EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1095

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1095 av den 29 juni 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar för att bevilja vissa nationella undantag (delgivet med nr C(2022)4302) (Text av betydelse för EES)

C/2022/4302

EUT L 176, 1.7.2022, p. 33–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1095/oj

1.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/33


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/1095

av den 29 juni 2022

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar för att bevilja vissa nationella undantag

(delgivet med nr C(2022)4302)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (1), särskilt artikel 6.2 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

Avsnitt I.3 i bilaga I, avsnitt II.3 i bilaga II och avsnitt III.3 i bilaga III till direktiv 2008/68/EG innehåller förteckningar över nationella undantag, som gör det möjligt att ta hänsyn till särskilda nationella förhållanden. Flera ändringar av beviljade undantag begärdes av vissa medlemsstater.

(2)

Kommissionen har granskat eller gjort en översyn av dessa begäranden om undantag och funnit att de villkor som avses i artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 2008/68/EG är uppfyllda. Undantagen bör därför beviljas.

(3)

Eftersom avsnitt I.3 i bilaga I och avsnitt II.3 i bilaga II till direktiv 2008/68/EG därför bör ändras, är det av tydlighetsskäl lämpligt att ersätta dessa avsnitt.

(4)

Direktiv 2008/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som förtecknas i bilagan bemyndigas härmed att tillämpa de undantag som anges i bilagan avseende transport av farligt gods inom sina territorier.

Artikel 2

Bilagorna I och II till direktiv 2008/68/EEG ska ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juni 2022.

På kommissionens vägnar

Adina-Ioana VĂLEAN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.


BILAGA

Bilagorna I och II till direktiv 2008/68/EG ska ändras på följande sätt:

1)

Avsnitt I.3 i bilaga I ska ersättas med följande:

I.3   Nationella undantag

Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG.

Numrering av undantag: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

väg

a/bi/bii

=

artikel 6.2 a/bi/bii

MS

=

medlemsstat

nn

=

löpnummer

På grundval av artikel 6.2 a i direktiv 2008/68/EG

BE Belgien

RO–a–BE–2

Typ: Transport av ej rengjorda, tömda containrar som har innehållit produkter av olika klasser.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6

Den nationella lagstiftningens innehåll: Angivelse på transportdokumentet ”ej rengjorda, tömda förpackningar som har innehållit produkter av olika klasser”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag 6–97

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–a–BE–3

Typ: Antagande av RO–a–HU–2.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag 4–2004.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–a–BE–4

Typ: Undantag från samtliga ADR-krav på nationell transport av maximalt 1 000 använda joniska rökdetektorer från privata hushåll till behandlingsanläggningen i Belgien via de insamlingsställen som ingår i planerna för selektiv insamling av rökdetektorer. Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: samtliga krav

Den nationella lagstiftningens innehåll: Om rökdetektorn är av godkänd typ omfattas privat användning av joniska rökdetektorer inte av regelverket ur radiologisk synpunkt. Transporten av sådana rökdetektorer till slutanvändaren är också undantagen från ADR-kraven. (se 1.7.1.4 e).

Direktiv 2002/96/EG (om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) innehåller krav på selektiv insamling av rökdetektorer för behandling av kretskorten och, i fråga om joniska rökdetektorer, för att avlägsna radioaktiva ämnen. För att göra den selektiva insamlingen möjlig har det utarbetats en plan för att uppmuntra privata hushåll att ta sina använda rökdetektorer till ett insamlingsställe. Från detta insamlingsställe kan detektorerna därefter transporteras till en behandlingsanläggning, vilket ibland sker via ett andra insamlingsställe eller en tillfällig lagringsplats.

Vid insamlingsställena kommer det att finnas metallbehållare med en maximikapacitet på 1 000 rökdetektorer. Från insamlingsställena kan en sådan behållare med rökdetektorer därefter transporteras tillsammans med annat avfall till en tillfällig lagringsplats eller till behandlingsanläggningen. Behållaren ska vara märkt med ordet ”rökdetektor”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Planen för selektiv insamling av rökdetektorer utgör en del av villkoren för bortskaffande av godkända instrument i enlighet med artikel 3.1.d.2 i det kungliga dekretet av den 20 juli 2001: Allmänna regler för strålningsskydd.

Kommentarer: Det här undantaget är nödvändigt för att möjliggöra selektiv insamling av använda joniska rökdetektorer.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2026

DK Danmark

RO–a–DK–2

Typ: Vägtransport av förpackningar innehållande explosiva ämnen och förpackningar av sprängkapslar på samma fordon.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.2

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om samemballering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Reglerna i ADR måste följas när farligt gods transporteras på väg.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Kommentarer: Det finns ett praktiskt behov av att kunna förpacka explosiva ämnen tillsammans med sprängkapslar på samma fordon när dessa varor transporteras från lagringsplatsen till arbetsplatsen och tillbaka.

När den danska lagstiftningen om transport av farligt gods har ändrats kommer de danska myndigheterna att tillåta sådan transport på följande villkor:

1.

Transporten får högst innehålla 25 kg explosiva ämnen i grupp D.

2.

Transporten får högst innehålla 200 sprängkapslar i grupp B.

3.

Sprängkapslar och explosiva ämnen måste förpackas separat i UN-godkända förpackningar i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2000/61/EG om ändring av direktiv 94/55/EG.

4.

Avståndet mellan förpackningar som innehåller sprängkapslar och förpackningar som innehåller explosiva ämnen måste minst vara 1 meter. Detta avstånd måste även bibehållas vid plötslig inbromsning. Förpackningar som innehåller explosiva ämnen och förpackningar som innehåller sprängkapslar måste placeras så att de snabbt kan avlägsnas från fordonet.

5.

Alla övriga bestämmelser om vägtransport av farligt gods måste iakttas.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2026

RO–a–DK–3

Typ: Vägtransport av förpackningar och artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods av olika klasser från hushåll och företag i syfte att bortskaffas.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Delarna och kapitlen 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 samt 8.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificeringsbestämmelser, särskilda bestämmelser, bestämmelser om emballering, avsändningsförfaranden, bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar, allmänna krav avseende transportenheter och utrustning ombord samt utbildningskrav.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Innerförpackningar och artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods som hör till vissa klasser och som samlats in från privata hushåll eller företag i syfte att bortskaffas får packas tillsammans i vissa ytterförpackningar och/eller styckegodsenheter och transporteras enligt särskilda avsändningsförfaranden, inbegripet särskilda emballerings- och märkningsrestriktioner. Mängden farligt gods per innerförpackning, per ytterförpackning och/eller per transportenhet är begränsad.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Kommentarer: Det är inte möjligt för avfallshanterare att tillämpa alla bestämmelser i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv 2008/68/EG när avfall med rester av farligt gods har samlats in från privata hushåll och företag i syfte att transporteras för bortskaffande. Avfallet är vanligen förpackat i förpackningar som sålts i detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2025

DE Tyskland

RO–a–DE–1

Typ: Samemballering och samlastning av bildelar med klassificeringen 1.4G tillsammans med visst farligt gods (n4).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10 och 7.5.2.1

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om samemballering och samlastning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: UN 0431 och UN 0503 får lastas tillsammans med visst farligt gods (produkter som avser biltillverkning) i vissa mängder, som anges i undantaget. Värdet 1 000 (jämför med 1.1.3.6.4) får inte överskridas.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Kommentarer: Undantaget krävs för snabb leverans av säkerhetsdetaljer till bilar i takt med den lokala efterfrågan. På grund av det stora utbudet av dessa produkter är det ovanligt att de lagerhålls i de lokala bilverkstäderna.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–DE–2

Typ: Undantag från kravet att medföra ett transportdokument och ett avsändarintygande avseende vissa mängder av farligt gods enligt definitionen i punkt 1.1.3.6 (n1).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1 och 5.4.1.1.6

Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokumentets innehåll.

Den nationella lagstiftningens innehåll: För alla klasser utom klass 7 krävs inget transportdokument, förutsatt att mängden transporterat gods inte överskrider de mängder som anges i punkt 1.1.3.6.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Kommentarer: De uppgifter som ges i märkningen och på etiketterna på förpackningar betraktas som tillräckliga för nationella transporter, eftersom ett transportdokument inte alltid är lämpligt när det rör sig om lokal distribution.

