15 uppgår till 70 921 236 EUR.

(19)

Ekonomiskt stöd bör därför ges för att hjälpa Lettland att hantera de socioekonomiska effekterna av de stora ekonomiska störningar som är en följd av covid-19-utbrottet. Kommissionen bör fatta beslut om löptid och storlek på samt verkställande av delbetalningar och trancher i nära samarbete med de nationella myndigheterna.

(20)

Eftersom den tillgänglighetsperiod som anges i genomförandebeslut (EU) 2020/1351 har löpt ut måste en ny tillgänglighetsperiod fastställas för det ytterligare ekonomiska stödet. Den tillgänglighetsperiod för ekonomiskt stöd på 18 månader som beviljas genom genomförandebeslut (EU) 2020/1351 bör förlängas med 21 månader och den totala tillgänglighetsperioden bör följaktligen uppgå till 39 månader från och med den första dagen efter det att genomförandebeslut (EU) 2020/1351 har fått verkan.

(21)

Lettland och kommissionen bör beakta detta beslut i det låneavtal som avses i artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/672.

(22)

Detta beslut bör inte påverka resultatet av eventuella förfaranden rörande snedvridningar av den inre marknadens funktion som kan komma att inledas, särskilt enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Beslutet befriar inte medlemsstaterna från deras skyldighet att i enlighet med artikel 108 i fördraget till kommissionen anmäla alla planerade statliga stödåtgärder.

(23)

Lettland bör regelbundet informera kommissionen om genomförandet av de planerade offentliga utgifterna för att göra det möjligt för kommissionen att bedöma i vilken utsträckning Lettland har genomfört utgifterna.

(24)

Beslutet att ge ekonomiskt stöd har fattats med beaktande av Lettlands befintliga och förväntade behov, de ansökningar om ekonomiskt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 som andra medlemsstater redan lämnat in eller planerar att lämna in, samt med tillämpning av principerna om likabehandling, solidaritet, proportionalitet och insyn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandebeslut (EU) 2020/1351 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   Unionen ska göra ett lån på högst 472 807 000 EUR tillgängligt för Lettland. Lånet ska ha en längsta genomsnittlig löptid på 15 år.

2.   Det ekonomiska stöd som beviljas genom detta beslut ska vara tillgängligt under en period på 39 månader från och med den första dagen efter det att detta beslut har fått verkan.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Den första delbetalningen ska verkställas med förbehåll för att det låneavtal som föreskrivs i artikel 8.2 i förordning (EU) 2020/672 träder i kraft. Ytterligare delbetalningar ska verkställas i enlighet med villkoren i låneavtalet eller, i förekommande fall, med förbehåll för att ett addendum till låneavtalet eller ett ändrat låneavtal mellan Lettland och kommissionen som ersätter det ursprungliga låneavtalet träder i kraft.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

Lettland får finansiera följande åtgärder:

a)

Systemet för ersättning till permitterade enligt Regeringsförordningarna nr 179 (antagen den 31 mars 2020) ’Regler om ersättning vid driftsstopp för egenföretagare som påverkats av covid-19-spridningen’ och nr 165 (antagen den 26 mars 2020) ’Regler om arbetsgivare som påverkats av krisen till följd av covid-19 och som är berättigade till ersättning vid driftsstopp och uppdelning i delbetalningar eller uppskjutande av skatteskulder i upp till tre år’, efter förlängning och senast ändrad genom Ändringar av regeringsförordning nr 709 ’Regler om ersättning vid driftstopp för skattebetalare för fortsatt verksamhet i samband med covid-19-krisen’ den 19 januari 2021, 4 februari 2021 och 26 februari 2021.

b)

Ersättning vid driftsstopp enligt Regeringsförordning nr 236 (antagen den 23 april 2020) ’Regler om ersättning vid driftsstopp för anställda eller egenföretagare som påverkats av covid-19-spridningen’.

c)

Bidrag till arbetstagare med barn enligt Regeringsförordning nr 178 av den 16 april 2020’om tilldelning av ekonomiska medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’’, efter förlängning.

d)

Systemet för lönesubventioner för turism- och exportbranscherna, enligt Informationsrapporten om åtgärder för att komma till rätta med covid-19-krisen och bidra till ekonomisk återhämtning, efter förlängning och senast ändrad genom Ändringar av regeringsförordning nr 675 om ’regler om tillhandahållande av stöd till skattebetalare för fortsatt verksamhet i samband med covid-19-krisen’ den 1 april 2021, 26 oktober 2021, 9 november 2021, 30 november 2021, 7 december 2021, 23 december 2021 och den 11 januari 2022.

