EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0601

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/601 av den 8 april 2022 om erkännande av det frivilliga systemet ”Better Biomass” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 för biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen (Text av betydelse för EES)

C/2022/2121

EUT L 114, 12.4.2022, p. 179–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/601/oj

12.4.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 114/179


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/601

av den 8 april 2022

om erkännande av det frivilliga systemet ”Better Biomass” för att visa efterlevnad av kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 för biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (1), särskilt artikel 30.4, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastställs krav för vissa bränslen, nämligen biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen, för att säkerställa att de endast kan medräknas med avseende på de mål som fastställs i direktivet om de har producerats på ett hållbart sätt och medför betydligt minskade växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen. För det första fastställs i artikel 29 i direktivet hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, och i artikel 26 i direktivet samt i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 (2) fastställs kriterier för att fastställa dels de bränsleråvaror för biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen som har hög risk för indirekt ändring av markanvändning, dels de biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen med hög risk för indirekt ändring av markanvändning vilka uppfyller vissa villkor och som kan certifieras ha låg risk för indirekt ändring av markanvändning. För det andra fastställs i artikel 25.2 i direktivet kriterier för minskade växthusgasutsläpp för förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn. För det tredje föreskrivs i artikel 28.2 i direktivet att ekonomiska aktörer ska föra in uppgifter i en unionsdatabas om de transaktioner som gjorts och om hållbarhetsegenskaperna hos förnybara bränslen (biodrivmedel, biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung) och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn.

(2)

Direktivet innehåller också regler för att beräkna bidraget från förnybar el till transportmålen. Artikel 27.3 i direktivet innehåller regler för en sådan beräkning, både när elen används direkt för att driva elfordon och när den används för att producera förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

(3)

Medlemsstaterna får använda frivilliga system för att kontrollera efterlevnaden av reglerna för biodrivmedel, flytande biobränslen, biomassabränslen, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen. Frivilliga system har spelat en viktig roll när det gäller att visa efterlevnad av hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (3). Genom direktiv (EU) 2018/2001 har frivilliga system fått en utvidgad roll. För det första kan de nu användas för att certifiera att alla bränslen producerade från biomassa, inklusive gasformiga och fasta bränslen, uppfyller hållbarhetskriterierna i direktiv (EU) 2018/2001, och för att tillhandahålla korrekta uppgifter om hur dessa medför minskade växthusgasutsläpp. För det andra kan de användas för att certifiera att förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och återvunna kolbaserade bränslen uppfyller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp. För det tredje kan de användas för att visa efterlevnaden av reglerna i artikel 27.3 i direktiv (EU) 2018/2001 för beräkning av förnybar el inom transportsektorn. För det fjärde kan de användas för att visa att ekonomiska aktörer för in korrekta uppgifter i unionsdatabasen eller den nationella databasen avseende förnybara drivmedel och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn, i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2018/2001. För det femte kan de användas för att certifiera biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändring av markanvändning. Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internationella system kan tjäna alla eller vissa av dessa syften.

(4)

Om en ekonomisk aktör lägger fram bevis på eller uppgifter om efterlevnad av hållbarhetskriterierna eller kriterierna för minskade växthusgasutsläpp, vilka erhållits i enlighet med ett frivilligt system som har erkänts av kommissionen, i den utsträckning som omfattas av beslutet om erkännande av systemet, bör en medlemsstat inte kräva att leverantören tillhandahåller ytterligare bevis.

(5)

Begäran om erkännande av det frivilliga systemet ”Better Biomass” enligt artikel 30.4 i direktivet lämnades in till kommissionen den 19 december 2020. Denna begäran ledde till att kommissionen gjorde en bedömning av systemet och identifierade vissa problem som innebar att ändringar behövde göras. När en förnyad begäran lämnades in den 2 juli 2021 hade problemen åtgärdats på ett korrekt sätt. Systemet omfattar alla bränsleråvaror, inklusive avfall och restprodukter, och hela försörjningskedjan.

(6)

Vid bedömningen av det frivilliga systemet ”Better Biomass” konstaterade kommissionen att det i tillräcklig utsträckning omfattar de hållbarhetskriterier som fastställs i artikel 29.2–29.5 i direktiv (EU) 2018/2001, samt att det innefattar korrekta uppgifter om minskade växthusgasutsläpp i enlighet med artikel 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001 och tillämpar en massbalansmetod i enlighet med kraven i artikel 30.1 och 30.2 i direktiv (EU) 2018/2001. Denna bedömning beaktar inte den kommande genomförandeakt som ska antas i enlighet med artikel 30.8 i direktiv (EU) 2018/2001 om regler för att verifiera hållbarhetskriterier, kriterier för minskade växthusgasutsläpp och kriterier för låg risk för indirekt ändring av markanvändning, och inte heller de delegerade akter som ska antas i enlighet med artikel 28.5 i direktiv (EU) 2018/2001. Det frivilliga systemet ”Better Biomass” kommer därför att omprövas när genomförandeakten och de delegerade akterna har antagits.

(7)

Bedömningen av det frivilliga systemet ”Better Biomass” visade att det håller godtagbar standard vad gäller tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och även uppfyller metodkraven i bilagorna V och VI till direktiv (EU) 2018/2001.

(8)

Det erkända systemet bör göras tillgängligt på avdelningen om frivilliga system på kommissionens Europa-webbplats.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det frivilliga systemet ”Better Biomass” (systemet), som lämnades in för erkännande till kommissionen den 2 juli 2021, visar följande för de bränslen som granskas inom ramen för systemet:

a)

Partierna av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 29.2–29.5 och 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001.

b)

De ekonomiska aktörerna efterlever skyldigheten att föra in korrekta uppgifter i unionsdatabasen eller den nationella databasen om förnybara drivmedel och återvunna kolbaserade bränslen som används inom transportsektorn i enlighet med artikel 28.4 i direktiv (EU) 2018/2001.

Systemet innehåller också korrekta uppgifter för de syften som anges i artikel 29.10 i direktiv (EU) 2018/2001 eftersom det garanterar att alla relevanta uppgifter från de ekonomiska aktörerna i tidigare led i försörjningskedjan överförs till de ekonomiska aktörerna i senare led i försörjningskedjan.

Artikel 2

Beslutet gäller i fem år från och med den dag det träder i kraft. Om systemet, så som det ingetts för erkännande till kommissionen den 2 juli 2021, innehållsmässigt ändras på ett sätt som kan påverka grunden för detta beslut, ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommissionen. Kommissionen ska bedöma de anmälda ändringarna för att fastställa om systemet fortfarande i tillräcklig grad omfattar de hållbarhetskriterier för vilka det är erkänt.

Artikel 3

Kommissionen får upphäva detta beslut bland annat i följande fall:

a)

Om det tydligt har visats att man för systemet inte har tillämpat aspekter som anses vara viktiga för detta beslut eller om dessa aspekter har åsidosatts på ett allvarligt och strukturellt sätt.

b)

Om årliga rapporter om systemet inte lämnas in till kommissionen i enlighet med artikel 30.5 i direktiv (EU) 2018/2001.

c)

Om standarder för oberoende revision och andra krav som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 30.8 i direktiv (EU) 2018/2001 inte tillämpas på systemet, eller om förbättringar av andra aspekter av systemet som anses viktiga för ett fortsatt erkännande inte genomförs.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 april 2022.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/807 av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning (EUT L 133, 21.5.2019, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).


Top