Undantaget har registrerats av kommissionen som nr 22 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–DE–3

Typ: Transport av mätstandarder och bränslepumpar (tömda, ej rengjorda).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bestämmelser avseende UN-nummer 1 202, 1 203 och 1 223.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förpackning, märkning, dokument, transport- och hanteringsinstruktioner samt instruktioner för fordonsbesättningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Angivande av gällande föreskrifter och kompletterande bestämmelser om tillämpning av undantaget upp till och med 1 000 liter: jämförbara med tömda, ej rengjorda förpackningar och över 1 000 liter: överensstämmelse med vissa föreskrifter för tankar. Transport av endast tömda och ej rengjorda behållare.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Kommentarer: Förteckningarna nr 7, 38 och 38a.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–DE–5

Typ: Tillstånd för samemballering.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10.4 MP2

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot samemballering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1; tillstånd för samemballering av föremål i klass 1.4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (UN-nummer) som ska säljas som set i samemballering i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

ΙΕ Irland

RO–a–IE–1

Typ: Undantag från kravet på transportdokument i punkt 5.4.0 i ADR för transport av bekämpningsmedel i ADR-klass 3, som tagits upp under punkt 2.2.3.3 som FT2-bekämpningsmedel (flampunkt < 23 °C) och ADR-klass 6.1, som tagits upp under punkt 2.2.61.3 som T6-bekämpningsmedel, vätskor (flampunkt minst 23 °C), om den mängd farligt gods som transporteras inte överstiger de mängder som anges i punkt 1.1.3.6 i ADR.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på innehav av ett transportdokument.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transportdokument krävs inte för transport av bekämpningsmedel i ADR-klasserna 3 och 6.1 om den mängd farligt gods som transporteras inte överstiger de mängder som anges i punkt 1.1.3.6 i ADR.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(9) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Onödiga, betungande krav för lokala transporter och leveranser av sådana bekämpningsmedel.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–IE–4

Typ: Undantag från kraven i 5.3, 5.4, 7 och bilaga B i ADR i fråga om transport av gaskärl för utskänkningsställen (för drycker) när de transporteras på samma fordon som dryckerna (som de ska användas för).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3, 5.4, 7 och bilaga B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Märkning av fordonet, den dokumentation som ska medföras samt bestämmelserna för transportutrustning och transporter.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från kraven i 5.3, 5.4, 7 och bilaga B i ADR i fråga om gaskärl som används vid utskänkning av drycker när de transporteras på samma fordon som dryckerna (som de ska användas för).

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Huvudverksamheten utgörs av distribution av förpackade dryckesvaror, som inte ingår i ADR, samt små mängder av små kärl som innehåller samma typ av gaser.

Tidigare artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–IE–5

Typ: Undantag för nationella transporter inom Irland från konstruktions- och testkraven för behållare, samt bestämmelserna om användning av dem, i 6.2 och 4.1 i ADR för kärl och tryckfat för gaser i klass 2, som ingått i en multimodal transport, inklusive till havs, och där i) kärlen och tryckfaten har tillverkats, provats och använts i enlighet med IMDG-koden, ii) kärlen och tryckfaten inte återfylls i Irland utan returneras praktiskt taget tömda till ursprungslandet för den multimodala transporten och iii) kärlen och tryckfaten distribueras lokalt i små mängder.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.4.2, 4.1 och 6.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om multimodala transporter, även till havs, användning av kärl och tryckfat för gaser i ADR-klass 2, samt konstruktion och provning av dessa kärl och tryckfat för gaser i ADR-klass 2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna i 4.1 och 6.2 gäller inte kärl och tryckfat för gaser i klass 2 under följande förutsättningar: i) kärlen och tryckfaten har tillverkats och provats i enlighet med IMDG-koden, ii) kärlen och tryckfaten används i enlighet med IMDG-koden, iii) kärlen och tryckfaten transporterades till avsändaren med multimodal transport, inklusive till havs, iv) transporten av kärlen och tryckfaten till slutanvändaren består av en enskild transport, som genomförts på en dag, från mottagaren av den multimodala transporten (som det hänvisas till i led iii ovan), v) kärlen och tryckfaten återfylls inte inom landet och returneras praktiskt taget tömda till ursprungslandet för den multimodala transporten (som det hänvisas till i led iii ovan), och vi) kärlen och tryckfaten distribueras lokalt inom landet i små mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Gaserna i dessa kärl och tryckfat har sådana egenskaper, vilka specificerats av slutanvändarna, att det är nödvändigt att importera dem från områden som inte omfattas av ADR. Efter användning ska dessa praktiskt taget tömda kärl och tryckfat returneras till ursprungslandet för återfyllning med särskilt specificerade gaser. De får inte återfyllas i Irland eller inom ADR-området. Även om de inte uppfyller ADR-kraven uppfyller de IMDG-koden och är godkända för den. Den multimodala transporten, som påbörjas utanför ADR-området, förväntas avslutas vid importörens lokaler, varifrån distribution av kärlen och tryckfaten ska ske i små mängder till slutanvändaren i Irland. Sådan transport inom Irland förväntas omfattas av den ändrade artikeln 6.9 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2023

RO–a–IE–6

Typ: Undantag från vissa av bestämmelserna i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG om förpackning, märkning och etikettering vid transport av små mängder (under gränserna i punkt 1.1.3.6) utgångna pyrotekniska artiklar med klassificeringskoderna 1.3G, 1.4G och 1.4S i klass 1 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG, som är försedda med ämnesidentifieringsnummer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507, till närmaste militäranläggning för bortskaffande.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Delarna 1, 2, 4, 5 och 6

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser. Klassificering. Bestämmelser om förpackning. Avsändningsbestämmelser. Utformning och testning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG om förpackning, märkning och etikettering vid transport av utgångna pyrotekniska artiklar som är försedda med respektive UN-nummer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507 till närmaste militäranläggning är inte tillämpliga om de allmänna förpackningsbestämmelserna i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG är uppfyllda och transportdokumentet innehåller kompletterande information. Detta gäller endast lokala transporter, till närmaste militäranläggning, av små mängder av dessa utgångna pyrotekniska artiklar för säkert bortskaffande.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Kommentarer: Transporter av små mängder av utgångna nödraketer till militäranläggningar för säkert bortskaffande, som utförs av fritidsbåtägare och företag för båttillbehör, har skapat problem, framför allt i fråga om förpackningskraven. Undantaget gäller små mängder (mindre än de som anges i punkt 1.1.3.6) vid lokala transporter och omfattar alla UN-nummer som tilldelats pyrotekniska artiklar för användning till sjöss.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–IE–7

Typ: Antagande av RO–a–HU–2.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: –

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

ES Spanien

RO–a–ES–1

Typ: Storetikettering av containrar

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Storetiketterna ska fästas på båda sidor och i varje ände av containern, MEG-containern, tankcontainern eller den flyttbara tanken.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Storetiketten behöver inte fästas på de containrar som transporterar förpackningar när de uteslutande används i vägtransportverksamhet. Detta undantag gäller inte för klasserna 1 och 7.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Kommentarer: När en container, annan än en tankcontainer, endast används för vägtransport och inte är kopplad till en intermodal transport, fyller den funktionen för ett växelflak. Växelflak för pakettransporter kräver inte någon typ av varningsetikettering, med undantag för klasserna 1 och 7.

Det har därför ansetts lämpligt att undanta containrar som används som växelflak på vägtransporter enbart från kravet på storetiketter, med undantag för containrar som medför varor av klass 1 eller 7.

