EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1657

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1657 av den 26 september 2022 om erkännande av det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 för biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen (Text av betydelse för EES)

C/2022/6713

OJ L 249, 27.9.2022, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1657/oj

27.9.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1657

av den 26 september 2022

om erkännande av det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 för biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (1), särskilt artikel 30.4 och 30.5, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastställs krav för vissa bränslen, nämligen biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen, för att säkerställa att de endast kan medräknas med avseende på de mål som fastställs i det direktivet om de har producerats på ett hållbart sätt och medför betydligt minskade växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen. I artikel 29 i direktivet fastställs hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Dessutom fastställs i artikel 26 i direktivet samt i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 (2) kriterier för att fastställa dels de bränsleråvaror för biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen som har hög risk för indirekt ändring av markanvändning, dels de biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen med hög risk för indirekt ändring av markanvändning vilka uppfyller vissa villkor och som kan certifieras ha låg risk för indirekt ändring av markanvändning. I artikel 25.2 i direktivet fastställs kriterier för minskade växthusgasutsläpp för förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn. I artikel 28.2 i direktivet föreskrivs att ekonomiska aktörer ska föra in uppgifter i en unionsdatabas om de transaktioner som gjorts och om hållbarhetsegenskaperna hos förnybara bränslen (biodrivmedel, biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung) och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn.

(2)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastställs också regler för beräkningen av bidraget från förnybar el till transportmålen. I artikel 27.3 i det direktivet fastställs regler för att beräkna detta bidrag, både när elen används direkt för att driva elfordon och när den används för att producera förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

(3)

Frivilliga certifieringssystem har haft stor betydelse för att tillhandahålla bevis på efterlevnad av hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp när det gäller biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Enligt direktiv (EU) 2018/2001 kan frivilliga system användas för att certifiera att alla bränslen som produceras från biomassa, inklusive gasformiga och fasta bränslen, uppfyller de hållbarhetskriterier som fastställs i det direktivet och tillhandahålla korrekta uppgifter om deras minskade växthusgasutsläpp, för att certifiera att förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen uppfyller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp samt för att bevisa överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 27.3 i det direktivet när det gäller beräkningen av andelen förnybar el inom transportsektorn. Frivilliga system kan också användas för att visa att ekonomiska aktörer för in korrekta uppgifter i unionsdatabasen eller den nationella databasen avseende vissa förnybara drivmedel och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn, i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2018/2001. Dessutom kan frivilliga system användas för att certifiera biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändring av markanvändning. Kommissionen kan besluta att frivilliga nationella eller internationella system kan tjäna alla eller vissa av dessa syften.

(4)

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis på eller uppgifter om efterlevnad av hållbarhetskriterierna eller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp, vilka erhållits i enlighet med ett frivilligt system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som omfattas av beslutet om erkännande av systemet, ska en medlemsstat, enligt artikel 30.9 i direktiv (EU) 2018/2001, inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis.

(5)

Det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” (SBP) lämnade den 15 oktober 2020 in en begäran till kommissionen om erkännande i enlighet med artikel 30.4 i direktiv (EU) 2018/2001. Begäran ledde till att kommissionen gjorde en bedömning av systemet och identifierade vissa problem som innebar att ändringar behövde göras. Systemet SBP lämnade den 2 december 2021 in en ny begäran där man hade åtgärdat de problemen.

(6)

Systemet SBP omfattar följande typer av bränsleråvaror: a) Material som innehåller både cellulosa och lignin och som härrör från skogsmark och annan mark. b) Restprodukter från processer i skogs- och jordbruksrelaterade industrier (utanför skogs- och jordbruksmark). Jordbruksrester från jordbruksmark omfattas inte. Systemet SBP omfattar biomassabränslen (pellets och träflis) som produceras av material från skog och annan mark som innehåller både cellulosa och lignin samt från skogs- och jordbruksrelaterad industri som bearbetar restprodukter för värme- och elproduktion. ”Flytande biobränslen”, ”biodrivmedel”, ”biogas”, ”förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung” och ”återvunna kolbaserade bränslen” omfattas inte av SBP-systemet. Systemet SBP har en global geografisk täckning och omfattar hela spårbarhetskedjan.

(7)

Vid bedömningen av systemet SBP konstaterade kommissionen att det i tillräcklig utsträckning omfattar de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 29.6–29.7 i direktiv (EU) 2018/2001, innefattar korrekta uppgifter om minskade växthusgasutsläpp i enlighet med artikel 29.10 i det direktivet och tillämpar en massbalansmetod i enlighet med kraven i artikel 30.1 och 30.2 i det direktivet. Denna bedömning beaktar inte de kommande genomförandeakter som ska antas i enlighet med artiklarna 29.8 och 30.8 i direktiv (EU) 2018/2001, om vägledning för att visa efterlevnad av hållbarhetskriterierna i artikel 29.6 och 29.7 i det direktivet och om regler för att verifiera hållbarhetskriterier, kriterier för minskade växthusgasutsläpp och kriterier för låg risk för indirekt ändring av markanvändning. Systemet SBP kommer därför att omprövas när genomförandeakterna har antagits.

(8)

Bedömningen av systemet SBP visade att det håller godtagbar standard vad gäller tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och uppfyller metodkraven i bilaga VI till direktiv (EU) 2018/2001.

(9)

Det erkända systemet SBP bör göras tillgängligt på avdelningen om frivilliga system på kommissionens Europa-webbplats.

(10)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska kunna tillämpas så snabbt som möjligt bör detta beslut träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, som inrättats genom artikel 34.2 i direktiv (EU) 2018/2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program”, som lämnades in för erkännande till kommissionen den 2 december 2021, visar följande för de bränslen som granskas inom ramen för systemet:

a)

Partierna av biomassabränslen uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 29.6–29.7 och 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001.

Det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” innehåller också korrekta uppgifter för de syften som anges i artikel 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001 eftersom det garanterar att alla relevanta uppgifter från de ekonomiska aktörerna i tidigare led i försörjningskedjan överförs till de ekonomiska aktörerna i senare led i försörjningskedjan.

Om innehållet i det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program”, så som det lämnats in för erkännande till kommissionen den 2 december 2021, ändras på ett sätt som kan påverka grunden för detta beslut, ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommissionen. Kommissionen ska bedöma de anmälda ändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad omfattar de hållbarhetskriterier för vilka det är erkänt.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas till och med den 28 september 2027.

Artikel 3

Kommissionen får upphäva detta beslut bland annat i följande fall:

a)

Om det tydligt har visats att det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” inte har tillämpat aspekter som anses vara viktiga för detta beslut eller om dessa aspekter har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt.

b)

Om det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” inte lämnar in årliga rapporter till kommissionen i enlighet med artikel 30.5 i direktiv (EU) 2018/2001.

c)

Om det frivilliga systemet ”Sustainable Biomass Program” inte tillämpar standarder för oberoende revision och andra krav som anges i de genomförandeakter som avses i artiklarna 29.8 och 30.8 i direktiv (EU) 2018/2001, eller inte genomför förbättringar av andra aspekter av systemet som anses viktiga för ett fortsatt erkännande.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 september 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning (EUT L 133, 21.5.2019, s. 1).


Top