e)

Utbetalningar av lönebidrag till personal inom hälso- och sjukvårdssektorn och de som är anställda inom kultursektorn, enligt Lagen om åtgärder för förebyggande och bekämpande av hot mot staten och konsekvenserna av dessa till följd av spridningen av covid-19, Lagen om bekämpning av följderna av spridningen av covid-19-infektionen och Regeringsförordning nr 303 av den 3 juni 2020’om tilldelning av ekonomiska medel från till det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’’.

f)

Hälsorelaterade utgifter för personlig skyddsutrustning enligt Regeringsförordningarna nr 79 av den 3 mars 2020, nr 118 av den 20 mars 2020 och nr 220 av den 27 april 2020’om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’”, Regeringsförordning nr 380 av den 9 juni 2020 Regler om resurser för att säkerställa nödvändig epidemiologisk säkerhet för institutioner upptagna i förteckningen över prioriterade institutioner och behov’.

g)

Covid-19-relaterade sjukförmåner enligt Ändring av lagen ’om moderskaps- och sjukförsäkring’ (antagen den 20 mars 2020), förlängd och senast ändrad genom Ändringar av lagen ’om moderskaps- och sjukförsäkring’ den 4 november 2021 och den 13 januari 2022.

h)

Sjukförmåner för föräldrar och vårdnadshavare, i enlighet med Ändring av lagen ’om moderskaps- och sjukförsäkring’ (avsnitten 48 och 49 i övergångsbestämmelserna), antagen den 26 november 2020, Regeringsbeslut nr 707 av den 1 december 2020’om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’’ och Regeringsbeslut nr 13 av den 11 januari 2021’om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’’.

i)

Bonusar för läkare och anställda som hanterar covid-19-krisen, i enlighet med Regeringsbeslut nr 136, antaget den 27 mars 2020, ’om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’’, Regeringsbeslut nr 656, antaget den 6 november 2020’om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’’, Regeringsbeslut nr 743 av den 8 december 2020’om ändring av Regeringsbeslut nr 655 av den 6 november 2020’om förklaring av undantagstillstånd’’ och Regeringsbeslut nr 37, antaget den 21 januari 2021 om tilldelning av medel från det statliga budgetprogrammet ’Medel för oförutsedda händelser’.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaten.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2022.

På rådets vägnar

Z. NEKULA

Ordförande


(1)  EUT L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1351 av den 25 september 2020 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Lettland för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet (EUT L 314, 29.9.2020, s. 38).

(3)  Rådets genomförandebeslut (EU) 2021/677 av den 23 april 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1351 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Lettland för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet (EUT L 144, 27.4.2021, s. 7).

(4)  Latvijas Vēstnesis, 230B, 27.11.2020.

(5)  Latvijas Vēstnesis, 9A, 14.1.2021.

(6)  Latvijas Vēstnesis, 15, 22.1.2021.

(7)  Latvijas Vēstnesis, 25A, 5.2.2021.

(8)  Latvijas Vēstnesis, 48, 10.3.2021.

(9)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(10)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(11)  Latvijas Vēstnesis, 222A, 16.11.2020.

(12)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(13)  Latvijas Vēstnesis, 66, 7.4.2021.

(14)  Latvijas Vēstnesis, 211, 1.11.2021.

(15)  Latvijas Vēstnesis, 220, 12.11.2021.

(16)  Latvijas Vēstnesis, 236, 7.12.2021.

(17)  Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021.

(18)  Latvijas Vēstnesis, 249A, 27.12.2021.

(19)  Latvijas Vēstnesis, 9, 13.1.2022.

(20)  Latvijas Vēstnesis, 42, 2.3.2021.

(21)  Latvijas Vēstnesis, 57B, 21.3.2020.

(22)  Latvijas Vēstnesis, 221A, 13.11.2020.

(23)  Latvijas Vēstnesis, 215A, 5.11.2021.

(24)  Latvijas Vēstnesis, 10A, 14.1.2022.

(25)  Latvijas Vēstnesis, 230A, 27.11.2020.

(26)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(27)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(28)  Latvijas Vēstnesis, 113A, 12.6.2020.

(29)  Latvijas Vēstnesis, 62B, 27.3.2020.

(30)  Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2020.

(31)  Latvijas Vēstnesis, 237A, 8.12.2020.

(32)  Latvijas Vēstnesis, 16, 25.1.2021.


Top