I det undantaget jämställs containrar med växelflak med avseende på säkerhetsförhållanden, och det finns därför inga skäl att efterlysa fler krav på containrar än för växelflak, eftersom dessa uppfyller fler säkerhetskrav på grund av sitt specifika utförande och konstruktion. Den övriga etikettering och märkning som krävs för fordon som transporterar farligt gods ska uppfylla bestämmelserna i kapitel 5.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2025

FR Frankrike

RO–a–FR–2

Typ: Transport av avfall från sjukvårdsverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en massa på högst 15 kg.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från ADR-bestämmelserna för transport av avfall från sjukvårdsverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en massa på högst 15 kg.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 12.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–FR–5

Typ: Transport av farligt gods i kollektivtrafikfordon (18).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Transport av passagerare och farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av farligt gods förutom det i klass 7 som får medföras som handbagage i kollektivtrafikfordon: Endast de bestämmelser om förpackning, märkning och etikettering av paket som fastställs i 4.1, 5.2 och 3.4 gäller.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Kommentarer: I handbagage får endast medföras farligt gods för personligt eller eget yrkesmässigt bruk. Bärbara gasbehållare i den mängd som krävs för en resa tillåts för patienter med andningsproblem.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–FR–6

Typ: Transport av små mängder av farligt gods för egen räkning (18).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på innehav av ett transportdokument.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport för egen räkning av små mängder av farligt gods förutom det i klass 7, som inte överskrider de gränsvärden som fastställs i punkt 1.1.3.6, omfattas inte av det krav på innehav av ett transportdokument som fastställs i 5.4.1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–FR–7

Typ: Vägtransport av prover av kemiska ämnen, blandningar och varor innehållande farligt gods i marknadsövervakningssyfte.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser, klassificering, särskilda bestämmelser och undantag avseende transport av farligt gods som är förpackat i begränsade mängder, bestämmelser om användningen av förpackningar och tankar, avsändningsförfaranden, krav för tillverkning av förpackningar, bestämmelser om transportförhållanden, hantering, lastning och lossning, krav på transportutrustning och transporter, krav för konstruktion och godkännande av fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Prover av kemiska ämnen, blandningar och varor som innehåller farligt gods och som transporteras för analys som ett led i marknadsövervakning ska förpackas i samemballage. De ska följa reglerna om maximala mängder för innerförpackningar beroende på vilken typ av farligt gods det handlar om. Ytterförpackningen ska uppfylla kraven för lådor av hårdplast (4H2, kapitel 6.1 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG). Ytterförpackningen måste vara försedd med märkningen i punkt 3.4.7 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG samt med texten ”Prover för analys” (på franska: ”Echantillons destinés à l’analyse”). Om dessa bestämmelser är uppfyllda omfattas transporten inte av bestämmelserna i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Kommentarer: Undantaget i punkt 1.1.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG omfattar inte transport av prover av farligt gods, tagna av de behöriga myndigheterna eller för deras räkning, för analys. För att säkerställa effektiv marknadsövervakning har Frankrike infört ett förfarande som är baserat på det system som gäller för begränsade mängder för att säkra transporterna av prover som innehåller farligt gods. Eftersom det inte alltid är möjligt att tillämpa bestämmelserna i tabell A har kvantitetsgränsen för innerförpackningen bestämts på ett mer operativt sätt.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2025

RO–a–FR–8

Typ: Antagande av RO–a–HU–2. Transport av farmaceutiska produkter som inte är läkemedel avsedda för apotek och sjukhus

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förpackningar behöver inte märkas i enlighet med punkt 6.1.3 i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv 2008/68/EG eller identifieras om de innehåller farligt gods i små mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Kommentarer: Detta undantag är strikt begränsat till företag som levererar farmaceutiska produkter till apotek och sjukhus. Som en del av sin verksamhet packar företagen upp varor som huvudsakligen förpackas i begränsade mängder. Dessa produkter placeras sedan i förseglade ytterförpackningar (plast- eller papplådor).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

HU Ungern

RO–a–HU–1

Typ: Antagande av RO–a–DE–2.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Sista giltighetsdag: 30 januari 2025

RO–a–HU–2

Typ: Distribution av gods i innerförpackningar till återförsäljare eller från lokala distributionsmagasin till återförsäljare eller användare och från återförsäljare till slutanvändare.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Innerförpackningen behöver inte ha tilldelats ett märke i enlighet med punkt 6.1.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG eller vara märkt på annat vis om det innehåller farligt gods som ursprungligen förpackats enligt kapitel 3.4 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG och som transporteras i en mängd som anges i bilaga 1 till den nationella lagstiftningen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Kommentarer: Det är olämpligt att tillämpa bestämmelserna i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG när det gäller de sista transportsträckorna från ett distributionsmagasin till en återförsäljare eller användare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare. Detta undantag syftar till att tillåta transport av innerkärl för gods utan ytterförpackningar på den sista delsträckan av den lokala distributionsresan, om det är ämnat för detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 30 januari 2025

AT Österrike

RO–a–AT–1

Typ: Små mängder av alla klasser utom 1, 6.2 och 7

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.4

Innehållet i bilagan till direktivet: Transport av farligt gods som är förpackat i begränsade mängder.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Upp till 30 kg eller liter av farligt gods, som inte tillhör transportkategori 0 eller 1 i innerförpackningar för begränsade mängder eller i förpackningar i enlighet med ADR eller i form av robusta föremål får packas tillsammans i X-provade lådor.

Slutanvändare har rätt att transportera dem från butiken och tillbaka, återförsäljare har rätt att transportera dem till slutanvändare eller mellan sina egna butiker.

Begränsningen per transportenhet är 333 kg eller liter, den tillåtna körsträckan är 100 km.

Lådorna måste märkas på ett enhetligt sätt och åtföljas av ett förenklat transportdokument.

Endast ett fåtal bestämmelser i fråga om lastning och hantering tillämpas.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GMfrom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2028

PT Portugal

RO–a–PT–3

Typ: Antagande av RO–a–HU–2.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

FI Finland

RO–a–FI–1

Typ: Transport av farligt gods i vissa mängder i bussar

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1, 4 och 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag, bestämmelser om förpackning, märkning och dokumentation.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I bussar med passagerare får små mängder gods som specificerats som farligt transporteras som fraktgods så att den totala kvantiteten inte överstiger 200 kg. I en buss får en privatperson transportera farligt gods som avses i punkt 1.1.3 om varorna i fråga är emballerade för detaljhandelsförsäljning och är avsedda för personligt bruk. Den totala mängden brandfarliga vätskor i påfyllningsbara behållare får inte överstiga 5 liter.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Transport- och kommunikationsverkets förordning om transport av farligt gods på väg och statsrådets förordning om transport av farligt gods på väg (194/2002).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–FI–2

Typ: Beskrivning av tömda tankar i transportdokumentet.

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 5, punkt 5.4.1

Innehållet i bilagan till direktivet: Särbestämmelser för transport i tankfordon eller transportenheter med mer än en tank

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av tömda, ej rengjorda tankfordon eller transportenheter med en eller flera tankar som är märkta enligt punkt 5.3.2.1.3, får det sista transporterade ämnet som anges i transportdokumentet vara ämnet med den lägsta flampunkten.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Transport- och kommunikationsverkets förordning om transport av farligt gods på väg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–a–FI–3

Typ: Etikettering och märkning av transportenheten för explosiva ämnen.

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.2.1.1

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser för orangefärgad märkning

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transportenheter (normalt sett skåpbilar) som transporterar små mängder explosiva ämnen (högst 1 000 kg netto) till stenbrott och arbetsplatser får märkas fram och bak med storetikett nr 1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Transport- och kommunikationsverkets förordning om transport av farligt gods på väg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

SE Sverige

RO–a–SE–1

Typ: Antagande av RO–a–FR–7.

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a) (Små mängder)

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.

