EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2273

Rådets beslut (EU) 2022/2273 av den 18 november 2022 om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett statusavtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa verksamhet i Montenegro

ST/14139/2022/INIT

OJ L 300, 21.11.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2273/oj

21.11.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/27


RÅDETS BESLUT (EU) 2022/2273

av den 18 november 2022

om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett statusavtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa verksamhet i Montenegro

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 77.2 b och d, 79.2 c, 218.3 och 218.4,

med beaktande av Europeiska kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)

Under omständigheter som kräver utplacering av gränsförvaltningsenheter från den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka i ett tredjeland där medlemmarna i enheterna kommer att utöva verkställande befogenheter, ska unionen enligt artikel 73.3. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 (1) ingå ett statusavtal med det berörda tredjelandet på grundval av artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(2)

Förhandlingar bör inledas i syfte att ingå ett statusavtal med Montenegro om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa verksamhet på Montenegros territorium.

(3)

Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (2). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(4)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen bemyndigas härmed att på unionens vägnar inleda förhandlingar om ett statusavtal mellan Europeiska unionen och Montenegro om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa verksamhet på Montenegros territorium.

Artikel 2

Förhandlingarna ska föras på grundval av rådets förhandlingsdirektiv, vilka återges i addendumet till detta beslut, och i samråd med rådets relevanta arbetsgrupp.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdat i Bryssel den 18 november 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (EUT L 295, 14.11.2019, s. 1).

(2)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).


Top