Bakgrund till direktivet:

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG

BE Belgien

RO–bi–BE–5

Typ: Transport av avfall till avfallsanläggningar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.2, 5.4, 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, märkning och förpackningskrav.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I stället för att avfallet klassificeras enligt ADR kan det delas in i olika grupper (brandfarliga lösningsmedel, färger, syror, batterier etc.) för att undvika farliga reaktioner inom en grupp. Kraven för förpackningarnas konstruktion är mindre stränga.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Kommentarer: Denna bestämmelse kan tillämpas vid transport av små avfallsmängder till avfallsanläggningar.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–6

Typ: Antagande av RO–bi–SE–5

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag 01–2004.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–7

Typ: Antagande av RO–bi–SE–6

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag 02–2003.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–8

Typ: Undantag från förbudet för förare eller medhjälpare att öppna en förpackning med farligt gods i en lokal distributionskedja under transport från ett lokalt distributionsmagasin till en återförsäljare eller slutanvändare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare (med undantag av klass 7).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.3.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud för förare eller medhjälpare att öppna en förpackning med farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förbudet mot öppnande av förpackningar inskränks av förbehållet ”om inte tillstånd erhållits för det ändamålet av den som ansvarar för fordonets drift”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Kommentarer: Vid en ordagrann tolkning kan förbudet enligt dess ordalydelse i bilagan skapa allvarliga problem för distributionen till detaljhandeln.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–10

Typ: Transporter i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmänna vägar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bilagorna A och B.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantagen gäller dokumentationen, förarintyg, etikettering och/eller märkning av förpackningar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: undantag 10–2012, 12–2012, 24–2013, 31–2013, 07–2014, 08–2014, 09–2014 och 38–2014.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–11

Typ: Insamling av butanpropancylindrar utan överensstämmande märkning

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: punkt 5.2.2.1.1

Innehållet i bilagan till direktivet: Gaskärl måste vara försedda faromärkning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid insamling av kärl som innehåller UN 1965, behöver inte saknad faromärkning ersättas om fordonet är korrekt märkt (modell 2.1)

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: undantag 14–2016.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–12

Typ: transport av UN 3509 i presenningsförsedda bulkcontainrar

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.3.2.1

Innehållet i bilagan till direktivet: UN 3509 ska transporteras i täckta bulkcontainrar

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag 15–2016.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

RO–bi–BE–13

Typ: transport av DOT-kärl

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.2.3.4 till 6.2.3.9

Innehållet i bilagan till direktivet: gaskärl måste tillverkas och provas i enlighet med kapitel 6.2 i ADR

Den nationella lagstiftningens innehåll: gaskärl tillverkade och provade enligt föreskrifterna från Förenta staternas transportministerium (Department of Transportation, DOT) kan användas för transport av en begränsad förteckning av gaser som finns som bilaga till undantaget

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: undantag BWV01-2017.

Sista giltighetsdag: 31 december 2028

DK Danmark

RO–bi–DK–1

Typ: UN 1202, 1203, 1223 och klass 2 – inget transportdokument.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på transportdokument.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av mineraloljeprodukter i klass 3, UN 1202, 1203 och 1223 och gaser i klass 2 i samband med distribution (av gods till två eller flera mottagare och insamling av returnerat gods i liknande situationer) krävs inget transportdokument, förutsatt att de skriftliga anvisningarna, förutom de upplysningar som krävs enligt ADR, innehåller upplysningar om UN-nr, namn och klass.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Kommentarer: Skälet till att det nationella undantaget finns är utvecklingen av elektronisk utrustning, vilket gör det möjligt för exempelvis oljebolag, som använder elektronisk utrustning, att kontinuerligt överföra information om kunderna till fordonen. Eftersom denna information inte finns tillgänglig i början av transporten och därför kommer att överföras under transporten, är det inte möjligt att före transporten sammanställa ett transportdokument. Denna typ av transport begränsas till vissa områden.

Danmark har redan beviljats undantag för en liknande bestämmelse inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2026

RO–bi–DK–2

Typ: Antagande av RO–bi–SE–6

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, i dess ändrade lydelse.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2026

RO–bi–DK–3

Typ: Transport av farligt gods mellan privatägda områden som befinner sig i omedelbar närhet av varandra.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på allmän väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: När det gäller transport av farligt gods på väg mellan två eller flera separata privatägda områden som befinner sig i omedelbar närhet av varandra, kan transporten ske med ett skriftligt tillstånd från den behöriga myndigheten varvid vissa villkor gäller.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods, i dess ändrade lydelse.

Kommentarer: En situation kan lätt uppstå när gods flyttas mellan privatägda områden som är belägna i närheten av varandra, men där det fortfarande är nödvändigt att använda en allmän väg för ett mycket begränsat avstånd (t.ex. för att korsa en väg). Sådana transporter utgör inte transport av farligt gods på allmän väg i vanlig bemärkelse, och endast mindre stränga bestämmelser tillämpas i sådana fall.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2026

RO–bi–DK–4

Typ: Vägtransport av farligt gods av vissa klasser från privata hushåll och företag till närbelägna insamlingsplatser för avfall eller mellanbearbetningsanläggningar i bortskaffningssyfte.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.

Innehållet i bilagan till direktivet: allmänna bestämmelser, klassificeringsbestämmelser, särskilda bestämmelser, förpackningsbestämmelser, avsändningsförfaranden, bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, bestämmelser om transportförhållanden, lastning, lossning och hantering, krav för fordonsbesättningar, utrustning, drift och dokumentation och krav för konstruktion och godkännande av fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods från privata hushåll och företag får under vissa förhållanden transporteras till närbelägna insamlingsplatser för avfall eller mellanbearbetningsanläggningar i bortskaffningssyfte. Olika bestämmelser ska följas beroende på transportens karaktär och beroende på vilka risker som hör samman med transporten; exempelvis mängden farligt gods per innerförpackning, per ytterförpackning och/eller per transportenhet, och huruvida transport av farligt gods är underordnad företagens huvudsakliga verksamhet eller inte.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Kommentarer: Det är inte möjligt för avfallshanterare och företag att tillämpa alla bestämmelser i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG när avfall som kan innehålla rester av farligt gods transporteras från privata hushåll och/eller företag till närbelägna insamlingsplatser för avfall i bortskaffningssyfte. Avfallet är vanligen förpackningar som ursprungligen har transporterats i enlighet med undantaget i punkt 1.1.3.1 c, bilaga I, i avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG och/eller sålts i detaljhandeln. I.1 Undantaget i punkt 1.1.3.1 c gäller emellertid inte transport till insamlingspunkter för avfall, och bestämmelserna i kapitel 3.4 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG är inte ändamålsenliga för transport av avfall som är innerförpackningar. I.1

Sista giltighetsdag: 1 januari 2025

RO–bi–DK–5

Typ: Undantag för lastning och lossning av farligt gods, som omfattas av specialbestämmelsen CV1 i 7.5.11 eller S1 i 8.5, på en offentlig plats utan specialtillstånd från behöriga myndigheter.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till detta direktiv: 7.5.11, 8.5

Innehållet i bilagan till direktivet: Kompletterande bestämmelser om lastning, lossning och hantering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lastning och lossning av farligt gods på en offentlig plats är tillåten utan specialtillstånd från behöriga myndigheter, vilket innebär en avvikelse från kraven i punkt 7.5.11 eller kapitel 8.5.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Kommentarer: När det gäller nationella transporter inom statens gränser, utgör denna bestämmelse en mycket tung börda för de behöriga myndigheterna och på de företag som hanterar det farliga godset i fråga.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2026

DE Tyskland

RO–bi–DE–1

Typ: Utelämnande av vissa uppgifter i transportdokumentet (n2).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokumentets innehåll.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Avser alla klasser utom klasserna 1 (utom 1.4S), 5.2 och 7.

I transportdokumentet krävs inga uppgifter om

a)

Mottagaren när det gäller lokal distribution (utom för kompletta laster och transporter på vissa rutter).

b)

Antal förpackningar och typ av förpackningar, om punkt 1.1.3.6 inte tillämpas och om fordonet uppfyller alla bestämmelser i bilagorna A och B.

c)

Transportdokumentet för den senaste lasten är tillräcklig för tömda, ej rengjorda tankar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Kommentarer: Det skulle inte vara praktiskt möjligt att tillämpa alla bestämmelser i den berörda typen av transport.

Undantaget har registrerats av kommissionen som nr 22 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–DE–3

Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som utgör fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier etc.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kommentarer: Förteckning nr 6*.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–DE–5

Typ: Lokala transporter av UN 3343 (nitroglycerinblandning, okänsliggjord, i flytande form, brandfarlig, som inte specificeras på annat sätt, med högst 30 viktprocent nitroglycerin) i tankcontainrar, som undantag från punkt 4.3.2.1.1 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 4.3.2.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Regler för användning av tankcontainrar

Den nationella lagstiftningens innehåll: lokal transport av nitroglycerin (UN 3343) i tankcontainrar på korta sträckor, förutsatt att följande villkor uppfylls:

1.

Krav avseende tankcontainrar

1.1

Endast tankcontainrar särskilt avsedda för detta ändamål får användas, och ska i alla övriga avseenden uppfylla kraven för konstruktion, utrustning, typgodkännande, inspektioner och provning, märkning och drift i kapitel 6.8 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

1.2

Tankcontainerns stängningsmekanism måste vara utrustad med tryckavlastningssystem som ger efter om det inre trycket stiger till 300 kPa (3 bar) över normaltryck och därvid frigör en öppning som är riktad uppåt och har en tryckavlastningsyta på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Öppningen får inte återförsluta sig efter det att den aktiverats. Som säkerhetsinstallation kan ett eller flera säkerhetselement med samma aktiveringsbeteende och motsvarande tryckavlastningsyta användas. Säkerhetsinstallationens konstruktionstyp måste ha genomgått typprovning och typgodkännande hos den berörda myndigheten.

2.

Märkning

Varje tankcontainer ska märkas på båda sidor med varningsmärke i enlighet med mall 3 i punkt 5.2.2.2.2 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

3.

Driftsvillkor

3.1

Det ska säkerställas att nitroglycerinet vid transport är jämnt fördelat i flegmatiseringsmediet och att ingen separering kan äga rum.

3.2

Vid lastning och lossning är det förbjudet för personer att vistas i eller på fordon, utom för att sköta lastnings- och lossningsutrustningen.

3.3

Vid lossningsplatsen ska tankcontainrarna tömmas helt. Om de inte kan tömmas helt ska de förslutas tätt efter lossning fram till dess att de fylls på nytt.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag Nordrhein-Westfalen.

Anmärkningar: Detta avser lokala vägtransporter i tankcontainrar på korta avstånd som del av en industriprocess mellan två fasta produktionsanläggningar. För att tillverka en läkemedelsprodukt levererar produktionsanläggning A som del i en regelenlig transport en hartslösning i 600 liters tankcontainrar, brandfarlig (UN 1866), förpackningsgrupp II, till produktionsanläggning B. Här tillförs en nitroglycerinlösning, och blandning sker, för att få fram en limblandning innehållande nitroglycerin, okänsliggjord, i flytande form, brandfarlig, som inte specificeras på annat sätt, med högst 30 viktprocent nitroglycerin (UN 3343) för vidareanvändning. Återtransporten av denna beredning till produktionsanläggning A sker också i ovannämnda tankcontainrar, som särskilt kontrollerats och godkänts av den behöriga myndigheten för denna specifika transport, och som är försedda med tankkod L10DN.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2028

RO–bi–DE–6

Typ: Antagande av RO–bi–SE–6

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: f 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–DE–7

Typ: Antagande av RO–bi–BE–10

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:

Sista giltighetsdag: 31 december 2027

ΙΕ Irland

RO–bi–IE–3

Typ: Undantag för lastning och lossning av farligt gods, som omfattas av specialbestämmelsen CV1 i 7.5.11 eller S1 i 8.5, på en offentlig plats utan specialtillstånd från behöriga myndigheter.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5 och 8.5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Kompletterande bestämmelser om lastning, lossning och hantering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lastning och lossning av farligt gods på en offentlig plats är tillåten utan specialtillstånd från behöriga myndigheter, vilket innebär en avvikelse från kraven i punkt 7.5.11 eller kapitel 8.5.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(5) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: När det gäller nationella transporter inom statens gränser, utgör denna bestämmelse en mycket tung börda för de behöriga myndigheterna.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–IE–6

Typ: Undantag från kravet i punkt 4.3.4.2.2 att böjliga påfyllnings- och tömningsrör som inte är ständigt anslutna till tanken på ett tankfordon ska vara tömda under transport.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Användning av tankfordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Upprullade böjliga slangar (även fasta rör som är en del av slangarna) monterade på tankfordon som används för distribution av petroleumprodukter med ämnesidentifieringsnummer UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 och UN 1978 behöver inte vara tömda under transport på väg under förutsättning att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra att innehållet läcker ut.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(8) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Böjliga slangar monterade på tankfordon för leverans till hushåll måste vara fyllda, även under transport. Tömningssystemet är av ”wet-line”-typ, vilket innebär att tankfordonets mätare och slangar måste vara fyllda så att det garanteras att kunden får rätt mängd.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–IE–7

Typ: Undantag från vissa av kraven i punkterna 5.4.0, 5.4.1.1.1 och 7.5.11 i ADR för bulktransport av ammoniumnitratgödselmedel UN 2067 från hamnar till mottagare.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.0, 5.4.1.1.1 och 7.5.11.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på separat transportdokument som ska innehålla korrekt total kvantitet för den särskilda last som avses, för varje transport, och krav på att fordonet ska rengöras före och efter resan.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förslaget till undantag för att tillåta ändringar av kraven i ADR för transportdokument och fordonsrengöring. Syftet är att ta hänsyn till de praktiska problemen vid bulktransport från hamn till mottagare.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Kommentarer: Enligt bestämmelserna i ADR krävs a) ett separat transportdokument med uppgifter om den totala massan farligt gods som transporteras i den aktuella lasten, och b) specialbestämmelsen ”CV24” om rengöring vid samtliga laster som transporteras mellan hamnen och mottagaren vid lossning av bulkfartyg. Eftersom transporten är lokal och omfattar lossning av ett bulkfartyg, där flera laster (på samma dag eller under flera på varandra följande dagar) av samma ämne transporteras mellan bulkfartyget och mottagaren, räcker det med ett enda transportdokument som innehåller en uppskattning av totalmassan för varje last. Att kräva specialbestämmelse ”CV24” borde inte vara nödvändigt.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–IE-8

Typ: Transport av farligt gods mellan ett privatägt område och ett annat fordon i omedelbar närhet av området, eller mellan två delar av ett privatägt område belägna i omedelbar närhet av varandra men åtskilda av en allmän väg.

Hänvisning till bilagan till direktivet: bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna tillämpas inte när ett fordon används för transport av farligt gods

a)

mellan ett privatägt område och ett annat fordon i omedelbar närhet av det området, eller

b)

mellan två delar av ett privatägt område belägna i omedelbar närhet av varandra men exempelvis åtskilda av en allmän väg,

förutsatt att transporten sker den kortaste möjliga vägen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Kommentarer: Det kan uppstå en rad olika situationer när farligt gods transporteras mellan två delar av ett privatägt område eller mellan ett privatägt område och ett dithörande fordon åtskilda av en allmän väg. Denna transportform utgör inte transport av farligt gods i sedvanlig mening, och bestämmelserna om transport av farligt gods behöver därför inte tillämpas. Se även RO–bi–SE–3 och RO–bi–DK–3.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

EL Grekland

RO–bi–EL–1

Typ: Undantag från säkerhetskraven för fasta tankar (tankfordon) med en bruttovikt under 4 ton som används för lokal transport av gasol (UN 1202), som registrerades i Grekland för första gången mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 2002.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende konstruktion, utrustning, typgodkännande, inspektioner och provning samt märkning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankcontainrar samt växeltankar med tankvägg av metall, och batterifordon och gasbehållare bestående av flera element (MEGC).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Övergångsbestämmelser: Fasta tankar (tankfordon) med en bruttovikt under 4 ton som används för lokal transport av gasol (UN 1202), som registrerades i Grekland för första gången mellan den 1 januari 1991 och den 31 december 2002 och vars hölje är tunnare än 3 mm får fortfarande användas. Sådan transport utgörs av lokal transport med fordon som registrerats inom den referensperioden. Denna övergångsbestämmelse kommer att gälla för tankfordon endast om de anpassas i enlighet med punkt 6.8.2.1.20 och enligt följande:

1.

Punkterna i ADR för inspektion och provning: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2.

Tankarna ska uppfylla kraven i punkterna 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 och 6.8.2.2.2.

I fältet ”Anmärkningar” på fordonets registreringsbevis ska följande vara angett: ”GILTIGT T.O.M. 30.6.2021”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Krav avseende konstruktion, utrustning, inspektioner och provning av fasta tankar [tankfordon], avmonterbara tankar som befinner sig i cirkulation, för vissa kategorier av farligt gods).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2023

ES Spanien

RO–bi–ES–2

Typ: Specialutrustning för distribution av vattenfri ammoniak.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8.2.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: För att förhindra att innehåll går förlorat om de yttre tillbehören (rör, sidomonterade avstängningsventiler) skulle skadas, måste den inre stoppventilen och dess förankring vara skyddade så att de inte kan lossna på grund av yttre påverkan eller vara utformade för att motstå sådan påverkan. Påfyllnings- och tömningsanordningarna (inklusive flänsar och gängade pluggar) samt skyddskåpor (om sådana finns) ska kunna säkras mot oavsiktligt öppnande.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tankar som används inom jordbruket för utkörning och spridning av vattenfri ammoniak, och som togs i drift före den 1 januari 1997, får utrustas med yttre, i stället för inre, säkerhetsanordningar, under förutsättning att de erbjuder samma skydd som tankens vägg.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Kommentarer: Före den 1 januari 1997 användes en typ av tank utrustad med yttre säkerhetsanordningar enbart inom jordbruket för att sprida vattenfri ammoniak direkt på marken. Tankar av den här typen används fortfarande. De körs sällan lastade på vägar utan används enbart för gödselspridning på större gårdar.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

FR Frankrike

RO–bi–FR–1

Typ: Användning av ett sjöfartsdokument som transportdokument för korta transporter efter fartygslossning.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1

Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter som ska finnas i det dokument som används som transportdokument för farligt gods.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Sjöfartsdokumentet används som transportdokument för transporter inom en radie på 15 km.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23–4.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–FR–3

Typ: Transport av fasta lagertankar för LPG (18).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Särskilda bestämmelser gäller för transport av fasta lagertankar för LPG. Gäller endast för korta sträckor.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route – Article 30.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–FR–4

Typ: Antagande av RO–bi–BE–8

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–FR–5

Typ: Antagande av RO–bi–BE–5

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: –

Sista giltighetsdag: 30 juni 2024

RO–bi–FR–6

Typ: Transporter av avfall som innehåller fri asbest

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.4

Innehållet i bilagan till direktivet: Förpackningsinstruktion P002

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transporter av avfall som innehåller fri asbest (UN-nummer 2212 ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofyllit, krokidolit) eller UN-nummer 2590 ASBEST, KRYSOTIL) från byggarbetsplatser:

Avfall transporteras i lastbilar med tippfunktion.

Avfallet är förpackat i storsäckar, som är vikbara säckar av samma storlek som tippflakets bädd, och som försluts tätt för att förhindra att asbestfibrer läcker ut under transporten.

Storsäckarna är utformade för att kunna klara av påfrestningar under normala transportförhållanden och under lossning vid deponin.

Övriga villkor som gäller enligt ADR är uppfyllda.

Dessa transportvillkor förefaller särskilt lämpade för transport av stora mängder avfall som uppkommer vid vägarbeten eller asbestsanering av byggnader. Villkoren lämpar sig också för slutlig förvaring av avfall vid deponier och erbjuder smidigare lastning och därmed bättre skydd för arbetstagare mot asbest jämfört med de villkor som är tillämpliga enligt förpackningsinstruktion P002 i punkt 4.1.4 i ADR.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: –

Sista giltighetsdag: 30 juni 2024

HU Ungern

RO–bi–HU–1

Typ: Antagande av RO–bi–SE–3

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Sista giltighetsdag: 30 januari 2025

NL Nederländerna

RO–bi–NL–13

Typ: System för transport av farligt hushållsavfall 2015.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 och 9.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag för vissa kvantiteter, särskilda bestämmelser, användningen av förpackningar, användningen av ytterförpackningar, dokumentation, utformning och testning av förpackningar, lastning, lossning och hantering, bemanning, utrustning, verksamhet, fordon och dokumentation, konstruktion och godkännande av fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om transport av farligt hushållsavfall som samlas in i små mängder, även sådant från företag, och som tillhandahålls i lämplig förpackning med en maximal volym på 60 liter. Eftersom det rör sig om små mängder vid varje insamlingstillfälle och med tanke på ämnenas skiftande karaktär, är det omöjligt att genomföra transporterna helt i enlighet med ADR-bestämmelserna. I enlighet med det ovannämnda systemet fastställs därför en förenklad variant som avviker från en del av ADR-bestämmelserna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: System för transport av farligt hushållsavfall 2015.

Kommentarer: Systemet inrättades för att privatpersoner och företag skulle kunna lämna små mängder kemiskt avfall på ett enda ställe. De aktuella ämnena består därför av rester, exempelvis färgavfall. Risknivån begränsas av valet av transportmedel, där det bland annat handlar om särskilda transportenheter och skyltar som anger ”rökning förbjuden” samt en för allmänheten väl synlig gul blinkande lampa. När det gäller transporter är den viktigaste aspekten att säkerheten kan garanteras. För att uppnå det målet kan man exempelvis transportera ämnena i förseglade förpackningar för att förhindra att ämnena sprids eller att giftiga ångor läcker ut eller samlas i fordonet. I fordonet finns enheter som är lämpliga för att lagra olika avfallskategorier och som skyddar mot att lasten förskjuts eller oavsiktligen öppnas. Trots att det rör sig om små mängder avfall, måste transportoperatören kunna uppvisa bevis på yrkesmässig utbildning med tanke på att det rör sig om olika typer av ämnen. Med tanke på privatpersoners dåliga kunskaper i fråga om riskerna förknippade med dessa ämnen bör det finnas skriftliga instruktioner i enlighet med bilagan till systemet.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

PT Portugal

RO–bi–PT–1

Typ: Transportdokumentation för UN 1965.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende transportdokumentet.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den transportbenämning som enligt punkt 5.4.1 i Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) ska anges i transportdokumentet när det gäller kommersiella butan- och propangaser som omfattas av UN 1965 (kolvätegasblandning, kondenserad, inte närmare specificerad) och som transporteras i cylindrar får ersättas med andra handelsnamn enligt följande:

”UN 1965 Butan” för blandningarna A, A01, A02 och A0 i enlighet med beskrivningen i punkt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i cylindrar.

”UN 1965 Propan” för blandning C i enlighet med beskrivningen i punkt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i cylindrar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 7560/2004, 16 april 2004, enligt artikel 5, nr 1, i Decreto-Lei nr 267-A/2003 av den 27 oktober.

Kommentarer: Det finns behov av att göra det enklare för de ekonomiska aktörerna att fylla i transportdokumenten för farligt gods, men säkerheten får inte äventyras.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–PT–2

Typ: Transportdokument för tömda, icke rengjorda tankar och behållare.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende transportdokumentet.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Under returtransporten av tomma tankar och behållare som använts för transport av farligt gods får det transportdokument som anges i punkt 5.4.1 i RPE ersättas med det transportdokument som använts för den omedelbart föregående transporten för att leverera det farliga godset.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT15162/2004, 28 juli 2004, enligt artikel 5, nr 1, i Decreto-Lei nr 267-A/2003, av den 27 oktober.

Kommentarer: Kravet på att tomma tankar och behållare som har innehållit farligt gods ska åtföljas av ett transportdokument i enlighet med RPE har i vissa fall skapat praktiska problem, vilka på detta sätt kan minimeras utan att säkerheten äventyras.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–PT–3

Typ: Antagande av RO–bi–BE–8

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

FI Finland

RO–bi–FI–1

Typ: Ändring av informationen i transportdokumentet för explosiva ämnen.

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a).

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: punkt 5.4.1.2.1 a

Innehållet i bilagan till direktivet: Särskilda bestämmelser för klass 1.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I transportdokumentet är det tillåtet att ange antalet tändhattar (1 000 tändhattar motsvarar 1 kilo explosiva ämnen) i stället för den faktiska nettovikten explosiva ämnen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Transport- och kommunikationsverkets förordning om transport av farligt gods på väg.

Kommentarer: Informationen anses tillräcklig för nationell transport. Detta undantag avser huvudsakligen sprängämnesindustrin och små mängder i lokala transporter.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–FI–3

Typ: Antagande av RO–bi–DE–1

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Transport- och kommunikationsverkets förordning om transport av farligt gods på väg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–FI–4

Typ: Antagande av RO–bi–SE–6

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (401/2011).

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

SE Sverige

RO–bi–SE–1

Typ: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 5 och 6.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av förpackningar innehållande farligt gods i form av avfall ska utföras i enlighet med bestämmelserna i ADR, från vilka endast ett fåtal undantag tillåts. Undantag tillåts inte för alla typer av ämnen och föremål.

De viktigaste undantagen är följande:

Småförpackningar (under 30 kg) med farligt gods i form av avfall får förpackas i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, utan att uppfylla bestämmelserna i punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till detta direktiv. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, behöver inte provas i transportfärdigt skick med ett representativt urval av små inre förpackningar.

Detta tillåts, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar överensstämmer med en typ som har provats och godkänts enligt förpackningsgrupp I eller II i de tillämpliga bestämmelserna i kapitel 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilaga I, avsnitt I.1, till detta direktiv.

De små förpackningarna förpackas med ett absorberande material som håller kvar all fri vätska som kan läcka ut i de yttre förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna under transporten.

Förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna i transportfärdigt skick har en bruttovikt på högst den tillåtna bruttovikt som anges på UN-märkningen för förpackningsgrupp I eller II för förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna.

Följande mening ingår i transportdokumentet enligt ADR-S: ”Förpackat enligt del 16”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Kommentarer: Punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till detta direktiv är svåra att tillämpa, eftersom förpackningarna, IBC-behållarna och storförpackningarna ska provas med ett representativt urval av avfallet, vilket är svårt att fastställa i förväg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–2

Typ: Avsändarens namn och adress i transportdokumentet.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna uppgifter som ska finnas i transportdokumentet.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Enligt den nationella lagstiftningen krävs ingen uppgift om avsändarens namn och adress i samband med att tömda ej rengjorda förpackningar returneras inom ett distributionssystem.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Tömda, ej rengjorda förpackningar som returneras kommer i de flesta fall fortfarande att innehålla små mängder av farligt gods.

Detta undantag tillämpas främst av industrier för retur av tömda, ej rengjorda gasbehållare i utbyte mot fyllda.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–3

Typ: Transport av farligt gods i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmän väg mellan olika delar av industriområden.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på allmän väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av farligt gods i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmän väg mellan olika delar av industriområden. Undantagen rör etikettering och märkning av förpackningar, transportdokument, förarintyg och godkännandecertifikat enligt kapitel 9.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Det förekommer i ett antal situationer att farligt gods transporteras mellan områden som ligger på varsin sida om en allmän väg. Denna transportform utgör inte transport av farligt gods på privat väg och ska därför omfattas av de tillämpliga bestämmelserna. Jämför även med artikel 6.14 i direktiv 96/49/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–4

Typ: Transport av farligt gods som beslagtagits av myndigheterna.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på väg.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Avvikelser från bestämmelserna kan tillåtas om de kan motiveras genom hänvisning till arbetarskydd, lossningsrisker, överlämnande av bevis m.m.

Avvikelser från bestämmelserna kan endast tillåtas om tillfredsställande säkerhet garanteras under normala transportförhållanden.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Dessa undantag får endast tillämpas av myndigheter som beslagtar farligt gods.

Undantaget avser lokal transport av t.ex. gods som beslagtagits av polisen, exempelvis explosiva ämnen eller stulen egendom. Problemet med dessa typer av gods är att man aldrig kan vara säker på klassificering. Dessutom är godset ofta inte förpackat, märkt eller etiketterat i enlighet med ADR. Hundratals sådana transporter genomförs årligen av polisen. Smuggelsprit ska transporteras från den plats där den beslagtogs till en anläggning där bevismaterial förvaras och därefter till en anläggning där spriten förstörs. Avståndet mellan de två senare kan vara långt. De tillåtna avvikelserna är följande: a) Varje förpackning behöver inte vara etiketterad, och b) godkända förpackningar behöver inte användas. Varje pall som innehåller sådana förpackningar måste emellertid vara etiketterad på ett korrekt sätt. Alla övriga krav måste uppfyllas. Ungefär 20 sådana transporter genomförs varje år.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–5

Typ: Transport av farligt gods i och i närheten av hamnar.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Innehållet i bilagan till direktivet: Dokument som ska medföras i transportenheten. Varje transportenhet som transporterar farligt gods ska vara utrustad med den angivna utrustningen. Godkännande av fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Dokument (med undantag av förarintyget) behöver inte medföras i transportenheten.

En transportenhet behöver inte vara utrustad med den utrustning som anges i punkt 8.1.5.

Det behöver inte finnas ett godkännandecertifikat för dragbilar.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Jämför med artikel 6.14 i direktiv 96/49/EG.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–6

Typ: Intyg om ADR-utbildning för inspektörer.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Fordonsförare måste genomgå utbildning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Inspektörer som utför årliga tekniska besiktningar av fordon behöver inte delta i den utbildning som avses i kapitel 8.2 eller inneha ett intyg om ADR-utbildning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: I vissa fall kan de fordon som provas vid den tekniska besiktningen medföra farligt gods i lasten, exempelvis ej rengjorda, tömda tankar.

Bestämmelserna i kapitel 1.3 och punkt 8.2.3 gäller fortfarande.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–7

Typ: Lokal distribution av UN 1202, 1203 och 1223 i tankfordon.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: För tömda, ej rengjorda tankar och tankcontainrar ska beskrivningen överensstämma med punkt 5.4.1.1.6. Flera mottagares namn och adress får anges i andra handlingar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: För tömda, ej rengjorda tankar och tankcontainrar krävs det inte någon beskrivning i transportdokumentet enligt 5.4.1.1.6 om mängden av ämnet i lastningsplanen anges som 0. Mottagarnas namn och adress krävs inte i några handlingar i fordonet.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–9

Typ: Lokala transporter inom jordbruksområden och byggplatser.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4, 6.8 och 9.1.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokument, konstruktion av tankar, godkännandecertifikat. Den nationella lagstiftningens innehåll:

Lokala transporter inom jordbruksområden och byggplatser behöver inte uppfylla vissa krav:

a)

En deklaration av farligt gods krävs inte.

b)

Äldre tankar/containrar som inte konstruerats i enlighet med kapitel 6.8 utan enligt äldre nationell lagstiftning och som monterats på depåvagnar får fortfarande användas.

c)

Äldre tankar, som inte uppfyller kraven i kapitel 6.7 eller 6.8, avsedda för transport av ämnen enligt UN 1268, 1999, 3256 och 3257, med eller utan vägbeläggningsutrustning, får fortfarande användas för lokala transporter och i närheten av vägarbeten.

d)

Godkännandecertifikat krävs inte för depåvagnar och tankfordon med eller utan vägbeläggningsutrustning.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: En depåvagn är en typ av bod för manskapet med dels ett manskapsutrymme, dels en icke-godkänd tank/container för dieselbränsle avsett för driften av skogsbrukstraktorer.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–10

Typ: Transport i tankar av explosiva ämnen.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.4.

Innehållet i bilagan till direktivet: Explosiva ämnen får endast förpackas i förpackningar enligt punkt 4.1.4.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella behöriga myndigheten godkänner tankfordon som är avsedda för transport av explosiva ämnen. Transport i tankar godkänns endast i fråga om sådana explosiva ämnen som anges i förordningen eller genom ett specialgodkännande från den behöriga myndigheten.

Ett fordon som är lastat med explosiva ämnen i tankar måste vara märkt i enlighet med reglerna i punkterna 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. och 5.3.1.4. Endast ett fordon i transportenheten får transportera farligt gods.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bilaga S – Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng, utgiven i enlighet med lagen om transport av farligt gods och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4.

Kommentarer: Detta gäller endast inrikes transporter och om transporten till största delen sker lokalt. De aktuella bestämmelserna var i kraft innan Sverige blev medlem av Europeiska unionen.

Endast två företag utför transporter med explosiva ämnen i tankfordon. Inom en snar framtid förväntas en övergång till emulsioner ske.

Tidigare undantag: nr 84.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–11

Typ: Körkort

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på utbildning av fordonets besättning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Förarutbildning får inte ske i något av de fordon som anges i punkt 8.2.1.1.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Kommentarer: Lokal transport.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–12

Typ: Transport av UN 0335 Fyrverkerier.

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilaga B, 7.2.4, V2 (1).

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om bruk av EX/II- och EX/III-fordon.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av UN 0335 Fyrverkerier är specialbestämmelsen V2 (1) i punkt 7.2.4 endast tillämplig om det explosiva innehållets nettovikt överstiger 3 000 kg (4 000 kg med släpfordon) och fyrverkerierna är klassificerade som UN 0335 enligt tabellen för standardklassificering av fyrverkerier i punkt 2.1.3.5.5 i den fjortonde reviderade utgåvan av Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods.

En sådan klassificering ska ske med den behöriga myndighetens samtycke. En bekräftelse av klassificeringen ska medföras i transportenheten.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.

Kommentarer: Fyrverkerier transporteras endast under två korta perioder varje år, nämligen vid årsskiftet och vid månadsskiftet april/maj. Transporten från leverantör till terminal kan utan större svårigheter utföras med den nuvarande fordonsparken av EX-godkända fordon. Distributionen av fyrverkerierna från terminalerna till återförsäljarna och av överskottsvaror tillbaka till terminalerna begränsas emellertid av bristen på EX-godkända fordon. Transportörerna är inte intresserade av att investera i sådana godkännanden eftersom de inte kan få sina utgifter täckta. Eftersom fyrverkerileverantörerna då inte kan få ut sina produkter på marknaden utgör detta ett hot mot deras affärsverksamhet.

När detta undantag tillämpas måste fyrverkerierna ha klassificerats enligt standardförteckningen i FN:s rekommendationer för att klassificeringen ska vara så aktuell som möjligt.

Ett liknande undantag har införts för UN 0336 Fyrverkerier enligt särbestämmelse 651, punkt 3.3.1 i ADR 2005.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RO–bi–SE–13

Typ: Antagande av RO–bi–DK–4

Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG, artikel 6.2 b i (lokala transporter över korta sträckor)

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.

Innehållet i bilagan till direktivet:

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027.”

2)

Avsnitt II.3 i bilaga II ska ersättas med följande:

II.3   Nationella undantag

Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG.

Numrering av undantag: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

Järnväg

a/bi/bii

=

artikel 6.2 a/bi/bii

MS

=

medlemsstat

nn

=

löpnummer

På grundval av artikel 6.2 a i direktiv 2008/68/EG

DE Tyskland

RA–a–DE–2

Typ: Tillstånd för samemballering.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10.4 MP2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot samemballering.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1; tillstånd för samemballering av föremål i klass 1.4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (UN-nummer) som ska säljas som set i samemballering i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

FR Frankrike

RA–a–FR-3

Typ: Transporter för järnvägsföretagets räkning.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter om farligt gods ska anges på fraktsedeln.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods i mängder som inte överskrider begränsningarna enligt punkt 1.1.3.6 och som transporteras för järnvägsföretagets räkning behöver inte anges i lastdeklarationen.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RA–a–FR-4

Typ: Undantag från märkning av vissa postvagnar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta etiketter på vagnar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Etiketter måste endast sättas på postvagnar som transporterar mer än tre ton ämnen av samma klass (med undantag för klasserna 1, 6.2 och 7).

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

SE Sverige

RA–a–SE–1

Typ: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med etiketter.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods ska vara försedda med etiketter.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med etiketter.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Kommentarer: Gods som betecknas som expressgods enligt RID omfattas av kvantitativa begränsningar. Med andra ord rör det sig om små mängder.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG

DK Danmark

RA–bi–DK–1

Typ: Transport av farligt gods i tunnlar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5

Innehållet i bilagan till direktivet: Lastning, lossning och säkerhetsavstånd.

Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen fastställs alternativa bestämmelser till dem i bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG i fråga om transport via järnvägstunneln i den fasta förbindelsen över Stora Bält och Öresund. Dessa alternativa bestämmelser gäller endast lastvolym och avståndet mellan laster av farligt gods.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Kommentarer:

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

DE Tyskland

RA–bi–DE-2

Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som utgör fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier etc.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kommentarer: Förteckning nr 6*.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

RA–bi–DE–3

Typ: Lokala transporter av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten), klass 4.2, förpackningsgrupp I, tankvagnar på järnväg.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8, 6.8.2.3.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser för konstruktion av tankar och tankvagnar. Kapitel 6.8, punkt 6.8.2.3, kräver typgodkännande för tankar som används för transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten), klass 4.2, förpackningsgrupp I, över korta sträckor (från Sassnitz-Mukran till Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz och Bitterfeld) i järnvägstankvagnar byggda enligt ryska normer. Transporten av varorna omfattas av kompletterande operativa bestämmelser som fastställts av de behöriga säkerhetsmyndigheterna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt nr E 1/92.

Sista giltighetsdag: 30 januari 2025

SE Sverige

RA–bi–SE–1

Typ: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 5 och 6.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av förpackningar innehållande farligt gods i form av avfall ska utföras i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, från vilka endast ett fåtal undantag tillåts. Undantag tillåts inte för alla typer av ämnen och föremål.

De viktigaste undantagen är följande:

Småförpackningar (under 30 kg) med farligt gods i form av avfall får förpackas i förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, utan att uppfylla bestämmelserna i punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga II, avsnitt II.1, till detta direktiv. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, behöver inte provas i transportfärdigt skick med ett representativt urval av små inre förpackningar.

Detta tillåts, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar överensstämmer med en typ som har provats och godkänts enligt förpackningsgrupp I eller II i de tillämpliga bestämmelserna i kapitlen 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilaga I, avsnitt II.1, till detta direktiv.

De små förpackningarna förpackas med ett absorberande material som håller kvar all fri vätska som kan läcka ut i de yttre förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna under transporten.

Förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna i transportfärdigt skick har en bruttovikt på högst den tillåtna bruttovikt som anges på UN-märkningen för förpackningsgrupp I eller II för förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna.

Följande mening ingår i transportdokumentet enligt RID-S: ”Förpackat enligt del 16”.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg, utgiven i enlighet med lagen om transport av farligt gods.

Kommentarer: Punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga II, avsnitt II.1, till detta direktiv är svåra att tillämpa, eftersom förpackningarna, IBC-behållarna och storförpackningarna ska provas med ett representativt urval av avfallet, vilket är svårt att förutse i förväg.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027

På grundval av artikel 6.2 b ii i direktiv 2008/68/EG

DE Tyskland

RA–bii–DE–1

Typ: Lokal transport av UN 1051 (vätecyanid, stabiliserad, i flytande form, innehållande högst 1 viktprocent vatten), i järnvägstankvagnar, genom undantag från punkt 1 i bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1 till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 4.3.2.1.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot transport av UN 1051 (vätecyanid), stabiliserad, i flytande form, innehållande högst 1 viktprocent vatten, i järnvägstankvagnar (RID-tankar).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter på järnväg på bestämda rutter som ingår i en viss industriprocess och som övervakas noga i enlighet med tydligt angivna villkor. Transporten sker i tankvagnar som genomgått ett särskilt tillståndsförfarande för detta ändamål och vars konstruktion och tillbehör ständigt anpassas till de senaste säkerhetskraven. Transporten regleras i detalj i kompletterande operativa säkerhetsbestämmelser i överensstämmelse med berörda myndigheter för säkerhet och larmmyndigheter, och övervakas av berörda tillsynsmyndigheter.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Sista giltighetsdag: 1 januari 2023

RA–bii–DE–2

Typ: Lokala transporter på bestämda rutter av UN 1402 (kalciumkarbid), förpackningsgrupp I, i behållare på godsvagnar.

Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 7.3.1.1

Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser för transport i bulk. Kapitel 3.2, tabell A, tillåter inte att kalciumkarbid transporteras i bulk.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter på järnväg av UN 1402 (kalciumkarbid), förpackningsgrupp I, på bestämda rutter som ingår i en viss industriprocess och som övervakas noga i enlighet med tydligt angivna villkor. Lasten transporteras i specialbyggda containrar i godsvagnar. Transporten av varorna omfattas av kompletterande operativa bestämmelser som fastställts av de behöriga säkerhetsmyndigheterna.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt nr E 3/10.

Sista giltighetsdag: 15 januari 2024.”

3)

Avsnitt III.3 i bilaga III ska ersättas med följande:

III.3   Nationella undantag

Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 2008/68/EG.

Numrering av undantag: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

inre vattenvägar

a/bi/bii

=

artikel 6.2 a/bi/bii

MS

=

medlemsstat

nn

=

löpnummer

På grundval av artikel 6.2 bi i direktiv 2008/68/EG

DE Tyskland

IW–bi–DE–1

Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilaga III, avsnitt III.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som utgör fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier etc.

Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Kommentarer: Förteckning nr 6*.

Sista giltighetsdag: 30 juni 2027.”


Top